Ugovor o zajmu

ugovor o zajmu vas advokatU ovom tekstu pročitajte sve vezano za ugovor o zajmu. Pojam pravne osobine, bitni elementi ugovora o zajmu, obaveze ugovornih strana, vrste ugovora o zajmu, na kraju teksta možete da skinete primer ugovora o zajmu!

 

  • Pojam
   • Ugovor o zajmu je ugovor u kojim se jedan ugovornik (zajmodavac) obavezuje da drugom ugovorniku preda odredjenu količinu novca ili drugih zamenljivih stvari, dok se drugi ugovornik ( zajmoprimac) obavezuje da mu posle odredjenog vremena vrati istu količinu novca ili istu količinu stvari. Na primljenim stvarima zajmoprimac stice pravo svojine odn pravo raspolaganja.

 

  • Pravne osobine
    • PRAVNE OSOBINE;
     1) imenovani ugovor- izričito predvidjen zakonom
     2) neformalan- kod nepokretnosti formalan
     3) dvostrano obavezan- prava i obaveze su uzajamne i ima ih svaka strana
     4)teretan- za korist koju jedna strana ima dužna je da plati naknadu
     5)komutativan-u trenutku zaključenja uzajamne prestacije su tačno odredjene
     6)ugovor sa trenutnim prestacije- ali moze biti i sa trajnim
     7) jednostavan- mada kod nekih modifikacija(lombardni i emisioni) mogu postojati i elementi drugog ugovora
     8) jednostavan ugovor- ne sadrzi mesovite elemente
     9) samostalan-proizvodi dejstva nezaviso od drugog ugovora
     10) Kuazalan-jer mu je osnov vidljiv
     11)moze mu prethoditi predugovor

 

  • Bitni elementi ugovora o zajmu
   • To su predmet zajma, rok i kamata
    1)predmet zajma su zamenljive stvari. To su stvari odredjene po rodu. Najčešći predmet zajma je novac
    2) rok je svojstvan i zajmoprimcu i zajmodavcu. Tada je zajmodavac u odredjenom roku  od zaključenja ugovora dužan da preda novac ili zamenljivu stvar zajmoprimcu. Kada ovaj primi on (zajmoprimac) dušan je da vrati istu količinu  vrstu i kvaliteta stvari.
    3) kamata se javlja kao bitan elemenat samo ako je zajam teretan . tada se dužnik obavezuje da pored glavnice vrati i izvesnu naknadu za koristi koje je imao korišćenjem stvari odnosno za štetu koje je zajmodavac imao nekorišćenjem svoga novca ili druge stvari. Ta naknada se zove kamata ili interes.. Postoji ugovorna kamata i zakonska kamata.
    Ugovorna se ugovara,a zakonska odredjuje zakonom i zove se zatezna..
    Ugovorna kamata izmedju pojedinca ne sme biti veća od kamatne stope koja se u mestu ispunjenja plaća za štedne uloge po vidjenju.

 

 • Obaveza ugovornih strana kod ugovora o zajmu
  • obaveza zajmodavca
   • 1) obaveza predaje obećanih stvari- zajmodavac je dužan da preda obećane stvari zajmoprimcu kako bi ovaj stekao pravo svojine ili raspolaganja. Predajom predmeta zajma prelazi rizik slučajne propasti stari na zajmoprimca tako da će morati da vrati predmet zajma i ako je ona propala.;
    2) obaveza zaštite i naknade štete- rečno je da je ugovor o zajmu može biti teretan i dobročin. Ukoliko je teretan primenjuju se pravila od pravnih i fizickih nedostataka. Ako je bez naknade tj dobročin zajmodavac se odgovarati samo ako je od te stvari zajmoprimac pretrpeo šetu.
  • obaveza zajmoprimca
   • obaveza vraćanja predmeta zajma je svojstvena svakom ugoovru o zajmu bez obzira da li je sa kamatom ili nije.Pravila vraćanja se tiču PREDMETA, NAČINA, VREMENA, MESTA I PRAVNIH POSLEDICA NEIZVRŠENJA OBAVEZA.

 

 • Pojedine vrste ugovora o zajmu
  • namenski
   • koji ogranicava zajmoprimca tako sto mu odredjuje sta ima da se radi sa predmetom zajma.Npr. kod zajma za izgradnju kuće da ga upotrebi u tu svrhu. Nepridržavanje plana zajma dovodi do raskida ugovora
  • lombardni
   • je takav zajam kod koga se dužnik obavezuje banci da preda odredjene stvari na kojima banka stiče založno pravo. Te stvari  mogu biti dragocenosti hartije od vrednosti. Ovaj zajam je kombinacija zaloge i zajma.
  • emisioni
   • Postoji kada dužnik izdaje javne obaveznice  o zajmu , koje poverilac kupuje za novac ( kombinacija zajma i kupoprodaje)
  • ulog na stednju
   • je takav ugovor o zajmu u kome ulagač predaje banci na čuvanje odredjenu količinu novca,a banka se obavezuje da mu na osnovu štedne knjižice na njegov zahtev isplati novac.
  • javni zajmovi
   • je zajam koga na osnovu odredjenog propisa daju gradjani ili pravna lica državi ili nekoj drugoj organizaciji s tim da im u odredjenom roku predmet zajma bude vraćen.

 

 

Kliknite i skinite primer UGOVOR O ZAJMU SA ZALOGOM.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: