Ugovor o delu

Poslodavac može da angažuje radnika po ugovoru o delu da mu on samostalno napravi ili popravi neku stvar ili obavi neki fizički ili intelektualni posao, ali samo za poslove koji su van delatnosti poslodavca. To znači da preduzeće koje se bavi proizvodnjom odeće ne može da angažuje šnajderku na osnovu ugovora o delu (s njom mora da zasnuje radni odnos), ali takav ugovor može da zaključi sa veb dizajnerom radi uređenja sajta. Po ovom ugovoru može da te angažuje i pojedinac. Na primer, komšinica može da zaključi s tobom ugovor o delu za krečenje kuhinje.

ugovor o delu

Posebna vrsta ugovora o delu jeste ugovor o autorskom delu, za koji važe i odredbe propisa o zaštiti autorskih prava.

Ovaj ugovor mora biti zaključen u pisanoj formi. Za poslodavca se ovde često koristi izraz naručilac, a za radnika izvršilac.

Ko može da radi po ugovoru o delu?

Ugovor o delu može da zaključi i nezaposlena i zaposlena osoba, čak i ako već radi kod tog istog poslodavca, penzioner i umetnik ili kulturni radnik. U ovom poslednjem slučaju ugovor mora da bude usaglašen s posebnim kolektivnim ugovorom samostalnih umetnika, odnosno kulturnih radnika.

Sadržaj ugovora

Ugovor o delu mora da sadrži podatke o poslodavcu i angažovanom radniku, kao i datum zaključenja ugovora.

Ovakvi ugovori obično sadrže i klauzulu da se izvršilac posla obavezuje da u određenom roku obavi konkretan posao za potrebe naručioca, a naručilac se obavezuje da za izvršeni posao isplati naknadu u tačno određenom iznosu i u tačno utvrđenom roku, najčešće posle završetka posla radi kojeg je sklopljen ugovor.

Ugovor može da bude i detaljniji, pa da sadrži i način na koji će izvršilac obaviti posao, u kojem prostoru i u koje vreme, obavezu naručioca da obezbedi potreban materijal, stavku da je izvršilac dužan da otkloni nedostatke u određenom roku i tako dalje.

Ukoliko poslodavac prekrši ugovor, možeš da pokreneš sudsku parnicu protiv njega. Na gotovo sve situacije koje nisu predviđene ugovorom o delu neposredno se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Uplata poreza i doprinosa

Za radnika koji radi po ugovoru o delu moraju biti plaćeni doprinosi za penzijsko izdravstveno osiguranje i porez na dohodak građana.

Ako je naručilac posla preduzetnik ili pravno lice koje i inače ima zaposlene po ugovoru o radu, on je dužan da uplati poreze i doprinose. Ako je naručilac posla fizičko lice koje nije registrovano kao preduzetnik, onda obaveza uplata dažbina na odgovarajuće račune leži na izvršioca posla. Naravno, u tom slučaju naručilac posla mu za to mora isplatiti potreban iznos preko ugovorene neto plate.

Ako je ugovor nezakonit

Poslodavci često zloupotrebljavaju ugovor o delu, najčešće za angažovanje radnika u osnovnoj delatnosti preduzeća, čime zaposlenom uskraćuju niz prava iz radnog odnosa.

Dešava se i da se umetnicima i kulturnim radnicima nude ugovori koji nisu u skladu s njihovim kolektivnim ugovorom, što je takođe zabranjeno.

U ovakvim slučajevima možeš da se obratiš inspekciji rada i/ili da pokreneš sudsku parnicu protiv poslodavca.

Raskidanje ugovora

Sve dok naručeni posao nije završen, naručilac može da raskine ugovor kad god hoće i bez ikakvih razloga, ali je u tom slučaju dužan da izvršiocu isplati ugovorenu naknadu.

U nekim slučajevima, kada izvršilac ne poštuje rokove, kad posao nije obavljen kako treba, kao i pre isteka roka, kada je očigledno da posao neće biti obavljen valjano, naručilac može da raskine ugovor i da izvršiocu ne plati ništa, a u nekim situacijama čak može da traži i da mu izvršilac nadoknadi štetu.

 

Preuzeto sa upravusi.com

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: