Ugovor kojima se zasniva radni odnos

Ugovor o radu

ZOR propisuje da se radni odnos zasniva ugovorom o radu, on je pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa. Zaključuje ga zaposleni i poslodavac. Smatra se zaključenim kada ga potpišu zaposleni i direktor, odn preduzetnik ili zaposleni kog ovlasti dirrektor.Ugvor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku. Ako poslodavac sa zaposlenom ne zaključi ugovor, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodredjeno vreme danom stupanja na rad.

 • Ugovor o radu sadrži

  1. Naziv i sedište poslodavca
  2. ime i prezime zaposlenog, mesto prebivalište
  3. vrstu i stepen stručne spreme
  4. vrstu i opis poslova koji zaposleni treba da obavlja
  5. mesto rada
  6. Način zasnivanja radnog odnosa(na neodredjeno ili odredjeno vreme)
  7. trajanje ugovora o radu na odredjeno vreme
  8. dan početka rada
  9. radno vreme(puno, nepuno ili skraćeno)
  10. Novčani iznos osnovne zarade i elementa za utvrdjivanje radnog učinka, naknadne zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog
  11. rokove i isplatu zaposlenog i drugih primanja na koje zaposleni ima pravo
  12. pozivanje na kolektvini ugovor, odn pravilinik o radu koji je na snazi
  13. trajanje dnevnog i nedeljnog odmora

Ugovorom o radu mogu da se ugovor i druga prava i obaveza

Moze se reći da ugovor o radu uredjuje ono sto nije uredjeno zakonom ili utvrdjuju prava iznad standarda koji su njima utvrdjeni.

ugovori kojima se zasniva radni odnos

 • Vrste ugovora o radu

 

Ugovor o probnom radu

 

 

Kroz probni rad treba da se utvrdi da li radnikova sposobnosti odgovaraju potrebama datih poslova i zadataka, a radniku se pruža mogućnost da utvrdi da li mu rad na datim poslovima i zadacima odgovara.Ugovorom o radu moze da se ugovori probni rad, koji može da traje najduže 6 meseci.

Probni rad se ne može odrediti za pripravnike, jer je pripravnički rad je neka vrsta probnog rada.

Suština probnog rada je utvrdjivanje radnikovih sposobnosti i odredjivanje u kojoj meri one odgovaraju potrebama poslova i zadataka!

Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka odredjnog ugovora o radu!

Ugovor o obavljanju poslova sa povećanim rizikom

Ugovor o radu moze da se zakljuži za poslove za koje su propisani posebni uslovi rada, samo ako zaposleni ispunjava uslove rada na tim poslovima.Zaposleni može da radi na ovim poslovima samo na osnovu predhodno utvrdjene zdrastvene sposobnosti za rad na tim poslovima od strane nadležnog zdrastvenog organa!

+ Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu

Radno mesto sa povećanim rizikom jeste radno mesto utvrdjeno aktom o proceni rizika na kome i pored potpune ili delimčno primenjenih mera u skladu sa ovim zakonom postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenog!Poslodavac je dužan da zaposlenom na radnom mestu obezbedi lekarski pregled kao i periodični pregled u toku rada.

Ako se u postupku periodičnog lekarskog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava zdrastvene uslove za obavljanje poslova sa povećanim rizikom poslodavac je dužan da ga premesti na drugo radno mesto koje odgovara njegovom zdrastvenom stanju

Ovakvi su na pr. poslovi:

 • pod zemljom
 • na visini
 • u zagadjenim uslovima
 • u radu sa opasnim materijama

Zato se posebno vode uslovi o psihičkom i zdrastvenom stanju zaposlenih radnicima koji rade u ovim uslovima se obezbedjuje benificirani radni staž.

 Ugovor o radu na neodredjeno i odredjeno radno vreme

Kada se kod nas govori o zasnivanju radnog odnosa, podrazumeva se zanivanje radnog odnosa na neodredjeno radno vreme. Pošto radni odnos ne neodredjno radno vreme podrazumeva radni odnos čije trajanje nije unapred ograničeno, trajanje radnog odnosa u tom slučaju zavisi od volje zaposlenog i volje poslodavca.Zakonom i kol. ugovorom su odredjeni slučajevi i uslovi u kojima poslodavac može dati otkaz zaposlenom.

Kada je radno mesto oglađeno slobodnim, prepostavlja se da se zasniva radni odnos na neodredjneo vreme, a samo kada je izričito naglašeno da se radi o zasnivanju radnog odnosa na odredjeno vreme može se zasnovati radni odnos na odredjeno vreme

Radni odnos se zasniva na vreme čije je trajanje unapred odredjeno kada su u pitanju:

 1. sezonski poslovi
 2. rad na odredjenom projektu
 3. povećanje obima posla koji traje odredjeno vreme i sl….

Pod prekidom se ne smatra prekid rad kraći od 30 dana

Radni odnos na odredjno vreme, radi zamene privremenog odsutnog zaposlenog, moze se zasnovati do povratka privremeno odsutnog zaposlenog.

Radni odnos na odredjno vreme postaje radni odnos na neodredjeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje 5 radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos

Ugovor o radu van poslovnih prostorija poslodavca

Radni odnos može da se zasnuje za obavljanje poslova van prostorija poslodavca odn kod kuće. Ugovor o radu koji se zaključuje u tom smislu pored ostalih odredba sadrži:

 1. trajanje radnog vremena prema normativima rad
 2. vrstu poslova i način organizovanja rad
 3. uslove rada i način vršenja nadzora nad radom zaposlenog
 4. visinu zarade za obavljeni rad i rokove isplate
 5. korišćenje i upotreba srestva za rad zaposlenog i naknadu za njihovu upotrebu
 6. naknadu drugih troškova rada i način njihovog koričćenja

Rad van prostorija, poslodavca, odn kod kuće zaposleni obavlja sam ili sa članovima svoje uže porodice, u ime i za račun poslodavca.

Poslodavac može da ugovori poslove van svojih prostorija koji nisu opasni ili štetni po zdravlje zaposlenog i drugih lica i ne ugrožavaju životnu sredinu

Specificnost rada van prostorija poslodavca je u tome što se rad obavlja van direktne kontrole poslodavca. Ovde je najbitniji radni učinak. Nadzor odn kontrola nad radom se reguliše ugovorom i ona treba da ostvari zaštitu na radu!

Ovaj ugovor se registruje kod nadležnog organa lokalne samouprave. Način i postupak registrovanja ugovora o radu propisuje ministar nadležan za rad!

 

Ugovor o radu sa kućnim pomoćnim osobljem

Ovo je ugovor izmedju poslodavca i kućnog pomoćnog osoblja kojim se zasniva radni odnos. Ova lica se najčešće zapošljavaju putem preporuke drugih lica, a može i uz učešće službe za zapošljavanja.U pomoćna kućna osoblja se ubrajaju ona lica bez obzira na pol koji su sklopila ugovor o obavljenju kućnih poslova. Ti poslovi migu biti: spremanje hrane, čuvanje dece, održavanje bašte.Zakonom su regulisana prava i obaveze pomoćnog osoblja npr poslušnost, poštovanje kućnog reda, pristojno ponašanje. Izražena je obaveza odanosti i vernosti kući u kojoj rade. Ugovorom o radu se regulisš visina zarade.

Ugovor o pripravnickom radu

 

Poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo odredjenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na odredjenim poslovima utvrdjeno zakonom ili pravilnikom.Ova odredba se odnosi i na lice koje je radilo kraće od vremena utvrdjenog za pripravnički staz u stepenu stručne spreme koja je uslov za rad na tim poslovima.Pripravnički staž traje najduže 1 god ako zakonom nije drugačije odredjeno.

Pripravnik ima pravo na zaradu najmanje u visini od 80% osnovne zarade za poslove za koje je zaključio ugovor o radu, kao i naknadu troškova i druga primanja u skladu sa opštim aktom ugovora o radu.

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos po okončanju školovanja. Funkcija pripravničkog rada je sticanje iskustva i osposobljavanje za polaganje stručnog ispita i za samostalni rad.

Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom

Pravilo je da vršenje rada traje puno radno vreme, ali i od ovog [pravila postoje izuzeci.Radni odnos može da se zasnuje i za rad sa nepunim radnim vremenom, na neodredjeno ili odredjeno radno vreme!Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima sva prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedeno na radu, osim ako za pojedina prava zakonom opštim aktom i ugovorom o radu nije drugačije odredjeno.

Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca moze za ostatak radnog vremena da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme!

 

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: