Zakon o obligacionim odnosima

ZAKON
O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i “Sl. list SRJ”, br. 31/93)
Deo prvi
OPŠTI DEO
Glava I
OSNOVNA NAČELA
Sadržina zakona
Član 1
Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja
štete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih
zakonom utvrđenih činjenica.
Strane u obligacionim odnosima
Član 2
Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizička i pravna lica.
Članovi 3-9
(Brisani)
Autonomija volje
Član 10
Strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog
poretka i dobrih običaja, da svoje odnose urede po svojoj volji.
Ravnopravnost strana
Član 11
Strane u obligacionom odnosu su ravnopravne. Načelo savesnosti i poštenja
Član 12
U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa strane su
dužne da se pridržavaju načela savesnosti i poštenja.
Zabrana zloupotrebe prava
Član 13
(1) Zabranjeno je vršenje prava iz obligacionih odnosa protivno cilju zbog koga je ono
zakonom ustanovljeno ili priznato.
(2) (Brisan)
Zabrana stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja
Član 14
U zasnivanju obligacionih odnosa strane ne mogu ustanovljavati prava i obaveze kojima
se za bilo koga stvara ili iskorišćava monopolski položaj na tržištu.
Načelo jednake vrednosti davanja
Član 15
(1) U zasnivanju dvostranih ugovora strane polaze od načela jednake vrednosti uzajamnih
davanja.
(2) Zakonom se određuje u kojim slučajevima narušavanje toga načela povlači pravne
posledice.
Zabrana prouzrokovanja štete
Član 16
Svako je dužan da se uzdrži od postupka kojim se može drugom prouzrokovati šteta.
Dužnosti ispunjenja obaveza
Član 17
(1) Strane u obligacionom odnosu dužne su da izvrše svoju obavezu i odgovorne su za
njeno ispunjenje. (2) Obaveza se može ugasiti samo saglasnošću volja strana u obligacionom odnosu ili na
osnovu zakona.
Ponašanje u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava
Član 18
(1) Strana u obligacionom odnosu dužna je da u izvršavanju svoje obaveze postupa sa
pažnjom koja se u pravnom prometu zahteva u odgovarajućoj vrsti obligacionih odnosa
(pažnja dobrog privrednika, odnosno pažnja dobrog domaćina).
(2) Strana u obligacionom odnosu dužna je da u izvršavanju obaveze iz svoje
profesionalne delatnosti postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i
običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
(3) Strana u obligacionom odnosu dužna je da se u ostvarivanju svog prava uzdrži od
postupka kojim bi se otežalo izvršenje obaveze druge strane.
Rešavanje sporova na miran način
Član 19
Strane u obligacionom odnosu nastojaće da sporove rešavaju usaglašavanjem,
posredovanjem ili na drugi miran način.
Dispozitivni karakter odredaba zakona
Član 20
Strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drukčije nego što je ovim zakonom određeno,
ako iz pojedine odredbe ovog zakona ili iz njenog smisla ne proizlazi što drugo.
Primena dobrih poslovnih običaja
Član 21
(1) Strane u obligacionim odnosima dužne su da u pravnom prometu postupaju u skladu
sa dobrim poslovnim običajima.
(2) Na obligacione odnose se primenjuju uzanse ako su strane u obligacionim odnosima
ugovorile njihovu primenu ili ako iz okolnosti proizilazi da su njihovu primenu hteli.
Postupanje u skladu sa opštim aktima
Član 22 (1) Pravna lica u zasnivanju obligacionog odnosa postupaju u skladu sa svojim opštim
aktima.
(2) Ali, ugovor koji je zaključen ili druga pravna radnja koja je preduzeta suprotno tim
aktima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili morala znati ili ako je ovim
zakonom drukčije određeno.
Primena drugih saveznih zakona
Član 23
Na obligacione odnose koji se uređuju drugim saveznim zakonima primenjuju se odredbe
ovog zakona u pitanjima koja nisu uređena tim zakonom.
Član 24*
(Prestao da važi Odlukom USJ)
Primena pojedinih odredaba
Član 25
(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora,
osim ako za ugovore u privredi nije izričito drukčije određeno.
(2) Ugovori u privredi su, u smislu ovog zakona, ugovori koje preduzeća i druga pravna
lica koja obavljaju privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu
registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu delatnost zaključuju među sobom u
obavljanju delatnosti koje sačinjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim
delatnostima.
(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore shodno se primenjuju i na druge
pravne poslove.
Glava II
NASTANAK OBAVEZA
Odeljak 1
UGOVOR
Odsek 1
ZAKLJUČENJE UGOVORA I Saglasnost volja
Kad je ugovor zaključen
Član 26
Ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora.
Obavezno zaključenje i obavezna sadržina ugovora
Član 27
(1) Ako je neko po zakonu obavezan da zaključi ugovor, zainteresovano lice može
zahtevati da se takav ugovor bez odlaganja zaključi.
(2) Odredbe propisa kojima se, delimično ili u celini, određuje sadržina ugovora sastavni
su delovi tih ugovora, te ih upotpunjavaju ili stupaju na mesto ugovornih odredbi koje
nisu u saglasnosti sa njima.
Izjava volje
Član 28
(1) Volja za zaključenje ugovora može se izjaviti rečima, uobičajenim znacima ili drugim
ponašanjem iz koga se sa sigurnošću može zaključiti o njenom postojanju.
(2) Izjava volje mora da bude učinjena slobodno i ozbiljno.
Dozvola i odobrenje
Član 29
(1) Kad je za zaključenje ugovora potrebna saglasnost trećeg lica, ova saglasnost može
biti data pre zaključenja ugovora, kao dozvola, ili posle njegovog zaključenja, kao
odobrenje, ako zakonom nije propisano što drugo.
(2) Dozvola, odnosno odobrenje moraju biti dati u obliku propisanom za ugovore za čije
se zaključenje daju.
Pregovori
Član 30
(1) Pregovori koji prethode zaključenju ugovora ne obavezuju i svaka ih strana može
prekinuti kad god hoće. (2) Ali strana koja je vodila pregovore bez namere da zaključi ugovor odgovara za štetu
nastalu vođenjem pregovora.
(3) Odgovara za štetu i strana koja je vodila pregovore u nameri da zaključi ugovor, pa
odustane od te namere bez osnovanog razloga i time drugoj strani prouzrokuje štetu.
(4) Ako se drukčije ne sporazumeju, svaka strana snosi svoje troškove oko priprema za
zaključenje ugovora, a zajedničke troškove snose na jednake delove.
Vreme i mesto zaključenja ugovora
Član 31
(1) Ugovor je zaključen onog časa kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata
ponudu.
(2) Smatra se da je ugovor zaključen u mestu u kome je ponudilac imao svoje sedište,
odnosno prebivalište u trenutku kad je učinio ponudu.
Ponuda
Član 32
(1) Ponuda je predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve
bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor.
(2) Ako su ugovorne strane posle postignute saglasnosti o bitnim sastojcima ugovora
ostavile neke sporedne tačke za docnije, ugovor se smatra zaključenim, a sporedne tačke,
ako sami ugovarači ne postignu saglasnost o njima, urediće sud vodeći računa o
prethodnim pregovorima, utvrđenoj praksi između ugovarača i običajima.
Opšta ponuda
Član 33
Predlog za zaključenje ugovora učinjen neodređenom broju lica, koji sadrži bitne sastojke
ugovora čijem je zaključenju namenjen, važi kao ponuda, ukoliko drukčije ne proizlazi iz
okolnosti slučaja ili običaja.
Izlaganje robe
Član 34
Izlaganje robe sa označenjem cene smatra se kao ponuda, ukoliko drukčije ne proizlazi iz
okolnosti slučaja ili običaja. Slanje kataloga i oglasa
Član 35
(1) Slanje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obaveštenja, kao i oglasi učinjeni putem
štampe, letaka, radija, televizije ili na koji drugi način, ne predstavljaju ponudu za
zaključenje ugovora, nego samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima.
(2) Ali će pošiljalac takvih poziva odgovarati za štetu, koju bi pretrpeo ponudilac, ako
bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.
Dejstvo ponude
Član 36
(1) Ponudilac je vezan ponudom izuzev ako je svoju obavezu da održi ponudu isključio,
ili ako to isključenje proizlazi iz okolnosti posla.
(2) Ponuda se može opozvati samo ako je ponuđeni primio opoziv pre prijema ponude ili
istovremeno sa njom.
Do kada ponuda obavezuje
Član 37
(1) Ponuda u kojoj je određen rok za njeno prihvatanje obavezuje ponudioca do isteka tog
roka.
(2) Ako je ponudilac u pismu ili telegramu odredio rok za prihvatanje, smatraće se da je
taj rok počeo teći od datuma označenog u pismu odnosno od dana kad je telegram predat
pošti.
(3) U slučaju da pismo nije datirano, rok za prihvatanje ponude teče od dana kad je pismo
predato pošti.
(4) Ponuda učinjena odsutnom licu, u kojoj nije određen rok za prihvatanje, vezuje
ponudioca za vreme koje je redovno potrebno da ponuda stigne ponuđenome, da je ovaj
razmotri, o njoj odluči i da odgovor o prihvatanju stigne ponudiocu.
Forma ponude
Član 38
(1) Ponuda ugovora za čije zaključenje zakon zahteva posebnu formu obavezuje
ponudioca samo ako je učinjena u toj formi. (2) Isto važi i za prihvatanje ponude.
Prihvatanje ponude
Član 39
(1) Ponuda je prihvaćena kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu.
(2) Ponuda je prihvaćena i kad ponuđeni pošalje stvar ili plati cenu, kao i kad učini neku
drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrđene između zainteresovanih strana
ili običaja, može smatrati kao izjava o prihvatanju.
(3) Prihvatanje se može opozvati ako ponudilac primi izjavu o opozivanju pre izjave o
prihvatanju ili istovremeno sa njom.
Prihvatanje neposredne ponude
Član 40
(1) Ponuda učinjena prisutnom licu smatra se odbijenom ako nije prihvaćena bez
odlaganja, izuzev ako iz okolnosti proizlazi da ponuđenom pripada izvestan rok za
razmišljanje.
(2) Ponuda učinjena telefonom, teleprinterom ili neposrednom radio-vezom smatra se kao
ponuda prisutnom licu.
Prihvatanje ponude s predlogom da se izmeni
Član 41
Ako ponuđeni izjavi da prihvata ponudu i istovremeno predloži da se ona u nečemu
izmeni ili dopuni, smatra se da je ponudu odbio i da je sa svoje strane učinio drugu
ponudu svome ranijem ponudiocu.
Ćutanje ponuđenog
Član 42
(1) Ćutanje ponuđenog ne znači prihvatanje ponude.
(2) Nema dejstva odredba u ponudi da će se ćutanje ponuđenog ili neko drugo njegovo
propuštanje (na primer, ako ne odbije ponudu u određenom roku, ili ako poslatu stvar o
kojoj mu se nudi ugovor ne vrati u određenom roku i sl.) smatrati kao prihvatanje. (3) Ali, kad ponuđeni stoji u stalnoj poslovnoj vezi s ponudiocem u pogledu određene
robe, smatra se da je prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu, ako je nije odmah ili
u ostavljenom roku odbio.
(4) Isto tako, lice koje se ponudilo drugom da izvršava njegove naloge za obavljanje
određenih poslova, kao i lice u čiju poslovnu delatnost spada vršenje takvih naloga,
dužno je da izvrši dobijeni nalog ako ga nije odmah odbilo.
(5) Ako u slučaju iz prethodnog stava ponuda, odnosno nalog nije odbijen, smatra se da
je ugovor zaključen u trenutku kad je ponuda, odnosno nalog stigao ponuđenom.
Zadocnelo prihvatanje i zadocnelo dostavljanje izjave o prihvatanju
Član 43
(1) Prihvatanje ponude izvršeno sa zadocnjenjem smatra se kao nova ponuda od strane
ponuđenog.
(2) Ali, ako je izjava o prihvatanju koja je učinjena blagovremeno, stigla ponudiocu posle
isteka roka za prihvatanje, a ponudilac je znao ili je mogao znati da je izjava otposlata
blagovremeno, ugovor je zaključen.
(3) Ipak, ugovor u takvom slučaju nije zaključen ako ponudilac odmah, a najkasnije
prvog idućeg radnog dana po prijemu izjave, ili i pre prijema izjave, a po isteku roka za
prihvatanje ponude, izvesti ponuđenoga da se zbog zakašnjenja ne smatra vezan svojom
ponudom.
Smrt ili nesposobnost jedne strane
Član 44
Ponuda ne gubi dejstvo ako je smrt ili nesposobnost jedne strane nastupila pre njenog
prihvatanja, izuzev ako suprotno proizlazi iz namere strana, običaja ili prirode posla.
Predugovor
Član 45
(1) Predugovor je takav ugovor kojim se preuzima obaveza da se docnije zaključi drugi,
glavni ugovor.
(2) Propisi o formi glavnog ugovora važe i za predugovor, ako je propisana forma uslov
punovažnosti ugovora.
(3) Predugovor obavezuje ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora. (4) Na zahtev zainteresovane strane sud će naložiti drugoj strani koja odbija da pristupi
zaključenju glavnog ugovora da to uradi u roku koji će joj odrediti.
(5) Zaključenje glavnog ugovora može se zahtevati u roku od šest meseci od isteka roka
predviđenog za njegovo zaključenje, a ako taj rok nije predviđen, onda od dana kad je
prema prirodi posla i okolnostima ugovor trebalo da bude zaključen.
(6) Predugovor ne obavezuje ako su se okolnosti od njegovog zaključenja toliko izmenile
da ne bi bio ni zaključen da su takve okolnosti postojale u to vreme.
II Predmet
Kakav mora biti predmet obaveze
Član 46
(1) Ugovorna obaveza može se sastojati u davanju, činjenju, nečinjenju ili trpljenju.
(2) Ona mora biti moguća, dopuštena i određena, odnosno odrediva.
Ništavost ugovora zbog predmeta
Član 47
Kad je predmet obaveze nemoguć, nedopušten, neodređen ili neodrediv, ugovor je ništav.
Naknadna mogućnost
Član 48
Ugovor zaključen pod odložnim uslovom ili rokom punovažan je ako je predmet obaveze
koji je u početku bio nemoguć postao moguć pre ostvarenja uslova ili isteka roka.
Kad je predmet obaveze nedopušten
Član 49
Predmet obaveze je nedopušten ako je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili
dobrim običajima.
Kad je predmet odrediv
Član 50
(1) Predmet obaveze je odrediv ako ugovor sadrži podatke pomoću kojih se može
odrediti ili su strane ostavile trećem licu da ga odredi. (2) Ako to treće lice neće ili ne može da odredi predmet obaveze, ugovor je ništav.
III Osnov
Dopušten osnov
Član 51
(1) Svaka ugovorna obaveza mora imati dopušten osnov.
(2) Osnov je nedopušten ako je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim
običajima.
(3) Pretpostavlja se da obaveza ima osnov iako nije izražen.
Ništavost ugovora zbog osnova
Član 52
Ako osnov ne postoji ili je nedopušten, ugovor je ništav.
Pobude za zaključenje ugovora
Član 53
(1) Pobude iz kojih je ugovor zaključen ne utiču na njegovu punovažnost.
(2) Ali, ako je nedopuštena pobuda bitno uticala na odluku jednog ugovarača da zaključi
ugovor i ako je to drugi ugovarač znao ili morao znati, ugovor će biti bez dejstva.
(3) Ugovor bez naknade nema pravno dejstvo i kad drugi ugovarač nije znao da je
nedopuštena pobuda bitno uticala na odluku njegovog saugovarača.
IV Sposobnost
Ugovori pravnog lica
Član 54
(1) Pravno lice može zaključivati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne
sposobnosti.
(2) Ugovor zaključen protivno odredbi stava 1 ovog člana nema pravno dejstvo.
(3) Savesna strana može zahtevati naknadu štete koju je pretrpela usled zaključenja
ugovora koji nema pravno dejstvo. Saglasnost za zaključenje ugovora
Član 55
(1) Kad je opštim aktom pravnog lica određeno i u registar upisano da njegov zastupnik
može zaključiti određeni ugovor samo uz saglasnost nekog organa, saglasnost se može
dati prethodno, istovremeno ili naknadno, ako šta drugo nije upisano u registar.
(2) Druga strana ima pravo da pozove pravno lice da se njegov ovlašćeni organ u
primerenom roku izjasni da li se daje saglasnost, pa ako to ovaj ne učini, smatraće se da
saglasnost nije data.
(3) Naknadna saglasnost ima povratno dejstvo, ako drukčije nije ugovoreno.
(4) Ako saglasnost nije data, smatra se da ugovor nije ni zaključen.
(5) Kad se prema odredbama ovog člana smatra da ugovor nije zaključen, savesna strana
može zahtevati od pravnog lica pravičnu naknadu.
(6) Odredbe prethodnih stavova primenjuju se i u slučaju kad je opštim aktom pravnog
lica određeno da zastupnik može zaključiti neki ugovor samo zajedno s određenim
organom tog pravnog lica.
Ugovor poslovno nesposobnog lica
Član 56
(1) Za zaključenje punovažnog ugovora potrebno je da ugovarač ima poslovnu
sposobnost koja se traži za zaključenje tog ugovora.
(2) Ograničeno poslovno sposobno lice može bez odobrenja svog zakonskog zastupnika
zaključivati samo one ugovore čije mu je zaključivanje zakonom dozvoljeno.
(3) Ostali ugovori tih lica ako su zaključeni bez odobrenja zakonskog zastupnika rušljivi
su, ali mogu biti osnaženi njegovim naknadnim odobrenjem.
Pravo saugovarača poslovno nesposobnog lica
Član 57
(1) Saugovarač poslovno nesposobnog lica koji nije znao za njegovu poslovnu
nesposobnost može odustati od ugovora koji je zaključio sa njim bez odobrenja njegovog
zakonskog zastupnika. (2) Isto pravo ima i saugovarač poslovno nesposobnog lica koji je znao za njegovu
poslovnu nesposobnost, ali je bio prevaren od njega da ima odobrenje svog zakonskog
zastupnika.
(3) Ovo pravo se gasi po isteku trideset dana od saznanja za poslovnu nesposobnost druge
strane, odnosno za odsustvo odobrenja zakonskog zastupnika, ali i ranije ako zakonski
zastupnik bude odobrio ugovor pre nego što taj rok istekne.
Pozivanje zakonskog zastupnika da se izjasni
Član 58
(1) Saugovarač poslovno nesposobnog lica koji je zaključio ugovor sa njim bez odobrenja
njegovog zakonskog zastupnika može pozvati zakonskog zastupnika da se izjasni da li
odobrava taj ugovor.
(2) Ako se zakonski zastupnik ne izjasni u roku od trideset dana od ovog poziva da
ugovor odobrava, smatraće se da je odbio da da odobrenje.
Kad ugovarač stekne poslovnu sposobnost posle zaključenje ugovora
Član 59
Poslovno sposobno lice može zahtevati da se poništi ugovor koji je bez potrebnog
odobrenja zaključilo za vreme svoje ograničene poslovne sposobnosti samo ako je tužbu
podnelo u roku od tri meseca od dana sticanja potpune poslovne sposobnosti.
V Mane volje
Pretnja
Član 60
(1) Ako je ugovorna strana ili neko treći nedopuštenom pretnjom izazvao opravdani strah
kod druge strane tako da je ova zbog toga zaključila ugovor, druga strana može tražiti da
se ugovor poništi.
(2) Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom opasnošću
ugrožen život, telo ili drugo značajno dobro ugovorne strane ili trećeg lica.
Bitna zabluda
Član 61
(1) Zabluda je bitna ako se odnosi na bitna svojstva predmeta, na lice sa kojim se
zaključuje ugovor ako se zaključuje s obzirom na to lice, kao i na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po nameri stranaka smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi
ne bi inače zaključila ugovor takve sadržine.
(2) Strana koja je u zabludi može tražiti poništaj ugovora zbog bitne zablude, osim ako
pri zaključenju ugovora nije postupala s pažnjom koja se u prometu zahteva.
(3) U slučaju poništaja ugovora zbog zablude, druga savesna strana ima pravo da traži
naknadu pretrpljene štete bez obzira na to što strana koja je u zabludi nije kriva za svoju
zabludu.
(4) Strana koja je u zabludi ne može se na nju pozivati ako je druga strana spremna da
izvrši ugovor kao da zablude nije bilo.
Zabluda o pobudi kod ugovora bez naknade
Član 62
Kod ugovora bez naknade bitnom zabludom se smatra i zabluda o pobudi koja je bila
odlučna za preuzimanje obaveze.
Nesporazum
Član 63
Kad strane veruju da su saglasne, a u stvari među njima postoji nesporazum o prirodi
ugovora ili o osnovu ili o predmetu obaveze, ugovor ne nastaje.
Posredna izjava
Član 64
Zabluda lica preko koga je strana izjavila svoju volju smatra se isto kao i zabluda u
vlastitom izjavljivanju volje.
Prevara
Član 65
(1) Ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u nameri
da je time navede na zaključenje ugovora, druga strana može zahtevati poništaj ugovora i
onda kada zabluda nije bitna.
(2) Strana koja je zaključila ugovor pod prevarom ima pravo da zahteva naknadu
pretrpljene štete. (3) Ako je prevaru učinilo treće lice, prevara utiče na sam ugovor ako je druga ugovorna
strana u vreme zaključenja ugovora znala ili morala znati za prevaru.
(4) Ugovor bez naknade može se poništiti i kad je prevaru učinilo treće lice, bez obzira na
to da li je druga ugovorna strana u vreme zaključenja ugovora znala ili morala znati za
prevaru.
Prividan ugovor
Član 66
(1) Prividan ugovor nema dejstva među ugovornim stranama.
(2) Ali, ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni
uslovi za njegovu pravnu valjanost.
(3) Prividnost ugovora ne može se isticati prema trećem savesnom licu.
VI Forma ugovora
Neformalnost ugovora
Član 67
(1) Zaključenje ugovora ne podleži nikakvoj formi, osim ako je zakonom drukčije
određeno.
(2) Zahtev zakona da ugovor bude zaključen u određenoj formi važi i za sve docnije
izmene ili dopune ugovora.
(3) Ali su punovažne docnije usmene dopune o sporednim tačkama o kojima u
formalnom ugovoru nije ništa rečeno ukoliko to nije protivno cilju radi koga je forma
propisana.
(4) Punovažne su i docnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakšavaju obaveze
jedne ili druge strane, ako je posebna forma propisana samo u interesu ugovornih strana.
Raskidanje formalnih ugovora
Član 68
Formalni ugovori mogu biti raskinuti neformalnim sporazumom, izuzev ako je za
određeni slučaj zakonom predviđeno što drugo, ili ako cilj zbog koga je propisana forma
za zaključenje ugovora zahteva da raskidanje ugovora bude obavljeno u istoj formi.
Ugovorena forma Član 69
(1) Ugovorne strane mogu se sporazumeti da posebna forma bude uslov punovažnosti
njihovog ugovora.
(2) Ugovor za čije je zaključenje ugovorena posebna forma može biti raskinut, dopunjen
ili na drugi način izmenjen i neformalnim sporazumom.
(3) Ako su ugovorne strane predvidele posebnu formu samo da osiguraju dokaz svoga
ugovora, ili da postignu što drugo, ugovor je zaključen kad je postignuta saglasnost o
njegovoj sadržini, a za ugovarače je u isto vreme nastala obaveza da ugovoru dadu
predviđenu formu.
Sankcija nedostatka potrebne forme
Član 70
(1) Ugovor koji nije zaključen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja
propisa kojim je određena forma ne proizlazi što drugo.
(2) Ugovor koji nije zaključen u ugovorenoj formi nema pravno dejstvo ukoliko su
stranke punovažnost ugovora uslovile posebnom formom.
Pretpostavka potpunosti isprave
Član 71
(1) Ako je ugovor zaključen u posebnoj formi, bilo na osnovu zakona bilo po volji
stranaka, važi samo ono što je u toj formi izraženo.
(2) Ipak, biće punovažne istovremene usmene pogodbe o sporednim tačkama o kojima u
formalnom ugovoru nije ništa rečeno, ukoliko nisu u suprotnosti sa njegovom sadržinom
ili ako nisu protivne cilju zbog koga je forma propisana.
(3) Punovažne su i istovremene usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakšavaju
obaveze jedne ili obe strane ako je posebna forma propisana samo u interesu ugovornih
strana.
Sastavljanje isprave
Član 72
(1) Kad je za zaključenje ugovora potrebno sastaviti ispravu, ugovor je zaključen kad
ispravu potpišu sva lica koja se njim obavezuju. (2) Ugovarač koji ne zna pisati staviće na ispravu rukoznak overen od dva svedoka ili od
suda, odnosno drugog organa.
(3) Za zaključenje dvostranog ugovora dovoljno je da obe strane potpišu jednu ispravu ili
da svaka od strana potpiše primerak isprave namenjen drugoj strani.
(4) Zahtev pismene forme je ispunjen ako strane izmenjaju pisma ili se sporazumeju
teleprinterom ili nekim drugim sredstvom koje omogućava da se sa izvesnošću utvrde
sadržina i davalac izjave.
Kad je izvršen ugovor kome nedostaje forma
Član 73
Ugovor za čije se zaključenje zahteva pismena forma smatra se punovažnim iako nije
zaključen u toj formi ako su ugovorne strane izvršile, u celini ili u pretežnom delu,
obaveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja zbog koga je forma propisana očigledno
ne proizlazi što drugo.
VII Uslov
Uslovi i njihovo dejstvo
Član 74
(1) Ugovor je zaključen pod uslovom ako njegov nastanak ili prestanak zavisi od
neizvesne činjenice.
(2) Ako je zaključen pod odložnim uslovom pa se uslov ispuni, ugovor deluje od trenutka
njegovog zaključenja, osim ako iz zakona, prirode posla ili volje strana ne proistiće nešto
drugo.
(3) Ako je zaključen pod raskidnim uslovom, ugovor prestaje važiti kad se uslov ispuni.
(4) Smatra se da je uslov ostvaren ako njegovo ostvarenje, protivno načelu savesnosti i
poštenja, spreči strana na čiji je teret određen, a smatra se da nije ostvaren ako njegovo
ostvarenje, protivno načelu savesnosti i poštenja, prouzrokuje strana u čiju je korist
određen.
Nedopušten ili nemoguć uslov
Član 75
(1) Ništav je ugovor u kome je postavljen odložni ili raskidni uslov protivan prinudnim
propisima, javnom poretku ili dobrim običajima. (2) Ugovor zaključen pod nemogućim odložnim uslovom je ništav, a nemoguć raskidni
uslov smatra se nepostojećim.
Obezbeđenje uslovnog prava
Član 76
Ako je ugovor zaključen pod odložnim uslovom, poverilac čije je pravo uslovljeno može
zahtevati odgovarajuće obezbeđenje tog prava ako je njegovo ostvarenje ugroženo.
VIII Rok
Računanje vremena
Član 77
(1) Rok određen u danima počinje teći prvog dana posle događaja od koga se rok računa,
a završava se istekom poslednjeg dana roka.
(2) Rok određen u nedeljama, mesecima ili godinama završava se onog dana koji se po
imenu i broju poklapa sa danom nastanka događaja od koga rok počinje da teče, a ako
takvog dana nema u poslednjem mesecu, kraj roka pada na poslednji dan tog meseca.
(3) Ako poslednji dan roka pada u dan kada je zakonom određeno da se ne radi, kao
poslednji dan roka računa se sledeći radni dan.
(4) Početak meseca označava prvi dan u mesecu, sredina – petnaesti, a kraj – poslednji
dan u mesecu, ako što drugo ne proizlazi iz namere stranaka ili iz prirode ugovornog
odnosa.
Primena pravila o uslovu
Član 78
Kad dejstvo ugovora počinje od određenog vremena, shodno se primenjuju pravila o
odložnom uslovu, a kad ugovor prestaje da važi po isteku određenog roka, shodno se
primenjuju pravila o raskidnom uslovu.
IX Kapara i odustanica
1. KAPARA
Vraćanje i uračunavanje kapare
Član 79 (1) Ako je u trenutku zaključenja ugovora jedna strana dala drugoj izvestan iznos novca
ili izvesnu količinu drugih zamenljivih stvari kao znak da je ugovor zaključen (kapara),
ugovor se smatra zaključenim kad je kapara data, ako nije što drugo ugovoreno.
(2) U slučaju ispunjenja ugovora, kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje
obaveze.
(3) Ako što drugo nije ugovoreno, strana koja je dala kaparu ne može odustati od ugovora
ostavljajući kaparu drugoj strani, niti to može učiniti druga strana vraćanjem udvojene
kapare.
Neizvršenje ugovora
Član 80
(1) Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana
može po svom izboru tražiti izvršenje ugovora, ako je to još moguće ili tražiti naknadu
štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti, ili se zadovoljiti primljenom kaparom.
(2) Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, druga strana
može, po svom izboru, tražiti izvršenje ugovora, ako je to još moguće, ili tražiti naknadu
štete i vraćanje kapare, ili tržiti vraćanje udvojene kapare.
(3) U svakom slučaju, kad druga strana traži izvršenje ugovora, ona ima pravo i na
naknadu štete koju trpi zbog zadocnjenja.
(4) Sud može na zahtev zainteresovane strane smanjiti preterano veliku kaparu.
U slučaju delimičnog ispunjenja obaveze
Član 81
(1) U slučaju delimičnog ispunjenja obaveze, poverilac ne može zadržati kaparu, nego
može tražiti ispunjenje ostatka obaveze i naknadu štete zbog zadocnjenja, ili tražiti
naknadu štete zbog nepotpunog ispunjenja, ali se u oba slučaja kapara uračunava u
naknadu.
(2) Ako poverilac raskine ugovor i vrati ono što je primio kao delimično ispunjenje, on
može birati između ostalih zahteva koji pripadaju jednoj strani kad je ugovor ostao
neizvršen krivicom druge.
2. ODUSTANICA
Uloga odustanice
Član 82 (1) Sporazumom ugovornih strana može se ovlastiti jedna ili svaka strana da odustane od
ugovora davanjem odustanice.
(2) Kad strana u čiju je korist ugovorena odustanica izjavi drugoj strani da će dati
odustanicu, ona više ne može zahtevati izvršenje ugovora.
(3) Strana ovlašćena da odustane dužna je dati odustanicu istovremeno sa izjavom o
odustajanju.
(4) Ako ugovarači nisu odredili rok do koga ovlašćena strana može odustati od ugovora,
ona to može učiniti sve dok ne protekne rok određen za ispunjenje njene obaveze.
(5) Ovo pravo odustajanja od ugovora prestaje i kad strana u čiju je korist ugovoreno
počne ispunjavati svoje obaveze iz tog ugovora ili primati ispunjenje od druge strane.
Kapara kao odustanica
Član 83
(1) Kad je uz kaparu ugovoreno pravo da se odustane od ugovora, onda se kapara smatra
kao odustanica i svaka strana može odustati od ugovora.
(2) U ovom slučaju, ako odustane strana koja je dala kaparu, ona je gubi, a ako odustane
strana koja je kaparu primila, ona je udvojeno vraća.
Odsek 2
ZASTUPANJE
I O zastupanju uopšte
Mogućnost zastupanja
Član 84
(1) Ugovor kao i drugi pravni posao može se preduzeti i preko zastupnika.
(2) Ovlašćenje za zastupanje zasniva se na zakonu, opštem aktu pravnog lica, aktu
nadležnog organa ili na izjavi volje zastupanog (punomoćje).
Dejstva zastupanja
Član 85
(1) Ugovor koji zaključi zastupnik u ime zastupanog lica i u granicama svojih ovlašćenja
obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. (2) Pod istim uslovima i ostali pravni poslovi zastupnikovi proizvode pravno dejstvo
neposredno prema zastupanom licu.
(3) Zastupnik je dužan obavesiti drugu stranu da istupa u ime zastupanog, ali i kad on to
ne uradi ugovor proizvodi pravno dejstvo za zastupanog i drugu stranu, ako je ova znala
ili je iz okolnosti mogla zaključiti da on istupa kao zastupnik.
Prenošenje ovlašćenja
Član 86
(1) Zastupnik ne može preneti svoja ovlašćenja na drugog, izuzev kad mu je to
dozvoljeno zakonom ili ugovorom.
(2) Izuzetno, on to može učiniti ako je sprečen okolnostima da posao lično obavi, a
interesi zastupanog zahtevaju neodložno preduzimanje pravnog posla.
Prekoračenje granica ovlašćenja
Član 87
(1) Kad zastupnik prekorači granice ovlašćenja, zastupani je u obavezi samo ukoliko
odobri prekoračenje.
(2) Ako zastupani ne odobri ugovor u roku koji je redovno potreban da se ugovor takve
vrste razmotri i oceni, smatraće se da je odobrenje odbijeno.
(3) Odobrenje iz prethodnog stava ima povratno dejstvo, ako strane ne odrede drukčije.
(4) Ako druga strana nije znala niti morala znati za prekoračenje ovlašćenja, može odmah
po saznanju za prekoračenje, ne čekajući da se zastupani o ugovoru izjasni, izjaviti da se
ne smatra ugovorom vezana.
(5) Ako zastupani odbije odobrenje, zastupnik i zastupani su solidarno odgovorni za štetu
koju je druga strana pretrpela, ako ona nije znala niti je morala znati za prekoračenje
ovlašćenja.
Zaključenje ugovora od strane neovlašćenog lica
Član 88
(1) Ugovor koji neko lice zaključi kao punomoćnik u ime drugoga bez njegovog
ovlašćenja obavezuje neovlašćeno zastupanog samo ako on ugovor naknadno odobri.
(2) Strana sa kojom je ugovor zaključen može zahtevati od neovlašćeno zastupanog da se
u primerenom roku izjasni da li ugovor odobrava. (3) Ako neovlašćeno zastupani ni u ostavljenom roku ugovor ne odobri, smatra se da
ugovor nije ni zaključen.
(4) U tom slučaju, strana sa kojom je ugovor zaključen može od lica koje je kao
punomnoćnik bez ovlašćenja zaključilo ugovor tražiti naknadu štete, ako u trenutku
zaključenja ugovora nije znala niti je morala znati da to lice nije imalo ovlašćenje za
zaključenje ugovora.
II Punomoćje
Davanje punomoćja
Član 89
(1) Punomoćje je ovlašćenje za zastupanje koje vlastodavac pravnim poslom daje
punomoćniku.
(2) Postojanje i obim punomoćja su nezavisni od pravnog odnosa na čijoj je podlozi
punomoćje dato.
(3) Punomoćnik može biti i pravno lice.
Posebna forma punomoćja
Član 90
Forma propisana zakonom za neki ugovor ili koji drugi pravni posao važi i za punomoćje
za zaključenje tog ugovora, odnosno za preduzimanje tog posla.
Obim ovlašćenja
Član 91
(1) Punomoćnik može preduzimati samo one pravne poslove za čije je preduzimanje
ovlašćen.
(2) Punomoćnik kome je dato opšte punomoćje može preduzimati samo pravne poslove
koji dolaze u redovno poslovanje.
(3) Posao koji ne dolazi u redovno poslovanje može punomoćnik preduzeti samo ako je
posebno ovlašćen za preduzimanje tog posla, odnosno vrste poslova među koje on spada.
(4) Punomoćnik ne može bez posebnog ovlašćenja za svaki pojedini slučaj preuzeti
meničnu obavezu, zaključiti ugovor o jemstvu, o poravnanju, o izbranom sudu, kao ni
odreći se nekog prava bez naknade. Opozivanje i sužavanje punomoćja
Član 92
(1) Vlastodavac može po svojoj volji suziti ili opozvati punomoćje, čak i ako se
ugovorom odrekao tog prava.
(2) Opozivanje i sužavanje svakog punomoćja može se učiniti izjavom bez posebne
forme.
(3) Ako je opozivanjem ili sužavanjem punomoćja povređen ugovor o nalogu, ili ugovor
o delu, ili neki drugi ugovor, punomoćnik ima pravo na naknadu time nastale štete.
Dejstvo prestanka i sužavanja punomoćja prema trećim licima
Član 93
(1) Opozivanje punomoćja kao i njegovo sužavanje nema dejstvo prema trećem licu koje
je zaključilo ugovor sa punomoćnikom, ili obavilo drugi pravni posao, a nije znalo niti je
moralo znati da je punomoćje opozvano, odnosno suženo.
(2) U tom slučaju, vlastodavac ima pravo zahtevati od punomoćnika naknadu štete koju
bi zbog toga pretrpeo, izuzev kad punomoćnik nije znao ni morao znati za opozivanje,
odnosno za sužavanje punomoćja.
(3) Isto važi i u ostalim slučajevima prestanka punomoćja.
Drugi slučajevi prestanka punomoćja
Član 94
(1) Punomoćje prestaje prestankom pravnog lica kao punomoćnika, ako zakonom nije
drukčije određeno.
(2) Punomoćje prestaje smrću punomoćnika.
(3) Punomoćje prestaje prestankom pravnog lica, odnosno smrću lica koje ga je dalo,
osim ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete po pravne sledbenike ili ako
punomoćje važi i za slučaj smrti davaoca, bilo po njegovoj volji, bilo s obzirom na
prirodu posla.
III Poslovno punomoćje
Ko može dati punomoćje i njegova sadržina
Član 95 (1) Poslovno punomoćje može dati, u granicama zakona, preduzeće, odnosno drugo
pravno lice, i njime ovlastiti punomoćnika da zaključuje ugovore i obavlja ostale poslove
koji su uobičajeni u vršenju njihove poslovne delatnosti.
(2) Poslovni punomoćnik ne može otuđiti ili opteretiti nepokretnosti, preuzeti menične
obaveze ili obaveze jemstva, uzeti zajam i voditi spor, ako nije dobio posebno punomoćje
za svaki takav posao.
(3) Poslovno punomoćje može biti ograničeno na određenu vrstu poslova, ili na određene
poslove, ali ova ograničenja imaju dejstvo prema trećem samo ako je za njih znao ili
morao znati.
Poslovno punomoćje imaoca radnje
Član 96
(1) Odredbe o poslovnom punomoćju shodno se primenjuju na poslovno punomoćje
imaoca radnje.
(2) Poslovno punomoćje ne prestaje smrću imaoca radnje, kao ni kad on bude lišen
poslovne sposobnosti.
IV Ovlašćenja trgovinskog putnika
Član 97
(1) Trgovinski putnik preduzeća ovlašćen je preduzimati samo one poslove koji se
odnose na prodaju robe i koji su navedeni u punomoćju koje mu je preduzeće dalo.
(2) U slučaju neizvesnosti, smatra se da trgovinski putnik nije ovlašćen da zaključuje
ugovore, nego samo da prikuplja porudžbine, ali će ipak ugovor koji je zaključio ostati na
snazi ako ga vlastodavac naknadno odobri.
(3) Trgovinski putnik koji je ovlašćen da prodaje robu nije ovlašćen da naplati cenu, kao
ni da prodaje na kredit, osim ako ima posebno ovlašćenje za prodaju na kredit.
(4) Trgovinski putnik je ovlašćen da za vlastodavca prima reklamacije zbog nedostatka
robe i ostale izjave u vezi sa izvršenjem ugovora zaključenog njegovim posredovanjem,
kao i da u ime vlastodavca preduzima potrebne mere za očuvanje njegovih prava iz tog
ugovora.
V Ovlašćenja lica koja obavljaju određene poslove
Član 98 Lica koja rade na takvim poslovima čije je obavljanje vezano za zaključenje i ispunjenje
određenih ugovora, kao što su prodavci u prodavnicama, lica koja obavljaju određene
usluge u ugostiteljstvu, lica na poslovima šalterske službe u pošti, u banci i sl. ovlašćeni
su samim tim na zaključenje i ispunjenje tih ugovora.
Odsek 3
TUMAČENJE UGOVORA
Primena odredaba i tumačenje spornih odredaba
Član 99
(1) Odredbe ugovora primenjuju se onako kako glase.
(2) Pri tumačenju spornih odredbi ne treba se držati doslovnog značenja upotrebljenih
izraza, već treba istraživati zajedničku nameru ugovarača i odredbu tako razumeti kako to
odgovara načelima obligacionog prava utvrđenim ovim zakonom.
Nejasne odredbe u posebnim slučajevima
Član 100
U slučaju kad je ugovor zaključen prema unapred odštampanom sadržaju, ili kad je
ugovor bio na drugi način pripremljen i predložen od jedne ugovorne strane, nejasne
odredbe tumačiće se u korist druge strane.
Dopunsko pravilo
Član 101
Nejasne odredbe u ugovoru bez naknade treba tumačiti u smislu koji je manje težak za
dužnika, a u teretnom ugovoru u smislu kojim se ostvaruje pravičan odnos uzajamnih
davanja.
Vansudsko tumačenje ugovora
Član 102
(1) Ugovorne strane mogu predvideti da će, u slučaju nesaglasnosti u pogledu smisla i
domašaja ugovornih odredbi, neko treći tumačiti ugovor.
(2) U tom slučaju, ako ugovorom nije drukčije predviđeno, strane ne mogu pokrenuti
spor pred sudom ili drugim nadležnim organom dok prethodno ne pribave tumačenje
ugovora, osim ako treće lice odbije da da tumačenje ugovora. Odsek 4
NEVAŽNOST UGOVORA
I Ništavi ugovori
Ništavost
Član 103
(1) Ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima
ništav je ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u
određenom slučaju ne propisuje što drugo.
(2) Ako je zaključenje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor će
ostati na snazi ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je
povredila zakonsku zabranu snosiće odgovarajuće posledice.
Posledice ništavosti
Član 104
(1) U slučaju ništavosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je da vrati drugoj sve ono
što je primila po osnovu takvog ugovora, a ako to nije moguće, ili ako se priroda onog što
je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cenama
u vreme donošenja sudske odluke, ukoliko zakon što drugo ne određuje.
(2) Ali, ako je ugovor ništav zbog toga što je po svojoj sadržini ili cilju protivan
prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima, sud može odbiti, u celini ili
delimično, zahtev nesavesne strane za vraćanje onog što je drugoj strani dala a može i
odlučiti da druga strana ono što je primila po osnovu zabranjenog ugovora preda opštini
na čijoj teritoriji ona ima sedište, odnosno prebivalište, ili boravište.
(3) Prilikom odlučivanja sud će voditi računa o savesnosti jedne, odnosno obeju strana, o
značaju ugroženog dobra ili interesa, kao i o moralnim shvatanjima.
Delimična ništavost
Član 105
(1) Ništavost neke odredbe ugovora ne povlači ništavost i samog ugovora, ako on može
opstati bez ništave odredbe, i ako ona nije bila ni uslov ugovora ni odlučujuća pobuda
zbog koje je ugovor zaključen. (2) Ali će ugovor ostati na snazi čak i ako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća
pobuda ugovora u slučaju kad je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio
oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Konverzija
Član 106
Kad ništav ugovor ispunjava uslove za punovažnost nekog drugog ugovora onda će među
ugovaračima važiti taj drugi ugovor, ako bi to bilo u saglasnosti sa ciljem koji su
ugovarači imali u vidu kad su ugovor zaključili i ako se može uzeti da bi oni zaključili taj
ugovor da su znali za ništavost svog ugovora.
Naknadni nestanak uzroka ništavosti
Član 107
(1) Ništav ugovor ne postaje punovažan kad zabrana ili koji drugi uzrok ništavosti
naknadno nestane.
(2) Ali, ako je zabrana bila manjeg značaja, a ugovor je izvršen, ništavost se ne može
isticati.
Odgovornost lica krivog za ništavost ugovora
Član 108
Ugovarač koji je kriv za zaključenje ništavog ugovora odgovoran je svome saugovaraču
za štetu koju trpi zbog ništavosti ugovora, ako ovaj nije znao ili prema okolnostima nije
morao znati za postojanje uzroka ništavosti.
Isticanje ništavosti
Član 109
(1) Na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozivati svako
zainteresovano lice.
(2) Pravo da zahteva utvrđenje ništavosti ima i javni tužilac.
Neograničeno isticanje ništavosti
Član 110
Pravo na isticanje ništavosti ne gasi se. II Rušljivi ugovori
Kad je ugovor rušljiv
Član 111
Ugovor je rušljiv kad ga je zaključila strana ogranično poslovno sposobna, kad je pri
njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana, kao i kad je to ovim zakonom ili
posebnim propisom određeno.
Poništenje ugovora
Član 112
(1) Ugovorna strana u čijem je interesu rušljivost ustanovljena može tražiti da se ugovor
poništi.
(2) Ali, saugovarač te strane može od nje tražiti da se u određenom roku, ali ne kraćem
od 30 dana, izjasni da li ostaje pri ugovoru ili ne, jer će u protivnom smatrati da je ugovor
poništen.
(3) Ako se pozvana ugovorna strana u ostavljenom roku ne izjasni ili ako izjavi da ne
ostaje pri ugovoru, smatraće se da je ugovor poništen.
Posledica poništenja
Član 113
(1) Ako je na osnovu rušljivog ugovora koji je poništen nešto bilo ispunjeno, ima se
izvršiti vraćanje, a ako to nije moguće, ili ako se priroda onog što je ispunjeno protivi
vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu.
(2) Naknada u novcu daje se prema cenama u vreme vraćanja, odnosno donošenja sudske
odluke.
Vraćanje i naknada u slučaju poništenja ugovora ograničeno poslovno sposobnog lica.
Član 114
U slučaju poništenja ugovora zbog ograničene poslovne sposobnosti jednog ugovarača,
saugovarač takvog lica može zahtevati vraćanje samo onog dela ispunjenja koji se nalazi
u imovini ograničeno poslovno sposobnog lica, ili je upotrebljen u njegovu korist, kao i
onog što je namerno uništeno ili otuđeno.
Odgovornost za poništenje ugovora Član 115
Ugovarač na čijoj je strani uzrok rušljivosti odgovoran je svom saugovaraču za štetu koju
trpi zbog poništenja ugovora, ako ovaj nije znao ni morao znati za postojanje uzroka
rušljivosti ugovora.
Odgovornost ograničeno poslovno sposobnog lica
Član 116
Ograničeno poslovno sposobno lice odgovara za štetu nastalu poništenjem ugovora, ako
je lukavstvom uverilo svog saugovarača da je poslovno sposobno.
Prestanak prava
Član 117
(1) Pravo zahtevati poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od
saznanja za razlog rušljivosti, odnosno od prestanka prinude.
(2) To pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana zaključenja
ugovora.
Članovi 118-120
(Brisani)
Odsek 5
DVOSTRANI UGOVORI
I Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja
Član 121
(1) Kod ugovora sa naknadom svaki ugovarač odgovara za materijalne nedostatke svog
ispunjenja.
(2) Isto tako, ugovarač odgovara i za pravne nedostatke ispunjenja i dužan je da štiti
drugu stranu od prava i zahteva trećih lica kojima bi njeno pravo bilo isključeno ili
suženo.
(3) Na ove obaveze prenosioca shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o
odgovornosti prodavca za materijalne i pravne nedostatke, ako za određeni slučaj nije što
drugo propisano. II Prigovor neispunjenja ugovora
Pravilo istovremenog ispunjenja
Član 122
(1) U dvostranim ugovorima nijedna strana nije dužna ispuniti svoju obavezu ako druga
strana ne ispuni ili nije spremna da istovremeno ispuni svoju obavezu, izuzev ako je što
drugo ugovoreno ili zakonom određeno, ili ako što drugo proističe iz prirode posla.
(2) Ali, ako na sudu jedna strana istakne da nije dužna ispuniti svoju obavezu dok i druga
strana ne ispuni svoju, sud će joj naložiti da ispuni svoju obavezu kad i druga strana
ispuni svoju.
Kad ispunjenje obaveze jedne strane postane neizvesno
Član 123
(1) Ako je ugovoreno da prvo jedna strana ispuni svoju obavezu, pa se posle zaključenja
ugovora materijalne prilike druge strane pogoršaju u toj meri da je neizvesno da li će ona
moći ispuniti svoju obavezu, ili ako ta neizvesnost proizlazi iz drugih ozbiljnih razloga,
strana koja se obavezala da prva ispuni svoju obavezu može odložiti njeno ispunjenje dok
druga strana ne ispuni svoju obavezu ili dok ne pruži dovoljno obezbeđenje da će je
ispuniti.
(2) To važi i kad su materijalne prilike druge strane bile u istoj meri teške još pre
zaključenja ugovora ako njen saugovarač to nije znao niti je morao znati.
(3) U tim slučajevima strana koja se obavezala da prva ispuni svoju obavezu može
zahtevati da joj se obezbeđenje pruži u primerenom roku, a posle proteka tog roka bez
rezultata, može raskinuti ugovor.
III Raskidanje ugovora zbog neispunjenja
Prava jedne strane kad druga strana ne ispuni svoju obavezu
Član 124
U dvostranim ugovorima, kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu, druga strana može,
ako nije što drugo određeno, zahtevati ispunjenje obaveza ili, pod uslovima predviđenim
u idućim članovima, raskinuti ugovor prostom izjavom, ako raskid ugovora ne nastupa po
samom zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.
Kad je ispunjenje o roku bitni sastojak ugovora
Član 125 (1) Kad ispunjenje obaveze u određenom roku predstavlja bitan sastojak ugovora, pa
dužnik ne ispuni obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.
(2) Ali, poverilac može održati ugovor na snazi, ako po isteku roka, bez odlaganja,
obavesti dužnika da zahteva ispunjenje ugovora.
(3) Kad je poverilac zahtevao ispunjenje, pa ga nije dobio u razumnom roku, može
izjaviti da raskida ugovor.
(4) Ova pravila važe kako u slučaju kad su ugovorne strane predvidele da će se ugovor
smatrati raskinutim ako ne bude ispunjen u određenom roku, tako i onda kad je
ispunjenje ugovora u određenom roku bitan sastojak ugovora po prirodi posla.
Kad ispunjenje o roku nije bitni sastojak ugovora
Član 126
(1) Kad ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitni sastojak ugovora, dužnik
zadržava pravo da i posle isteka roka ispuni svoju obavezu, a poverilac da zahteva njeno
ispunjenje.
(2) Ali, ako poverilac želi raskinuti ugovor, mora ostaviti dužniku primeren naknadni rok
za ispunjenje.
(3) Ako dužnik ne ispuni obavezu u naknadnom roku, nastupaju iste posledice kao i u
slučaju kad je rok bitni sastojak ugovora.
Raskidanje ugovora bez ostavljanja naknadnog roka
Član 127
Poverilac može raskinuti ugovor bez ostavljanja dužniku naknadnog roka za ispunjenje
ako iz dužnikovog držanja proizlazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom
roku.
Raskidanje ugovora pre isteka roka
Član 128
Kad je pre isteka roka za ispunjenje obaveza očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju
obavezu iz ugovora, druga strana može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.
Raskidanje ugovora sa uzastopnim obavezama
Član 129 (1) Kad u ugovoru sa uzastopnim obavezama jedna strana ne ispuni jednu obavezu, druga
strana može, u razumnom roku, raskinuti ugovor u pogledu svih budućih obaveza, ako je
iz datih okolnosti očigledno da ni one neće biti ispunjene.
(2) Ona može raskinuti ugovor ne samo u pogledu budućih obaveza, nego i u pogledu već
ispunjenih obaveza, ako njihovo ispunjenje bez izostalih ispunjenja nema interesa za nju.
(3) Dužnik može održati ugovor ako da odgovarajuće obezbeđenje.
Dužnost obaveštavanja
Član 130
Poverilac koji zbog neispunjenja dužnikove obaveze raskida ugovor, dužan je to saopštiti
dužniku bez odlaganja.
Kad se ugovor ne može raskinuti
Član 131
Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dela obaveze.
Dejstvo raskida
Član 132
(1) Raskidom ugovora obe strane su oslobođene svojih obaveza, izuzev obaveze na
naknadu eventualne štete.
(2) Ako je jedna strana izvršila ugovor potpuno ili delimično, ima pravo da joj se vrati
ono što je dala.
(3) Ako obe strane imaju pravo zahtevati vraćanje datog, uzajamna vraćanja vrše se po
pravilima za izvršenje dvostranih ugovora.
(4) Svaka strana duguje drugoj naknadu za koristi koje je u međuvremenu imala od onoga
što je dužna vratiti, odnosno naknaditi.
(5) Strana koja vraća novac dužna je platiti zateznu kamatu od dana kad je isplatu
primila.
IV Raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti
Pretpostavke za raskidanje
Član 133 (1) Ako posle zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze
jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom
slučaju u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih
strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je,
strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih
okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
(2) Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promenjene
okolnosti bila dužna da u vreme zaključenja ugovora uzme u obzir te okolnosti ili ih je
mogla izbeći ili savladati.
(3) Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promenjene okolnosti koje
su nastupile po isteku roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
(4) Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući
uslovi ugovora pravično izmene.
(5) Ako izrekne raskid ugovora, sud će na zahtev druge strane obavezati stranu koja ga je
zahtevala da naknadi drugoj strani pravičan deo štete koju trpi zbog toga.
Dužnost obaveštavanja
Član 134
Strana koja je ovlašćena da zbog promenjenih okolnosti zahteva raskid ugovora dužna je
da o svojoj nameri da traži raskid ugovora obavesti drugu stranu čim je saznala da su
takve okolnosti nastupile, a ako to nije učinila, odgovara za štetu koju je druga strana
pretrpela zbog toga što joj zahtev nije bio na vreme saopšten.
Okolnosti od značaja za odluku suda
Član 135
Pri odlučivanju o raskidanju ugovora, odnosno o njegovoj izmeni, sud se rukovodi
načelima poštenog prometa, vodeći računa naročito o cilju ugovora, o normalnom riziku
kod ugovora odnosne vrste, o opštem interesu, kao i o interesima obeju strana.
Odricanje od pozivanja na promenjene okolnosti
Član 136
Strane se mogu ugovorom unapred odreći pozivanja na određene promenjene okolnosti,
osim ako je to u suprotnosti sa načelom savesnosti i poštenja.
V Nemogućnost ispunjenja Nemogućnost ispunjenja za koju ne odgovara ni jedna strana
Član 137
(1) Kad je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog
događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se i obaveza druge strane, a
ako je ova nešto ispunila od svoje obaveze, može zahtevati vraćanje po pravilima o
vraćanju stečenog bez osnova.
(2) U slučaju delimične nemogućnosti ispunjenja zbog događaja za koji nije odgovorna ni
jedna ni druga strana, druga strana može raskinuti ugovor ako delimično ispunjenje ne
odgovara njenim potrebama, inače ugovor ostaje na snazi, a druga strana ima pravo da
zahteva srazmerno smanjenje svoje obaveze.
Nemogućnost ispunjenja za koju odgovara druga strana
Član 138
(1) Kad je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog
događaja za koji odgovara druga strana, njena obaveza se gasi, a ona zadržava svoje
potraživanje prema drugoj strani, s tim što se smanjuje za onoliko koliko je ona mogla
imati koristi od oslobođenja od sopstvene obaveze.
(2) Pored toga, ona je dužna ustupiti drugoj strani sva prava koja bi imala prema trećim
licima u vezi sa predmetom svoje obaveze čije je ispunjenje postalo nemoguće.
VI Prekomerno oštećenje
Očigledna nesrazmera uzajamnih davanja
Član 139
(1) Ako je između obaveza ugovornih strana u dvostranom ugovoru postojala u vreme
zaključenja ugovora očigledna nesrazmera, oštećena strana može zahtevati poništenje
ugovora ako za pravu vrednost tada nije znala niti je morala znati.
(2) Pravo da se zahteva poništenje ugovora prestaje istekom jedne godine od njegovog
zaključenja.
(3) Odricanje unapred od ovog prava nema pravnog dejstva.
(4) Ugovor će ostati na snazi ako druga strana ponudi dopunu do prave vrednosti.
(5) Zbog ove nesrazmere ne može se tražiti poništenje ugovora na sreću, javne prodaje,
kao ni onda kad je za stvar data viša cena iz osobite naklonosti. Član 140
(Brisan)
VII Zelenaški ugovor
Član 141
(1) Ništav je ugovor kojim neko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim
stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću,
ugovori za sebe ili za nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je
on drugom dao ili učinio, ili se obavezao dati ili učiniti.
(2) Na zelenaški ugovor shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o posledicama
ništavosti i o delimičnoj ništavosti ugovora.
(3) Ako oštećeni zahteva da se njegova obaveza smanji na pravičan iznos, sud će
udovoljiti takvom zahtevu ako je to moguće, a u tom slučaju ugovor sa odgovarajućom
izmenom ostaje na snazi.
(4) Oštećenik može podneti zahtev za smanjenje obaveze na pravičan iznos u roku od pet
godina od zaključenja ugovora.
VIII Opšti uslovi formularnih ugovora
Obaveznost
Član 142
(1) Opšti uslovi određeni od strane jednog ugovarača, bilo da su sadržani u formularnom
ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među
ugovaračima u istom ugovoru, i po pravilu obavezuju kao i ove.
(2) Opšti uslovi moraju se objaviti na uobičajeni način.
(3) Opšti uslovi obavezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u
času zaključenja ugovora.
(4) U slučaju neslaganja opštih uslova i posebnih pogodbi važe ove poslednje.
Ništavost nekih odredbi opštih uslova
Član 143 (1) Ništave su odredbe opštih uslova koje su protivne samom cilju zaključenog ugovora
ili dobrim poslovnim običajima, čak i ako su opšti uslovi koji ih sadrže odobreni od
nadležnog organa.
(2) Sud može odbiti primenu pojedinih odredbi opštih uslova koje lišavaju drugu stranu
prava da stavi prigovore, ili onih na osnovu kojih ona gubi prava iz ugovora ili gubi
rokove, ili koje su inače nepravične ili preterano stroge prema njoj.
Član 144
(Brisan)
IX Ustupanje ugovora
Uslovi ustupanja
Član 145
(1) Svaka strana u dvostranom ugovoru mode, ako na to pristane druga strana, ustupiti
ugovor nekom trećem licu, koje time postaje nosilac svih njenih prava i obaveza iz tog
ugovora.
(2) Ustupanjem ugovora ugovorni odnos između ustupioca i druge strane prelazi na
prijemnika i drugu stranu u času kad je druga strana pristala na ustupanje, a ako je druga
strana dala svoj pristanak unapred, u času kad je obaveštena o ustupanju.
(3) Pristanak na ustupanje ugovora je punovažan samo ako je dat u formi u zakonu
propisanoj za ustupljeni ugovor.
(4) Odredbe o sporednim pravima u vezi sa ugovorom o preuzimanju duga shodno će se
primeniti i na ustupanje ugovora.
Odgovornost ustupioca
Član 146
(1) Ustupilac odgovara prijemniku za punovažnost ustupljenog ugovora.
(2) On mu ne jemči da će druga strana ispuniti svoje obaveze iz ustupljenog ugovora,
osim ako se na to naročito obavezao.
(3) On ne jemči drugoj strani da će prijemnik ispuniti obaveze iz ugovora, osim ako se na
to naročito obavezao.
Prigovori Član 147
Druga strana može istaći prijemniku sve prigovore iz ustupljenog ugovora, kao i one koje
ima iz drugih odnosa sa njim, ali ne i prigovore koje ima prema ustupiocu.
Odsek 6
OPŠTA DEJSTVA UGOVORA
I Stvaranje obaveza za ugovarače
Dejstva ugovora među ugovaračima i njihovim pravnim sledbenicima
Član 148
(1) Ugovor stvara prava i obaveze za ugovorne strane.
(2) Ugovor ima dejstvo i za univerzalne pravne sledbenike ugovornih strana, izuzev ako
je što drugo ugovoreno ili što drugo proizlazi iz prirode samog ugovora.
(3) Ugovorom se može ustanoviti pravo u korist trećeg lica.
II Ugovor u korist trećeg lica
Neposredno pravo trećeg
Član 149
(1) Kad neko ugovori u svoje ime potraživanje u korist trećeg, treći stiče sopstveno i
neposredno pravo prema dužniku, ako nije što drugo ugovoreno ili ne proizlazi iz
okolnosti posla.
(2) Ugovarač ima pravo zahtevati da dužnik izvrši prema trećem ono što je ugovoreno u
korist tog trećeg lica.
Opozivanje koristi za trećeg
Član 150
(1) Ugovarač koristi za trećeg može je opozvati ili izmeniti sve dok treći ne izjavi da
prihvata ono što je ugovoreno u njegovu korist.
(2) Ako je ugovoreno da će dužnik izvršiti ono na šta se obavezao u korist trećeg tek
posle smrti ugovarača, ovaj može sve dotle, pa i svojim testamentom, opozvati korist
ugovorenu za trećeg, ako iz samog ugovora ili iz okolnosti ne proizlazi što drugo. Prigovori dužnika prema trećem
Član 151
Dužnik može istaći trećem sve prigovore koje ima prema ugovaraču po osnovu ugovora
kojim je ugovorena korist za trećeg.
Odbijanje trećeg
Član 152
Ako treći odbije korist koja je ugovorena za njega, ili je ugovarač opozove, korist pripada
ugovaraču, ako što drugo nije ugovoreno ili ne proizlazi iz prirode posla.
Obećanje radnje trećeg lica
Član 153
(1) Obećanje učinjeno drugom da će treći nešto učiniti ili propustiti, trećeg ne obavezuje,
a obećavalac odgovara za štetu koju bi drugi pretrpeo zbog toga što treći neće da se
obaveže ili da izvrši ili propusti određenu radnju.
(2) Obećavalac neće odgovarati ako je drugom obećao da će se samo zauzeti kod trećeg
da se ovaj obaveže da nešto učini ili propusti, a u tome nije uspeo i pored sveg potrebnog
zalaganja.
Odeljak 2
PROUZROKOVANJE ŠTETE
Odsek 1
OPŠTA NAČELA
Osnovi odgovornosti
Član 154
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta
nastala bez njegove krivice.
(2) Za štetu od stvari ili delatnosti od kojih potiče povećana opasnost štete za okolinu,
odgovara se bez obzira na krivicu.
(3) Za štetu bez obzira na krivicu odgovara se i u drugim slučajevima predviđenim
zakonom. Šteta
Član 155
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla
korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna
šteta).
Zahtev da se ukloni opasnost štete
Član 156
(1) Svako može zahtevati od drugoga da ukloni izvor opasnosti od koga preti znatnija
šteta njemu ili neodređenom broju lica, kao i da se uzdrži od delatnosti od koje proizlazi
uznemiravanje ili opasnost štete, ako se nastanak uznemiravanja ili štete ne može sprečiti
odgovarajućim merama.
(2) Sud će na zahtev zainteresovanog lica narediti da se preduzmu odgovarajuće mere za
sprečavanje nastanka štete ili uznemiravanja, ili da se otkloni izvor opasnosti, na trošak
držaoca izvora opasnosti, ako ovaj sam to ne učini.
(3) Ako šteta nastane u obavljanju opštekorisne delatnosti za koju je dobijena dozvola
nadležnog organa, može se zahtevati samo naknada štete koja prelazi normalne granice.
(4) Ali, i u tom slučaju se može zahtevati preduzimanje društveno opravdanih mera za
sprečavanje nastupanja štete ili za njeno smanjenje.
Zahtev da se prestane sa povredom prava ličnosti
Član 157
(1) Svako ima pravo zahtevati od suda ili drugog nadležnog organa da naredi prestanak
radnje kojom se povređuje integritet ljudske ličnosti, ličnog i porodičnog života i drugih
prava njegove ličnosti.
(2) Sud, odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod pretnjom
plaćanja izvesne novčane svote, određene ukupno ili po jedinici vremena, u korist
povređenog.
Odsek 2
ODGOVORNOST PO OSNOVU KRIVICE
Postojanje krivice
Član 158 Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili nepažnjom.
Neodgovorna lica
Član 159
(1) Lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili kojih drugih razloga
nije sposobno za rasuđivanje, ne odgovara za štetu koju drugome prouzrokuje.
(2) Ko drugom prouzrokuje štetu u stanju prolazne nesposobnosti za rasuđivanje,
odgovoran je za nju, izuzev ako dokaže da nije svojom krivicom dospeo u to stanje.
(3) Ako je u to stanje dospeo tuđom krivicom, za štetu će odgovarati onaj ko ga je u to
stanje doveo.
Odgovornost maloletnika
Član 160
(1) Maloletnik do navršene sedme godine ne odgovara za štetu koju prouzrokuje.
(2) Maloletnik od navršene sedme do navršene četrnaeste godine ne odgovara za štetu,
osim ako se dokaže da je pri prouzrokovanju štete bio sposoban za rasuđivanje.
(3) Maloletnik sa navršenih četrnaest godina odgovara prema opštim pravilima o
odgovornosti za štetu.
Nužna odbrana, stanje nužde, otklanjanje štete od drugog
Član 161
(1) Ko u nužnoj odbrani prouzrokuje štetu napadaču nije dužan naknaditi je, osim u
slučaju prekoračenja nužne odbrane.
(2) Kad neko prouzrokuje štetu u stanju nužde, oštećenik može zahtevati naknadu od lica
koje je krivo za nastanak opasnosti štete ili od lica od kojih je šteta otklonjena, ali od ovih
poslednjih, ne više od koristi koju su imala od toga.
(3) Ko pretrpi štetu otklanjajući od drugog opasnost štete, ima pravo zahtevati od njega
naknadu one štete kojoj se razumno izložio.
Dozvoljena samopomoć
Član 162 (1) Ko u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebu
samopomoći, nije dužan naknaditi je.
(2) Pod dozvoljenom samopomoći podrazumeva se pravo svakog lica da otkloni povredu
prava kad neposredno preti opasnost, ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja
povrede prava odgovara prilikama u kojima nastaje opasnost.
Pristanak oštećenika
Član 163
(1) Ko na svoju štetu dozvoli drugome preduzimanje neke radnje, ne može od njega
zahtevati naknadu štete prouzrokovane tom radnjom.
(2) Ništava je izjava oštećenika kojom je pristao da mu se učini šteta radnjom koja je
zakonom zabranjena.
Odsek 3
ODGOVORNOST ZA DRUGOG
Duševno bolesni i zaostali u umnom razvoju
Član 164
(1) Za štetu koju prouzrokuje lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja
ili kojih drugih razloga nije sposobno za rasuđivanje, odgovara onaj koji je na osnovu
zakona, ili odluke nadležnog organa, ili ugovora, dužan da vodi nadzor nad njim.
(2) On se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je vršio nadzor na koji je
obavezan ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora.
Odgovornost roditelja
Član 165
(1) Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzrokuje drugom njihovo dete do navršene
sedme godine, bez obzira na svoju krivicu.
(2) Oni se oslobađaju odgovornosti ako postoje razlozi za isključenje odgovornosti prema
pravilima o odgovornosti bez obzira na krivicu.
(3) Oni ne odgovaraju ako je šteta nastala dok je dete bilo povereno drugom licu i ako je
to lice odgovorno za štetu. (4) Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzrokuje drugom njihovo maloletno dete koje je
navršilo sedam godina, osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice.
Solidarna odgovornost
Član 166
Ako pored roditelja odgovara za štetu i dete, njihova je odgovornost solidarna.
Odgovornost drugog lica za maloletnika
Član 167
(1) Za štetu koju drugom prouzrokuje maloletnik dok je pod nadzorom staratelja, škole ili
druge ustanove, odgovara staratelj, škola, odnosno druga ustanova, osim ako dokažu da
su nadzor vršili na način na koji su obavezni, ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju
nadzora.
(2) Ako za štetu odgovara i maloletnik, odgovornost je solidarna.
Posebna odgovornost roditelja
Član 168
(1) Ako dužnost nadzora nad maloletnim licem ne leži na roditeljima, već na nekom
drugom licu, oštećenik ima pravo da zahteva naknadu od roditelja, kad je šteta nastala
usled lošeg vaspitanja maloletnika, rđavih primera ili poročnih navika koje su mu
roditelji dali, ili se i inače šteta može upisati u krivicu roditeljima.
(2) Lice na kome u ovom slučaju leži dužnost nadzora ima pravo tražiti od roditelja da
mu naknade isplaćeni iznos ako je ono isplatilo naknadu oštećeniku.
Odgovornost po osnovu pravičnosti
Član 169
(1) U slučaju štete koju je prouzrokovalo lice koje za nju nije odgovorno, a naknada se ne
može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim, sud može, kad to
pravičnost zahteva, a naročito s obzirom na materijalno stanje štetnika i oštećenika,
osuditi štetnika da naknadi štetu, potpuno ili delimično.
(2) Ako je štetu prouzrokovao maloletnik sposoban za rasuđivanje koji nije u stanju da je
naknadi, sud može, kad to pravičnost zahteva, a naročito s obzirom na materijalno stanje
roditelja i oštećenika, obavezati roditelje da naknade štetu, potpuno ili delimično, iako za
nju nisu krivi. Odsek 4
ODGOVORNOST PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA PREMA TREĆEM
Odgovornost preduzeća
Član 170
(1) Za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara
preduzeće u kome je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete, osim ako dokaže da
je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo.
(2) Oštećenik ima pravo zahtevati naknadu štete i neposredno od radnika ako je štetu
prouzrokovao namerno.
(3) Odredbom stava 1 ovog člana ne dira se u pravila o odgovornosti za štetu koja potiče
od opasne stvari ili opasne delatnosti.
Odgovornost drugih lica
Član 171
(1) Odredbe prethodnog člana primenjuju se i na druge poslodavce u pogledu
odgovornosti za štetu koju zaposleni koji kod njih rade prouzrokuju u radu ili u vezi s
radom.
(2) Lice koje je oštećeniku naknadilo štetu koju je zaposleni prouzrokovao namerno ili
krajnjom nepažnjom, ima pravo od tog zaposlenog zahtevati naknadu plaćenog iznosa.
(3) To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete.
Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ
Član 172
(1) Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili
u vezi sa vršenjem svojih funkcija.
(2) Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na
naknadu od lica koje je štetu skrivilo namerno ili krajnjom nepažnjom.
(3) To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete.
Odsek 5
ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DELATNOSTI I Opšte odredbe
Pretpostavka uzročnosti
Član 173
Šteta nastala u vezi sa opasnom stvari, odnosno opasnom delatnošću smatra se da potiče
od te stvari, odnosno delatnosti, izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete.
Ko odgovara za štetu
Član 174
Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac, a za štetu od opasne delatnosti odgovara
lice koje se njom bavi.
Protivpravno oduzimanje opasne stvari od imaoca
Član 175
Ako je imaocu oduzeta opasna stvar na protivpravan način, za štetu koja od nje potiče ne
odgovara on, nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar, ako imalac nije za to odgovoran.
Predaja stvari trećem licu
Član 176
(1) Umesto imaoca stvari, i isto kao on, odgovara lice kome je imalac poverio stvar da se
njome služi, ili lice koje je inače dužno da je nadgleda, a nije kod njega na radu.
(2) Ali će pored njega odgovarati i imalac stvari ako je šteta proizašla iz neke skrivene
mane ili skrivenog svojstva stvari na koje mu nije skrenuo pažnju.
(3) U tom slučaju odgovorno lice koje je isplatilo naknadu oštećeniku ima pravo da
zahteva ceo njen iznos od imaoca.
(4) Imalac opasne stvari koji ju je poverio licu koje nije osposobljeno ili nije ovlašćeno
da njome rukuje, odgovara za štetu koja potekne od te stvari.
Oslobođenje od odgovornosti
Član 177
(1) Imalac se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od nekog uzroka koji se
nalazio van stvari, a čije se dejstvo nije moglo predvideti, ni izbeći ili otkloniti. (2) Imalac stvari oslobađa se odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo
radnjom oštećenika ili trećeg lica, koju on nije mogao predvideti i čije posledice nije
mogao izbeći ili otkloniti.
(3) Imalac se oslobađa odgovornosti delimično, ako je oštećenik delimično doprineo
nastanku štete.
(4) Ako je nastanku štete delimično doprinelo treće lice, ono odgovara oštećeniku
solidarno sa imaocem stvari, a dužno je snositi naknadu srazmerno težini svoje krivice.
(5) Lice kojim se imalac poslužio pri upotrebi stvari ne smatra se trećim licem.
II Odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
Član 178
(1) U slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu koji je prouzrokovan
isključivom krivicom jednog imaoca, primenjuju se pravila o odgovornosti po osnovu
krivice.
(2) Ako postoji obostrana krivica, svaki imalac odgovara za ukupnu štetu koju su oni
pretrpeli srazmerno stepenu svoje krivice.
(3) Ako nema krivice ni jednog, imaoci odgovaraju na ravne delove, ako razlozi
pravičnosti ne zahtevaju što drugo.
(4) Za štetu koju pretrpe treća lica imaoci motornih vozila odgovaraju solidarno.
III Odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom
Član 179
(1) Ko stavi u promet neku stvar koju je proizveo, a koja zbog nekog nedostatka za koji
on nije znao predstavlja opasnost štete za lica ili stvari, odgovara za štetu koja bi nastala
zbog tog nedostatka.
(2) Proizvođač odgovara i za opasna svojstva stvari ako nije preduzeo sve što je potrebno
da štetu, koju je mogao predvideti, spreči putem upozorenja, bezbedne ambalaže ili
drugom odgovarajućom merom.
Odsek 6
POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI
Odgovornost usled terorističkih akata, javnih demonstracija ili manifestacija Član 180
(1) Za štetu nastalu smrću, telesnom povredom ili oštećenjem, odnosno uništenjem
imovine fizičkog lica usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i
manifestacija, odgovara država čiji su organi po važećim propisima bili dužni da spreče
takvu štetu.
(2) Organizatori, učesnici, podstrekači i pomagači u aktima nasilja ili terora, javnim
demonstracijama i manifestacijama koje su usmerene na podrivanje ustavnog uređenja,
nemaju pravo na naknadu štete po ovom osnovu.
(3) Država ima pravo i obavezu da zahteva naknadu isplaćenog iznosa od lica koje je
štetu prouzrokovalo.
(4) To pravo zastareva u rokovima propisanim za zastarelost potraživanja naknade štete.
Odgovornost organizatora priredbi
Član 181
Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru
odgovara za štetu nastalu smrću ili telesnom povredom koju neko pretrpi usled
izvanrednih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati, kao što je gibanje masa,
opšti nered i slično.
Odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći
Član 182
(1) Ko bez opasnosti po sebe uskrati pomoć licu čiji su život ili zdravlje očigledno
ugroženi, odgovara za štetu koja je otuda nastala, ako je on tu štetu prema okolnostima
slučaja morao predvideti.
(2) Ako pravičnost zahteva, sud može takvo lice osloboditi obaveza da naknadi štetu.
Odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora
Član 183
Lice koje je po zakonu obavezno da zaključi neki ugovor, dužno je da naknadi štetu ako
na zahtev zainteresovanog lica bez odlaganja ne zaključi taj ugovor.
Odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa
Član 184 Preduzeća i druga pravna lica koja vrše komunalnu ili drugu sličnu delatnost od opšteg
interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše
svoju uslugu.
Odsek 7
NAKNADA
I Naknada materijalne štete
Uspostavljanje ranijeg stanja i naknada u novcu
Član 185
(1) Odgovorno lice dužno je uspostaviti stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala.
(2) Ukoliko uspostavljanje ranijeg stanja ne uklanja štetu potpuno, odgovorno lice dužno
je za ostatak štete dati naknadu u novcu.
(3) Kad uspostavljanje ranijeg stanja nije moguće, ili kad sud smatra da nije nužno da to
učini odgovorno lice, sud će odrediti da ono isplati oštećeniku odgovarajuću svotu novca
na ime naknade štete.
(4) Sud će dosuditi oštećeniku naknadu u novcu kad on to zahteva, izuzev ako okolnosti
datog slučaja opravdavaju uspostavljanje ranijeg stanja.
Kad dospeva obaveza naknade
Član 186
Obaveza naknade štete smatra se dospelom od trenutka nastanka štete.
Naknada u slučaju propasti stvari oduzete na nedozvoljen način
Član 187
Ako je stvar koja je bila oduzeta imaocu na nedozvoljen način propala usled više sile,
odgovorno lice dužno je dati naknadu u novcu.
Naknada u obliku novčane rente
Član 188
(1) U slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja, naknada se određuje po
pravilu, u obliku novčane rente, doživotno ili za određeno vreme. (2) Novčana renta dosuđena na ime naknade štete plaća se mesečno unapred, ako sud ne
odredi što drugo.
(3) Poverilac ima pravo da zahteva potrebno obezbeđenje za isplatu rente, osim ako to
prema okolnostima slučaja ne bi bilo opravdano.
(4) Ako dužnik ne pruži obezbeđenje koje sud odredi, poverilac ima pravo da zahteva da
mu se umesto rente isplati jedna ukupna svota čija se visina određuje prema visini rente i
verovatnom trajanju poveriočevog života, uz odbitak odgovarajućih kamata.
(5) Iz ozbiljnih uzroka poverilac može i u drugim slučajevima zahtevati, odmah ili
docnije da mu se umesto rente isplati jedna ukupna svota.
II Obim naknade materijalne štete
Obična šteta i izmakla korist
Član 189
(1) Oštećenik ima pravo kako na naknadu obične štete, tako i na naknadu izmakle koristi.
(2) Visina naknade štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke,
izuzev slučaja kad zakon naređuje što drugo.
(3) Pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano
očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je
ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.
(4) Kad je stvar uništena ili oštećena krivičnim delom učinjenim sa umišljajem, sud može
odrediti visinu naknada prema vrednosti koju je stvar imala za oštećenika.
Potpuna naknada
Član 190
Sud će, uzimajući u obzir i okolnosti koje su nastupile posle prouzrokovanja štete
dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se oštećenikova materijalna situacija
dovede u ono stanje u kome bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja.
Sniženje naknade
Član 191
(1) Sud može, vodeći računa o materijalnom stanju oštećenika, osuditi odgovorno lice da
isplati manju naknadu nego što iznosi šteta, ako ona nije prouzrokovana ni namerno ni krajnjom nepažnjom, a odgovorno lice je slabog imovnog stanja te bi ga isplata potpune
naknade dovela u oskudicu.
(2) Ako je štetnik prouzrokovao štetu radeći nešto radi koristi oštećenika, sud može
odrediti manju naknadu, vodeći računa o brižljivosti koju štetnik pokazuje u sopstvenim
poslovima.
Podeljena odgovornost
Član 192
(1) Oštećenik koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila, ima
pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu.
(2) Kad je nemoguće utvrditi koji deo štete potiče od oštećenikove radnje, sud će dosuditi
naknadu vodeći računa o okolnostima slučaja.
III Posebno o naknadi materijalne štete u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja
zdravlja
Izgubljena zarada i troškovi lečenja i sahrane
Član 193
(1) Ko prouzrokuje nečiju smrt dužan je naknaditi uobičajene troškove njegove sahrane.
(2) On je dužan naknaditi i troškove njegovog lečenja od zadobijenih povreda i druge
potrebne troškove u vezi sa lečenjem, kao i zaradu izgubljenu zbog nesposobnosti za rad.
Pravo lica koje je poginuli izdržavao
Član 194
(1) Lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao, kao i ono koje je po zakonu
imalo pravo zahtevati izdržavanje od poginulog, ima pravo na naknadu štete koju trpi
gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja.
(2) Ova šteta naknađuje se plaćanjem novčane rente, čiji se iznos odmerava s obzirom na
sve okolnosti slučaja, a koji ne može biti veći od onoga što bi oštećenik dobijao od
poginulog da je ostao u životu.
Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušenja zdravlja
Član 195 (1) Ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje, dužan je naknaditi mu
troškove oko lečenja i druge potrebne troškove s tim u vezi, kao i zaradu izgubljenu zbog
nesposobnosti za rad za vreme lečenja.
(2) Ako povređeni zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu, ili su mu
potrebe trajno povećane, ili su mogućnosti njegovog daljeg razvijanja i napredovanja
uništene ili smanjene, odgovorno lice dužno je plaćati povređenom određenu novčanu
rentu, kao naknadu za tu štetu.
Izmena dosuđene naknade
Član 196
Sud može na zahtev oštećenika za ubuduće povećati rentu, a može je na zahtev štetnika
smanjiti ili ukinuti, ako se znatnije promene okolnosti koje je sud imao u vidu prilikom
donošenja ranije odluke.
Neprenosivost prava
Član 197
(1) Pravo na naknadu štete u vidu novčane rente usled smrti bliskog lica ili usled povrede
tela ili oštećenja zdravlja ne može se preneti drugom licu.
(2) Dospeli iznosi naknade mogu se preneti drugome, ako je iznos naknade određen
pismenim sporazumom strana ili pravnosnažnom sudskom odlukom.
IV Posebno o naknadi materijalne štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda
Član 198
(1) Ko drugome povredi čast kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti, o
znanju, o sposobnosti drugog lica, ili o čemu drugome, a zna ili bi morao znati da su
neistiniti, i time mu prouzrokuje materijalnu štetu dužan je naknaditi je.
(2) Ali, ne odgovara za prouzrokovanu štetu onaj ko učini neistinito saopštenje o
drugome ne znajući da je ono neistinito, ako je on ili onaj kome je saopštenje učinio imao
je u tome ozbiljnog interesa.
V Naknada nematerijalne štete
Objavljivanje presude ili ispravke
Član 199 U slučaju povreda prava ličnosti sud može narediti, na trošak štetnika, objavljivanje
presude, odnosno ispravke, ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda
učinjena, ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom.
Novčana naknada
Član 200
(1) Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne
aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica
kao i za strah sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i
njihovo trajanje to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade
materijalne štete kao i u njenom odsustvu.
(2) Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete, kao i o visini njene
naknade, sud će voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada,
ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i
društvenom svrhom.
Lica koja imaju pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta
Član 201
(1) U slučaju smrti nekog lica, sud može dosuditi članovima njegove uže porodice (bračni
drug, deca i roditelji) pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.
(2) Takva naknada može se dosuditi i braći i sestrama ako je između njih i umrlog
postojala trajnija zajednica života.
(3) U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica, sud može dosuditi njegovom
bračnom drugu, deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.
(4) Naknada iz st. 1 i 3 ovog člana može se dosuditi i vanbračnom drugu, ako je između
njega i umrlog, odnosno povređenog postojala trajnija zajednica života.
Satisfakcija u posebnim slučajevima
Član 202
Pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova ima lice koje je
prevarom, prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno
na kažnjivu obljubu ili kažnjivu bludnu radnju, kao i lice prema kome je izvršeno neko
drugo krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala.
Naknada buduće štete Član 203
Sud će na zahtev oštećenog dosuditi naknadu i za buduću nematerijalnu štetu ako je po
redovnom toku izvesno da će ona trajati i u budućnosti.
Nasleđivanje i ustupanje potraživanja naknade nematerijalne štete
Član 204
(1) Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednika samo ako je priznato
pravnosnažnom odlukom ili pismenim sporazumom.
(2) Pod istim uslovima, to potraživanje može biti predmet ustupanja, prebijanja i
prinudnog izvršenja.
Podeljena odgovornost i sniženje naknade
Član 205
Odredbe o podeljenoj odgovornosti i sniženju naknade koje važe za materijalnu štetu
shodno se primenjuju i na nematerijalnu štetu.
Odsek 8
ODGOVORNOST VIŠE LICA ZA ISTU ŠTETU
Solidarna odgovornost
Član 206
(1) Za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno, svi učesnici odgovaraju solidarno.
(2) Podstrekač i pomagač, kao i onaj koji je pomagao da se odgovorna lica ne otkriju,
odgovaraju solidarno sa njima.
(3) Solidarno odgovaraju za prouzrokovanu štetu i lica koja su je prouzrokovala radeći
nezavisno jedno od drugog, ako se ne mogu utvrditi njihovi udeli u prouzrokovanoj šteti.
(4) Kad je nesumnjivo da je štetu prouzrokovalo neko od dva ili više određenih lica koja
su na neki način međusobno povezana, a ne može se utvrditi koje je od njih štetu
prouzrokovalo, ta lica odgovaraju solidarno.
Solidarna odgovornost naručioca i izvođača radova
Član 207 Naručilac i izvođač radova na nepokretnosti solidarno odgovaraju trećem licu za štetu
koja mu nastane u vezi sa izvođenjem tih radova.
Regres isplatioca
Član 208
(1) Solidarni dužnik koji isplati više nego što iznosi njegov udeo u šteti, može tražiti od
svakog od ostalih dužnika da mu naknadi ono što je platio za njega.
(2) Koliko iznosi udeo svakog pojedinog dužnika sud određuje s obzirom na težinu
njegove krivice i težinu posledica koje su proistekle iz njegovog delovanja.
(3) U slučaju nemogućnosti da se utvrde udeli dužnika, na svakog pada jednak deo, osim
ako pravičnost zahteva da se u konkretnom slučaju drukčije odluči.
Odsek 9
PRAVO OŠTEĆENIKA POSLE ZASTARELOSTI PRAVA DA ZAHTEVA
NAKNADU
Član 209
Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećenik može zahtevati od
odgovornog lica, po pravilima koja važe u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono
što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta.
Odeljak 3
STICANJE BEZ OSNOVA
Odsek 1
OPŠTE PRAVILO
Član 210
(1) Kad je neki deo imovine jednog lica prešao na bilo koji način u imovinu nekog
drugog lica, a taj prelaz nema svoj osnov u nekom pravnom poslu ili u zakonu, sticalac je
dužan da ga vrati, a kad to nije moguće – da naknadi vrednost postignutih koristi.
(2) Obaveza vraćanja, odnosno naknade vrednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom
na osnov koji se nije ostvario ili koji je kasnije otpao.
Odsek 2 PRAVILO VRAĆANJA
Kad se ne može tražiti vraćanje
Član 211
Ko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo da zahteva vraćanje, izuzev
ako je zadržao pravo da traži vraćanje ili ako je platio da bi izbegao prinudu.
Dvostruka isplata duga
Član 212
Ko je isti dug platio dva puta, pa makar jednom i po osnovu izvršne isprave, ima pravo
tražiti vraćanje po opštim pravilima o sticanju bez osnova.
Izvršenje neke prirodne obaveze, ili neke moralne ili društvene dužnosti
Član 213
Ne može se tražiti ono što je dato ili učinjeno na ime izvršenja neke prirodne obaveze ili
neke moralne ili društvene dužnosti.
Obim vraćanja
Član 214
Kad se vraća ono što je stečeno bez osnova, moraju se vratiti plodovi i platiti zatezna
kamata, i to, ako je sticalac nesavestan, od dana sticanja, a inače od dana podnošenja
zahteva.
Naknada troškova
Član 215
Sticalac ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova, ali ako je bio nesavestan,
naknada za korisne troškove mu pripada samo do iznosa koji predstavlja uvećanje
vrednosti u trenutku vraćanja.
Kad se može zadržati primljeno
Član 216
Ne može se tražiti vraćanje neosnovano plaćenih iznosa na ime naknade štete zbog
povrede tela, narušenja zdravlja ili smrti, ukoliko je isplata izvršena savesnom
pribaviocu. Upotreba stvari u tuđu korist
Član 217
Ako je neko svoju ili tuđu stvar upotrebio na korist trećeg, a nema uslova za primenu
pravila o poslovodstvu bez naloga, treći je dužan vratiti stvar, odnosno, ako to nije
mogućno, naknaditi njenu vrednost.
Izdatak za drugog
Član 218
Ko za drugog učini kakav izdatak ili nešto drugo što je ovaj po zakonu bio dužan učiniti,
ima pravo zahtevati naknadu od njega.
Upotrebljavanje tuđe stvari u svoju korist
Član 219
Kad je neko tuđu stvar upotrebio u svoju korist, imalac može zahtevati, nezavisno od
prava na naknadu štete, ili u odsustvu ove, da mu ovaj naknadi korist koju je imao od
upotrebe.
Odeljak 4
POSLOVODSTVO BEZ NALOGA
Odsek 1
OPŠTE PRAVILO
Član 220
(1) Poslovodstvo bez naloga je vršenje tuđih poslova, pravnih ili materijalnih, bez naloga
ili ovlašćenja, ali za račun onoga čiji su poslovi, a radi zaštite njegovih interesa.
(2) Vršenju tuđeg posla može se nezvano pristupiti samo ako posao ne trpi odlaganje, te
predstoji šteta ili propuštanje očigledne koristi.
Odsek 2
OBAVEZE I PRAVA POSLOVOĐE BEZ NALOGA
Obaveze poslovođe bez naloga
Član 221 (1) Poslovođa bez naloga dužan je obavestiti o svom postupku što je moguće pre onog
čiji je posao i nastaviti započeti posao ukoliko mu je to razumno moguće, dok ovaj ne
bude mogao preuzeti brigu o njemu.
(2) Po svršenom poslu on je dužan položiti račun i ustupiti onome čiji je posao sve što je
pribavio vršeći njegov posao.
(3) Ukoliko nije što drugo zakonom naređeno, poslovođa bez naloga ima obaveze
nalogoprimca.
Dužna pažnja i odgovornost
Član 222
(1) Pri vršenju tuđeg posla poslovođa bez naloga dužan je rukovoditi se stvarnim ili
verovatnim namerama i potrebama onoga čiji je posao.
(2) On je dužan postupiti sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina.
(3) Sud može, s obzirom na okolnosti u kojima se neko nezvano prihvatio tuđeg posla,
smanjiti njegovu odgovornost ili ga sasvim osloboditi odgovornosti za nepažnju.
(4) Za odgovornost poslovno nesposobnog poslovođe bez naloga važe pravila o njegovoj
ugovornoj i vanugovornoj odgovornosti.
Prava poslovođe bez naloga
Član 223
(1) Poslovođa bez naloga koji je postupio u svemu kako treba i radio ono što su okolnosti
zahtevale, ima pravo zahtevati da ga onaj čiji je posao vršio oslobodi svih obaveza koje je
zbog toga posla uzeo na sebe, da preuzme sve obaveze koje je zaključio u njegovo ime,
da mu naknadi sve nužne i korisne izdatke, kao i da mu naknadi pretrpljenu štetu, čak i
ako očekivani rezultat nije postignut.
(2) Njemu pripada i primerna naknada, za trud, ako je otklonio štetu od lica čiji je posao
ili ako mu je pribavio korist koja odgovara u svemu njegovim namerama i potrebama.
Vršenje tuđih poslova u nameri da se drugom pomogne
Član 224
Ko vrši tuđi posao u nameri da drugome pomogne, a nisu ispunjeni uslovi za
poslovodstvo bez naloga, pripada mu pravo na naknadu učinjenih troškova, ali najviše do
visine koristi koju je drugi postigao. Odnošenje dodataka
Član 225
Svaki poslovođa bez naloga ima pravo odneti stvari kojima je povećao tuđu imovinu a za
koje mu se učinjeni izdaci ne naknađuju, ako se one mogu odvojiti bez oštećenja stvari
kojoj su dodate, ali lice u čiji se posao bio umešao može, ako hoće, zadržati te dodatke
ukoliko mu naknadi njihovu sadašnju vrednost, no najviše do iznosa učinjenih izdataka.
Odsek 3
VRŠENJE TUĐIH POSLOVA PROTIV ZABRANE
Član 226
(1) Ko se prihvati tuđeg posla i pored zabrane lica čiji je posao, a za zabranu je znao ili
morao znati, nema prava koja pripadaju poslovođi bez naloga.
(2) On odgovara za štetu koju je prouzrokovao mešanjem u tuđe poslove, čak i ako je do
nje došlo bez njegove krivice.
(3) Ali, kad je zabrana vršenja posla protivna zakonu ili moralu, a naročito ako je neko
zabranio da drugi ispuni neku njegovu zakonsku obavezu koja ne trpi odlaganje važe
opšta pravila o poslovodstvu bez naloga.
Odsek 4
NEPRAVO POSLOVODSTVO
Član 227
(1) Ko vrši tuđi posao u nameri da za sebe zadrži postignute koristi iako zna da je posao
tuđ, dužan je na zahtev onoga čiji je posao položiti račun kao poslovođa bez naloga i
predati mu sve postignute koristi.
(2) Onaj čiji je posao može zahtevati i vraćanje stvari u pređašnje stanje, kao i naknadu
štete.
Odsek 5
ODOBRENJE
Član 228
Ako onaj čiji je posao naknadno odobri ono što je izvršeno, poslovođa bez naloga smatra
se nalogoprimcem koji je od početka radio po nalogu lica čiji je posao. Odeljak 5
JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE
Odsek 1
JAVNO OBEĆANJE NAGRADE
Kad obavezuje
Član 229
(1) Javnim oglasom učinjeno obećanje nagrade onome ko izvrši određenu radnju,
postigne neki uspeh, nađe se u određenoj situaciji ili, ako je obećanje učinjeno pod nekim
drugim uslovom, obavezuje obećavaoca da ispuni obećanje.
(2) Obećavalac nagrade ili bilo kakvog nagradnog takmičenja dužan je da odredi rok za
takmičenje, a ako ga ne odredi svako ko želi da učestvuje u takmičenju ima pravo da traži
da sud odredi odgovarajući rok.
Opozivanje obećanja
Član 230
(1) Obećanje se može opozvati onako kako je učinjeno, kao i ličnim saopštenjem ali onaj
ko je izvršio radnju, a nije znao niti je morao znati da je obećanje nagrade opozvano, ima
pravo zahtevati obećanu nagradu, a onaj ko je do opozivanja učinio potrebne izdatke radi
izvršenja radnje određene u javnom oglasu ima pravo na njihovu naknadu, izuzev ako
obećavalac dokaže da su oni učinjeni uzalud.
(2) Obećanje nagrade ne može se opozvati ako je oglasom određen rok za izvršenje
radnje, odnosno za obaveštenje o postignutom rezultatu ili ostvarenju određene situacije.
Ko ima pravo na nagradu
Član 231
(1) Pravo na nagradu ima onaj ko prvi izvrši radnju za koju je nagrada obećana.
(2) Ako je više lica izvršilo radnju istovremeno, svakom pripada jednak deo nagrade,
ukoliko pravičnost ne zahteva drukčiju podelu.
Slučaj konkursa
Član 232 (1) O dodeljivanju nagrade u slučaju konkursa odlučuje organizator konkursa ili jedno ili
više lica koja on odredi.
(2) Ako su u uslovima konkursa ili nekim opštim propisima koji važe za određeni
konkurs postavljena pravila po kojima nagrada treba da bude dodeljena, svaki učesnik u
konkursu ima pravo zahtevati poništenje odluke o dodeljivanju nagrade ako nagrada nije
dodeljena saglasno tim pravilima.
(3) Svojinu ili koje drugo pravo na delu nagrađenom na konkursu stiče organizator
konkursa samo ako je to navedeno u oglasu konkursa.
Prestanak obaveze
Član 233
Obaveza obećavaoca nagrade prestaje ako mu niko ne saopšti, u roku određenom u
oglasu, da je izvršio radnju, ili postigao uspeh, ili uopšte ispunio uslove postavljene u
javnom oglasu, a ako rok nije određen, istekom jedne godine do oglasa.
Odsek 2
HARTIJE OD VREDNOSTI
I Opšte odredbe
Pojam
Član 234
Hartija od vrednosti je pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni
obavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu.
Bitni sastojci
Član 235
(1) Hartija od vrednosti mora sadržavati sledeće bitne sastojke:
1) označenje vrste hartije od vrednosti;
2) firmu, odnosno naziv i sedište, odnosno ime i prebivalište izdavaoca hartije od
vrednosti;
3) firmu, odnosno naziv ili ime lica na koje, odnosno po čijoj naredbi hartija od vrednosti
glasi, ili označenje da hartija glasi na donosioca; 4) tačno označenu obavezu izdavaoca koja proizlazi iz hartije od vrednosti;
5) mesto i datum izdavanja hartije od vrednosti a kod onih koje se izdaju u seriji i njen
serijski broj;
6) potpis izdavaoca hartije od vrednosti odnosno faksimil potpisa izdavaoca hartije od
vrednosti koje se izdaju u seriji.
(2) Posebnim zakonom za pojedine hartije od vrednosti mogu biti određeni i drugi bitni
sastojci.
(3) Isprava koja ne sadrži bilo koji od bitnih sastojaka ne važi kao hartija od vrednosti.
(4) Hartije od vrednosti izdate u seriji, koje ne sadrže bilo koji od bitnih sastojaka,
nemaju pravno dejstvo.
Na koga hartija od vrednosti može glasiti
Član 236
Hartija od vrednosti može glasiti na donosioca, na ime ili po naredbi.
Nastanak obaveze
Član 237
Obaveza iz hartije od vrednosti nastaje u trenutku kada izdavalac hartiju od vrednosti
preda njenom korisniku.
Posebni uslovi za izdavanje hartije od vrednosti u seriji
Član 238
Posebnim zakonom se određuju i drugi uslovi za izdavanje hartija od vrednosti u seriji.
II Ostvarivanje prava
Kome pripada pravo iz hartije od vrednosti
Član 239
(1) Potraživanje iz hartije od vrednosti vezano je za samu hartiju i pripada njenom
zakonitom imaocu.
(2) Kao zakoniti imalac hartije od vrednosti na donosioca smatra se njen donosilac. (3) Kao zakoniti imalac hartije od vrednosti na ime ili po naredbi smatra se lice na koje
hartija od vrednosti glasi, odnosno lice na koje je uredno preneta.
(4) Savezni pribavilac hartije od vrednosti na donosioca postaje njen zakoniti imalac i
stiče pravo na potraživanje upisano na njoj i kad je hartija od vrednosti izašla iz ruku
njenog izdavaoca, odnosno njenog ranijeg imaoca i bez njegove volje.
Ko može tražiti ispunjenje
Član 240
Ispunjenje potraživanja iz hartije od vrednosti može zahtevati, uz njeno podnošenje, samo
njen zakoniti imalac, odnosno lice koje on ovlasti.
III Prenos hartije od vrednosti
Prenos prava iz hartije na donosioca
Član 241
Pravo iz hartije od vrednosti na donosioca prenosi se njenom predajom.
Prenos prava iz hartije na ime
Član 242
(1) Pravo iz hartije od vrednosti na ime prenosi se cesijom.
(2) Posebnim zakonom može biti određeno da se pravo iz hartije od vrednosti na ime
može prenositi i indosamentom.
(3) Prenos prava iz hartije od vrednosti na ime vrši se ubeležavanjem na samoj hartiji
firme, odnosno naziva, odnosno imena novog imaoca, potpisivanjem prenosioca i upisom
prenosa u registar hartija od vrednosti, ako se takav registar vodi kod izdavaoca.
Prenos prava iz hartije po naredbi
Član 243
Pravo iz hartije od vrednosti po naredbi prenosi se indosamentom.
Vrsta indosamenta
Član 244
(1) Indosament može biti puni, blanko i na donosioca. (2) Puni indosament sadrži izjavu o prenosu i firmu, odnosno naziv ili ime lica na koje se
pravo iz hartije od vrednosti prenosi (indosatar) i potpis prenosioca (indosant), a može da
sadrži i druge podatke (mesto, datum i dr.).
(3) Blanko indosament sadrži samo potpis indosanta.
(4) U slučaju prenosa na donosioca umesto imena indosatara stavlja se reč “donosiocu”.
(5) Indosament na donosioca važi kao blanko indosament.
(6) Ništav je delimični indosament.
Prenos punomoćja i prenos za zalogu
Član 245
(1) Hartija od vrednosti može se preneti i kao prenos punomoćja, odnosno kao prenos za
zalogu.
(2) Kod prenosa punomoćja stavlja se klauzula “vrednost u punomoćju”, a kod prenosa za
zalogu “vrednost za zalogu” ili slično.
Dejstvo prenosa prava
Član 246
(1) Prenosom prava iz hartije od vrednosti njen novi imalac stiče sva prava koja su
pripadala prethodnom imaocu.
(2) Prenos prava iz hartije od vrednosti na ime bilo da se vrši putem cesije ili
indosamenta, nema dejstva prema izdavaocu dok on o tome ne bude pismenim putem
obavešten, odnosno dok taj prenos ne bude ubeležen u registar hartija od vrednosti na
ime, ako se takav registar vodi kod izdavaoca.
(3) Cedent, odnosno indosant ne odgovara za neispunjenje obaveze od strane izdavaoca,
osim u slučaju drukčije zakonske odredbe ili ako postoji suprotna odredba upisana na
samoj hartiji od vrednosti.
Dejstvo prenosa punomoćja i prenosa za zalogu
Član 247
Imalac hartije od vrednosti koja je na njega preneta kao “prenos punomoćja” ili “prenos
za zalogu” može vršiti sva prava koja iz te hartije od vrednosti proističu, ali hartiju može
preneti na drugog samo kao prenos punomoćja. Dokazivanje zakonitosti prenosa
Član 248
(1) Poslednji indosatar dokazuje svoje pravo iz hartije od vrednosti neprekidnim nizom
indosamenata.
(2) Ovo pravilo se shodno primenjuje i na poslednjeg cesionara.
Zabrana prenosa
Član 249
(1) Zabrana prenosa indosamentom hartije od vrednosti po naredbi vrši se izrazom “ne po
naredbi” ili stavljanjem slične klauzule koja ima isto značenje.
(2) Pravo iz hartije od vrednosti čiji je prenos indosamentom zabranjen može se preneti
samo cesijom.
(3) Prenos indosamentom mogu zabraniti izdavalac i indosant.
(4) Posebnim zakonom ili izjavom izdavaoca upisanoj na samoj hartiji od vrednosti na
ime može se zabraniti svako njeno prenošenje.
IV Promene kod hartija od vrednosti
Promene koje vrši izdavalac
Član 250
(1) Hartiju od vrednosti na donosioca ili po naredbi može izdavalac, na zahtev i o trošku
imaoca hartije, promeniti u hartiju na ime.
(2) Ako promenu nije izričito zabranio, izdavalac hartije od vrednosti na ime može je, na
zahtev i o trošku imaoca, promeniti u hartiju na donosioca ili po naredbi.
Promene koje vrši imalac pri prenosu
Član 251
(1) Hartiju od vrednosti po naredbi indosant može preneti indosamentom na donosioca,
ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
(2) Hartiju od vrednosti na ime cedent, odnosno indosant može preneti samo na određeno
lice. (3) Hartija od vrednosti na donosioca može se indosamentom preneti i na određeno lice.
Sjedinjavanje i deljenje hartija od vrednosti
Član 252
(1) Hartije od vrednosti izdate u seriji mogu se, na zahtev i o trošku imaoca, sjediniti u
jednu ili više hartija od vrednosti.
(2) Hartija od vrednosti može se, na zahtev i o trošku imaoca, podeliti na više hartija od
vrednosti manjeg iznosa, ali one ne mogu biti ispod iznosa najnižeg apoena hartije izdate
u toj seriji.
V Ispunjenje obaveze iz hartije od vrednosti
Prestanak obaveze
Član 253
(1) Obaveza iz hartije od vrednosti prestaje ispunjenjem od strane izdavaoca hartije
zakonitom imaocu.
(2) Potraživanje iz hartije od vrednosti prestaje i kada ona pripadne izdavaocu, ukoliko
posebnim zakonom nije drukčije određeno.
(3) Savesni izdavalac hartije od vrednosti na donosioca oslobađa se obaveze ispunjenjem
donosiocu i onda kada ovaj nije zakoniti imalac hartije od vrednosti.
Zabrana ispunjenja
Član 254
(1) Ako je izdavalac hartije od vrednosti na donosioca znao ili morao znati da donosilac
nije zakoniti imalac hartije, niti je ovlašćen od strane zakonitog imaoca, dužan je odbiti
ispunjenje, inače odgovara za štetu.
(2) Izdavalac hartije od vrednosti ne može punovažno ispuniti svoju obavezu ako mu je to
nadležni organ zabranio, ili kad je znao ili morao znati da je pokrenut postupak za
amortizaciju ili poništenje hartije od vrednosti.
Isplata kamate ili drugih prinosa po isplati glavnice
Član 255 Dužnik koji je isplatio glavnicu imaocu hartije od vrednosti dužan je isplatiti kupone
kamata, odnosno drugih prinosa sa iste hartije koji mu budu podneti na isplatu posle
isplate glavnice, ukoliko ova potraživanja nisu zastarela.
Prigovori na zahtev za ispunjenje obaveze
Član 256
(1) Protiv zahteva imaoca hartije od vrednosti, izdavalac može istaći samo prigovore koji
se tiču izdavanja same hartije, kao što je falsifikat; zatim prigovore koji proizlaze iz
sadržaja hartije, kao što su rokovi ili uslovi; najzad, prigovore koje ima prema samom
imaocu hartije, kao što su kompenzacija, nedostatak zakonom propisanog postupka za
sticanje hartije od vrednosti i odsustvo ovlašćenja.
(2) Izdavalac može protiv zahteva imaoca kome je on ustupio hartiju od vrednosti istaći
nedostatke pravnog posla na osnovu koga je prenos izvršen, ali te nedostatke ne može
istaći protiv zahteva nekog potonjeg imaoca.
(3) Međutim, ako je imalac hartije od vrednosti, primajući hartiju od svog prethodnika,
znao ili morao znati da mu ovaj predaje hartiju od vrednosti da bi izbegao prigovor koji
izdavalac ima prema njemu, izdavalac može istaći taj prigovor i prema imaocu hartije.
(4) Posebnim zakonom mogu se odrediti i druge vrste prigovora kod pojedinih vrsta
hartije od vrednosti.
VI Legitimacioni papiri i znaci
Legitimacioni papiri
Član 257
Na železničke karte, pozorišne i druge ulaznice, bonove i druge slične isprave koje sadrže
određenu obavezu za njihovog izdavaoca, a u kojima nije označen poverilac, niti iz njih
ili okolnosti u kojima su izdate proizlazi da se mogu ustupiti drugome, shodno se
primenjuju odgovarajuće odredbe o hartijama od vrednosti.
Legitimacioni znaci
Član 258
(1) Garderobni ili slični znaci, koji se sastoje iz komada hartije, metala ili drugog
materijala, na kojima je obično utisnut neki broj, ili naveden broj predatih predmeta, a
koji obično ne sadrži nešto određeno o obavezi njihovog izdavaoca, služe samo da
pokažu ko je poverilac u obligacionom odnosu prilikom čijeg nastanka su izdati. (2) Izdavalac legitimacionog znaka oslobađa se obaveze kad je u dobroj veri izvrši
donosiocu, ali za donosioca ne važi pretpostavka da je on pravi poverilac ili da je
ovlašćen zahtevati ispunjenje, te je u slučaju spora dužan dokazati to svoje svojstvo.
(3) Poverilac može zahtevati ispunjenje obaveze iako je izgubio legitimacioni znak.
(4) U pogledu ostalog, u svakom pojedinom slučaju treba se držati zajedničke volje
izdavaoca i primaoca znaka, kao i onoga što je uobičajeno.
VII Ostale odredbe
Zamena oštećene hartije od vrednosti
Član 259
Imalac oštećene hartije od vrednosti koja nije podobna za promet, ali čija se istinitost i
sadržina mogu tačno utvrditi, ima pravo da zahteva izdavanje nove hartije od vrednosti u
istom iznosu, s tim da vrati oštećenu hartiju i naknadi troškove.
Amortizacija hartije od vrednosti
Član 260
Izgubljena hartija od vrednosti može se amortizovati samo ako glasi na ime ili po naredbi
ukoliko posebnim zakonom nije drukčije određeno.
Zastarelost potraživanja iz hartije od vrednosti
Član 261
Za zastarelost potraživanja iz hartije od vrednosti važe pravila o zastarelosti, ako
posebnim zakonom nije drukčije određeno.
Glava III
DEJSTVA OBAVEZA
Odeljak 1
POVERIOČEVA PRAVA I DUŽNIKOVE OBAVEZE
Odsek 1
PRAVO NA NAKNADU ŠTETE
I Opšta pravila Ispunjenje obaveze i posledice neispunjenja
Član 262
(1) Poverilac u obaveznom odnosu je ovlašćen da od dužnika zahteva ispunjenje obaveze,
a dužnik je dužan ispuniti je savesno u svemu kako ona glasi.
(2) Kad dužnik ne ispuni obavezu ili zadocni sa njenim ispunjenjem, poverilac ima pravo
zahtevati i naknadu štete koju je usled tog pretrpeo.
(3) Za štetu zbog zadocnjenja sa ispunjenjem odgovara i dužnik kome je poverilac dao
primeren naknadni rok za ispunjenje.
(4) Dužnik odgovara i za delimičnu ili potpunu nemogućnost ispunjenja i ako tu
nemogućnost nije skrivio ako je nastupila posle njegovog dolaska u docnju, za koju
odgovara.
(5) Ali se dužnik oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da bi stvar koja je predmet
obaveze slučajno propala i da je on svoju obavezu na vreme ispunio.
Oslobađanje dužnika od odgovornosti
Član 263
Dužnik se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao da ispuni svoju
obavezu, odnosno da je zakasnio sa ispunjenjem obaveze zbog okolnosti nastalih posle
zaključenja ugovora koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći.
Ugovorno proširenje odgovornosti
Član 264
(1) Ugovorom se može proširiti odgovornost dužnika i na slučaj za koji on inače ne
odgovara.
(2) Ali se ispunjenje ovakve ugovorne odredbe ne može zahtevati ako bi to bilo u
suprotnosti sa načelom savesnosti i poštenja.
Ograničenje i isključenje odgovornosti
Član 265
(1) Odgovornost dužnika za nameru ili krajnju nepažnju ne može se unapred ugovorom
isključiti. (2) Ali sud može na zahtev zainteresovane ugovorne strane poništiti i ugovornu odredbu
o isključenju odgovornosti za običnu nepažnju, ako je takav sporazum proizašao iz
monopolskog položaja dužnika ili uopšte iz neravnopravnog odnosa ugovornih strana.
(3) Punovažna je odredba ugovora kojom se određuju najviši iznos naknade, ako tako
određeni iznos nije u očiglednoj nesrazmeri sa štetom i ako za određeni slučaj nije što
drugo zakonom određeno.
(4) U slučaju ograničenja visine naknade poverilac ima pravo na potpunu naknadu ako je
nemogućnost ispunjenja obaveze prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom
dužnika.
Obim naknade
Član 266
(1) Poverilac ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi, koje je dužnik u vreme
zaključenja ugovora morao predvideti kao moguće posledice povrede ugovora, a s
obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate.
(2) U slučaju prevare ili namernog neispunjenja, kao i neispunjenja zbog krajnje
nepažnje, poverilac ima pravo zahtevati od dužnika naknadu celokupne štete koja je
nastala zbog povrede ugovora, bez obzira na to što dužnik nije znao za posebne okolnosti
zbog kojih su one nastale.
(3) Ako je prilikom povrede obaveze pored štete nastao za poverioca i neki dobitak, o
njemu će se prilikom određivanja visine naknade voditi računa u razumnoj meri.
(4) Strana koja se poziva na povredu ugovora dužna je preduzeti sve razumne mere da bi
se smanjila šteta izazvana tom povredom, inače druga strana može zahtevati smanjenje
naknade.
(5) Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na neispunjenje obaveza koje nisu nastale
iz ugovora, ukoliko za pojedine od njih nije ovim zakonom nešto drugo predviđeno.
Krivica poverioca
Član 267
Kad za nastalu štetu, ili njenu veličinu, ili za otežanje dužnikovog položaja ima krivice do
poverioca ili do lica za koje on odgovara, naknada se smanjuje srazmerno.
Odgovornost zbog propuštanja obaveštenja
Član 268 Ugovorna strana koja je dužna da obavesti drugu stranu o činjenicama koje su od uticaja
na njihov međusobni odnos, odgovara za štetu koju pretrpi druga strana zbog toga što nije
bila na vreme obaveštena.
Primena odredaba o prouzrokovanju štete
Član 269
Ukoliko odredbama ovog odseka nije drukčije propisano, na naknadu ove štete shodno se
primenjuju odredbe ovog zakona o naknadi vanugovorne štete.
II Ugovorna kazna
Opšta pravila
Član 270
(1) Poverilac i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti poveriocu određeni novčani
iznos ili pribaviti neku drugu materijalnu korist ako ne ispuni svoju obavezu ili ako
zadocni sa njenim ispunjenjem (ugovorna kazna).
(2) Ako što drugo ne proizlazi iz ugovora, smatra se da je kazna ugovorena za slučaj da
dužnik zadocni sa ispunjenjem.
(3) Ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obaveze.
Način određivanja
Član 271
(1) Ugovorne strane mogu odrediti visinu kazne po svom nahođenju u jednom ukupnom
iznosu, u procentu, ili za svaki dan zadocnjenja, ili na koji drugi način.
(2) Ona mora biti ugovorena u formi propisanoj za ugovor iz koga je nastala obaveza na
čije se ispunjenje odnosi.
Akcesornost
Član 272
(1) Sporazum o ugovornoj kazni deli pravnu sudbinu obaveze na čije se obezbeđenje on
odnosi.
(2) Sporazum gubi pravno dejstvo ako je do neispunjenja ili zadocnjenja došlo iz uzroka
za koji dužnik ne odgovara. Poveriočeva prava
Član 273
(1) Kad je kazna ugovorena za slučaj neispunjenja obaveze, poverilac može zahtevati ili
ispunjenje obaveze ili ugovornu kaznu.
(2) On gubi pravo da zahteva ispunjenje obaveze ako je zatražio isplatu ugovorne kazne.
(3) Kad je kazna ugovorena za slučaj neispunjenja, dužnik nema pravo da isplati
ugovornu kaznu i odustane od ugovora, izuzev ako je to bila namera ugovarača kad su
kaznu ugovorili.
(4) Kad je kazna ugovorena za slučaj da dužnik zadocni sa ispunjenjem, poverilac ima
pravo zahtevati i ispunjenje obaveze i ugovornu kaznu.
(5) Poverilac ne može zahtevati ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio
ispunjenje obaveze, a nije bez odlaganja saopštio dužniku da zadržava svoje pravo na
ugovornu kaznu.
Smanjenje iznosa ugovorne kazne
Član 274
Sud će na zahtev dužnika smanjiti iznos ugovorne kazne ako nađe da je ona nesrazmerno
visoka s obzirom na vrednost i značaj predmeta obaveze.
Ugovorna kazna i naknada štete
Član 275
(1) Poverilac ima pravo zahtevati ugovornu kaznu i kad njen iznos premaša visinu štete
koju je pretrpeo, kao i kad nije pretrpeo nikakvu štetu.
(2) Ako je šteta koju je poverilac pretrpeo veća od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo
zahtevati razliku do potpune naknade štete.
Zakonom određena naknada i ugovorna kazna
Član 276
Ako je za neispunjenje obaveze ili za slučaj zadocnjenja sa ispunjenjem zakonom
određena visina naknade pod nazivom penala, ugovorne kazne, naknade ili pod kojim
drugim nazivom, a ugovorne strane su pored toga ugovorile kaznu, poverilac nema pravo
da zahteva ujedno ugovorenu kaznu i naknadu određenu zakonom, izuzev ako je to
samim zakonom dozvoljeno. III Zatezna kamata
Kad se duguje
Član 277
(1) Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice, i
zateznu kamatu po stopi utvrđenoj saveznim zakonom.
(2) Ako je stopa ugovorene kamate viša od stope zatezne kamate, ona teče i posle
dužnikove docnje.
Pravo na potpunu naknadu
Član 278
(1) Poverilac ima pravo na zateznu kamatu bez obzira na to da li je pretrpeo kakvu štetu
zbog dužnikove docnje.
(2) Ako je šteta koju je poverilac pretrpeo zbog dužnikovog zadocnjenja veća od iznosa
koji bi dobio na ime zatezne kamate, on ima pravo zahtevati razliku do potpune naknade
štete.
Kamata na kamatu
Član 279
(1) Na dospelu a neisplaćenu ugovornu ili zateznu kamatu, kao i na druga dospela
povremena novčana davanja ne teče zatezna kamata, izuzev kad je to zakonom određeno.
(2) Na iznos neisplaćene kamate može se zahtevati zatezna kamata samo od dana kada je
sudu podnesen zahtev za njenu isplatu.
(3) Na povremena dospela novčana davanja teče zatezna kamata od dana kad je sudu
podnesen zahtev za njihovu isplatu.
Odsek 2
POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
Opšte pravilo
Član 280
(1) Svaki poverilac čije je potraživanje dospelo za isplatu, i bez obzira kad je nastalo,
može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu poverilaca. (2) Smatra se da je pravna radnja preduzeta na štetu poverilaca ako usled njenog izvršenja
dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje poveriočevog potraživanja.
(3) Pod pravnom radnjom podrazumeva se i propuštanje zbog koga je dužnik izgubio
kakvo materijalno pravo ili kojim je za njega nastala kakva materijalna obaveza.
Uslovi pobijanja
Član 281
(1) Teretno raspolaganje može se pobijati ako je u vreme raspolaganja dužnik znao ili
mogao znati da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim poveriocima i ako je
trećem licu sa kojim je ili u čiju je korist pravna radnja preduzeta to bilo poznato ili
moglo biti poznato.
(2) Ako je treće lice dužnikov suprug, ili srodnik po krvi u pravoj liniji, ili u pobočnoj
liniji do četvrtog stepena, ili po tazbini do istog stepena, pretpostavlja se da mu je bilo
poznato da dužnik preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima.
(3) Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednačenih pravnih radnji smatra se da je
dužnik znao da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima, i za pobijanje tih
radnji ne zahteva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato.
(4) Odricanje od nasledstva smatra se besplatnim raspolaganjem.
Isključenje pobijanja
Član 282
Ne mogu se pobijati zbog oštećenja poverilaca uobičajeni prigodni darovi, nagradni
darovi, kao ni darovi učinjeni iz zahvalnosti, srazmerni materijalnim mogućnostima
dužnika.
Kako se vrši pobijanje
Član 283
(1) Pobijanje se može vršiti tužbom ili prigovorom.
(2) Tužba za pobijanje podnosi se protiv trećeg lica sa kojim je, ili u čiju je korist
preduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno protiv njegovih univerzalnih pravnih
sledbenika.
(3) Ako je treći otuđio nekim teretnim poslom korist pribavljenu raspolaganjem koje se
pobija, tužba se može podići protiv pribavioca samo ako je ovaj znao da se pribavljanje njegovih prethodnika moglo pobijati, a ako je tu korist otuđio poslom bez naknade, tužba
se može podići protiv pribavioca i ako on to nije znao.
(4) Tuženi može izbeći pobijanje ako ispuni dužnikovu obavezu.
Dejstvo pobijanja
Član 284
Ako sud usvoji tužbeni zahtev, pravna radnja gubi dejstvo samo prema tužiocu i samo
koliko je potrebno za ispunjenje njegovih potraživanja.
Rok za podizanje tužbe
Član 285
(1) Tužba za pobijanje može se podneti u roku od jedne godine za raspolaganje iz člana
281 stav 1 a za ostale slučajeve u roku od tri godine.
(2) Rok iz prethodnog stava računa se od dana kada je preduzeta pravna radnja koja se
pobija, odnosno od dana kada je trebalo preduzeti propuštenu radnju.
Odsek 3
PRAVO ZADRŽAVANJA
Vršenje prava zadržavanja
Član 286
(1) Poverilac dospelog potraživanja u čijim se rukama nalazi neka dužnikova stvar ima
pravo zadržati je dok mu ne bude isplaćeno potraživanje.
(2) U slučaju da je dužnik postao nesposoban za plaćanje, poverilac može vršiti pravo
zadržavanja iako njegovo potraživanje nije dospelo.
Izuzeci
Član 287
(1) Poverilac nema pravo zadržavanja kad dužnik zahteva da mu se vrati stvar koja je
izašla iz njegove državine protiv njegove volje, ili kad dužnik zahteva da mu se vrati
stvar koja je predata poveriocu na čuvanje ili na poslugu. (2) On ne može zadržati ni punomoćje dobijeno od dužnika, kao ni druge dužnikove
isprave, legitimacije, prepisku i ostale slične stvari, kao ni druge stvari koje se ne mogu
izložiti prodaji.
Obaveza vraćanja stvari pre ispunjenja obaveze
Član 288
Poverilac je dužan vratiti stvar dužniku ako mu ovaj pruži odgovarajuće obezbeđenje
njegovog potraživanja.
Dejstvo prava zadržavanja
Član 289
Poverilac koji drži dužnikovu stvar po osnovu prava zadržavanja ima pravo da se naplati
iz njene vrednosti na isti način kao založni poverilac, ali je dužan pre nego što pristupi
ostvarenju naplate da o svojoj nameri blagovremeno obavesti dužnika.
Odeljak 2
POVERIOČEVA PRAVA U NEKIM POSEBNIM SLUČAJEVIMA
Kad se obaveza sastoji u davanju stvari određenih po rodu
Član 290
Kad se obaveza sastoji u davanju stvari određenih po rodu, a dužnik dođe u docnju,
poverilac, pošto je prethodno o tome obavestio dužnika, može po svom izboru nabaviti
stvar istoga roda i zahtevati od dužnika naknadu cene i naknadu štete, ili zahtevati
vrednost dugovanih stvari i naknadu štete.
Kad se obaveza sastoji u činjenju
Član 291
Kad se obaveza sastoji u činjenju, a dužnik tu obavezu nije na vreme ispunio, poverilac
može, obavestivši o tome prethodno dužnika, sam o trošku dužnika uraditi ono što je
dužnik bio dužan uraditi, a od dužnika zahtevati naknadu štete zbog zadocnjenja, kao i
naknadu druge štete koju bi imao zbog ovakvog načina ispunjenja.
Kad se obaveza sastoji u nečinjenju
Član 292 (1) Kad se obaveza sastoji u nečinjenju, poverilac ima pravo na naknadu štete samim tim
što je dužnik postupio protivno svojoj obavezi.
(2) Ako je nešto sagrađeno protivno obavezi, poverilac može zahtevati da se to ukloni o
trošku dužnika i da mu dužnik naknadi štetu koju je pretrpeo u vezi sa građenjem i
uklanjanjem.
(3) Sud može, kad nađe da je to očigledno korisnije, uzimajući u obzir društveni interes i
opravdani interes poverioca, odlučiti da se ne ruši ono što je sagrađeno, već da se
poveriocu naknadi šteta u novcu.
Pravo zahtevati naknadu umesto dosuđenog
Član 293
(1) Ako dužnik ne ispuni svoju obavezu u roku koji mu je određen pravnosnažnom
odlukom, poverilac ga može pozvati da je ispuni u naknadnom primerenom roku i izjaviti
da po isteku tog roka neće primiti ispunjenje, nego će tražiti naknadu štete zbog
neispunjenja.
(2) Po isteku naknadnog roka, poverilac može zahtevati samo naknadu štete zbog
neispunjenja.
Sudski penali
Član 294
(1) Kad dužnik ne izvrši o roku neku svoju nenovčanu obavezu utvrđenu pravnosnažnom
odlukom, sud može, na traženje poverioca, odrediti dužniku naknadni primeren rok i
izreći, a u cilju uticanja na dužnika i nezavisno od svake štete, da će dužnik, ako ne izvrši
svoju obavezu u tom roku, biti dužan isplatiti poveriocu izvesnu svotu novca za svaki dan
zadocnjenja, ili za koju drugu jedinicu vremena, počev od isteka tog roka.
(2) Kad dužnik naknadno ispuni obavezu, sud može smanjiti tako određenu svotu, vodeći
računa o svrsi zbog koje je naredio njeno plaćanje.
Glava IV
PRESTANAK OBAVEZA
Odeljak 1
OPŠTE PRAVILO
Član 295 (1) Obaveza prestaje kad se ispuni, kao i u drugim zakonom određenim slučajevima.
(2) Prestankom glavne obaveze gase se jemstvo, zaloga i druga sporedna prava.
Odeljak 2
ISPUNJENJE
Odsek 1
OPŠTA PRAVILA O ISPUNJENJU
I Ko može ispuniti i troškovi ispunjenja
Ispunjenje od strane dužnika ili trećeg lica
Član 296
(1) Obavezu može ispuniti ne samo dužnik nego i treće lice.
(2) Poverilac je dužan primiti ispunjenje od svakog lica koje ima neki pravni interes da
obaveza bude ispunjena, čak i kad se dužnik protivi tom ispunjenju.
(3) Poverilac je dužan primiti ispunjenje od trećeg lica ako je dužnik sa tim saglasan,
izuzev kad prema ugovoru ili prirodi same obaveze ovu treba da ispuni dužnik lično.
(4) Poverilac može primiti ispunjenje od trećeg lica bez dužnikovog znanja, pa i u slučaju
kad ga je dužnik obavestio da ne pristaje da treći ispuni njegovu obavezu.
(5) Ali, ako mu je dužnik ponudio da sam ispuni odmah svoju obavezu, poverilac ne
može primiti ispunjenje od trećeg lica.
Ispunjenje poslovno nesposobnog
Član 297
(1) I poslovno nesposobni dužnik može pravovaljano ispuniti obavezu ako je postojanje
obaveze nesumnjivo i ako je dospeo rok za njeno ispunjenje.
(2) Ali se može osporavati ispunjenje ako je takvo lice isplatilo zastareli dug ili dug koji
potiče iz igre ili opklade.
Troškovi ispunjenja
Član 298 Troškove ispunjenja snosi dužnik, ukoliko ih nije prouzrokovao poverilac.
II Ispunjenje sa subrogacijom
Ispunjenje sa prelaskom prava na ispunioca (subrogacija)
Član 299
(1) U slučaju ispunjenja tuđe obaveze svaki ispunilac može ugovoriti sa poveriocem, pre
ispunjenja ili prilikom ispunjenja, da ispunjeno potraživanje pređe na njega sa svima ili
samo sa nekim sporednim pravima.
(2) Poveriočeva prava mogu preći na ispunioca i na osnovu ugovora između dužnika i
ispunioca, zaključenog pre ispunjenja.
(3) U ovim slučajevima subrogacija ispunioca u prava poverioca nastaje u času
ispunjenja.
Zakonska subrogacija
Član 300
Kad obavezu ispuni lice koje ima neki pravni interes u tome, na njega prelazi po samom
zakonu u času ispunjenja poveriočevo potraživanje sa svim sporednim pravima.
Subrogacija u slučaju delimičnog ispunjenja
Član 301
(1) U slučaju delimičnog ispunjenja poveriočevog potraživanja, na ispunioca prelaze
sporedna prava kojima je obezbeđeno ispunjenje tog potraživanja samo ukoliko nisu
potrebna za ispunjenje ostatka poveriočevog potraživanja.
(2) Ali poverilac i ispunilac mogu ugovoriti da će koristiti garancije srazmerno svojim
potraživanjima, a mogu ugovoriti i da će ispunilac imati pravo prvenstvene naplate.
Dokazi i sredstva obezbeđenja
Član 302
(1) Poverilac je dužan predati ispuniocu sredstva kojima se potraživanje dokazuje ili
obezbeđuje.
(2) Izuzetno, poverilac može predati ispuniocu stvar koju je primio u zalogu od dužnika
ili nekog drugog samo ako zalogodavac pristane na to, inače ona ostaje kod poverioca da
je drži i čuva za račun ispunioca. Koliko se može zahtevati od dužnika
Član 303
Ispunilac na koga je prešlo potraživanje ne može zahtevati od dužnika više nego što je
isplatio poveriocu.
Isključenje odgovornosti poverioca za postojanje i naplativost potraživanja
Član 304
(1) Poverilac koji je primio ispunjenje od trećeg lica ne odgovara za postojanje i
naplativost potraživanja u vreme ispunjenja.
(2) Ovim se ne isključuje primena pravila o sticanju bez osnova.
III Kome se vrši ispunjenje
Ovlašćeno lice
Član 305
(1) Ispunjenje mora biti izvršeno poveriocu ili licu određenom zakonom, sudskom
odlukom, ugovorom između poverioca i dužnika, ili od strane samog poverioca.
(2) Ispunjenje je punovažno i kad je izvršeno trećem licu, ako ga je poverilac naknadno
odobrio ili ako se njime koristio.
Ispunjenje poslovno nesposobnom poveriocu
Član 306
(1) Ispunjenje izvršeno poslovno nesposobnom poveriocu oslobađa dužnika samo
ukoliko je bilo korisno za poverioca ili se predmet ispunjenja još nalazi kod njega.
(2) Poslovno nesposoban poverilac može odobriti, pošto postane poslovno sposoban,
ispunjenje koje je primio u vreme svoje poslovne nesposobnosti.
IV Predmet ispunjenja
Sadržina obaveze
Član 307
(1) Ispunjenje se sastoji u izvršenju onoga što čini sadržinu obaveze, te niti je dužnik
može ispuniti nečim drugim, niti poverilac može zahtevati nešto drugo. (2) Nema punovažnog ispunjenja ako ono što je dužnik predao kao dugovanu stvar, i
poverilac kao takvu primio to u istinu nije, i poverilac ima pravo da vrati ono što mu je
predato i da zahteva dugovanu stvar.
Zamena ispunjenja
Član 308
(1) Obaveza prestaje ako poverilac u sporazumu sa dužnikom primi nešto drugo umesto
onoga što mu se duguje.
(2) U tom slučaju dužnik odgovara isto kao prodavac za materijalne i pravne nedostatke
stvari date umesto onoga što je dugovao.
(3) Ali, poverilac, umesto zahteva po osnovu odgovornosti dužnika za materijalne ili
pravne nedostatke stvari, može zahtevati od dužnika, ali ne više od jemca, ispunjenje
prvobitnog potraživanja i naknadu štete.
Predaja radi prodaje
Član 309
Ako je dužnik predao poveriocu neku stvar ili koje drugo pravo da ih proda i da iz
postignutog iznosa naplati svoje potraživanje, a ostatak mu preda, obaveza prestaje tek
kad se poverilac naplati iz postignutog iznosa.
Delimično ispunjenje
Član 310
(1) Poverilac nije dužan priznati delimično ispunjenje, osim ako priroda obaveze drukčije
ne nalaže.
(2) Ali je poverilac dužan primiti delimično ispunjenje novčane obaveze, osim ako ima
poseban interes da ga odbije.
Obaveza davanja stvari određenih po rodu
Član 311
(1) Ako su stvari određene samo po rodu, dužnik je dužan dati stvari srednje kakvoće.
(2) Ali, ako mu je bila poznata namena stvari, dužan je dati stvari odgovarajuće kakvoće.
V Uračunavanje ispunjenja Red uračunavanja
Član 312
(1) Kad između istih lica postoji više istorodnih obaveza, pa ono što dužnik ispuni nije
dovoljno da bi se mogle namiriti sve, onda se, ako o tome ne postoji sporazum poverioca
i dužnika, uračunavanje vrši onim redom koji odredi dužnik najkasnije prilikom
ispunjenja.
(2) Kad nema dužnikove izjave o uračunavanju, obaveze se namiruju redom kako je koja
dospela za ispunjenje.
(3) Ako je više obaveza istovremeno dospelo, prvo se namiruju one koje su najmanje
obezbeđene, a kad su sve podjednako obezbeđene, prvo se namiruju one koje su dužniku
na najvećem teretu.
(4) Ako su u svemu napred rečenom obaveze jednake, namiruju se redom kako su
nastale, a ako su istovremeno nastale, ono što je dato na ime ispunjenja raspoređuje se na
sve obaveze srazmerno njihovim iznosima.
Uračunavanje kamata i troškova
Član 313
Ako dužnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, uračunavanje se vrši tako što se
prvo otplaćuju troškovi, zatim kamate i najzad glavnica.
VI Vreme ispunjenja
Kad rok nije određen
Član 314
Ako rok nije određen, a svrha posla, priroda obaveze i ostale okolnosti ne zahtevaju
izvestan rok za ispunjenje, poverilac može zahtevati odmah ispunjenje obaveze, a dužnik
sa svoje strane može zahtevati od poverioca da odmah primi ispunjenje.
Ispunjenje pre roka
Član 315
(1) Kad je rok ugovoren isključivo u interesu dužnika, on ima pravo ispuniti obavezu i
pre ugovorenog roka, ali je dužan obavestiti poverioca o svojoj nameri i paziti da to ne
bude u nevreme. (2) U ostalim slučajevima, kad dužnik ponudi ispunjenje pre roka, poverilac može odbiti
ispunjenje, a može ga i primiti i zadržati pravo na naknadu štete, ako o tome bez
odlaganja obavesti dužnika.
Pravo poverioca da zahteva ispunjenje pre roka
Član 316
Poverilac ima pravo zahtevati ispunjenje pre roka ako mu dužnik nije dao obećano
obezbeđenje ili ako na njegov zahtev nije dopunio obezbeđenje smanjeno bez njegove
krivice, kao i kad je rok ugovoren isključivo u njegovom interesu.
Kad je određivanje roka ostavljeno jednoj strani
Član 317
Kad je određivanje vremena ispunjenja ostavljeno na volju poverioca ili dužnika, druga
strana može, ako ovlašćenik ne odredi rok ni posle opomene, zahtevati od suda da odredi
primeren rok za ispunjenje.
Novčana obaveza
Član 318
(1) Ako se plaćanje vrši posredstvom banke ili druge organizacije kod koje se vodi račun
poverioca, smatraće se, ukoliko ugovorne strane nisu drukčije odredile, da je dug izmiren
kada banci, odnosno organizaciji kod koje se vodi račun, stigne novčana doznaka u korist
poverioca ili nalog (virman) dužnikove banke, odnosno organizacije da odobri računu
poverioca iznos označen u nalogu.
(2) Ako je ugovorom predviđeno plaćanje preko pošte pretpostavlja se da su se stranke
saglasile da je uplatom dužnog iznosa pošti dužnik izmirio svoju obavezu prema
poveriocu, a ako ovakav način plaćanja nije ugovoren, dug je izmiren kad poverilac primi
novčanu doznaku.
(3) Ako je posebnim propisom ili ugovorom predviđeno plaćanje čekovnom uplatnicom
na određeni račun, pretpostavlja se da su se strane saglasile da je isplata izvršena onda
kad dužnik uplati dužni iznos čekovnom uplatnicom u korist označenog računa.
VII Mesto ispunjenja
Opšta pravila
Član 319 (1) Dužnik je dužan ispuniti obavezu, a poverilac primiti ispunjenje u mestu određenom
pravnim poslom ili zakonom.
(2) Kad mesto ispunjenja nije određeno, a ne može se odrediti ni po svrsi posla, prirodi
obaveze ili ostalim okolnostima, ispunjenje obaveze vrši se u mestu u kome je dužnik u
vreme nastanka obaveze imao svoje sedište, odnosno prebivalište, a u nedostatku
prebivališta, svoje boravište.
(3) Ali, ako je dužnik pravnog lica koje ima više jedinica u raznim mestima, kao mesto
ispunjenja smatra se sedište jedinice koje treba da izvrši radnje neophodne za ispunjenje
obaveze, ako je poveriocu ta okolnost pri zaključenju ugovora bila poznata ili morala biti
poznata.
Mesto ispunjenja novčanih obaveza
Član 320
(1) Novčane obaveze ispunjavaju se u mestu u kome poverilac ima sedište odnosno
prebivalište, a u nedostatku prebivališta, boravište.
(2) Ako se plaćanje vrši virmanom, novčane obaveze se ispunjavaju u sedištu
organizacije kod koje se vode poveriočeva novčana sredstva.
(3) Ako je poverilac promenio mesto u kome je imao svoje sedište, odnosno prebivalište
u vreme kad je obaveza nastala te su zbog toga povećani troškovi ispunjenja to povećanje
pada na teret poverioca.
VIII Priznanica
Pretpostavke u vezi sa priznanicom
Član 321
(1) Ko ispuni obavezu potpuno ili delimično, ima pravo zahtevati da mu poverilac o tome
izda priznanicu o svom trošku.
(2) Dužnik koji je novčanu obavezu isplatio preko banke ili pošte, može zahtevati da mu
poverilac izda priznanicu samo ako za to ima opravdan razlog.
(3) Ako je izdata priznanica da je potpuno isplaćena glavnica, pretpostavlja se da su
isplaćene i kamate i sudski i drugi troškovi, ako ih je bilo.
(4) Isto tako, ako dužnik povremenih davanja, kao što su zakupnine, i drugih potraživanja
koja se povremeno obračunavaju, kao što su ona koja nastaju utroškom električne
energije, ili vode, ili upotrebom telefona, ima priznanicu da je isplatio docnije dospelo
potraživanje pretpostavlja se da je isplatio i ona koja su ranije dospela. Odbijanje izdavanja priznanice
Član 322
Ako poverilac odbije da izda priznanicu, dužnik može položiti kod suda predmet svoje
obaveze.
IX Vraćanje obveznice
Član 323
(1) Kad potpuno ispuni svoju obavezu, dužnik može, pored priznanice, zahtevati od
poverioca da mu vrati obveznicu.
(2) Kad poverilac ne može da vrati obveznicu, dužnik ima pravo zahtevati da mu
poverilac izda javno overenu ispravu da je obaveza prestala.
(3) Ako je dužniku vraćena obveznica, pretpostavlja se da je obaveza potpuno ispunjena.
(4) Dužnik koji je ispunio obavezu samo delimično ima pravo zahtevati da se to
ispunjenje zabeleži na obveznici.
Odsek 2
DOCNJA
I Docnja dužnika
Kad dužnik dolazi u docnju
Član 324
(1) Dužnik dolazi u docnju kad ne ispuni obavezu u roku određenom za ispunjenje.
(2) Ako rok za ispunjenje nije određen, dužnik dolazi u docnju kad ga poverilac pozove
da ispuni obavezu, usmeno ili pismeno, vansudskom opomenom ili započinjanjem nekog
postupka čija je svrha da se postigne ispunjenje obaveze.
II Docnja poverioca
Kad poverilac dolazi u docnju
Član 325
(1) Poverilac dolazi u docnju ako bez osnovanog razloga odbije da primi ispunjenje ili ga
svojim ponašanjem spreči. (2) Poverilac dolazi u docnju i kad je spreman da primi ispunjenje dužnikove istovremene
obaveze, ali ne nudi ispunjenje svoje dospele obaveze.
(3) Poverilac ne dolazi u docnju ako dokaže da u vreme ponude ispunjenja, ili u vreme
određeno za ispunjenje, dužnik nije bio u mogućnosti da svoju obavezu ispuni.
Dejstva poveriočeve docnje
Član 326
(1) Dolaskom poverioca u docnju prestaje docnja dužnika, i na poverioca prelazi rizik
slučajne propasti ili oštećenja stvari.
(2) Od dana poveriočeve docnje prestaje teći kamata.
(3) Poverilac u donjci dužan je naknaditi dužniku štetu nastalu usled docnje za koju
odgovara, kao i troškove oko daljeg čuvanja stvari.
Odsek 3
POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Polaganje kod suda
Član 327
(1) Kad je poverilac u docnji, ili je nepoznat, ili kad je neizvesno ko je poverilac ili gde se
nalazi, ili kad je poverilac poslovno nesposoban a nema zastupnika, može dužnik položiti
dugovanu stvar kod suda za poverioca.
(2) Isto pravo imaju i treća lica koja su pravno zainteresovana da obaveza bude ispunjena.
(3) O izvršenom polaganju dužnik je dužan izvestiti poverioca ako zna za njega i za
njegovo boravište.
Kod kog suda se vrši polaganje
Član 328
(1) Polaganje se vrši kod stvarno nadležnog suda u mestu ispunjenja, osim ako razlozi
ekonomičnosti ili priroda posla zahtevaju da se polaganje izvrši u mestu gde se stvar
nalazi.
(2) Svaki drugi stvarno nadležni sud mora primiti stvar u depozit, a dužnik je dužan dati
naknadu poveriocu ako je ovaj polaganjem kod drugog suda pretrpeo štetu. Predaja na čuvanje drugom licu
Član 329
(1) Kad je predmet obaveze neka stvar koja se ne može čuvati u sudskom depozitu,
dužnik može zahtevati od suda da odredi lice kome će predati stvar da je čuva o trošku i
za račun poverioca.
(2) U slučaju obaveze iz ugovora u privredi, predaja takve stvari javnom skladištu na
čuvanje za račun poverioca proizvodi dejstvo polaganja kod suda.
(3) O izvršenoj predaji na čuvanje dužnik je dužan obavestiti poverioca.
Uzimanje položene stvari natrag
Član 330
(1) Dužnik može uzeti natrag položenu stvar.
(2) O uzimanju stvari dužnik je dužan obavestiti poverioca.
(3) Pravo dužnika da uzme položenu stvar prestaje kad dužnik izjavi sudu da se odriče
tog prava, kad poverilac izjavi da prima položenu stvar, kao i kad bude utvrđeno
pravnosnažnom odlukom da polaganje ispunjava uslove urednog ispunjenja.
Dejstvo polaganja
Član 331
(1) Polaganjem dugovane stvari dužnik se oslobađa obaveze u času kad je izvršio
polaganje.
(2) Ako je dužnik bio u docnji, njegova docnja prestaje.
(3) Od časa kada je stvar položena, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na
poverioca.
(4) Od dana polaganja prestaje teći kamata.
(5) Ako dužnik uzme natrag položenu stvar, smatraće se kao da nije bilo polaganja, a
njegovi sadužnici i jemci ostaju u obavezi.
Troškovi polaganja
Član 332 Troškove punovažnog i neopozvanog polaganja snosi poverilac ukoliko prelaze troškove
ispunjenja koje je dužan snositi dužnik.
Prodaja umesto polaganja stvari
Član 333
(1) Ako je stvar nepodesna za čuvanje, ili ako su za njeno čuvanje ili za njeno održavanje
potrebni troškovi nesrazmerni sa njenom vrednošću, dužnik je može prodati na javnoj
prodaji u mestu određenom za ispunjenje, ili nekom drugom mestu ako je to u interesu
poverioca, a postignuti iznos, po odbitku troškova prodaje, položiti kod suda tog mesta.
(2) Ako stvar ima tekuću cenu, ili ako je male vrednosti u poređenju sa troškovima javne
prodaje, dužnik je može prodati iz slobodne ruke.
(3) Ako je stvar takva da može brzo propasti ili se pokvariti, dužnik je dužan prodati je
bez odlaganja na najpogodniji način.
(4) U svakom slučaju, dužnik je dužan obavestiti poverioca o nameravanoj prodaji kad
god je to moguće, a po izvršenoj prodaji, o postignutoj ceni i njenom polaganju kod suda.
Predavanje poveriocu
Član 334
Sud će predati poveriocu položenu stvar pod uslovima koje je dužnik postavio.
Prodaja radi pokrića troškova čuvanja
Član 335
(1) Ako troškovi čuvanja ne budu isplaćeni u razumnom roku, sud će, na traženje čuvara,
narediti da se stvar proda i odrediti način prodaje.
(2) Od iznosa dobijenog prodajom odbiće se troškovi prodaje i troškovi čuvanja, a ostatak
položiti kod suda za poverioca.
Odeljak 3
OSTALI NAČINI PRESTANKA OBAVEZA
Odsek 1
PREBIJANJE (KOMPENZACIJA)
Opšti uslovi Član 336
Dužnik može prebiti potraživanje koje ima prema poveriocu sa onim što ovaj potražuje
od njega, ako oba potraživanja glase na novac ili druge zamenljive stvari istog roda i iste
kakvoće i ako su oba dospela.
Izjava o prebijanju
Član 337
(1) Prebijanje ne nastaje čim se steknu uslovi za to, nego je potrebno da jedna strana
izjavi drugoj da vrši prebijanje.
(2) Posle izjave o prebijanju smatra se da je prebijanje nastalo onog časa kad su se stekli
uslovi za to.
Odsustvo uzajamnosti
Član 338
(1) Dužnik ne može izvršiti prebijanje onoga što duguje poveriocu sa onim što poverilac
duguje njegovom jemcu.
(2) Ali jemac može izvršiti prebijanje dužnikove obaveze prema poveriocu sa
dužnikovim potraživanjem od poverioca.
(3) Ko je dao svoju stvar u zalogu za tuđu obavezu, može zahtevati od poverioca da mu
vrati založenu stvar kad se ispune uslovi za prestanak te obaveze prebijanjem, kao i kad
poverilac propusti svojom krivicom da izvrši prebijanje.
Zastarelo potraživanje
Član 339
(1) Dug se može prebiti sa zastarelim potraživanjem samo ako ono još nije bilo zastarelo
u času kad su se stekli uslovi za prebijanje.
(2) Ako su uslovi za prebijanje nastali pošto je jedno od potraživanja zastarelo, prebijanje
ne nastaje ako je dužnik zastarelog potraživanja istakao prigovor zastarelosti.
Prebijanje sa ustupljenim potraživanjem
Član 340
(1) Dužnik ustupljenog potraživanja može prebiti prijemniku ona svoja potraživanja koja
je do obaveštenja o ustupanju mogao prebiti ustupiocu. (2) On mu može prebiti i ona svoja potraživanja od ustupioca koja je stekao pre
obaveštenja o ustupanju, a čiji rok za ispunjenje nije bio dospeo u času kada je obavešten
o ustupanju, ali samo ako taj rok pada pre roka za ispunjenje ustupljenog potraživanja ili
u isto vreme.
(3) Dužnik koji je bez rezerve izjavio prijemniku da pristaje na ustupanje ne može mu
više prebiti nikakvo svoje potraživanje od ustupioca.
(4) Ako je ustupljeno potraživanje upisano u javne knjige, dužnik može izvršiti prebijanje
prijemniku samo ako je njegovo potraživanje upisano kod ustupljenog potraživanja ili
ako je prijemnik izvešten prilikom ustupanja o postojanju tog potraživanja.
Slučajevi kad je prebijanje isključeno
Član 341
Ne može prestati prebijanjem:
1) potraživanje koje se ne može zapleniti;
2) potraživanje stvari ili vrednosti stvari koje su dužniku bile date na čuvanje, ili na
posudu, ili koje je dužnik uzeo bespravno, ili ih bespravno zadržao;
3) potraživanje nastalo namernim prouzrokovanjem štete;
4) potraživanje naknade štete pričinjene oštećenjem zdravlja ili prouzrokovanjem smrti;
5) potraživanje koje potiče iz zakonske obaveze izdržavanja.
Zabrana na potraživanju druge strane
Član 342
Dužnik ne može vršiti prebijanje ako je njegovo potraživanje dospelo tek pošto je neko
treći stavio zabranu na poveriočevo potraživanje prema njemu.
Uračunavanje prebijanjem
Član 343
Kad između dva lica postoji više obaveza koje mogu prestati prebijanjem, prebijanje se
vrši po pravilima koja važe za uračunavanje ispunjenja.
Odsek 2
OTPUŠTANJE DUGA Sporazum
Član 344
(1) Obaveza prestaje kad poverilac izjavi dužniku da neće tražiti njeno ispunjene i dužnik
se sa tim saglasi.
(2) Za punovaljanost ovog sporazuma nije potrebno da bude zaključen u formi u kojoj je
zaključen posao iz koga je obaveza nastala.
Odricanje od sredstava obezbeđenja
Član 345
Vraćanje zaloge i odricanje od drugih sredstava kojima je bilo obezbeđeno ispunjenje
obaveze, ne znači poveriočevo odricanje od prava da traži njeno ispunjenje.
Otpuštanje duga jemcu
Član 346
(1) Otpuštanje duga jemcu ne oslobađa glavnog dužnika, a otpuštanje duga glavnom
dužniku oslobađa jemca.
(2) Kad ima više jemaca, pa poverilac oslobodi jednog od njih, ostali ostaju u obavezi, ali
se njihova obaveza smanjuje za deo koji otpada na oslobođenog jemca.
Opšte otpuštanje dugova
Član 347
Opšte otpuštanje dugova gasi sva poveriočeva potraživanja prema dužniku, izuzev onih
za koja poverilac nije znao da postoje u času kad je otpuštanje izvršeno.
Odsek 3
PRENOV (NOVACIJA)
Uslovi
Član 348
(1) Obaveza prestaje ako se poverilac i dužnik saglase da postojeću obavezu zamene
novom i ako nova obaveza ima različit predmet ili različit pravni osnov. (2) Sporazum poverioca i dužnika kojim se menja ili dodaje odredba o roku, o mestu, ili o
načinu ispunjenja, zatim naknadni sporazum o kamati, ugovornoj kazni, obezbeđenju
ispunjenja ili o kojoj drugoj sporednoj odredbi, kao i sporazum o izdavanju nove isprave
o dugu, ne smatraju se prenovom.
(3) Izdavanje menice ili čeka zbog neke ranije obaveze ne smatra se prenovom, izuzev
kad je to ugovoreno.
Volja da se izvrši prenov
Član 349
Prenov se ne pretpostavlja, te ako strane nisu izrazile nameru da ugase postojeću obavezu
kad su stvarale novu, ranija obaveza ne prestaje, već postoji i dalje pored nove.
Dejstva prenova
Član 350
(1) Ugovorom o prenovu ranija obaveza prestaje, i nova nastaje.
(2) Sa ranijom obavezom prestaju i zaloga i jemstvo, izuzev ako je sa jemcem ili
zalogodavcem drukčije ugovoreno.
(3) Isto važi i za ostala sporedna prava koja su bila vezana za raniju obavezu.
Nedostatak ranije obaveze
Član 351
(1) Prenov je bez dejstva ako je ranija obaveza bila ništava ili već ugašena.
(2) Ako je ranija obaveza bila samo rušljiva, prenov je punovažan ako je dužnik znao za
nedostatak ranije obaveze.
Dejstvo poništenja
Član 352
Kad je ugovor o prenovu poništen smatra se da nije ni bilo prenova i da ranija obaveza
nije ni prestala postojati.
Odsek 4
SJEDINJENJE (KONFUZIJA) Član 353
(1) Obaveza prestaje sjedinjenjem kad jedno isto lice postane i poverilac i dužnik.
(2) Kad jemac postane poverilac, obaveza glavnog dužnika ne prestaje.
(3) Obaveza upisana u javnoj knjizi prestaje sjedinjenjem tek kad se izvrši upis brisanja.
Odsek 5
NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA
Prestanak obaveze zbog nemogućnosti ispunjenja
Član 354
(1) Obaveza prestaje kad njeno ispunjenje postane nemoguće usled okolnosti zbog kojih
dužnik ne odgovara.
(2) Dužnik treba da dokaže okolnosti koje isključuju njegovu odgovornost.
Kad su predmet obaveze stvari određene po rodu
Član 355
(1) Ako su predmet obaveze stvari određene po rodu, obaveza ne prestaje čak i kad sve
što dužnik ima od takvih stvari propadne usled okolnosti za koje on ne odgovara.
(2) Ali, kad su predmet obaveza stvari određene po rodu koje se imaju uzeti određene
mase tih stvari, obaveza prestaje kad propadne cela ta masa.
Ustupanje prava prema trećem odgovornom za nemogućnost ispunjenja
Član 356
Dužnik određene stvari koje je oslobođen svoje obaveze usled nemogućnosti ispunjenja
dužan je ustupiti poveriocu pravo koje bi imao prema trećem licu zbog nastale
nemogućnosti.
Odsek 6
PROTEK VREMENA, OTKAZ
Rok u trajnom dugovinskom odnosu
Član 357 Trajni dugovinski odnos sa određenim rokom trajanja prestaje kad rok istekne, izuzev
kad je ugovoreno ili zakonom određeno da se posle isteka roka dugovinski odnos
produžava za neodređeno vreme ako ne bude blagovremeno otkazan.
Otkaz trajnog dugovinskog odnosa
Član 358
(1) Ako vreme trajanja dugovinskog odnosa nije određeno, svaka strana može ga
prekinuti otkazom.
(2) Otkaz mora biti dostavljen drugoj strani.
(3) Otkaz se može dati u svako doba, samo ne u nevreme.
(4) Otkazni dugovinski odnos prestaje kada istekne otkazni rok određen ugovorom, a ako
takav rok nije određen ugovorom, odnos prestaje po isteku roka određenog zakonom ili
običajem, odnosno istekom primerenog roka.
(5) Strane mogu ugovoriti da će njihov dugovinski odnos prestati samim dostavljanjem
otkaza, ako za određeni slučaj zakon ne naređuje što drugo.
(6) Poverilac ima pravo da zahteva od dužnika ono što je dospelo pre nego što je obaveza
prestala protekom roka ili otkazom.
Odsek 7
SMRT
Član 359
Smrću dužnika ili poverioca prestaje obaveza samo ako je nastala s obzirom na lične
osobine koje od ugovornih strana ili lične sposobnosti dužnika.
Odeljak 4
ZASTARELOST
Odsek 1
OPŠTE ODREDBE
Opšte pravilo
Član 360 (1) Zastarelošću prestaje pravo zahtevati ispunjenje obaveze.
(2) Zastarelost nastupa kad protekne zakonom određeno vreme u kome je poverilac
mogao zahtevati ispunjenje obaveze.
(3) Sud se ne može obazirati na zastarelost ako se dužnik nije na nju pozvao.
Kad zastarelost počinje teći
Član 361
(1) Zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva
ispunjenje obaveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano.
(2) Ako se obaveza sastoji u tome da se nešto ne učini, da se propusti ili trpi, zastarelost
počinje teći prvog dana posle dana kad je dužnik postupio protivno obavezi.
Nastupanje zastarelosti
Član 362
Zastarelost nastupa kad istekne poslednji dan zakonom određenog vremena.
Uračunavanje vremena prethodnika
Član 363
U vreme zastarelosti računa se i vreme koje je proteklo u korist dužnikovih prethodnika.
Zabrana promene roka zastarelosti
Član 364
(1) Pravnim poslom ne može se odrediti duže ili kraće vreme zastarelosti od onog
vremena koje je određeno zakonom.
(2) Pravnim poslom ne može se odrediti da zastarelost neće teći za neko vreme.
Odricanje od zastarelosti
Član 365
Dužnik se ne može odreći zastarelosti pre nego što protekne vreme određeno za
zastarelost.
Pismeno priznanje i obezbeđenje zastarele obaveze Član 366
(1) Pismeno priznanje zastarele obaveze smatra se kao odricanje od zastarelosti.
(2) Isto dejstvo ima davanje zaloge ili kog drugog obezbeđenja za zastarelo potraživanje.
Dejstvo ispunjenja zastarele obaveze
Član 367
Ako dužnik ispuni zastarelu obavezu, nema pravo zahtevati da mu se vrati ono što je dao,
čak i ako nije znao da je obaveza zastarela.
Poverilac čije je potraživanje obezbeđeno
Član 368
(1) Kad protekne vreme zastarelosti, poverilac čije je potraživanje obezbeđeno zalogom
ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari, ako je drži u rukama ili ako je
njegovo pravo upisano u javnoj knjizi.
(2) Međutim, zastarela potraživanja kamata i drugih povremenih davanja ne mogu se
namiriti ni iz opterećene stvari.
Sporedna potraživanja
Član 369
Kad zastari glavno potraživanje, zastarela su i sporedna potraživanja, kao što su
potraživanja kamata, plodova, troškova, ugovorne kazne.
Kad se ne primenjuju pravila o zastarelosti
Član 370
Pravila o zastarelosti ne primenjuju se u slučajevima kad su u zakonu određeni rokovi u
kojima treba da se podigne tužba ili da se izvrši određena radnja pod pretnjom gubitka
prava.
Odsek 2
VREME POTREBNO ZA ZASTARELOST
Opšti rok zastarelosti
Član 371 Potraživanja zastarevaju za deset godina, ako zakonom nije određen neki drugi rok
zastarelosti.
Povremena potraživanja
Član 372
(1) Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim
razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o sporednim
povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o takvim
povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je potraživanje
izdržavanja, zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja.
(2) Isto važi za anuitete kojima se u jednakim unapred određenim povremenim iznosima
otplaćuju glavnica i kamate, ali ne važi za otplate u obrocima i druga delimična
ispunjenja.
Zastarelost samog prava
Član 373
(1) Samo pravo iz koga proističu povremena potraživanja zastareva za pet godina,
računajući od dospelosti najstarijeg neispunjenog potraživanja posle koga dužnik nije
vršio davanja.
(2) Kad zastari pravo iz koga proističu povremena potraživanja, poverilac gubi pravo ne
samo da zahteva buduća povremena davanja, nego i povremena davanja koja su dospela
pre ove zastarelosti.
(3) Ne može zastariti pravo na izdržavanje određeno zakonom.
Međusobna potraživanja iz ugovora o prometu robe i usluga
Član 374
(1) Međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga, kao i
potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima, zastarevaju za tri
godine.
(2) Zastarevanje teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu.
Potraživanje zakupnine
Član 375 Potraživanje zakupnine, bilo da je određeno da se plaća povremeno, bilo u jednom
ukupnom iznosu, zastareva za tri godine.
Potraživanje naknade štete
Član 376
(1) Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kad je oštećenik
doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo.
(2) U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kad je šteta nastala.
(3) Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze zastareva za vreme
određeno za zastarelost te obaveze.
Potraživanje naknade štete prouzrokovane krivičnim delom
Član 377
(1) Kad je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži
rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kad istekne
vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja.
(2) Prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja
zahteva za naknadu štete.
(3) Isto važi i za zastoj zastarevanja.
Jednogodišnji rok zastarelosti
Član 378
(1) Zastarevaju za jednu godinu:
1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za
dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za
potrebe domaćinstva;
2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i
televizijskog prijemnika;
3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka,
kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;
4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje
je publikacija naručena. (2) Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.
Potražvanja utvrđena pred sudom ili drugim nadležnim organima
Član 379
(1) Sva potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom ili odlukom
drugog nadležnog organa, ili poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom,
zastarevaju za deset godina, pa i ona za koja zakon inače predviđa kraći rok zastarelosti.
(2) Međutim, sva povremena potraživanja koja proističu iz takvih odluka ili poravnanja i
dospevaju ubuduće, zastarevaju u roku predviđenom za zastarelost povremenih
potraživanja.
Rokovi zastarelosti kod ugovora o osiguranju
Član 380
(1) Potraživanja ugovarača osiguranja, odnosno trećeg lica iz ugovora o osiguranju života
zastarevaju za pet, a iz ostalih ugovora o osiguranju za tri godine, računajući od prvog
dana posle proteka kalendarske godine u kojoj je potraživanje nastalo.
(2) Ako zainteresovano lice dokaže da do dana određenog u prethodnom stavu nije znalo
da se osigurani slučaj dogodio, zastarevanje počinje od dana kad je za to saznalo, s tim da
u svakom slučaju potraživanje zastareva kod osiguranja života za deset, a kod ostalih za
pet godina od dana određenog u prethodnom stavu.
(3) Potraživanja osiguravača iz ugovora o osiguranju zastarevaju za tri godine.
(4) Kad u slučaju osiguranja od odgovornosti trećeg, oštećeno lice zahteva naknadu od
osiguranika, ili je dobije od njega, zastarevanje osiguranikovog zahteva prema
osiguravaču počinje od dana kada je oštećeno lice tražilo sudskim putem naknadu od
osiguranika, odnosno kad ga je osiguranik obeštetio.
(5) Neposredan zahtev trećeg oštećenog lica prema osiguravaču zastareva za isto vreme,
za koje zastareva njegov zahtev prema osiguraniku odgovornom za štetu.
(6) Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za
nastupanje osiguranog slučaja počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika
prema tom licu i navršava se u istom roku.
Odsek 3
ZASTOJ ZASTAREVANJA
Potraživanja između određenih lica Član 381
Zastarevanje ne teče:
1) između bračnih drugova;
2) između roditelja i dece dok traje roditeljsko pravo;
3) između štićenika i njegovog staraoca, kao i organa starateljstva, za vreme trajanja
starateljstva i dok ne budu položeni računi;
4) između dva lica koja žive u vanbračnoj zajednici, dok ta zajednica postoji.
Potraživanja određenih lica
Član 382
Zastarevanje ne teče:
1) za vreme mobilizacije, u slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata u pogledu
potraživanja lica na vojnoj dužnosti;
2) u pogledu potraživanja koja imaju lica zaposlena u tuđem domaćinstvu prema
poslodavcu ili članovima njegove porodice koji zajedno sa njima žive, sve dok taj radni
odnos traje.
Nesavladive prepreke
Član 383
Zastarevanje ne teče za sve vreme za koje poveriocu nije bilo moguće zbog nesavladivih
prepreka da sudskim putem zahteva ispunjenje obaveze.
Uticaj uzroka zastoja zastarevanja
Član 384
(1) Ako zastarevanje nije moglo početi da teče zbog nekog zakonskog uzroka, ono
počinje teći kad taj uzrok prestane.
(2) Ako je zastarevanje počelo teći pre nego što je nastao uzrok koji je zaustavio njegov
dalji tok, ono nastavlja da teče kad prestane taj uzrok, a vreme koje je isteklo pre
zaustavljanja računa se u zakonom određeni rok za zastarelost.
Potraživanja prema poslovno nesposobnim licima i njihova potraživanja Član 385
(1) Zastarevanje teče i prema maloletniku i drugom poslovno nesposobnom licu, bez
obzira na to da li imaju zakonskog zastupnika ili ne.
(2) Međutim, zastarelost potraživanja maloletnika koji nema zastupnika i drugog
poslovno nesposobnog lica bez zastupnika, ne može nastupiti dok ne protekne dve godine
od kad su postala potpuno poslovno sposobna, ili od kad su dobila zastupnika.
(3) Ako je za zastarelost nekog potraživanja određeno vreme kraće od dve godine, a
poverilac je maloletnik koji nema zastupnika ili neko drugo poslovno sposobno lice bez
zastupnika, zastarevanje tog potraživanja počinje teći od kad je poverilac postao poslovno
sposoban, ili od kad je dobio zastupnika.
Potraživanja prema licu na odsluženju vojnog roka
Član 386
Zastarelost prema licu koje se nalazi na odsluženju vojnog roka ili na vojnoj vežbi ne
može nastupiti dok ne proteknu tri meseca od odsluženja vojnog roka ili prestanka vojne
vežbe.
Odsek 4
PREKID ZASTAREVANJA
Priznanje duga
Član 387
(1) Zastarevanje se prekida kada dužnik prizna dug.
(2) Priznanje duga može se učiniti ne samo izjavom poveriocu, nego i na posredan način,
kao što su davanje otplate, plaćanje kamate, davanje obezbeđenja.
Podizanje tužbe
Član 388
Zastarevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom drugom poveričevom radnjom
preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju
utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja.
Odustanak, odbacivanje ili odbijanje tužbe
Član 389 (1) Prekid zastarevanja izvršen podizanjem tužbe ili kojom drugom poveriočevom
radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom u cilju
utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja, smatra se da nije nastupio ako
poverilac odustane od tužbe ili radnje koju je preduzeo.
(2) Isto tako, smatra se da nije bilo prekida ako poveročeva tužba ili zahtev bude odbačen
ili odbijen, ili ako izdejstvovana ili preduzeta mera izvršenja ili obezbeđenja bude
poništena.
Odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti
Član 390
(1) Ako je tužba protiv dužnika odbačena zbog nenadležnosti suda ili kog drugog uzroka
koji se ne tiče suštine stvari, pa poverilac podigne ponovo tužbu u roku od tri meseca od
dana pravnosnažnosti odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastarevanje prekinuto
prvom tužbom.
(2) Isto vredi i za pozivanje u zaštitu, i za isticanje prebijanja potraživanja u sporu, kao i
u slučaju kad je sud ili drugi organ uputio dužniku da svoje prijavljeno potraživanje
ostvaruje u parničnom postupku.
Pozivanje dužnika
Član 391
Za prekid zastarevanja nije dovoljno da poverilac pozove dužnika pismeno ili usmeno da
obavezu ispuni.
Rok zastarelosti u slučaju prekida
Član 392
(1) Posle prekida zastarevanje počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre perekida
ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost.
(2) Zastarevanje prekinuto priznanjem od strane dužnika počinje teći iznova od priznanja.
(3) Kad je prekid zastarevanja nastao podizanjem tužbe ili pozivanjem u zaštitu, ili
isticanjem prebijanja potraživanja u sporu, odnosno prijavljivanjem potraživanja u nekom
drugom postupku, zastarevanje počinje teći iznova od dana kad je spor okončan ili svršen
na neki drugi način.
(4) Kad je prekid zastarevanja nastao prijavom potraživanja u stečajnom postupku,
zastarevanje počinje teći iznova od dana okončanja ovog postupka. (5) Isto važi i kad je prekid zastarevanja nastao zahtevom prinudnog izvršenja ili
obezbeđenja.
(6) Zastarevanje koje počinje teći iznova posle prekida, navršava se kad protekne onoliko
vremena koliko je zakonom određeno za zastarevanje koje je prekinuto.
Zastarelost u slučaju prenova
Član 393
Ako je prekid nastao priznanjem duga od strane dužnika, a poverilac i dužnik su se
sporazumeli da izmene osnov ili predmet obaveze, novo potraživanje zastareva za vreme
koje je određeno za njegovu zastarelost.
Glava V
RAZNE VRSTE OBAVEZA
Odeljak 1
NOVČANE OBAVEZE
Odsek 1
OPŠTE ODREDBE
Načelo monetarnog nominalizma
Član 394
Kad obaveza ima za predmet svotu novca, dužnik je dužan da isplati onaj broj novčanih
jedinica na koji obaveza glasi, izuzev kad zakon određuje što drugo.
Valuta obaveze
Član 395
Ako novčana obaveza glasi na plaćanje u nekoj stranoj valuti ili zlatu, njeno ispunjenje se
može zahtevati u domaćem novcu prema kursu koji važi u trenutku ispunjenja obaveze.
Član 396
(Brisan)
Klizna skala Član 397
U ugovorima u kojima se jedna strana obavezuje da izradi i isporuči određene predmete
dozvoljeno je ugovoriti da će cena zavisiti od cena materijala i od rada, kao i drugih
elemenata koji utiču na visinu troškova proizvodnje, u određeno vreme na određenom
tržištu.
Plaćanje pre roka
Član 398
(1) Dužnik novčane obaveze može je ispuniti pre roka.
(2) Ništava je odredba ugovora kojom se dužnik odriče ovog prava.
(3) U slučaju ispunjenja novčane obaveze pre roka, dužnik ima pravo da od iznosa duga
odbije iznos kamate za vreme od dana isplate do dospelosti obaveze, samo ako je na to
ovlašćen ugovorom ili to proizlazi iz običaja.
Odsek 2
UGOVORNA KAMATA
Stopa ugovorne kamate
Član 399
(1) Stopa ugovorne kamate između fizičkih lica ne može biti veća od kamatne stope koja
se u mestu istupanja plaća na štedne uloge po viđenju.
(2) U pogledu najviše ugovorene kamatne stope između pravnih lica primenjuju se
odredbe posebnog zakona.
(3) Ako je kamata ugovorena, ali nije određena njena stopa ni vreme dospevanja, između
fizičkih lica važi kamatna stopa koja se u mestu ispunjenja plaća na štedne uloge po
viđenju, a između pravnih lica važi kamatna stopa koju banka ili druga bankarska
organizacija plaća, odnosno ugovara za takvu ili sličnu vrstu posla i dospeva po isteku
godine, ako za određeni slučaj nije predviđeno što drugo.
(4) Ako je ugovorena veća kamata od dozvoljene, primeniće se najveća dozvoljena stopa
kamate.
Kamata na kamatu
Član 400 (1) Ništava je odredba ugovora kojom se predviđa da će na kamatu, kada dospe za
isplatu, početi teći kamata, ako ne bude isplaćena.
(2) Ali se može unapred ugovoriti da će se stopa kamate povećati ako dužnik ne isplati
dospele kamate na vreme.
(3) Odredbe prethodnih stavova ne odnose se na kreditno poslovanje banaka i drugih
bankarskih organizacija.
Kad kamata prestaje teći
Član 401
(Brisan)
Kamata u nenovčenim obavezama
Član 402
Odredbe ovog zakona o ugovorenoj kamati shodno važe i za ostale obaveze koje imaju za
predmet stvari određene po rodu.
Odeljak 2
OBAVEZE SA VIŠE PREDMETA
Odsek 1
ALTERNATIVNE OBAVEZE
Pravo izbora
Član 403
Ako neka obaveza ima dva ili više predmeta, ali je dužnik dužan dati samo jedan da bi se
oslobodio obaveze, pravo izbora, ako nije što drugo ugovoreno, pripada dužniku i
obaveza prestaje kad on bude predao predmet koji je izabrao.
Neopozivost i dejstvo izvršenog izbora
Član 404
(1) Izbor je izvršen kad strana kojoj pripada pravo izbora obavesti drugu stranu o tome
šta je izabrala, i od tog časa izbor se više ne može menjati. (2) Izvršenjem izbora smatra se da je obaveza od početka bila jednostavna i da je njen
predmet od početka bila izabrana stvar.
Trajanje prava izbora
Član 405
(1) Dužnik ima pravo izbora sve dok u postupku prinudnog izvršenja jedna od dugovanih
stvari ne bude potpuno ili delimično predata poveriocu po njegovom izboru.
(2) Ako pravo izbora pripada poveriocu, a on se ne izjasni o izboru u roku određenom za
ispunjenje, dužnik ga može pozvati da izvrši izbor i za to mu odrediti primeren rok, posle
čijeg isteka pravo izbora prelazi na dužnika.
Izbor poveren trećem licu
Član 406
Ako izbor treba da izvrši neko treće lice, a ono to ne učini, svaka strana može zahtevati
da izbor izvrši sud.
Ograničenje na preostali predmet
Član 407
Ako je jedan predmet obaveze postao nemoguć usled nekog događaja za koji ne odgovara
ni jedna strana, obaveza se ograničava na preostali predmet.
Ograničenje u slučaju odgovornosti jedne strane
Član 408
(1) Kad je jedan predmet obaveze postao nemoguć usled događaja za koji je odgovoran
dužnik, obaveza se ograničava na preostali predmet u slučaju da pravo izbora pripadne
njemu, a ako pravo izbora pripada poveriocu, on može po svom izboru tražiti preostali
predmet ili naknadu štete.
(2) Kad je jedan predmet obaveze postao nemoguć usled događaja za koji je odgovoran
poverilac, dužnikova obaveza prestaje, ali u slučaju da njemu pripada pravo izbora, on
može tražiti naknadu štete i izvršiti svoju obavezu preostalim predmetom, a ako pravo
izbora ima poverilac, on može dati naknadu štete i tražiti preostali predmet.
Odsek 2
FAKULTATIVNE OBAVEZE I FAKULTATIVNA POTRAŽIVANJA I Fakultativne obaveze
Ovlašćenje dužnika u fakultativnoj obavezi
Član 409
Dužnik čija obaveza ima jedan predmet, ali mu je dopušteno da se oslobodi svoje
obaveze dajući neki drugi određeni predmet, može se koristiti tom mogućnošću sve dok
poverilac u postupku prinudnog izvršenja ne dobije potpuno ili delimično predmet
obaveze.
Ovlašćenja poverioca u fakultativnoj obavezi
Član 410
(1) Poverilac u fakultativnoj obavezi može zahtevati od dužnika samo predmet obaveze,
ali ne i drugi predmet, kojim dužnik, ako hoće, može takođe ispuniti svoju obavezu.
(2) Kad predmet obaveze postane nemoguć usled događaja za koji dužnik odgovara,
poverilac može tražiti samo naknadu štete, ali se dužnik može osloboditi obaveze dajući
predmet koji je ovlašćen dati umesto dugovanog predmeta.
II Fakultativna potraživanja
Član 411
(1) Kad je ugovorom ili zakonom predviđeno da poverilac može umesto dugovanog
predmeta zahtevati od dužnika neki drugi određeni predmet, dužnik je dužan predati mu
taj predmet ako poverilac to zahteva.
(2) U ostalom, za ovakva fakultativna potraživanja važe prema nameri ugovarača i prema
prilikama posla odgovarajuća pravila o fakultativnim i o alternativnim obavezama.
Odeljak 3
OBAVEZE SA VIŠE DUŽNIKA ILI POVERILACA
Odsek 1
DELJIVE OBAVEZE
Deljenje obaveze i potraživanja
Član 412 (1) Obaveza je deljiva ako se ono što se duguje može podeliti i ispuniti u delovima koji
imaju ista svojstva kao i ceo predmet, i ako ono tom podelom ne gubi ništa od svoje
vrednosti, inače obaveza je nedeljiva.
(2) Kad u nekoj deljivoj obavezi ima više dužnika, obaveza se deli među njima na
jednake delove, ako nije određena drukčija podela, i svaki od njih odgovara za svoj deo
obaveze.
(3) Kad u nekoj deljivoj obavezi ima više poverilaca, potraživanje se deli među njima na
jednake delove, ako nije što drugo određeno, i svaki poverilac može zahtevati samo svoj
deo potraživanja.
Pretpostavka solidarnosti
Član 413
Kad ima više dužnika u nekoj deljivoj obavezi nastaloj ugovorom u privredi, oni
odgovaraju poveriocu solidarno, osim ako su ugovarači izrično otklonili solidarnu
odgovornost.
Odsek 2
SOLIDARNE OBAVEZE
I Solidarnost dužnika
Sadržina solidarnosti dužnika
Član 414
(1) Svaki dužnik solidarne obaveze odgovara poveriocu za celu obavezu i poverilac može
zahtevati njeno ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjena, ali kad jedan
dužnik ispuni obavezu, ona prestaje i svi se dužnici oslobađaju.
(2) Od više solidarnih dužnika, svaki može dugovati sa drugim rokom ispunjenja, pod
drugim uslovima i uopšte sa različitim odstupanjima.
Prebijanje
Član 415
(1) Svaki solidarni dužnik može se pozvati na prebijanje koje je izvršio njegov sadužnik.
(2) Solidarni dužnik može potraživanje svog sadužnika prema poveriocu prebiti sa
poveriočevim potraživanjem, ali samo za onoliko koliko iznosi deo duga tog sadužnika u
solidarnoj obavezi. Otpuštanje duga
Član 416
(1) Otpuštanje duga izvršeno sporazumno sa jednim solidarnim dužnikom oslobađa
obaveze i ostale dužnike.
(2) Ali, ako je otpuštanje imalo za svrhu da oslobodi obaveze samo dužnika s kojim je
izvršeno, solidarna obaveza smanjuje se za deo koji prema međusobnim odnosima
dužnika pada na njega, a ostali dužnici odgovaraju solidarno za ostatak obaveze.
Prenov
Član 417
(1) Prenovom koji je poverilac izvršio sa jednim solidarnim dužnikom oslobađaju se i
ostali dužnici.
(2) Ali, ako su poverilac i dužnik prenov ograničili na deo obaveze koji dolazi na ovoga,
obaveza ostalih ne prestaje, nego se samo smanjuje za taj deo.
Poravnanje
Član 418
Poravnanje koje je zaključio jedan od solidarnih dužnika sa poveriocem nema dejstva
prema ostalim dužnicima, ali ovi imaju pravo da prihvate to poravnanje, ako ono nije
ograničeno na dužnika sa kojim je zaključeno.
Sjedinjenje
Član 419
Kad se u jednom licu sjedini svojstvo poverioca i svojstvo dužnika iste solidarne
obaveze, obaveza ostalih dužnika smanjuje se za iznos dela koji na njega pada.
Docnja poverioca
Član 420
Kad poverilac dođe u docnju prema jednom solidarnom dužniku, on je u docnji i prema
ostalim solidarnim dužnicima.
Docnja jednog dužnika i priznanje duga
Član 421 (1) Docnja jednog solidarnog dužnika nema dejstvo prema ostalim dužnicima.
(2) Isto važi i za priznanje duga koje bi izvršio jedan od solidarnih dužnika.
Zastoj i prekid zastarevanja i odricanje od zastarelosti
Član 422
(1) Ako zastarevanje ne teče ili je prekinuto prema jednom dužniku, ono teče za ostale
solidarne dužnike i može se navršiti, ali dužnik prema kome obaveza nije zastarela i koji
je morao da je ispuni ima pravo zahtevati od ostalih dužnika prema kojima je obaveza
zastarela da mu naknade svaki svoj deo obaveze.
(2) Odricanje od navršene zastarelosti nema dejstva prema ostalim dužnicima.
Pravo ispunioca na naknadu
Član 423
(1) Dužnik koji je ispunio obavezu ima pravo zahtevati od svakog sadužnika da mu
naknadi deo obaveza koji pada na njega.
(2) Pri tome nije od uticaja okolnost što je poverilac nekog od sadužnika oslobodio duga
ili mu je dug smanjio.
(3) Deo koji pada na dužnika od koga ne može da se dobije naknada deli se srazmerno na
sve dužnike.
Podela na jednake delove i izuzetak
Član 424
(1) Ako nije što drugo ugovoreno ili inače ne proizlazi iz pravnih odnosa učesnika u
poslu, na svakog dužnika dolazi jednak deo.
(2) Ali, ako je solidarna obaveza zaključena u isključivom interesu jednog solidarnog
dužnika, on je dužan naknaditi ceo iznos obaveze sadužniku koji je namirio poverioca.
II Solidarnost poverilaca
Solidarnost se ne pretpostavlja
Član 425
Kad na poverilačkoj strani ima više lica, ona su solidarna samo kad je solidarnost
ugovorena ili zakonom određena. Sadržina solidarnosti
Član 426
(1) Svaki solidarni poverilac ima pravo zahtevati od dužnika ispunjenje cele obaveze, ali
kad jedan od njih bude namiren, obaveza prestaje i prema ostalim poveriocima.
(2) Dužnik može ispuniti obavezu poveriocu koga sam izabere, sve dok neki poverilac ne
zatraži ispunjenje.
Prebijanje
Član 427
(1) Dužnik može izvrišiti prebijanje svoje obaveze sa potraživanjem koje ima prema
poveriocu koji mu zahteva ispunjenje.
(2) Prebijanje sa potraživanjem koje ima prema nekom drugom poveriocu, dužnik može
izvršiti samo do visine dela solidarnog potraživanja koje pripada tom poveriocu.
Otpuštanje duga i prenov
Član 428
Otpuštanjem duga i prenovom između dužnika i jednog poverioca smanjuje se solidarna
obaveza za onoliko koliko iznosi deo tog potraživanja poverioca.
Poravnanje
Član 429
Poravnanje koje je zaključio jedan od solidarnih poverilaca sa dužnikom nema dejstva
prema ostalim poveriocima, ali ovi imaju pravo da prihvate to poravnanje, izuzev kad se
ono odnosi samo na deo poverioca sa kojim je zaključeno.
Sjedinjenje
Član 430
Kad se u licu jednog solidarnog poverioca sjedini i svojstvo dužnika, svaki od ostalih
solidarnih poverilaca može od njega zahtevati samo svoj deo potraživanja.
Docnja
Član 431 (1) Kad dužnik dođe u docnju prema jednom solidarnom poveriocu, on je u docnji i
prema ostalim poveriocima.
(2) Docnja jednog solidarnog poverioca dejstvuje i prema ostalim poveriocima.
Priznanje duga
Član 432
Priznanje duga učinjeno jednom poveriocu koristi svim poveriocima.
Zastarelost
Član 433
(1) Ako jedan poverilac prekine zastarevanje, ili ako prema njemu ne teče zastarevanje,
to ne koristi ostalim poveriocima i prema njima zastarevanje teče i dalje.
(2) Odricanje od zastarelosti izvršeno prema jednom poveriocu koristi i ostalim
poveriocima.
Odnos između poverilaca posle ispunjenja
Član 434
(1) Svaki solidarni poverilac ima pravo zahtevati od poverioca koji je primio ispunjenje
od dužnika da mu preda deo koji mu pripada.
(2) Ako iz odnosa među poveriocima ne proističe što drugo, svakom solidarnom
poveriocu pripada jednak deo.
Odsek 3
NEDELJIVE OBAVEZE
Član 435
(1) Za nedeljive obaveze u kojima ima više dužnika shodno se primenjuju propisi o
solidarnim obavezama.
(2) Kad u nedeljivoj obavezi ima više poverilaca među kojima nije ni ugovorena ni
zakonom određena solidarnost, jedan poverilac može zahtevati da dužnik ispuni njemu
samo ako je ovlašćen od ostalih poverilaca da primi ispunjenje, a inače svaki poverilac
može zahtevati od dužnika da obavezu ispuni svim poveriocima zajedno, ili da je položi
sudu. Glava VI
PROMENA POVERIOCA ILI DUŽNIKA
Odeljak 1
USTUPANJA POTRAŽIVANJA UGOVOROM (CESIJA)
Odsek 1
OPŠTE ODREDBE
Koja se potraživanja mogu preneti ugovorom
Član 436
(1) Poverilac može ugovorom zaključenim sa trećim preneti na ovoga svoje potraživanje,
izuzev onog čiji je prenos zabranjen zakonom ili koje je vezano za ličnost poverioca, ili
koje se po svojoj prirodi protivi prenošenju na drugoga.
(2) Ugovor o ustupanju nema dejstvo prema dužniku, ako su on i poverilac ugovorili da
ovaj neće moći preneti potraživanje na drugoga ili da ga neće moći preneti bez
dužnikovog pristanka.
Sporedna prava
Član 437
(1) Sa potraživanjem prelaze na prijemnika sporedna prava, kao što su pravo prvenstvene
naplate, hipoteka, zaloga, prava iz ugovora sa jemcem, prava na kamatu, ugovornu kaznu
i sl.
(2) Ipak, ustupilac može predati založenu stvar prijemniku samo ako zalogodavac
pristane na to, inače ona ostaje kod ustupioca da je čuva za račun prijemnika.
(3) Pretpostavlja se da su dospele, a neisplaćene kamate ustupljene sa glavnim
potraživanjem.
Obaveštavanje dužnika
Član 438
(1) Za prenos potraživanja nije potreban pristanak dužnika, ali je ustupilac dužan
obavestiti dužnika o izvršenom ustupanju. (2) Ispunjenje izvršeno ustupiocu pre obaveštenja o ustupanju punovažno je i oslobađa
dužnika obaveze, ali samo ako nije znao za ustupanje, inače obaveza ostaje i on je dužan
da je ispuni prijemniku.
Višestruko ustupanje
Član 439
Ako je poverilac ustupio isto potraživanje raznim licima, potraživanje pripada prijemniku
o kome je ustupilac prvo obavestio dužnika, odnosno koji se prvi javio dužniku.
Odsek 2
ODNOS PRIJEMNIKA I DUŽNIKA
Član 440
(1) Prijemnik ima prema dužniku ista prava koja je ustupilac imao prema dužniku do
ustupanja.
(2) Dužnik može istaći prijemniku pored prigovora koje ima prema njemu i one
prigovore koje je mogao istaći ustupiocu do časa kad je saznao za ustupanje.
Odsek 3
ODNOS USTUPIOCA I PRIJEMNIKA
Predaja i isprava o dugu
Član 441
(1) Ustupilac je dužan predati prijemniku obveznicu ili drugu ispravu o dugu, ako ih ima
kao i druge dokaze o ustupljenom potraživanju i sporednim pravima.
(2) Ako je ustupilac preneo na prijemnika samo jedan deo potraživanja, on je dužan
predati mu overen prepis obveznice ili koje druge isprave kojom se dokazuje postojanje
ustupljenog potraživanja.
(3) On je dužan izdati mu, na njegov zahtev, overenu potvrdu o ustupanju.
Odgovornost za postojanje potraživanja
Član 442
Kad je ustupanje izvršeno ugovorom sa naknadom, ustupilac odgovara za postojanje
potraživanja u času kad je izvršeno ustupanje. Odgovornost za naplativost
Član 443
(1) Ustupilac odgovara za naplativost ustupljenog potraživanja ako je to bilo ugovoreno,
ali samo do visine od onoga što je primio od prijemnika, kao i za naplativost kamata,
troškova oko ustupanja i troškova postupka protiv dužnika.
(2) Veća odgovornost savesnog ustupioca ne može se ugovoriti.
Odsek 4
POSEBNI SLUČAJEVI USTUPANJA POTRAŽIVANJA
Ustupanje umesto ispunjenja ili radi naplaćivanja
Član 444
(1) Kad dužnik umesto ispunjenja svoje obaveze ustupi poveriocu svoje potraživanje, ili
jedan njegov deo, zaključenjem ugovora o ustupanju dužnikova obaveza se gasi do
iznosa ustupljenog potraživanja.
(2) Ali, kad dužnik ustupi svome poveriocu svoje potraživanje samo radi naplaćivanja,
njegova se obaveza gasi, odnosno smanjuje tek kad poverilac naplati ustupljeno
potraživanje.
(3) U oba slučaja prijemnik je dužan predati ustupiocu sve što je naplatio preko iznosa
svog potraživanja prema ustupiocu.
(4) U slučaju ustupanja radi naplaćivanja dužnik ustupljenog potraživanja može ispuniti
svoju obavezu i prema ustupiocu, čak i kad je obavešten o ustupanju.
Ustupanje radi obezbeđenja
Član 445
Kada je ustupanje izvršeno radi obezbeđenja prijemnikovog potraživanja prema
ustupiocu, prijemnik je dužan da se stara sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog
domaćina o naplati ustupljenog potraživanja i da po izvršenoj naplati, pošto zadrži koliko
je potrebno za namirenje sopstvenog potraživanja prema ustupiocu, ovome preda višak.
Odeljak 2
PROMENA DUŽNIKA
Odsek 1 PREUZIMANJE DUGA
I Opšte odredbe
Ugovor o preuzimanju duga
Član 446
(1) Preuzimanje duga vrši se ugovorom između dužnika i preuzimaoca, na koje je pristao
poverilac.
(2) O zaključenom ugovoru može poverioca izvestiti svaki od njih, i svakome od njih
može poverilac saopštiti svoj pristanak na preuzimanje duga.
(3) Pretpostavlja se da je poverilac dao svoj pristanak ako je bez ograde primio neko
ispunjenje od preuzimaoca, koje je ovaj učinio u svoje ime.
(4) Ugovarači, kao i svaki od njih posebno, mogu pozvati poverioca da se u određenom
roku izjasni da li pristaje na preuzimanje duga, pa ako se poverilac u određenom roku ne
izjasni smatra se da nije dao svoj pristanak.
(5) Ugovor o preuzimanju duga ima dejstva ugovora o preuzimanju ispunjenja za vreme
dok poverilac ne bude dao svoj pristanak na ugovor o preuzimanju duga, kao i ako on
odbije da da pristanak.
Slučaj kad je dug obezbeđen hipotekom
Član 447
(1) Kad je prilikom otuđenja neke nepokretnosti na kojoj postoji hipoteka ugovoreno
između pribavioca i otuđioca da će pribavilac preuzeti dug prema hipotekarnom
poveriocu, smatra se da je hipotekarni poverilac dao pristanak na ugovor o preuzimanju
duga ako ga na pismeni poziv otuđioca nije odbio u roku od tri meseca od prijema
poziva.
(2) U pismenom pozivu poveriocu se mora skrenuti pažnja na ovu posledicu, inače će se
smatrati kao da poziv nije upućen.
II Dejstva ugovora o preuzimanju duga
Promena dužnika
Član 448
(1) Preuzimanjem duga preuzimalac stupa na mesto pređašnjeg dužnika, a ovaj se
oslobađa obaveze. (2) Ali, ako je u vreme poveriočevog pristanka na ugovor o preuzimanju duga
preuzimalac bio prezadužen, a poverilac to nije znao niti je morao znati, pređašnji dužnik
ne oslobađa se obaveze, a ugovor o preuzimanju duga ima dejstvo ugovora o pristupanju
dugu.
(3) Između preuzimaoca i poverioca postoji ista obaveza koja je dotle postojala između
pređašnjeg dužnika i poverioca.
Sporedna prava
Član 449
(1) Sporedna prava koja su dotle postojala uz potraživanje ostaju i dalje, ali jemstva, kao i
zaloge, koje su dala treća lica prestaju ako jemci i zalogodavci ne pristaju da odgovaraju i
za novog dužnika.
(2) Ako nije što drugo ugovoreno, preuzimalac ne odgovara za nenaplaćene kamate koje
su dospele do preuzimanja.
Prigovori
Član 450
(1) Preuzimalac može istaći poveriocu sve prigovore koji proističu iz pravnog odnosa
između pređašnjeg dužnika i poverioca, iz koga potiče preuzeti dug, kao i prigovore koje
preuzimalac ima prema poveriocu.
(2) Preuzimalac ne može istaći poveriocu prigovore koji potiču iz njegovog pravnog
odnosa sa pređašnjim dužnikom, a koji odnos je bio osnov preuzimanja.
Odsek 2
PRISTUPANJE DUGU
Ugovor o pristupanju dugu
Član 451
Ugovorom između poverioca i trećeg, kojim se ovaj obavezuje poveriocu da će ispuniti
njegovo potraživanje od dužnika, treći stupa u obavezu pored dužnika.
Pristupanje dugu u slučaju primanja neke imovinske celine
Član 452 (1) Lice na koje pređe na osnovu ugovora neka imovinska celina fizičkog ili pravnog lica,
ili jedan deo te celine, odgovara za dugove koji se odnose na tu celinu, odnosno na njen
deo, pored dotadašnjeg imaoca i solidarno s njim, ali samo do vrednosti njene aktive.
(2) Nema pravnog dejstva prema poveriocima odredba ugovora kojom bi se isključivala
ili ograničavala odgovornost utvrđena u prethodnom stavu.
Odsek 3
PREUZIMANJE ISPUNJENJA
Član 453
(1) Preuzimanje ispunjenja se vrši ugovorom između dužnika i nekog trećeg kojim se
ovaj obavezuje prema dužniku da ispuni njegovu obavezu prema njegovom poveriocu.
(2) On odgovara dužniku ako blagovremeno ne ispuni obavezu poveriocu, te ovaj zatraži
ispunjenje od dužnika.
(3) Ali on ne preuzima dug, niti pristupa dugu i poverilac nema nikakvo pravo prema
njemu.
Deo drugi
UGOVORI
Glava VII
PRODAJA
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 454
(1) Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da prenese na kupca pravo svojine na
prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a kupac se obavezuje da plati cenu u novcu i
preuzme stvar.
(2) Prodavac nekog drugog prava obavezuje se da kupcu pribavi prodato pravo, a kad
vršenje tog prava zahteva državinu stvari, da mu i preda stvar.
Forma prodaje nepokretnosti Član 455
Ugovor o prodaji nepokretnih stvari mora biti zaključen u pismenoj formi, pod pretnjom
ništavosti.
Rizik
Član 456
(1) Do predaje stvari kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi prodavac, a sa
predajom stvari rizik prelazi na kupca.
(2) Rizik ne prelazi na kupca ako je on zbog nekog nedostatka predate stvari raskinuo
ugovor ili tražio zamenu stvari.
Prelaz rizika u slučaju kupčeve docnje
Član 457
(1) Ako predaja stvari nije izvršena zbog kupčeve docnje, rizik prelazi na kupca u času
kad je došao u docnju.
(2) Kad su predmet ugovora stvari određene po rodu, rizik prelazi na kupca u docnji ako
je prodavac izdvojio stvari očigledno namenjene za izvršenje predaje i o tome odaslao
obaveštenje kupcu.
(3) Ali, kad su stvari određene po rodu takve prirode da prodavac ne može da izdvoji
jedan njihov deo, dovoljno je da je prodavac izvršio sve radnje koje su potrebne da bi
kupac mogao preuzeti stvari i da je o tome odaslao obaveštenje kupcu.
Odeljak 2
SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI
Odsek 1
STVAR
Opšte pravilo
Član 458
(1) Stvar o kojoj je ugovor mora biti u prometu, te je ništav ugovor o prodaji stvari koja
je van prometa.
(2) Za prodaju stvari čiji je promet ograničen važe posebni propisi. (3) Prodaja se može odnositi i na buduću stvar.
Kad je stvar propala pre ugovora
Član 459
(1) Ugovor o prodaji nema pravno dejstvo, ako je u času njegovog zaključenja stvar o
kojoj je ugovor bila propala.
(2) Ako je u času zaključenja ugovora stvar bila samo delimično propala, kupac može
raskinuti ugovor ili ostati pri njemu uz srazmerno sniženje cene.
(3) Ali će ugovor ostati na snazi i kupac će imati samo pravo na sniženje cene ako
delimična propast ne smeta postizanju svrhe ugovora, ili ako za određenu stvar postoji
takav običaj u pravnom prometu.
Prodaja tuđe stvari
Član 460
Prodaja tuđe stvari obavezuje ugovarače, ali kupac koji nije znao ili nije morao znati da je
stvar tuđa, može, ako se usled toga ne može ostvariti cilj ugovora, raskinuti ugovor i
tražiti naknadu štete.
Prodaja spornog prava
Član 461
(1) Sporno pravo može biti predmet ugovora o prodaji.
(2) Ali je ništav ugovor kojim bi advokat ili koji drugi nalogoprimac kupio sporno pravo
čije mu je ostvarivanje povereno, ili ugovorio za sebe učešće u podeli iznosa dosuđenog
njegovom nalogodavcu.
Odsek 2
CENA
Kad cena nije određena
Član 462
(1) Ako ugovorom o prodaji cena nije određena, a ni ugovor ne sadrži dovoljno podataka
pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, ugovor nema pravno dejstvo. (2) Kad ugovorom o prodaji u privredi cena nije određena, niti u njemu ima dovoljno
podataka pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, kupac je dužan platiti cenu koju je
prodavac redovno naplaćivao u vreme zaključenja ugovora, a u nedostatku ove razumnu
cenu.
(3) Pod razumnom cenom smatra se tekuća cena u vreme zaključenja ugovora, a ako se
ona ne može utvrditi onda cena koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja.
Propisana cena
Član 463
Kad je ugovorena veća cena od one koju je za određenu vrstu stvari propisao nadležni
organ, kupac duguje samo iznos propisane cene, a ako je već isplatio ugovorenu cenu,
ima pravo zahtevati da mu se vrati razlika.
Kad je ugovorena tekuća cena
Član 464
(1) Kad je ugovorena tekuća cena, kupac duguje cenu utvrđenu zvaničnom evidencijom
na tržištu mesta prodavca u vreme kad je trebalo da usledi ispunjenje.
(2) Ako takve evidencije nema, tekuća cena se određuje na osnovu elemenata pomoću
kojih se prema običajima tržišta utvrđuje cena.
Kad je određivanje cene povereno trećem
Član 465
Ako treće lice kome je povereno određivanje cene neće ili ne može da je odredi a
ugovarači se ne slože naknadno o određivanju cene niti ugovor raskinu, smatraće se da je
ugovorena razumna cena.
Kad je određivanje cene ostavljeno jednom ugovaraču
Član 466
Odredba ugovora kojim se određivanje cena ostavlja na volju jednom ugovaraču smatra
se kao da nije ni ugovorena i tada kupac duguje cenu kao u slučaju kad cena nije
određena.
Odeljak 3
OBAVEZE PRODAVCA Odsek 1
PREDAJA STVARI
I O predaji uopšte
Vreme i mesto predaje
Član 467
(1) Prodavac je dužan predati stvar kupcu u vreme i na mestu predviđenom ugovorom.
(2) Prodavac je izvršio obavezu predaje kupcu, po pravilu, kad mu stvar uruči ili preda
ispravu kojom se stvar može preuzeti.
Predmet predaje
Član 468
(1) Ako nije što drugo ugovoreno ili ne proizlazi iz prirode posla, prodavac je dužan
predati stvar kupcu u ispravnom stanju, zajedno sa njenim pripacima.
(2) Plodovi i druge koristi od stvari pripadaju kupcu od dana kad je prodavac bio dužan
da mu ih preda.
Kad je ugovorena predaja u toku izvesnog perioda vremena
Član 469
Kad je ugovoreno da predaja stvari bude izvršena u toku izvesnog perioda vremena, a
nije određeno koja će strana imati pravo da odredi datum predaje u granicama tog
perioda, to pravo pripada prodavcu, osim kad iz okolnosti slučaja proizlazi da je
određivanje datuma predaje ostavljeno kupcu.
Kad datum predaje nije određen
Član 470
Kad datum predaje stvari kupcu nije određen, prodavac je dužan izvršiti prodaju u
razumnom roku posle zaključenja ugovora, s obzirom na prirodu stvari i na ostale
okolnosti.
Kad mesto predaje nije određeno ugovorom
Član 471 (1) Kad mesto predaje nije određeno ugovorom, predaja stvari vrši se u mestu u kome je
prodavac u času zaključenja ugovora imao svoje prebivalište ili, u nedostatku ovoga,
svoje boravište, a ako je prodavac zaključio ugovor u vršenju svoje redovne privredne
delatnosti, onda u mestu njegovog sedišta.
(2) Ali, ako je u času zaključenja ugovora ugovaračima bilo poznato gde se stvar nalazi,
odnosno gde treba da bude izrađena, predaja se vrši u tom mestu.
Predaja prevoziocu
Član 472
U slučaju kad je prema ugovoru potrebno da se izvrši prevoz stvari, a ugovorom nije
određeno mesto ispunjenja, predaja je izvršena uručenjem stvari prevoziocu ili licu koje
organizuje otpremu.
Organizovanje prevoza
Član 473
Ako je prodavac dužan poslati stvar kupcu, mora zaključiti na uobičajen način i pod
uobičajenim uslovima ugovore potrebne za izvršenje prevoza do određenog mesta.
Troškovi
Član 474
Troškove predaje, kao i one koji joj prethode, snosi prodavac, a troškove odnošenja stvari
i sve ostale troškove posle predaje snosi kupac, ako nije što drugo ugovoreno.
II Istovremeno izvršenje predaje stvari i isplate cene
Odlaganje predaje do isplate cene
Član 475
Ako nije što drugo ugovoreno ili uobičajeno, prodavac nije dužan predati stvar ako mu
kupac ne isplati cenu istovremeno, ili nije spreman da to istovremeno učini, ali kupac nije
dužan isplatiti cenu pre nego što je imao mogućnost da pregleda stvar.
Odlaganje predaje u slučaju prevoza stvari
Član 476 (1) Kad se predaja stvari ostvaruje uručenjem prevoziocu, prodavac može odložiti
odašiljanje stvari do isplate cene, ili poslati stvar tako da zadrži pravo da raspolaže njom
za vreme prevoza.
(2) Ako je zadržao pravo da raspolaže stvarju za vreme prevoza, prodavac može zahtevati
da stvar ne bude predata kupcu u mestu opredeljenja dok ne isplati cenu, a kupac nije
dužan isplatiti cenu pre nego što je imao mogućnost da pregleda stvar.
(3) Međutim, kad ugovor predviđa plaćanje uz predaju odgovarajuće isprave, kupac nema
pravo da odbije isplatu cene zbog toga što nije imao mogućnosti da pregleda stvar.
Sprečavanje izručenja otposlate stvari
Član 477
(1) Ako se posle odašiljanja stvari kupcu pokaže da su njegove materijalne prilike takve
da se osnovano može posumnjati da će on moći isplatiti cenu, prodavac može sprečiti
izručenje stvari kupcu čak i kad ovaj već ima u rukama ispravu koja ga ovlašćuje da
zahteva izručenje stvari.
(2) Međutim, prodavac ne može sprečiti izručenje ako ga zahteva neko treće lice koje je
uredan imalac isprave koja ga ovlašćuje da zahteva izručenje stvari, osim ako isprava
sadrži rezerve u pogledu dejstva prenosa, ili ako prodavac dokaže da je imalac isprave
kad ju je pribavljao postupio svesno na štetu prodavca.
Odsek 2
ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
I O materijalnim nedostacima uopšte
Materijalni nedostaci za koje prodavac odgovara
Član 478
(1) Prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u času prelaza
rizika na kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.
(2) Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaza rizika
na kupca ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga.
(3) Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.
Kad postoje materijalni nedostaci
Član 479 Nedostatak postoji:
1) ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet;
2) ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a
koja je bila poznata prodavcu, ili mu je morala biti poznata;
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene odnosno
propisane;
4) kad je prodavac predao stvar koja nije saobrazna uzorku ili modelu, osim ako su
uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja.
Nedostaci za koje prodavac ne odgovara
Član 480
(1) Prodavac ne odgovara za nedostatke iz tačke 1) i 3) prethodnog člana, ako su u času
zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa
prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako
opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
(3) Ali, prodavac odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti, ako je
izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.
Pregled stvari i vidljivi nedostaci
Član 481
(1) Kupac je dužan da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda ili je da na pregled,
čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti
prodavca u roku od osam dana, a kod ugovora u privredi bez odlaganja, inače gubi pravo
koje mu po tom osnovu pripada.
(2) Kad je pregled izvršen u prisustvu obeju strana, kupac je dužan svoje primedbe zbog
vidljivih nedostataka saopštiti prodavcu odmah, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu
pripada.
(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavcu je pri zaključenju
ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve dalje otpreme, pregled
stvari može biti odložen do njenog prispeća u novo mesto opredeljenja, i u tom slučaju
kupac je dužan da prodavca obavesti o nedostacima čim je po redovnom toku stvari
mogao za njih doznati od svojih klijenata. Skriveni nedostaci
Član 482
(1) Kad se posle prijema stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji
se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni
nedostatak), kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti
prodavca u roku od osam dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod
ugovora u privredi bez odlaganja.
(2) Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od
predaje stvari, izuzev kad je ugovorom određen duži rok.
Rokovi u slučaju opravke, zamene i sl.
Član 483
Kad je zbog nekog nedostatka došlo do opravke stvari, isporuke druge stvari, zamene
delova i slično, rokovi iz prethodna dva člana počinju teći od predaje opravljene stvari,
predaje druge stvari, izvršene zamene delova i slično.
Obaveštenje o nedostatku
Član 484
(1) U obaveštenju o nedostatku stvari kupac je dužan bliže opisati nedostatak i pozvati
prodavca da pregleda stvar.
(2) Ako obaveštenje o nedostatku koje je kupac blagovremeno poslao prodavcu
preporučenim pismom, telegramom ili na neki drugi pouzdan način zadocni ili uopšte ne
stigne prodavcu, smatra se da je kupac izvršio svoju obavezu da obavesti prodavca.
Značaj činjenice da je prodavac znao nedostatak
Član 485
Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obavezu da
stvar pregleda bez odlaganja, ili obavezu da u određenom roku obavesti prodavca o
postojanju nedostatka, kao i kad se nedostatak pokazao tek po proteku šest meseci od
predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao ostati
nepoznat.
Ugovorno ograničenje ili isključenje prodavčeve odgovornosti za materijalne nedostatke
Član 486 (1) Ugovarači mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavčevu odgovornost za
meterijalne nedostatke stvari.
(2) Odredba ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti za nedostatke stvari
ništava je ako je nedostatak bio poznat prodavcu, a on o njemu nije obavestio kupca, kao
i kad je prodavac nametnuo tu odredbu koristeći svoj poseban monopolski položaj.
(3) Kupac koji se odrekao prava da raskine ugovor zbog nedostatka stvari zadržava ostala
prava zbog tih nedostataka.
Prinudna javna prodaja
Član 487
Imalac čija je stvar prodata na prinudnoj javnoj prodaji ne odgovara za nedostatke stvari.
II Prava kupca
Ispunjenje, sniženje cene, raskid ugovora, naknada štete
Član 488
(1) Kupac koji je blagovremeno i uredno obavestio prodavca o nedostatku može:
1) zahtevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka
(ispunjenje ugovora);
2) zahtevati sniženje cene;
3) izjaviti da raskida ugovor;
(2) U svakom od ovih slučajeva kupac ima pravo i na naknadu štete.
(3) Pored toga, i nezavisno od toga, prodavac odgovara kupcu i za štetu koju je ovaj zbog
nedostatka stvari pretrpeo na drugim svojim dobrima, i to prema opštim pravilima o
odgovornosti za štetu.
Neispunjenje ugovora u razumnom roku
Član 489
Ako kupac ne dobije zahtevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo da
raskine ugovor ili da snizi cenu.
Kad kupac može raskinuti ugovor Član 490
(1) Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno ostavio prodavcu naknadni
primereni rok za ispunjenje ugovora.
(2) Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavac
posle obaveštenja o nedostacima saopštio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti
konkretnog slučaja očigledno proizlazi da prodavac neće moći ispuniti ugovor ni u
naknadnom roku.
Neispunjenje ugovora u naknadnom roku
Član 491
Ako prodavac u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali
ga kupac može održati ako bez odlaganja izjavi prodavcu da ugovor održava na snazi.
Delimični nedostaci
Član 492
(1) Kad samo deo predate stvari ima nedostatke ili kad je predat samo deo stvari, odnosno
manja količina od ugovorene, kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih članova
samo u pogledu dela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dela ili količine koji
nedostaju.
(2) Kupac može raskinuti ceo ugovor samo ako ugovorena količina ili predata stvar čini
celinu, ili ako kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u
celini.
Kad je prodavac dao kupcu veću količinu
Član 493
(1) Ugovorom o prodaji u privredi, kad je prodavac stvari određenih po rodu dao kupcu
veću količinu nego što je ugovoreno, a kupac u razumnom roku ne izjavi da višak odbija,
smatra se da je primio i taj višak, te je dužan platiti ga po istoj ceni.
(2) Ako kupac odbije da primi višak, prodavac je dužan nadoknaditi kupcu štetu.
Kad je određena jedna cena za više stvari
Član 494 (1) Kad je jednim ugovorom i za jednu cenu prodato više stvari ili jedna skupina stvari,
pa samo neke od njih imaju nedostatke, kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu tih
stvari, a ne i ostalih.
(2) Međutim, ako one čine jednu celinu tako da bi njihovo razdvajanje bilo štetno, kupac
može raskinuti ceo ugovor, ili ako on ipak izjavi da raskida ugovor samo u pogledu stvari
sa nedostatkom, prodavac sa svoje strane može raskinuti ugovor i u pogledu ostalih
stvari.
Gubljenje prava da se raskine ugovor zbog nedostatka
Član 495
(1) Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće da
vrati stvar ili da je vrati u stanju u kome ju je primio.
(2) Ipak, kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno
ili delimično propala ili oštećena usled nedostatka koji opravdava raskidanje ugovora, ili
usled nekog događaja koji ne potiče od njega ni od nekog lica za koje on odgovara.
(3) Isto vredi ako je stvar potpuno ili delimično propala ili oštećena usled obaveze kupca
da pregleda stvar, ili ako je kupac pre nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmenio
jedan deo stvari u toku njene redovne upotrebe, kao i ako je oštećenje ili izmena bez
značaja.
Očuvanje ostalih prava
Član 496
Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati stvar ili da je vrati u stanju u kome je primio
izgubio pravo da raskine ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog
postojanja nekog nedostatka.
Dejstva raskida zbog nedostatka
Član 497
(1) Raskid ugovora zbog nedostatka stvari proizvodi ista dejstva kao i raskid dvostranih
ugovora zbog neispunjenja.
(2) Kupac duguje prodavcu naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće da je vrati
celu ili njen jedan deo, a ugovor je ipak raskinut.
Sniženje cene
Član 498 Sniženje cene se vrši prema odnosu između vrednosti stvari bez nedostatka i vrednosti
stvari sa nedostatkom, u vreme zaključenja ugovora.
Postupno otkrivanje nedostataka
Član 499
Kupac koji je postigao sniženje cene zbog postojanja nekog nedostatka može raskinuti
ugovor ili zahtevati novo sniženje cene ako se naknadno otkrije neki drugi nedostatak.
Gubitak prava
Član 500
(1) Prava kupca koji je blagovremeno obavestio prodavca o postojanju nedostatka gase se
po isteku jedne godine, računajući od dana odašiljanja obaveštenja prodavcu, izuzev ako
je prodavčevom prevarom kupac bio sprečen da ih upotrebi.
(2) Međutim, kupac koji je blagovremeno obavestio prodavca o postojanju nedostatka
može posle proteka ovog roka, ako još nije isplatio cenu, istaći svoj zahtev da se cena
snizi ili da mu se naknadi šteta kao prigovor protiv prodavčevog zahteva da mu se isplati
cena.
III Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari
Odgovornost prodavca i proizvođača
Član 501
(1) Kad je prodavac neke mašine, motora, kakvog aparata, ili drugih sličnih stvari koje
spadaju u takozvanu tehničku robu predao kupcu garantni list kojim proizvođač garantuje
ispravno funkcionisanje stvari u toku određenog vremena, računajući od njene predaje
kupcu, kupac može, ako stvar ne funkcioniše ispravno, zahtevati kako od prodavca tako i
od proizvođača da stvar opravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu umesto nje
preda stvar koja funkcioniše ispravno.
(2) Ovim pravilima ne dira se u pravila o odgovornosti prodavca za nedostatke stvari.
Traženje opravke ili zamene
Član 502
(1) Kupac može zbog neispravnog funkcionisanja zahtevati od prodavca, odnosno od
proizvođača opravku ili zamenu stvari u toku garantnog roka, bez obzira na to kad se
nedostatak u funkcionisanju pojavio. (2) On ima pravo na naknadu štete koju je pretrpeo usled toga što je bio lišen upotrebe
stvari od trenutka traženja opravke ili zamene do njihovog izvršenja.
Produženje garantnog roka
Član 503
(1) U slučaju manje opravke, garantni rok se produžava onoliko koliko je kupac bio lišen
upotrebe stvari.
(2) Međutim, kad je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena stvari ili njena
bitna opravka, garantni rok počinje teći ponovo od zamene, odnosno od vraćanja
opravljene stvari.
(3) Ako je zamenjen ili bitno opravljen samo neki deo stvari, garantni rok počinje teći
ponovo samo za taj deo.
Raskidanje ugovora i sniženje cene
Član 504
Ako prodavac ne izvrši u razumnom roku opravku ili zamenu stvari, kupac može
raskinuti ugovor ili sniziti cenu i zahtevati naknadu štete.
Troškovi i rizik
Član 505
(1) Prodavac, odnosno proizvođač je dužan da o svom trošku prenese stvar do mesta gde
treba da se opravi, odnosno zameni, kao i da popravljenu, odnosno zamenjenu stvar vrati
natrag kupcu.
(2) Za to vreme prodavac, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.
Odgovornost kooperanata
Član 506
Kad je u izradi pojedinih delova stvari ili u izvršenju pojedinih radnji učestvovalo više
samostalnih proizvođača, njihova odgovornost prema finalnom proizvođaču za
neispravno funkcionisanje stvari koje potiče od tih delova ili od tih radnji prestaje kad
prestane odgovornost finalnog proizvođača prema kupcu stvari.
Gubitak prava
Član 507 Prava kupca prema proizvođaču po osnovu garantnog lista gase se po isteku jedne godine
računajući od dana kad je tražio od njega opravku ili zamenu stvari.
Odsek 3
ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE (ZAŠTITA OD EVIKCIJE)
Pravni nedostaci
Član 508
(1) Prodavac odgovara ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg koje isključuje,
umanjuje ili ograničava kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obavešten, niti je
pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom.
(2) Prodavac nekog drugog prava garantuje da ono postoji i da nema pravnih smetnji za
njegovo ostvarenje.
Obaveštavanje prodavca
Član 509
Kad se pokaže da treće lice polaže neko pravo na stvar, kupac je dužan obavestiti
prodavca o tome, izuzev kad je to prodavcu već poznato, i pozvati ga da u razumnom
roku oslobodi stvar od prava ili pretenzije trećeg ili, kad su predmet ugovora stvari
određene po rodu, da mu isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka.
Sankcije pravnih nedostataka
Član 510
(1) Ako prodavac ne postupi po zahtevu kupca, u slučaju oduzimanja stvari od kupca
ugovor se raskida po samom zakonu, a u slučaju umanjenja ili ograničenja kupčevog
prava, kupac može po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtevati srazmerno sniženje
cene.
(2) Ako prodavac ne udovolji kupčevom zahtevu da u razumnom roku oslobodi stvar od
prava ili pretenzija trećeg, kupac može raskinuti ugovor ako se zbog toga njegova svrha
ne može ostvariti.
(3) U svakom slučaju kupac ima pravo na naknadu pretrpljene štete.
(4) Međutim, ako je kupac u času zaključenja ugovora znao za mogućnost da mu stvar
bude oduzeta, ili da njegovo pravo bude smanjeno ili ograničeno, nema pravo na naknadu
štete ako se ta mogućnost ostvari, ali ima pravo zahtevati vraćanje, odnosno sniženje
cene. Kad kupac ne obavesti prodavca
Član 511
Kupac koji se, ne obaveštavajući prodavca, upustio u spor sa trećim i spor izgubio, može
se ipak pozvati na prodavčevu odgovornost za pravne nedostatke, izuzev ako prodavac
dokaže da je on raspolagao sredstvima da se odbije zahtev trećeg lica.
Kad je pravo trećeg očigledno osnovano
Član 512
(1) Kupac ima pravo pozvati se na prodavčevu odgovornost za pravne nedostatke i kad je
bez obaveštenja prodavca i bez spora priznao očigledno osnovano pravo trećeg.
(2) Ako je kupac isplatio trećem izvesnu svotu novca da bi odustao od svog očiglednog
prava, prodavac se može osloboditi svoje odgovornosti ako naknadi kupcu isplaćenu
svotu i pretrpljenu štetu.
Ugovorno ograničenje ili isključenje prodavčeve odgovornosti
Član 513
(1) Odgovornost prodavca za pravne nedostake može se ugovorom ograničiti ili sasvim
isključiti.
(2) Ali, ako je u vreme zaključenja ugovora prodavcu bio poznat ili mu nije mogao ostati
nepoznat neki nedostatak u njegovom pravu, odredba ugovora o ograničenju ili o
isključenju odgovornosti za pravne nedostatke je ništava.
Ograničenja javno-pravne prirode
Član 514
Prodavac odgovara i za posebna ograničenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila
poznata, ako je on za njih znao ili je znao da se mogu očekivati, a nije ih kupcu saopštio.
Gubitak prava
Član 515
(1) Pravo kupca po osnovu pravnih nedostataka gasi se istekom godine dana od saznanja
za postojanje prava trećeg. (2) Ali, ako je treće lice pre isteka toga roka pokrenulo spor, a kupac pozvao prodavca da
se u spor umeša, pravo kupca se gasi tek istekom šest meseci po pravnosnažno
okončanom sporu.
Odeljak 4
OBAVEZE KUPCA
Odsek 1
ISPLATA CENA
Vreme i mesto isplate
Član 516
(1) Kupac je dužan platiti cenu u vreme i na mestu određenom u ugovoru.
(2) U nedostatku ugovorne odredbe ili drukčijih običaja, plaćanje se vrši u času i u mestu
u kome se vrši predaja stvari.
(3) Ako se cena ne mora platiti u času predaje, plaćanje se vrši u prebivalištu, odnosno
sedištu prodavca.
Kamata u slučaju prodaje na kredit
Član 517
Ako stvar prodata na kredit daje plodove ili kakve druge koristi, kupac duguje kamatu od
kad mu je stvar predata bez obzira na to da li je dospela obaveza za isplatu cene.
Isplata cene u slučaju uzastopnih isporuka
Član 518
(1) U slučaju uzastopnih isporuka kupac je dužan isplatiti cenu za svaku isporuku u času
njenog preuzimanja, izuzev ako je što drugo ugovoreno ili proizlazi iz okolnosti posla.
(2) Ako je u ugovoru sa uzastopnim isporukama kupac dao prodavcu predujam, prve
isporuke naplaćuju se iz predujma, ako nije što drugo ugovoreno.
Odsek 2
PREUZIMANJE STVARI
Član 519 (1) Preuzimanje stvari se sastoji u preduzimanju potrebnih radnji da bi predaja bila
moguća, kao i u odnošenju stvari.
(2) Ako kupac bez opravdanog razloga odbije da preuzme stvar čija mu je predaja
ponuđena na ugovoren ili uobičajen način i na vreme, prodavac može, ako ima
osnovanog razloga da posumnja da kupac neće isplatiti cenu, izjaviti da raskida ugovor.
Odeljak 5
OBAVEZA ČUVANJA STVARI ZA RAČUN SAUGOVARAČA
Slučajevi obaveze čuvanja
Član 520
(1) Kad je zbog kupčeve docnje rizik prešao na kupca pre predaje stvari, prodavac je
dužan čuvati stvar sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina i u tom
cilju preduzeti potrebne mere.
(2) Isto važi i za kupca kad mu je stvar uručena, a on hoće da je vrati prodavcu, bilo što je
raskinuo ugovor, bilo što je zahtevao drugu stvar umesto nje.
(3) I u jednom i u drugom slučaju ugovarač koji je dužan preduzeti mere za očuvanje
stvari ima pravo na naknadu troškova potrebnih radi očuvanja stvari.
Kad kupac neće da primi stvar koja mu je upućena
Član 521
Kupac koji neće da primi stvar koja mu je upućena u mesto opredeljenja i tamo stavljena
na raspolaganje, dužan je da je preuzme za račun prodavca, ako ovaj nije prisutan u
mestu opredeljenja niti tamo ima nekog koji bi za njega preuzeo, a pod uslovom da je to
moguće bez isplate cene i bez većih nezgoda ili preteranih troškova.
Prava strane dužne da čuva stvar
Član 522
Ugovorna strana koja je prema prethodnim odredbama dužna preduzeti mere za čuvanje
stvari može je, pod uslovima i sa posledicama navedenim u odredbama ovog zakona o
polaganju kod suda i prodaji dugovane stvari, položiti kod suda, predati na čuvanje
nekom drugom ili prodati je za račun druge strane.
Odeljak 6
NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA PRODAJE Opšte pravilo
Član 523
Kad je prodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovarača, druga strana
ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema opštim pravilima o naknadi štete
nastale povredom ugovora.
Kad stvar ima tekuću cenu
Član 524
(1) Kad je prodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovarača, a stvar
ima tekuću cenu, druga strana može zahtevati razliku između cene određene ugovorom i
tekuće cene na dan raskida ugovora na tržištu mesta u kome je posao obavljen.
(2) Ako na tržištu mesta u kome je posao obavljen nema tekuće cene, za izračunavanje
visine naknade uzima se u račun tekuća cena tržišta koje bi ga moglo zameniti u datom
slučaju, kojoj treba dodati razliku u troškovima prevoza.
Kad je izvršena prodaja ili kupovina radi pokrića
Član 525
(1) Kad je predmet prodaje izvesna količina stvari određenih po rodu, pa jedna strana ne
izvrši svoju obavezu na vreme, druga strana može izvršiti prodaju radi pokrića, odnosno
kupovinu radi pokrića, i zahtevati razliku između cene određene ugovorom i cene
prodaje, odnosno kupovine radi pokrića.
(2) Prodaja, odnosno kupovina radi pokrića mora biti izvršena u razumnom roku i na
razuman način.
(3) O nameravanoj prodaji, odnosno kupovini poverilac je dužan obavestiti dužnika.
Naknada ostale štete
Član 526
Pored prava na naknadu štete prema pravilima iz prethodnih članova, ugovoru verna
strana ima pravo i na naknadu veće štete, ukoliko ju je pretrpela.
Odeljak 7
SLUČAJEVI PRODAJE SA NAROČITIM POGODBAMA
Odsek 1 PRODAJA SA PRAVOM PREČE KUPOVINE
Pojam
Član 527
Ugovornom odredbom o pravu preče kupovine obavezuje se kupac da izvesti prodavca o
nameravanoj prodaji stvari određenom licu, kao i o uslovima te prodaje, i da mu ponudi
da on stvar kupi za istu cenu.
Rokovi za vršenje prava i za isplatu cene
Član 528
(1) Prodavac je dužan obavestiti kupca na pouzdan način o svojoj odluci da se koristi
pravom preče kupovine u roku od mesec dana, računajući od dana kad ga je kupac
obavestio o nameravanoj prodaji trećem licu.
(2) Istovremeno sa izjavom da on kupuje stvar, prodavac je dužan isplatiti cenu
dogovorenu sa trećim licem, ili je položiti kod suda.
(3) Ako je u ugovoru sa trećim predviđen rok za isplatu cene, prodavac se može koristiti
tim rokom samo ako pruži dovoljno obezbeđenje.
Mogućnost nasleđivanja i otuđenja
Član 529
Pravo preče kupovine pokretnih stvari ne može se ni otuđiti ni naslediti, ukoliko zakonom
nije drukčije određeno.
U slučaju prinudne javne prodaje
Član 530
(1) U slučaju prinudne javne prodaje prodavac se ne može pozivati na svoje pravo preče
kupovine.
(2) Ali, prodavac čije je pravo preče kupovine bilo upisano u javnoj knjizi može zahtevati
poništenje javne prodaje, ako nije bio posebno pozvan da joj prisustvuje.
Trajanje prava preče kupovine
Član 531 (1) Pravo preče kupovine prestaje posle pet godina od zaključenja ugovora, ako nije
ugovoreno da će ono prestati ranije.
(2) Ugovoren duži rok svodi se na rok od pet godina.
Kad je izvršen prenos svojine bez obaveštavanja prodavca
Član 532
(1) Ako je kupac prodao stvar i preneo svojinu na trećeg ne obaveštavajući prodavca, i
ako je trećem bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da prodavac ima pravo
preče kupovine, prodavac može, u roku od šest meseci računajući od dana kad je saznao
za ovaj prenos, zahtevati da se prenos poništi i da se stvar njemu ustupi pod istim
uslovima.
(2) Ako je kupac netačno obavestio prodavca o uslovima prodaje trećem, i ako je trećem
to bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato, ovaj rok od šest meseci počinje teći od
dana kad je prodavac saznao za tačne uslove ugovora.
(3) Pravo preče kupovine prestaje u svakom slučaju po proteku pet godina od prenosa
svojine stvari na trećeg.
Zakonsko pravo preče kupovine
Član 533
(1) Za određena lica pravo preče kupovine može biti ustanovljeno zakonom.
(2) Trajanje zakonskog prava preče kupovine nije ograničeno.
(3) Lica koja po samom zakonu imaju pravo preče kupovine moraju biti obaveštena
pismeno o nameravanoj prodaji i o njenim uslovima, inače imaju pravo zahtevati
poništenje prodaje.
(4) Pravila o prodaji sa pravom preče kupovine shodno se primenjuju i na zakonsko pravo
preče kupovine.
Odsek 2
KUPOVINA NA PROBU
Pojam
Član 534 (1) Kad je ugovoreno da kupac uzima stvar pod uslovom da je isproba da bi utvrdio da li
odgovara njegovim željama, dužan je o tome da li ostaje pri ugovoru obavestiti prodavca
u roku utvrđenom ugovorom ili običajem, a ako takvog nema, onda u primerenom roku
koji mu bude odredio prodavac, inače se smatra da je odustao od ugovora.
(2) Ako je stvar predata kupcu da bi je isprobao do određenog roka, a on je ne vrati bez
odlaganja po isteku roka ili ne izjavi prodavcu da odustaje od ugovora, smatra se da je
ostao pri ugovoru.
Objektivna proba
Član 535
Kad je proba ugovorena da bi se utvrdilo da li stvar ima određeno svojstvo ili da li je
podobna za određenu upotrebu, opstanak ugovora ne zavisi od kupčevog nahođenja, već
od toga da li ova zaista ima ta svojstva, odnosno da li je podobna za određenu upotrebu.
Rizik
Član 536
Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari predate kupcu radi probe snosi prodavac do
kupčeve izjave da ostaje pri ugovoru, odnosno do isteka roka kada je kupac bio dužan
vratiti stvar prodavcu.
Kupovina po pregledu odnosno sa rezervom probanja
Član 537
Odredbe o kupovini na probu shodno se primenjuju na kupovinu po pregledu i na
kupovinu sa rezervom probanja.
Odsek 3
PRODAJA PO UZORKU ILI MODELU
Član 538
(1) U slučaju prodaje po uzorku ili modelu kod ugovora u privredi ako stvar koju je
prodavac predao kupcu nije saobrazna uzorku ili modelu, prodavac odgovara po
propisima o odgovornosti prodavca za materijalne nedostatke stvari, a u drugim
slučajevima po propisima o odgovornosti za neispunjenje obaveza.
(2) Prodavac ne odgovara za nedostatak saobranosti ako je uzorak, odnosno model
podneo kupcu samo radi obaveštenja i približnog određivanja osobine stvari, bez
obećanja saobraznosti. Odsek 4
PRODAJA SA SPECIFIKACIJOM
Član 539
(1) Ako je ugovorom zadržano pravo za kupca da docnije odredi oblik, meru ili koje
druge pojedinosti stvari, a kupac ne izvrši ovu specifikaciju do ugovorenog datuma, ili do
proteka razumnog roka računajući od prodavčevog traženja da to učini, prodavac može
izjaviti da raskida ugovor ili obaviti specifikaciju prema onome što mu je poznato o
kupčevim potrebama.
(2) Ako sam prodavac obavi specifikaciju, dužan je obavestiti kupca o njenim
pojedinostima i odrediti mu razuman rok da sam izvrši drukčiju specifikaciju.
(3) Ako kupac ne iskoristi ovu mogućnost, obavezna je specifikacija koju je izvršio
prodavac.
Odsek 5
PRODAJA SA ZADRŽAVANJEM PRAVA SVOJINE
Uslovi
Član 540
(1) Prodavac određene pokretne stvari može posebnom odredbom ugovora zadržati pravo
svojine i posle predaje stvari kupcu, sve dok kupac ne isplati cenu u potpunosti.
(2) Zadržavanje prava svojine ima dejstva prema kupčevim poveriocima samo ako je
učinjeno u obliku javno overene isprave, pre kupčevog stečaja ili pre plenidbe stvari.
(3) Na pokretnim stvarima o kojima se vode posebne javne knjige može se zadržati pravo
svojine samo ako je to predviđeno propisima o uređenju i vođenju tih knjiga.
Rizik
Član 541
Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od časa kad mu je stvar predata.
Odsek 6
PRODAJA SA OBROČNIM OTPLATAMA CENE
Pojam Član 542
(1) Ugovorom o prodaji pokretne stvari sa obročnim otplatama cene obavezuje se
prodavac da preda kupcu određenu pokretnu stvar pre nego što mu cena bude potpuno
isplaćena, a kupac se obavezuje da isplati njenu cenu u obrocima, u određenim
vremenskim razmacima.
(2) Odredbe ovog odseka o prodaji sa obročnim otplatama cene primenjuju se samo ako
je kupac fizičko lice.
Forma ugovora
Član 543
Ugovor o prodaji sa obročnim otplatama cene mora biti sastavljen u pismenoj formi.
Bitni sastojci ugovora
Član 544
(1) Pored stvari i njene cene u prodaji za gotovo, u ispravi o ugovoru moraju pod
pretnjom ništavosti biti navedeni: ukupan iznos svih obročnih otplata, računajući i onu
koja je izvršena u času zaključenja ugovora, iznos pojedinih otplata, njihov broj i njihovi
rokovi.
(2) Isprava o ugovoru mora pod pretnjom ništavosti sadržati odredbu da kupac može
odustati od ugovora ako to pismeno saopšti prodavcu u roku od tri dana od potpisivanja
isprave i da se ovog prava kupac ne može odreći unapred.
Pravo kupca da isplati cenu odjednom
Član 545
(1) Kupac može uvek isplatiti odjednom ostatak dužne cene.
(2) Taj ostatak se isplaćuje čist, bez ugovornih kamata i bez troškova.
(3) Ništava je suprotna odredba ugovora.
Raskidanje ugovora i zahtev
potpune isplate cene
Član 546
(1) Prodavac može raskinuti ugovor ako kupac dođe u docnju sa početnom otplatom. (2) Posle isplate početne otplate prodavac može raskinuti ugovor ako kupac dođe u
docnju s najmanje dve uzastopne otplate, koje predstavljaju najmanje osminu cene.
(3) Izuzetno, prodavac može raskinuti ugovor kad kupac dođe u docnju sa isplatom samo
jedne otplate, ako za isplatu cene nije predviđeno više od četiri otplate.
(4) U slučajevima predviđenim u st. 2 i 3 ovog člana prodavac može, umesto da raskine
ugovor, zahtevati od kupca isplatu celog ostatka cene, ali je pre toga zahteva dužan
ostaviti kupcu naknadni rok od petnaest dana.
Sudsko produženje rokova otplate
Član 547
Na traženje kupca sud može, kad to okolnosti slučaja opravdavaju, produžiti rokove za
isplatu zadocnelih otplata, ako kupac da obezbeđenje da će izvršiti svoje obaveze, i ako
usled toga prodavac ne trpi štetu.
Ništavost ugovorne kazne
Član 548
Ništava je odredba ugovora o ugovornoj kazni za slučaj raskida ugovora, kao i za slučaj
da kupac dođe u docnju sa isplatom nekog obroka cene.
Raskid ugovora
Član 549
(1) U slučaju raskida ugovora prodavac je dužan vratiti kupcu primljene otplate sa
zakonskom kamatom od dana kada ih je primio i naknaditi mu nužne troškove koje je
učinio za stvar.
(2) Sa svoje strane kupac je dužan vratiti prodavcu stvar u stanju u kome je bila kad mu je
bila predata i dati mu naknadu za njeno upotrebljavanje do raskida ugovora.
Primena pravila o prodaji sa obročnim otplatama cene
Član 550
(1) Pravila o prodaji sa obročnim otplatama cene važe i u slučaju drugih pogodbi koje
imaju istu suštinu, kao što je, na primer ugovor o zakupu sa odredbom da će stvar koja je
data u zakup preći u svojinu zakupca ako bude plaćao zakupninu za određeno vreme.
(2) Ona će se primenjivati i u slučaju zajma datog kupcu i namenjenog za kupovinu
određenih stvari ako su se zajmodavac i prodavac sporazumeli da kupac za stvar koju mu je prodavac prodao otplaćuje zajmodavcu cenu u obrocima, prema ugovoru zaključenom
između kupca i prodavca.
Ništavost odredbi nepovoljnih za kupca
Član 551
Ništave su odredbe ugovora o prodaji sa obročnim otplatama cene, koje bi bile
nepovoljnije za kupca od odredbi ove glave, osim odredbi o zadržavanju prava svojine.
Glava VIII
RAZMENA
Pojam
Član 552
(1) Ugovorom o razmeni svaki ugovarač se obavezuje prema svom saugovaraču da
prenese na njega svojinu neke stvari i da mu je u tu svrhu preda.
(2) Predmet razmene mogu biti i druga prenosiva prava.
Dejstva ugovora o razmeni
Član 553
Iz ugovora o razmeni nastaju za svakog ugovarača obaveze i prava koje iz ugovora o
prodaji nastaju za prodavca.
Glava IX
PRODAJNI NALOG
Pojam
Član 554
(1) Ugovorom o prodajnom nalogu obavezuje se nalogoprimac da određenu pokretnu
stvar koju mu je predao nalogodavac proda za određenu cenu u određenom roku ili da u
tom roku vrati nalogodavcu.
(2) Prodajni nalog ne može se opozvati.
Rizik za propast i oštećenje stvari Član 555
Stvar predata nalogoprimcu ostaje nalogodavčeva i on snosi rizik njene slučajne propasti
ili oštećenja, ali ne može raspolagati njom dok mu ne bude vraćena.
Kad se smatra da je nalogoprimac kupio stvar
Član 556
(1) Ako nalogoprimac ne proda stvar i ne preda određenu cenu nalogodavcu do
određenog roka niti je vrati u tom roku, smatra se da je on stvar kupio.
(2) Ali, njegovi poverioci ne mogu zapleniti stvar dok on ne isplati cenu nalogodavcu.
Glava X
ZAJAM
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 557
Ugovorom o zajmu obavezuje se zajmodavac da preda u svojinu zajmoprimcu određenu
količinu novca ili kojih drugih zamenljivih stvari, a zajmoprimac se obavezuje da mu
vrati posle izvesnog vremena istu količinu novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i
istog kvaliteta.
Kamata
Član 558
(1) Zajmoprimac se može obavezati da uz glavnicu duguje i kamatu.
(2) U ugovorima u privredi zajmoprimac duguje kamatu i ako ona nije ugovorena.
Odeljak 2
OBAVEZE ZAJMODAVCA
Predaja obećanih stvari
Član 559 (1) Zajmodavac je dužan predati određene stvari u ugovoreno vreme, a ako rok za
predaju nije određen, onda kad to zajmoprimac zatraži.
(2) Pravo zajmoprimca da traži predaju određenih stvari zastareva za tri meseca od
dolaska zajmodavca u docnju, a u svakom slučaju za godinu dana od zaključenja
ugovora.
Loše materijalne prilike zajmoprimca
Član 560
(1) Ako se pokaže da su materijalne prilike zajmoprimca takve da je neizvesno da li će on
biti u stanju da vrati zajam, zajmodavac može odbiti da izvrši svoju obavezu predaje
obećanih stvari, ako u vreme zaključenja ugovora nije to znao, kao i ako se pogoršanje
zajmoprimčevih materijalnih prilika dogodilo posle zaključenja ugovora.
(2) Ali, on je dužan da izvrši svoju obavezu ako mu zajmoprimac ili ko drugi za njega
pruži dovoljno obezbeđenje.
Šteta zbog nedostataka pozajmljenih stvari
Član 561
(1) Zajmodavac je dužan naknaditi zajmoprimcu štetu koja bi mu bila prouzrokovana
zbog materijalnih nedostataka pozajmljenih stvari.
(2) Ali, ako je zajam bez naknade dužan je naknaditi štetu samo ako su mu nedostaci
stvari bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati, a on o njima nije obavestio
zajmoprimca.
Odeljak 3
OBAVEZE ZAJMOPRIMCA
Rok vraćanja zajma
Član 562
(1) Zajmoprimac je dužan vratiti u ugovorenom roku istu količinu stvari, iste vrste i
kvaliteta.
(2) Ako ugovarači nisu odredili rok za vraćanje zajma, niti se on može odrediti iz
okolnosti zajma, zajmoprimac je dužan vratiti zajam po isteku primerenog roka koji ne
može biti kraći od dva meseca računajući od zajmodavčevog traženja da mu se zajam
vrati. Izbor prilikom vraćanja zajma
Član 563
(1) Ako u zajam nije dat novac, a ugovoreno je da će zajmoprimac vratiti zajam u novcu,
zajmoprimac je ipak ovlašćen da po svom izboru vrati pozajmljene stvari ili iznos novca
koji odgovara vrednosti tih stvari u vreme i u mestu koji su ugovorom određeni za
vraćanje.
(2) Isto važi i u slučaju kad nije moguće vratiti istu količinu stvari, iste vrste i istog
kvaliteta.
Odustajanje od ugovora
Član 564
Zajmoprimac može odustati od ugovora pre nego što mu zajmodavac preda određene
stvari, ali ako bi zbog toga bilo kakve štete za zajmodavca, dužan je naknaditi je.
Vraćanje zajma pre roka
Član 565
Zajmoprimac može vratiti zajam i pre roka određenog za vraćanje, ali je dužan obavestiti
zajmodavca unapred o svojoj nameri i naknaditi mu štetu.
Odeljak 4
NAMENSKI ZAJAM
Član 566
Ako je ugovorom određena svrha u koju zajmoprimac može upotrebiti pozajmljeni
novac, pa ga on upotrebi u neku drugu svrhu, zajmodavac može izjaviti da raskida
ugovor.
Glava XI
ZAKUP
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam Član 567
(1) Ugovorom o zakupu obavezuje se zakupodavac da preda određenu stvar zakupcu na
upotrebu, a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu.
(2) Upotreba obuhvata i uživanje stvari (pribiranje plodova), ako nije drukčije ugovoreno
ili uobičajeno.
Primena posebnih propisa
Član 568
Odredbe ove glave neće se primenjivati na zakupe uređene posebnim propisima.
Odeljak 2
OBAVEZE ZAKUPODAVCA
Predaja stvari
Član 569
(1) Zakupodavac je dužan predati zakupcu zakupljenu stvar u ispravnom stanju, zajedno
sa njenim pripacima.
(2) Stvar je u ispravnom stanju ako je u stanju određenom ugovorom, a u nedostatku
ugovora, u stanju da može poslužiti za upotrebu radi koje je ugovor zaključen.
Održavanje stvari
Član 570
(1) Zakupodavac je dužan održavati stvar u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa i
radi toga vršiti potrebne opravke na njoj.
(2) On je dužan naknaditi zakupcu troškove koje je ovaj učinio za održavanje stvari, a
koje bi on sam bio dužan učiniti.
(3) Troškovi sitnih opravki izazvanih redovnom upotrebom stvari, kao i troškovi same
upotrebe padaju na teret zakupca.
(4) O upotrebi opravke zakupac je dužan obavestiti zakupodavca.
Raskid ugovora i sniženje zakupnine zbog opravki
Član 571 (1) Ako potrebne opravke zakupljene stvari ometaju njenu upotrebu u znatnoj meri i za
duže vreme, zakupac može raskinuti ugovor.
(2) On ima pravo na sniženje zakupnine srazmerno ograničenju upotrebe stvari zbog tih
opravki.
Izmene na zakupljenoj stvari
Član 572
(1) Zakupodavac ne može bez pristanka zakupca činiti izmene za zakupljenoj stvari za
vreme trajanja zakupa, ukoliko bi to ometalo upotrebu stvari.
(2) Ako bi izmenama stvari bila smanjena u izvesnoj meri zakupčeva upotreba stvari,
smanjiće se i zakupnina u odgovarajućoj srazmeri.
Odgovornost za materijalne nedostatke
Član 573
(1) Zakupodavac odgovara zakupcu za sve nedostatke zakupljene stvari koji smetaju
njenoj ugovorenoj ili redovnoj upotrebi, bez obzira na to da li je znao za njih ili ne, kao i
za nedostatke svojstava ili odlika predviđenih izrično ili prećutno ugovorom.
(2) Ne uzimaju se u obzir nedostaci koji su manjeg značaja.
Nedostaci za koje zakupodavac ne odgovara
Član 574
(1) Zakupodavac ne odgovara za nedostatke zakupljene stvari koji su u času zaključenja
ugovora bili poznati zakupcu ili nisu mogli ostati nepoznati.
(2) Ali, zakupodavac odgovara za nedostatak zakupljene stvari koji je zakupcu usled
krajnje nepažnje ostao nepoznat, ako je on znao za taj nedostatak i namerno propustio da
o njemu obavesti zakupca.
Proširenje odgovornosti za materijalne nedostatke
Član 575
Zakupodavac odgovara za sve nedostatke zakupljene stvari, ako je tvrdio da ona nema
nikakvih nedostataka.
Ugovorno isključenje ili ograničenje odgovornosti Član 576
(1) Odgovornost za materijalne nedostatke zakupljene stvari može biti ugovorom
isključena ili ograničena.
(2) Odredba ugovora kojom se ova odgovornost isključuje ili ograničava ništava je ako je
zakupodavac znao za nedostatke i namerno propustio da o njima obavesti zakupca ili ako
je nedostatak takav da onemogućuje upotrebu zakupljene stvari, kao i kad je zakupodavac
nametnuo tu odredbu koristeći svoj monopolski položaj.
Obaveštavanje zakupodavca o nedostacima i opasnostima
Član 577
(1) Zakupac je dužan obavestiti zakupodavca bez nepotrebnog odlaganja o svakom
nedostatku zakupljene stvari koji bi se pokazao u toku zakupa, osim ako zakupodavac zna
za nedostatak.
(2) On je isto tako dužan obavestiti zakupodavca o svakoj nepredviđenoj opasnosti koja
bi u toku zakupa zapretila zakupljenoj stvari, da bi mogao preduzeti potrebne mere.
(3) Zakupac koji ne obavesti zakupodavca o pojavljenom nedostatku ili o nastaloj
opasnosti, za koje ovaj nije znao, gubi pravo na naknadu štete koju bi pretrpeo zbog
postojanja nedostatka ili nastale opasnosti za zakupljenu stvar, a dužan je naknaditi štetu
koju bi zakupodavac pretrpeo zbog toga.
Prava zakupca kad stvar ima neki nedostatak
Član 578
(1) Ako u času predaje zakupljena stvar ima neki nedostatak koji se ne može otkloniti,
zakupac može, po svom izboru, raskinuti ugovor ili zahtevati sniženje zakupnine.
(2) Kad stvar ima neki nedostatak koji se može otkloniti bez većih nezgoda za zakupca, a
predaja stvari u određenom roku nije bila bitni sastojak ugovora, zakupac može zahtevati
od zakupodavca ili otklanjanje nedostatka u primerenom roku ili sniženje zakupnine.
(3) Ako zakupodavac ne otkloni nedostatak u naknadnom primerenom roku koji mu je
zakupac odredio, zakupac može raskinuti ugovor ili zahtevati sniženje zakupnine.
(4) U svakom slučaju zakupac ima pravo na naknadu štete.
Kad nedostatak nastane u toku zakupa i kad stvar nema ugovoreno ili uobičajeno svojstvo
Član 579 (1) Odredbe prethodnog člana primenjuju se i u slučaju kad u toku zakupa nastane neki
nedostatak na zakupljenoj stvari.
(2) One se primenjuju i u slučajevima kad zakupljena stvar nema neko svojstvo koje po
ugovoru ili običaju treba da ima ili kad to svojstvo izgubi u toku zakupa.
Odgovornost zakupodavca za pravne nedostatke
Član 580
(1) Kad neko treći pretenduje da na zakupljenoj stvari ili na nekom njenom delu vrši neko
pravo i obrati se svojim zahtevom zakupcu, kao i ako samovlasno oduzme stvar od
zakupca, ovaj je dužan obavestiti o tome zakupodavca, izuzev kad to ovaj već zna, inače
će odgovarati za štetu.
(2) Ako se utvrdi da trećem pripada neko pravo koje sasvim isključuje pravo zakupca na
upotrebu stvari, ugovor o zakupu se raskida po samom zakonu, a zakupodavac je dužan
naknaditi zakupcu štetu.
(3) U slučaju kad se pravom trećeg samo ograničava zakupčevo pravo, ovaj može, po
svom izboru, raskinuti ugovor ili zahtevati sniženje zakupnine, i u svakom slučaju
naknadu štete.
Odeljak 3
OBAVEZE ZAKUPCA
Upotreba stvari prema ugovoru
Član 581
(1) Zakupac je dužan upotrebljavati stvar kao dobar privrednik, odnosno dobar domaćin.
(2) On je može upotrebljavati samo onako kako je određeno ugovorom ili namenom
stvari.
(3) On odgovara za štetu koja nastane upotrebom zakupljene stvari protivno ugovoru ili
njenoj nameni, bez obzira na to da li je stvar upotrebljavao on, ili neko lice koje radi po
njegovom nalogu, podzakupac ili koje drugo lice kome je on omogućio da upotrebljava
stvar.
Otkaz zbog upotrebe protivno ugovoru
Član 582 Ako zakupac i posle opomene zakupodavca upotrebljava stvar protivno ugovoru ili
njenoj nameni ili zapušta njeno održavanje, te postoji opasnost znatne štete za
zakupodavca, ovaj može otkazati ugovor bez davanja otkaznog roka.
Plaćanje zakupnine
Član 583
(1) Zakupac je dužan plaćati zakupninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a
u nedostatku ugovora i zakona, kako je uobičajeno u mestu gde je stvar predata zakupcu.
(2) Ako nije drukčije ugovoreno ili u mestu predaje stvari uobičajeno, zakupnina se plaća
polugodišnje kad je stvar data u zakup za jednu ili više godina, a ako je data za kraće
vreme, po isteku tog vremena.
Otkaz zbog neplaćanja zakupnine
Član 584
(1) Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u
roku od 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje.
(2) Ali će ugovor ostati na snazi ako zakupac isplati iznos dužne zakupnine pre nego što
mu otkaz bude saopšten.
Vraćanje zakupljene stvari
Član 585
(1) Zakupac je dužan čuvati zakupljenu stvar i po prestanku zakupa vratiti je neoštećenu.
(2) Stvar se vraća u mestu u kome je bila predata.
(3) Zakupac ne odgovara za istrošenost stvari koja nastaje njenom redovnom upotrebom,
kao ni za oštećenja koja potiču od njene dotrajalosti.
(4) Ako je za vreme zakupa izvršio kakve promene na stvari, dužan je vratiti je u stanje u
kome je bila kad mu je predata u zakup.
(5) On može odneti dodatke koje je učinio na stvari ako se mogu odvojiti bez njenog
oštećenja, ali ih zakupodavac može zadržti ako mu naknadi njihovu vrednost u vreme
vraćanja.
Odeljak 4
PODZAKUP Kad se stvari mogu dati u podzakup
Član 586
(1) Ukoliko nije drukčije ugovoreno, zakupac može zakupljenu stvar dati u zakup
drugome (podzakup) ili mu je po kom drugom osnovu predati na upotrebu, ali samo ako
se time ne nanosi šteta zakupodavcu.
(2) Zakupac jemči zakupodavcu da će podzakupac upotrebljavati stvar prema ugovoru o
zakupu.
Kad zakupodavac može odbiti dozvolu
Član 587
Kad je za davanje zakupljene stvari u podzakup potrebna dozvola zakupodavca, ovaj je
može odbiti samo iz opravdanih razloga.
Otkaz zbog nedozvoljenog podzakupa
Član 588
Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako je zakupljena stvar data u podzakup
bez njegove dozvole, kad je ova prema zakonu ili prema ugovoru potrebna.
Neposredni zahtev zakupodavca
Član 589
Zakupodavac može, radi naplate svojih potraživanja od zakupca nastalih iz zakupa,
zahtevati neposredno od podzakupca isplatu iznosa koje ovaj duguje zakupcu po osnovu
podzakupa.
Prestanak podzakupa po samom zakonu
Član 590
Podzakup prestaje u svakom slučaju kada prestane zakup.
Odeljak 5
OTUĐENJE ZAKUPLJENE STVARI
Otuđenje posle predaje u zakup
Član 591 (1) U slučaju otuđenja stvari koja je pre toga predata nekom drugom u zakup pribavilac
stvari stupa na mesto zakupodavca te posle toga prava i obaveze iz zakupa nastaju
između njega i zakupca.
(2) Pribavilac ne može zahtevati od zakupca da mu preda stvar pre proteka vremena za
koje je zakup ugovoren, a ako trajanje zakupa nije određeno ni ugovorom ni zakonom,
onda pre isteka otkaznog roka.
(3) Za pribaviočeve obaveze iz zakupa prema zakupcu odgovara podnosilac kao solidarni
jemac.
Pravo na zakupninu
Član 592
(1) Ako nije što drugo ugovoreno, pribavilac stvari predate u zakup ima pravo na
zakupninu počev od prvog narednog roka posle pribavljanja stvari, a ako je prenosilac
primio tu zakupninu unapred, dužan je da mu je ustupi.
(2) Od časa kad je obavešten o otuđenju zakupljene stvari zakupac može isplatiti
zakupninu samo pribaviocu.
Otuđenje zakupljene stvari pre predaje zakupcu
Član 593
(1) Kad je stvar o kojoj je zaključen ugovor o zakupu predata pribaviocu, a ne zakupcu,
pribavilac stupa na mesto zakupodavca i preuzima njegove obaveze prema zakupcu ako
je u momentu zaključenja ugovora o otuđenju znao za postojanje ugovora o zakupu.
(2) Pribavilac koji u momentu zaključenja ugovora o otuđenju nije znao za postojanje
ugovora o zakupu, nije dužan predati stvar zakupcu, a zakupac može samo tražiti
naknadu štete od zakupodavca.
(3) Za pribaviočeve obaveze iz zakupa prema zakupcu odgovara prenosilac kao solidarni
jemac.
Otkaz ugovora zbog otuđenja stvari
Član 594
Kad usled otuđenja zakupljene stvari prava i obaveze zakupodavca pređu na pribavioca,
zakupac može otkazati ugovor u svakom slučaju, poštujući zakonske otkazne rokove.
Odeljak 6 PRESTANAK ZAKUPA
Protek određenog vremena
Član 595
(1) Ugovor o zakupu zaključen za određeno vreme prestaje samim protekom vremena za
koje je zaključen.
(2) Isto važi i u slučajevima kad je, u nedostatku volje ugovarača, trajanje zakupa
određeno zakonom.
Prećutno obnavljanje zakupa
Član 596
(1) Kad po proteku vremena za koje je ugovor o zakupu bio zaključen, zakupac produži
da upotrebljava stvar, a zakupodavac se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov
ugovor o zakupu neodređenog trajanja, pod istim uslovima kao i prethodni.
(2) Obezbeđenja koja su treća lica dala za prvi zakup prestaju protekom vremena za koje
je bio zaključen.
Otkaz
Član 597
(1) Ugovor o zakupu čije trajanje nije određeno niti se može odrediti iz okolnosti ili
mesnih običaja prestaje otkazom koji svaka strana može dati drugoj, poštujući određeni
otkazni rok.
(2) Ako dužina otkaznog roka nije određena ugovorom ili zakonom ili mesnim običajima,
ona iznosi osam dana, s tim da otkaz ne može biti dat u nevreme.
(3) Ako su zakupljene stvari opasne po zdravlje, zakupac može otkazati ugovor bez
davanja otkaznog roka, čak i ako je u času zaključenja ugovora to znao.
(4) Zakupac se ne može odreći prava iz stava 3 ovog člana.
Propast stvari usled više sile
Član 598
(1) Zakup prestaje ako zakupljena stvar bude uništena nekim slučajem više sile. (2) Ako zakupljena stvar bude delimično uništena ili samo oštećena, zakupac može
raskinuti ugovor ili ostati i dalje u zakupu i zahtevati odgovarajuće sniženje zakupnine.
Smrt
Član 599
U slučaju smrti zakupca ili zakupodavca zakup se nastavlja sa njegovim naslednicima
ako nije drukčije ugovoreno.
Glava XII
UGOVOR O DELU
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 600
Ugovorom o delu poslenik (preduzimač, izvođač radova) obavezuje se da obavi određeni
posao, kao što je izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili
intelektualnog rada i sl, a naručilac se obavezuje da mu za to plati naknadu.
Odnos sa ugovorom o prodaji
Član 601
(1) Ugovor kojim se jedna strana obavezuje da izradi određenu pokretnu stvar od svog
materijala smatra se u sumnji kao ugovor o prodaji.
(2) Ali ugovor ostaje ugovor o delu ako se naručilac obavezao dati bitan deo materijala
potreban za izradu stvari.
(3) U svakom slučaju ugovor se smatra ugovorom o delu ako su ugovarači imali u vidu
naročito poslenikov rad.
Kvalitet poslenikovog materijala
Član 602
(1) Kad je ugovoreno da poslenik izradi stvar od svog materijala, a nije određen kvalitet,
poslenik je dužan dati materijal srednjeg kvaliteta. (2) On odgovara naručiocu za kvalitet upotrebljenog materijala isto kao prodavac.
Odeljak 2
NADZOR
Član 603
Naručilac ima pravo da vrši nadzor nad obavljanjem posla i daje uputstva kad to
odgovara prirodi posla, a poslenik je dužan da mu to omogući.
Odeljak 3
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA NADMETANJEM
Poziv na nadmetanje o ceni radova
Član 604
(1) Poziv upućen određenom ili neodređenom broju lica na nadmetanje za izvršenje
određenih radova, pod određenim uslovima i uz određene garancije, obavezuje pozivaoca
da zaključi ugovor o tim radovima sa onim koji ponudi najnižu cenu, izuzev ako je tu
obavezu isključio u pozivu na nadmetanje.
(2) U slučaju isključenja obaveze da se zaključi ugovor, poziv na nadmetanje smatra se
kao poziv zainteresovanima da oni naprave ponude ugovora pod objavljenim uslovima.
Poziv na nadmetanje za umetničko ili tehničko rešenje nameravanih radova
Član 605
Poziv upućen određenom ili neodređenom broju lica na nadmetanje za umetničko ili
tehničko rešenje nameravanih radova obavezuje pozivaoca da pod uslovima sadržanim u
pozivu na nadmetanje zaključi ugovor sa učesnikom u nadmetanju čije rešenje prihvati
komisija čiji je sastav unapred objavljen, izuzev ako je tu obavezu isključio u pozivu na
nadmetanje.
Odeljak 4
OBAVEZE POSLENIKA
Nedostaci materijala
Član 606 (1) Poslenik je dužan skrenuti pažnju naručiocu na nedostatke materijala koji mu je
naručilac predao, a koje je primetio ili je morao primetiti, inače će odgovarati za štetu.
(2) Ako je naručilac zahtevao da se stvar izradi od materijala na čije mu je nedostatke
poslenik ukazao, poslenik je dužan postupiti po njegovom zahtevu, izuzev ako je
očigledno da materijal nije podoban za naručeno delo ili ako bi izrada od zahtevanog
materijala mogla naneti štetu ugledu poslenika, u kom slučaju poslenik može raskinuti
ugovor.
(3) Poslenik je dužan upozoriti naručioca na nedostatke u njegovom nalogu, kao i na
druge okolnosti za koje je znao ili je morao znati, koje mogu biti od značaja za naručeno
delo ili za njegovo izvršenje na vreme, inače će odgovarati za štetu.
Obaveza da izvrši delo
Član 607
(1) Poslenik je dužan izvršiti delo kako je ugovoreno i po pravilima posla.
(2) On je dužan izvršiti ga za određeno vreme, a ako ono nije određeno, onda za vreme
koje je razumno potrebno za takve poslove.
(3) On ne odgovara za zadocnjenje nastalo zbog toga što mu naručilac nije predao
materijal na vreme ili zbog toga što je tražio izmene, ili što mu nije isplatio dužan
predujam i uopšte za zadocnjenje nastalo ponašanjem naručioca.
Raskidanje ugovora zbog odstupanja od ugovorenih uslova
Član 608
(1) Ako se u toku izvršenja dela pokaže da se poslenik ne drži uslova ugovora i uopšte da
ne radi kako treba, te da će izvršeno delo imati nedostatke, naručilac može upozoriti
poslenika na to i odrediti mu primeren rok da svoj rad saobrazi svojim obavezama.
(2) Ako do isteka tog roka poslenik ne postupi po zahtevu naručioca, ovaj može raskinuti
ugovor i zahtevati naknadu štete.
Raskidanje ugovora pre isteka roka
Član 609
(1) Ako je rok bitan sastojak ugovora, a poslenik je u tolikom zakašnjenju sa
započinjanjem ili završavanjem posla da je očigledno da ga neće završiti u roku,
naručilac može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete. (2) On to pravo ima i kad rok nije bitan sastojak ugovora, ako zbog takvog zakašnjenja
naručilac očigledno ne bi imao interesa za ispunjenje ugovora.
Poveravanje izvršenja posla trećem
Član 610
(1) Ukoliko iz ugovora ili prirode posla ne proizlazi što drugo, poslenik nije dužan da
posao obavi lično.
(2) Poslenik i dalje odgovara naručiocu za izvršenje posla i kad posao ne obavi lično.
Odgovornost za saradnike
Član 611
Poslenik odgovara za lica koja su po njegovom nalogu radila na poslu koji je preuzeo da
izvrši, kao da ga je sam izvršio.
Neposredan zahtev saradnika poslenika od naručioca
Član 612
Za naplatu svojih potraživanja od poslenika njegovi saradnici mogu se obratiti
neposredno naručiocu i zahtevati od njega da im isplati ta potraživanja na teret svote koju
u tom času duguje posleniku, ako su ta potraživanja priznata.
Predaja izrađene stvari naručiocu
Član 613
(1) Poslenik je dužan predati naručiocu izrađenu ili opravljenu stvar.
(2) Poslenik se oslobađa ove obaveze ako stvar koju je izradio ili opravio propadne iz
uzroka za koji on ne odgovara.
Odeljak 5
ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE
Pregledanje izvršenog dela i obaveštavanje poslenika
Član 614
(1) Naručilac je dužan pregledati izvršeno delo čim je to po redovnom toku stvari moguće
i o nađenim nedostacima bez odlaganja obavestiti poslenika. (2) Ako naručilac na poziv poslenika da pregleda i primi izvršeni rad to ne uradi bez
opravdanog razloga, smatra se da je rad primljen.
(3) Posle pregleda i primanja izvršenog rada poslenik više ne odgovara za nedostatke koji
su se mogli opaziti običnim pregledom, izuzev ako je znao za njih, a nije ih pokazao
naručiocu.
Skriveni nedostaci
Član 615
(1) Ako se docnije pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti običnim pregledom,
naručilac se ipak može pozvati na njega, pod uslovom da o njemu obavesti poslenika što
pre, a najduže u roku od mesec dana od njegovog otkrivanja.
(2) Istekom dve godine od prijema obavljenog posla, naručilac se više ne može pozvati
na nedostatke.
Prestanak prava
Član 616
(1) Naručilac koji je poslenika na vreme obavestio o nedostacima izvršenog posla ne
može svoje pravo ostvariti sudskim putem po isteku godine dana od učinjenog
obaveštenja.
(2) Ali i po isteku tog roka naručilac može ako je o nedostacima blagovremeno obavestio
poslenika, prigovorom protiv poslenikovog zahteva za isplatu naknada istaći svoje pravo
na sniženje naknada i na naknadu štete.
Kad poslenik gubi pravo da se pozove na prethodne članove
Član 617
Poslenik se ne može pozvati na neku odredbu prethodnih članova kad se nedostatak
odnosi na činjenice koje su mu bile poznate, ili mu nisu mogle ostati nepoznate, a nije ih
saopštio naručiocu.
Pravo zahtevati uklanjanje nedostataka
Član 618
(1) Naručilac koji je uredno obavestio poslenika da izvršeni rad ima neki nedostatak
može zahtevati od njega da nedostatak ukloni i za to mu odrediti primeren rok.
(2) On ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog toga. (3) Ako uklanjanje nedostatka zahteva preterane troškove, poslenik može odbiti da ga
izvrši, ali u tom slučaju naručiocu pripada, po njegovom izboru, pravo na sniženje
naknade ili raskid ugovora, kao i pravo na naknadu štete.
Raskidanje ugovora u posebnom slučaju
Član 619
Kad obavljeni posao ima takav nedostatak koji ga čini neupotrebljivim ili je obavljen u
suprotnosti sa izričitim uslovima ugovora, naručilac može, ne tražeći prethodno
otklanjanje nedostatka, raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.
Pravo naručioca u slučaju drugih nedostataka izvršenog posla
Član 620
(1) Kad izvršeni posao ima nedostatak zbog koga delo nije neupotrebljivo, odnosno kad
posao nije izvršen u suprotnosti sa izričitim uslovima ugovora, naručilac je dužan
dopustiti posleniku da nedostatak otkloni.
(2) Naručilac može odrediti posleniku primeren rok za otklanjanje nedostatka.
(3) Ako poslenik ne otkloni nedostatak do isteka tog roka, naručilac može, po svom
izboru, izvršiti otklanjanje nedostatka na račun poslenika, ili sniziti naknadu, ili raskinuti
ugovor.
(4) Kad se radi o neznatnom nedostatku, naručilac se ne može koristiti pravom na raskid
ugovora.
(5) U svakom slučaju on ima pravo i na naknadu štete.
Sniženje naknade
Član 621
Sniženje naknade vrši se u razmeru između vrednosti izvršenog rada bez nedostatka u
vreme zaključenja ugovora i vrednosti koju bi imao u to vreme izvršeni rad sa
nedostatkom.
Odeljak 6
OBAVEZE NARUČIOCA
Obaveza da primi rad
Član 622 Naručilac je dužan primiti rad izvršen prema odredbama ugovora i pravilima posla.
Određivanje i isplata naknade
Član 623
(1) Naknada se određuje ugovorom, ako nije određena obaveznom tarifom ili kojim
drugim obaveznim aktom.
(2) Ako naknada nije određena, utvrdiće je sud prema vrednosti rada, prema normalno
potrebnom vremenu za takav posao, kao i prema uobičajenoj naknadi za tu vrstu rada.
(3) Naručilac nije dužan isplatiti naknadu pre nego što je pregledao izvršeni rad i odobrio
ga, izuzev ako je drukčije ugovoreno.
(4) Isto važi ako je ugovoreno izvršenje i predaja rada u delovima.
Proračun sa izričitim jemstvom
Član 624
(1) Ako je naknada ugovorena na osnovu proračuna sa izričitim jemstvom poslenika za
njegovu tačnost, on ne može da zahteva povećanje naknade čak i ako je u posao uložio
više rada i ako je izvršenje posla zahtevalo veće troškove nego što je bilo predviđeno.
(2) Ovim se ne isključuje primena pravila o raskidanju i izmeni ugovora zbog
promenjenih okolnosti.
(3) Ako je naknada ugovorena na osnovu proračuna bez izričitog jemstva poslenika za
njegovu tačnost, pa se u toku rada prekoračenje proračuna pokaže neizbežnim, poslenik
mora o tome bez odlaganja obavestiti naručioca, inače gubi svako potraživanje zbog
povećanih troškova.
Odeljak 7
RIZIK
Kad je poslenik dao materijal
Član 625
(1) U slučaju kad je poslenik dao materijal za izradu stvari a stvar bude oštećena ili
propadne iz ma kog uzroka pre predaje naručiocu, rizik snosi poslenik, te nema pravo na
naknadu za dati materijal, kao ni na naknadu za svoj rad. (2) Ako je naručilac pregledao izvršeni rad i odobrio ga, smatra se da mu je stvar predata,
a da je kod poslenika ostala na čuvanju.
(3) Ako je naručilac pao u docnju zbog neprimanja ponuđene stvari, rizik slučajne
propasti ili oštećenja stvari prelazi na njega.
Kad je naručilac dao materijal
Član 626
(1) Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi naručilac ako je on dao materijal za
izradu.
(2) U tom slučaju, poslenik ima pravo na naknadu samo ako je stvar propala ili bila
oštećena posle dolaska naručioca u docnju, ili ako se naručilac nije odazvao njegovom
urednom pozivu da stvar pregleda.
Rizik u slučaju predaje po delovima
Član 627
Ako je ugovoreno da će naručilac vršiti pregled i prijem pojedinih delova kako budu
izrađeni, poslenik ima pravo na naknadu za izradu delova koje je naručilac pregledao i
odobrio, čak i ako bi oni posle toga propali kod njega bez njegove krivice.
Odeljak 8
PRAVO ZALOGE
Član 628
Radi obezbeđenja naplate potraživanja naknade za rad i naknade za utrošeni materijal,
kao i ostalih potraživanja po osnovu ugovora o delu, poslenik ima pravo zaloge na
stvarima koje je napravio ili opravio, kao i na ostalim predmetima koje mu je predao
naručilac u vezi sa njegovim radom, sve dok ih drži i ne prestane dragovoljno da ih drži.
Odeljak 9
PRESTANAK UGOVORA
Raskid ugovora voljom naručioca
Član 629
Sve dok naručeni posao nije dovršen naručilac može raskinuti ugovor kad god hoće, ali je
u tom slučaju dužan isplatiti posleniku ugovorenu naknadu, umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije učinio, a koje bi bio dužan učiniti da ugovor nije raskinut, kao i za iznos
zarade koju je ostvario na drugoj strani ili koju je namerno propustio da ostvari.
Glava XIII
UGOVOR O GRAĐENJU
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 630
(1) Ugovor o građenju je ugovor o delu kojim se izvođač obavezuje da prema određenom
projektu sagradi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili da
na takvom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu izvrši kakve druge građevinske
radove, a naručilac se obavezuje da mu za to isplati određenu cenu.
(2) Ugovor o građenju mora biti zaključen u pismenoj formi.
Građevina
Član 631
Pod “građevinom”, u smislu ove glave, podrzumevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli,
vodovodi, kanalizacije, putevi, železničke pruge, bunari i ostali građevinski objekti čija
izrada zahteva veće i složenije radove.
Nadzor nad radovima i kontrola kvaliteta materijala
Član 632
Izvođač je dužan omogućiti naručiocu stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i
kvaliteta upotrebljenog materijala.
Odstupanje od projekta
Član 633
(1) Za svako odstupanje od projekta građenja, odnosno ugovorenih radova, izvođač mora
imati pismenu saglasnost naručioca.
(2) On ne može zahtevati povećanje ugovorene cene za radove koje je izvršio bez takve
saglasnosti. Hitni nepredviđeni radovi
Član 634
(1) Nepredviđene radove izvođač može izvesti i bez prethodne saglasnosti naručioca ako
zbog njihove hitnosti nije bio u mogućnosti da pribavi tu saglasnost.
(2) Nepredviđeni radovi su oni čije je preduzimanje bilo nužno zbog osiguranja
stabilnosti objekta ili radi sprečavanja nastanka štete, a izazvani su neočekivanom težom
prirodom zemljišta, neočekivanom pojavom vode ili drugim vanrednim i neočekivanim
događajima.
(3) Izvođač je dužan bez odlaganja izvestiti naručioca o ovim pojavama i preduzetim
merama.
(4) Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za nepredviđene radove koji su morali biti
obavljeni.
(5) Naručilac može raskinuti ugovor ako bi usled ovih radova ugovorena cena morala biti
znatno povećana, o čemu je dužan bez odlaganja obavestiti izvođača.
(6) U slučaju raskidanja ugovora, naručilac je dužan isplatiti izvođaču odgovarajući deo
cene za već izvršene radove, kao i pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove.
Cena radova
Član 635
Cena radova se može odrediti po jedinici mere ugovorenih radova (jedinična cena) ili u
ukupnom iznosu za ceo objekat (ukupno ugovorena cena).
Izmena cene
Član 636
(1) Ako ugovorom u pogledu izmene cene nije predviđeno što drugo, izvođač koji je
svoju obavezu ispunio u predviđenom roku može zahtevati povećanje cene radova ako su
se u vremenu između zaključenja ugovora i njegovog ispunjenja povećale cene elemenata
na osnovu kojih je određena cena radova, tako da bi trebalo da ta cena bude veća za više
od dva procenta.
(2) U slučaju da izvođač svojom krivicom nije izveo radove u roku predviđenom
ugovorom on može zahtevati povećanje cene radova ako su se u vremenu između
zaključenja ugovora i dana kad je prema ugovoru trebalo da radovi budu završeni
povećale cene elemenata na osnovu kojih je određena cena radova, tako da bi trebalo da
ona, prema novim cenama tih elemenata, bude veća za više od pet procenata. (3) U slučajevima iz prethodnih stavova izvođač može zahtevati samo razliku u ceni
radova koja prelazi dva, odnosno pet procenata.
(4) Izvođač se ne može pozivati na povećanje cena elemenata na osnovu kojih je
određena cena radova, ako je do povećanja cene došlo nakon njegovog dolaska u docnju.
Odredbe o nepromenljivosti cena
Član 637
(1) Ako je ugovoreno da se cena radova neće menjati u slučaju da se posle zaključenja
ugovora povećaju cene elemenata na osnovu kojih je ona određena, izvođač može, i
pored ovakve odredbe ugovora, zahtevati izmenu cene radova ako su se cene elemenata
povećale u tolikoj meri da bi trebalo da cena radova bude veća za više od deset procenata.
(2) Ali, i u ovom slučaju izvođač može zahtevati samo razliku u ceni koja prelazi deset
procenata, osim ako je do povećanja cene elemenata došlo posle njegovog dolaska u
docnju.
Raskid ugovora zbog povećane cene
Član 638
(1) Ako bi u slučajevima iz prethodnih članova ugovorena cena morala biti znatno
povećana, naručilac može raskinuti ugovor.
(2) U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan isplatiti izvođaču odgovarajući deo
ugovorene cene za dotle izvršene radove, kao i pravičnu naknadu za učinjene neophodne
troškove.
Pravo naručioca da traži sniženje ugovorene cene
Član 639
(1) Ako su se u vreme između zaključenja ugovora i ispunjenja obaveze izvođača cene
elemenata na osnovu kojih je određena cena radova snizile za više od dva procenta, a
radovi su izvršeni u ugovorenom roku, naručilac ima pravo da traži odgovarajuće
sniženje ugovorene cene radova iznad tog procenta.
(2) Ako je ugovorena nepromenljivost cene radova, a oni su izvršeni u ugovorenom roku,
naručilac ima pravo na sniženje ugovorene cene, u slučaju da su se cene elemenata na
osnovu kojih je određena cena smanjile za toliko da bi cena bila niža za više od deset
procenata, i to za razliku u ceni preko deset procenata.
(3) U slučaju docnje izvođača radova naručilac ima pravo na srazmerno sniženje cene
radova za svako sniženje cene elemenata na osnovu kojih je cena radova određena. Odeljak 2
UGOVOR O GRAĐENJU SA POSEBNOM ODREDBOM
Član 640
(1) Ako ugovor o građenju sadrži odredbu “ključ u ruke” ili neku drugu sličnu odredbu
izvođač se samostalno obavezuje da izvrši skupa sve radove potrebne za izgradnju i
upotrebu određenog celovitog objekta.
(2) U tom slučaju ugovorena cena obuhvata i vrednost svih nepredviđenih radova i
viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova na ugovorenu cenu.
(3) Ako u ugovoru “ključ u ruke” učestvuje kao ugovorna strana više izvođača, njihova
odgovornost prema naručiocu je solidarna.
Odeljak 3
ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE
Primena pravila ugovora o delu
Član 641
Ukoliko u ovoj glavi nije drukčije određeno, za odgovornost za nedostatke građevine
primenjuju se odgovarajuće odredbe ugovora o delu.
Prelazak prava iz odgovornosti za nedostatke
Član 642
Prava naručioca prema izvođaču zbog nedostatka građevine prelaze i na sve docnije
sticaoce građevine ili njenog dela ali s tim da docnijim sticaocima ne teče novi rok za
obaveštenje i tužbu, već im se uračunava rok prethodnika.
Posebna prava nosioca stanarskog prava
Član 643
Nosilac stanarskog prava na stan u društvenoj svojini ima pravo da zahteva od izvođača
otklanjanje nedostataka u granicama njegove odgovornosti za nedostatke građevine
prema naručiocu.
Odeljak 4
ODGOVORNOST IZVOĐAČA I PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRAĐEVINE U čemu se sastoji
Član 644
(1) Izvođač odgovara za nedostatke u izradi građevine koji se tiču njene solidnosti,
ukoliko bi se ti nedostaci pokazali za vreme od deset godina od predaje i prijema radova.
(2) Izvođač odgovara i za nedostatke zemljišta na kome je podignuta građevina, koji bi se
pokazali za vreme od deset godina od predaje i prijema radova, osim ako je
specijalizovana organizacija dala stručno mišljenje da je zemljište podobno za građenje a
u toku građenja se nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost stručnog
mišljenja.
(3) Isto važi i za projektanta ako nedostatak građevine potiče od nekog nedostatka u
planu.
(4) Oni su odgovorni prema odredbama prethodnih stavova ne samo naručiocu, nego i
svakom drugom sticaocu građevine.
(5) Ova njihova odgovornost ne može se ugovorom ni isključiti ni ograničiti.
Dužnost obaveštavanja i gubitak prava
Član 645
(1) Naručilac ili drugi sticalac dužan je o nedostacima obavestiti izvođača i projektanta u
roku od šest meseci od kad je nedostatak ustanovio, inače gubi pravo da se pozove na
njega.
(2) Pravo naručioca ili drugog sticaoca prema izvođaču, odnosno projektantu po osnovu
njihove odgovornosti za nedostatke prestaje za godinu dana računajući od dana kad je
naručilac, odnosno sticalac obavestio projektanta, odnosno izvođača o nedostatku.
Smanjenje i isključenje odgovornosti
Član 646
(1) Izvođač se ne oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala zbog toga što je pri
izvođenju određenih radova postupao po zahtevima naručioca.
(2) Ali, ako je pre izvršenja određenog rada po zahtevu naručioca upozorio ovog na
opasnost od štete, njegova odgovornost se smanjuje, a prema okolnostima konkretnog
slučaja može se i isključiti.
Regresi Član 647
(1) Kad su za štetu odgovorni izvođač i projektant, odgovornost svakog od njih određuje
se prema veličini njegove krivice.
(2) Projektant koji je izradio projekat građevine i kome je poveren nadzor nad izvršenjem
planiranih radova odgovara i za nedostatke u izvršenim radovima nastale krivicom
izvođača ako ih je mogao opaziti normalnim i razumnim nadgledanjem radova, ali ima
pravo zahtevati od izvođača odgovarajuću naknadu.
(3) Izvođač koji je naknadio štetu nastalu usled nedostataka u izvršenim radovima ima
pravo zahtevati naknadu od projektanta u meri u kojoj nedostaci u izvršenim radovima
potiču od nedostataka u projektu.
(4) Kad je za nedostatak odgovorno lice kome je izvođač poverio obavljanje jednog dela
posla, izvođač, ako hoće da od njega zahteva naknadu, mora da ga obavesti o postojanju
nedostatka u roku od dva meseca, računajući od dana kad je on sam obavešten od
naručioca o istom nedostatku.
Glava XIV
PREVOZ
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 648
(1) Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na određeno mesto neko
lice ili neku stvar, a putnik, odnosno pošiljalac se obavezuje da mu za to isplati određenu
naknadu.
(2) Kao prevozilac, u smislu ovog zakona, smatra se kako lice koje se bavi prevozom kao
svojim redovnim poslovanjem, tako i svako drugo lice koje se ugovorom obaveže da
izvrši prevoz uz naknadu.
Obaveze prevozioca u linijskom prevozu
Član 649
(1) Prevozilac koji obavlja prevoz na određenoj liniji (linijski prevoz) dužan je da
redovno i uredno održava objavljenu liniju. (2) On je dužan da primi na prevoz svako lice i svaku stvar koji ispunjavaju uslove
određene u objavljenim opštim uslovima.
(3) Ako redovna prevozna sredstva prevozioca nisu dovoljna za izvršenje svih zahtevanih
prevoza, prvenstvo imaju lica ili stvari za koje je to posebnim propisima predviđeno, a
dalje prvenstvo se određuje prema redu zahteva, s tim da se između istovremenih zahteva
prvenstvo određuje prema većoj dužini prevoza.
Odustanak od ugovora
Član 650
(1) Pošiljalac, odnosno putnik može odustati od ugovora pre nego što počne njegovo
izvršenje, ali je dužan naknaditi štetu koju bi prevozilac pretrpeo usled toga.
(2) Kad prevozilac sa započinjanjem prevoza kasni toliko da druga strana više nema
interesa za ugovoreni prevoz, ili kad prevozilac neće ili ne može da izvrši ugovoreni
prevoz, druga strana može odustati od ugovora i tražiti da se vrati plaćena naknada za
prevoz.
Visina naknade za prevoz
Član 651
(1) Ako je visina naknade za prevoz određena tarifom ili kojim drugim objavljenim
obaveznim aktom ne može se ugovoriti veća naknada.
(2) Ako iznos naknade za prevoz nije određen tarifom ili kojim drugim objavljenim
obaveznim aktom, a ni ugovorom prevozilac ima pravo na uobičajenu naknadu za tu
vrstu prevoza.
(3) U ostalom, shodno se primenjuju odredbe o naknadi sadržane u glavi ovog zakona o
ugovoru o delu.
Ograničenje primene odredbi ove glave
Član 652
Odredbe ove glave primenjuju se na sve vrste prevoza, ako zakonom za pojedine vrste
nije drukčije određeno.
Odeljak 2
UGOVOR O PREVOZU STVARI
Odsek 1 OPŠTE ODREDBE
Predaja stvari
Član 653
Prevozilac je dužan da stvar koju je primio u cilju prevoza preda na određenom mestu
pošiljaocu ili određenom licu (primaocu).
O čemu pošiljalac treba da obavesti prevozioca
Član 654
(1) Pošiljalac je dužan obavestiti prevozioca o vrsti pošiljke i o njenoj sadržini i količini, i
saopštiti mu kuda pošiljka treba da bude prevezena, ime i adresu primaoca pošiljke, svoje
ime i svoju adresu, kao i sve drugo što je potrebno da bi prevozilac mogao ispuniti svoje
obaveze bez odlaganja i smetnji.
(2) Kad se u pošiljci nalaze dragocenosti, hartije od vrednosti ili druge skupocene stvari,
pošiljalac je dužan obavestiti o tome prevozioca u času njihove predaje na prevoz i
saopštiti mu njihovu vrednost.
(3) Kad se radi o prevozu opasne stvari ili stvari za koju su potrebni posebni uslovi
prevoza, pošiljalac je dužan da o tome obavesti prevozioca na vreme tako da bi on mogao
preduzeti odgovarajuće posebne mere.
(4) Ako pošiljalac ne da prevoziocu podatke iz st. 1 i 3 ovog člana ili mu ih da pogrešno,
odgovara za štetu koja bi usled toga nastala.
Tovarni list
Član 655
(1) Ugovarači se mogu sporazumeti da se o pošiljci predatoj na prevoz sačini tovarni list.
(2) Tovarni list treba da sadrži: ime i adresu pošiljaoca i prevozioca, vrstu, sadržaj i
količinu pošiljke, kao i vrednost dragocenosti i drugih skupocenih stvari, mesto
opredeljenja, iznos naknade za prevoz, odnosno zabelešku da je naknada plaćena
unapred, odredbu o svoti kojom je pošiljka opterećena, mesto i dan izdavanja tovarnog
lista.
(3) U tovarni list mogu biti unesene i druge odredbe ugovora o prevozu.
(4) Tovarni list mora biti potpisan od oba ugovarača.
(5) Tovarni list može sadržati odredbu “po naredbi” ili glasiti na donosioca. Ugovor o prevozu i tovarni list
Član 656
Postojanje i punovažnost ugovora o prevozu nezavisni su od postojanja tovarnog lista i
njegove tačnosti.
Potvrda o prijemu za prevoz
Član 657
Ako nije izdat tovarni list, pošiljalac može zahtevati od prevozioca da mu izda potvrdu o
prijemu pošiljke za prevoz sa podacima koje treba da sadrži tovarni list.
Odsek 2
ODNOS POŠILJAOCA I PREVOZIOCA
Pakovanje
Član 658
(1) Pošiljalac je dužan upakovati stvari na propisani ili uobičajeni način kako ne bi došlo
do nastanka kakve štete ili ugrožavanja sigurnosti ljudi ili dobara.
(2) Prevozilac je dužan skrenuti pažnju pošiljaocu na nedostatke pakovanja koji se mogu
opaziti, inače odgovara za oštećenje pošiljke koje bi se desilo zbog tih nedostataka.
(3) Ali prevozilac ne odgovara za oštećenje pošiljke ako je pošiljalac, iako mu je skrenuta
pažnja na nedostatke pakovanja, zahtevao da prevozilac primi pošiljku na prevoz sa tim
nedostacima.
(4) Prevozilac je dužan odbiti pošiljku ako su nedostaci u njenom pakovanju takvi da
može biti ugrožena sigurnost lica ili dobara ili prouzrokovana kakva šteta.
(5) Za štetu koju zbog nedostatka u pakovanju pretrpe treća lica za vreme dok se stvar
nalazi kod prevozioca, odgovara prevozilac, a on ima pravo zahtevati naknadu od
pošiljaoca.
Naknada za prevoz i troškovi u vezi sa prevozom
Član 659
(1) Pošiljalac je dužan isplatiti prevoziocu naknadu za prevoz i troškove u vezi sa
prevozom. (2) Ako u tovarnom listu nije navedeno da pošiljalac plaća naknadu za prevoz i ostale
troškove u vezi sa prevozom, pretpostavlja se da je pošiljalac uputio prevozioca da ih
naplati od primaoca.
Raspolaganje pošiljkom
Član 660
(1) Pošiljalac može raspolagati pošiljkom i menjati naloge sadržane u ugovoru, te može
naložiti prevoziocu da obustavi dalji prevoz pošiljke, da mu pošiljku vrati, da je preda
drugom primaocu ili da je uputi u neko drugo mesto.
(2) Pravo pošiljaoca da menja naloge prestaje posle prispeća pošiljke u mesto
opredeljenja kad prevozilac preda primaocu tovarni list, ili kad prevozilac pozove
primaoca da preuzme pošiljku, ili kad primalac sam zatraži njenu predaju.
(3) Ako je izdat tovarni list po naredbi, odnosno na donosioca, prava pošiljaoca iz
prethodnog stava pripadaju isključivo imaocu tovarnog lista.
(4) Ovlašćeno lice koje se posluži pravom da daje nove naloge prevoziocu, dužno je da
mu naknadi troškove i štetu koje je imao zbog toga, kao i da mu na njegov zahtev pruži
jemstvo da će mu troškovi i šteta biti naknađeni.
Pravac prevoza
Član 661
(1) Prevozilac je dužan izvršiti prevoz ugovorenim putem.
(2) Ako nije ugovoreno kojim putem treba da se izvrši prevoz, prevozilac je dužan
izvršiti ga onim putem koji najviše odgovara interesima pošiljaoca.
Smetnje pri izvršenju prevoza
Član 662
(1) Prevozilac je dužan obaveštavati pošiljaoca o svim okolnostima koje bi bile od uticaja
na izvršenje prevoza i postupiti po uputstvima koje od njega dobije.
(2) Prevozilac nije dužan postupiti po uputstvima pošiljaoca čije bi izvršenje moglo
ugroziti sigurnost lica ili dobara.
(3) Ako bi slučaj bio takav da se ne bi mogla čekati pošiljaoca uputstva, prevozilac je
dužan postupiti kako bi postupio dobar privrednik, odnosno dobar domaćin u istoj
situaciji, i o tome obavestiti pošiljaoca i tražiti njegova dalja uputstva. (4) Prevozilac ima pravo na naknadu troškova koje je imao zbog smetnji nastalih bez
njegove krivice.
Naknada u slučaju prekida prevoza
Član 663
(1) Ako je prevoz prekinut, iz nekog uzroka za koji odgovara prevozilac, on ima pravo na
srazmeran deo naknade za izvršeni prevoz, ali je dužan naknaditi štetu koja bi nastala za
drugu stranu usled prekida prevoza.
(2) Ako je prevoz prekinut iz nekog uzroka za koji ne odgovara niko od zainteresovanih
lica, prevozilac ima pravo na razliku između ugovorene naknade za prevoz i troškova
prevoza od mesta gde je prevoz prekinut do mesta opredeljenja.
(3) Prevozilac nema pravo ni na deo naknade ako u toku prevoza pošiljka propadne usled
više sile.
Kad pošiljka ne može da bude predata
Član 664
(1) Ako primalac ne može da bude obavešten o prispeću pošiljke, ili odbije da je primi, i
uopšte ako pošiljka ne može da bude predata, ili ako primalac ne isplati prevoziocu dužnu
naknadu i ostale svote koje terete pošiljku, prevozilac je dužan obavestiti o tome
pošiljaoca, tražiti od njega uputstva i preduzeti za njegov račun potrebne mere za čuvanje
stvari.
(2) Ako u primerenom roku ovlašćeno lice ne preduzme ništa sa pošiljkom, prevozilac
ima pravo da je proda prema pravilima o prodaji dugovane stvari u slučaju docnje
poverioca, i da naplati svoja potraživanja iz postignute cene, a ostatak je dužan položiti
kod suda za ovlašćeno lice.
Odgovornost prevozioca prema pošiljaocu
Član 665
Ako je prevozilac predao pošiljku primaocu, a nije naplatio od njega svotu kojom je bila
opterećena, dužan je isplatiti tu svotu pošiljaocu, ali ima pravo da traži naknadu od
primaoca.
Odsek 3
ODNOS PREVOZIOCA I PRIMAOCA
Obaveštavanje primaoca o prispeću pošiljke Član 666
(1) Prevozilac je dužan obavestiti primaoca bez odlaganja da je pošiljka prispela, staviti
mu je na raspolaganje kako je ugovoreno i podneti mu tovarni list ako je izdat.
(2) U slučaju kad je izdat tovarni list po naredbi ili na donosioca, on je dužan postupati po
prethodnom stavu samo ako je u tovarnom listu označeno lice u mestu opredeljenja koje
treba obavestiti da je pošiljka prispela.
Predaja pošiljke kad je izdat duplikat tovarnog lista
Član 667
Prevozilac može odbiti da preda pošiljku ako mu se istovremeno ne preda duplikat
tovarnog lista na kome je primalac potvrdio da mu je pošiljka predata.
Pravo primaoca da zahteva predaju pošiljaka
Član 668
(1) Primalac može vršiti prava iz ugovora o prevozu prema prevoziocu i od njega
zahtevati da mu preda tovarni list i pošiljku tek pošto ona prispe u mesto opredeljenja.
(2) Prevozilac je dužan na zahtev primaoca predati mu pošiljku pre nego što ona prispe u
mesto opredeljenja, samo ako je na to ovlašćen od pošiljaoca.
(3) Primalac može vršiti prava iz ugovora o prevozu i zahtevati od prevozioca predaju
pošiljke samo ako ispuni uslove predviđene u ugovoru o prevozu.
Utvrđivanje istovetnosti i stanja pošiljke
Član 669
(1) Ovlašćeno lice ima pravo zahtevati da se zapisnički utvrdi istovetnost pošiljke i, ako
je pošiljka oštećena, u čemu se sastoji oštećenje.
(2) Ako se utvrdi da pošiljka nije ona koja je bila predata prevoziocu, ili da je oštećenje
veće nego što je prevozilac tvrdio, troškove utvrđivanja snosi prevozilac.
Obaveza primaoca da isplati naknadu za prevoz
Član 670
(1) Preuzimanjem pošiljke i tovarnog lista, ako je izdat, primalac se obavezuje da isplati
prevoziocu naknadu za prevoz, ako nije što drugo određeno u ugovoru o prevozu ili u
tovarnom listu, kao i da mu isplati svote kojima je pošiljka opterećena. (2) Ako primalac smatra da nije dužan isplatiti prevoziocu onoliko koliko ovaj zahteva,
on može vršiti prava iz ugovora samo ako kod suda položi sporni iznos.
Odsek 4
ODGOVORNOST PREVOZIOCA ZA GUBITAK, OŠTEĆENJE I ZADOCNJENJE
POŠILJKE
Gubitak ili oštećenje pošiljke
Član 671
(1) Prevozilac odgovara za gubitak ili oštećenje pošiljke koji bi se dogodili od časa
preuzimanja do njene predaje, osim ako su prouzrokovani radnjom ovlašćenog lica,
svojstvima pošiljke, ili stranim uzrocima koji se nisu mogli predvideti ni izbeći ili
otkloniti.
(2) Ništave su odredbe ugovora o prevozu, opštih uslova prevoza, tarifa ili kog drugog
opšteg akta, kojima se ova odgovornost smanjuje.
(3) Ali je punovažna odredba kojom se unapred određuje najviši iznos naknade, pod
uslovom da nije u očiglednoj nesrazmeri sa štetom.
(4) Ovo ograničenje iznosa naknade ne važi ako je štetu prevozilac prouzrokovao
namerno ili krajnjom nepažnjom.
(5) Ako drukčije nije ugovoreno visina naknade određuje se prema tržišnoj ceni pošiljke
u vreme i mestu predaje za prevoz.
Gubitak ili oštećenje pošiljke skupocenih stvari
Član 672
(1) U slučaju gubitka ili oštećenja pošiljke u kojoj su se nalazile dragocenosti, hartije od
vrednosti ili druge skupocene stvari, prevozilac je dužan naknaditi tako nastalu štetu
samo ako je prilikom predaje stvari na prevoz bio obavešten o prirodi tih stvari i njihovoj
vrednosti, ili ako je štetu prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom.
(2) Ako su se sa navedenim stvarima u pošiljci nalazile i druge stvari, za njihov gubitak
ili oštećenje prevozilac odgovara po opštim pravilima o odgovornosti prevozioca.
Vraćanje plaćene naknade za prevoz
Član 673 U slučaju potpunog gubitka pošiljke prevozilac je, pored naknade štete, dužan da
pošiljaocu vrati naknadu za prevoz ako je ista plaćena.
Kad primalac preuzme pošiljku bez prigovora
Član 674
(1) Kad primalac preuzme pošiljku bez prigovora i isplati prevoziocu njegova
potraživanja, prestaje odgovornost prevozioca, izuzev ako je oštećenje zapisnički
utvrđeno pre preuzimanja pošiljke.
(2) Prevozilac ostaje odgovoran za oštećenja pošiljke koja se nisu mogla opaziti u času
predaje, ako ga je primalac obavestio o tim oštećenjima odmah po njihovom otkrivanju,
ali ne docnije od osam dana od predaje.
(3) Prevozilac se ne može pozivati na odredbe prethodnih stavova, ako je oštećenje
prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom.
Odgovornost prevozioca za zadocnjenje
Član 675
Prevozilac odgovara za štetu nastalu zbog zadocnjenja, izuzev ako je zadocnjenje
prouzrokovano nekom činjenicom koja isključuje njegovu odgovornost za gubitak ili
oštećenje stvari.
Odgovornost za pomoćnike
Član 676
Prevozilac odgovara za lica koja su po njegovom nalogu radila na izvršenju prevoza.
Odsek 5
UČEŠĆE VIŠE PREVOZILACA U PREVOZU POŠILJKE
Kad oni odgovaraju solidarno
Član 677
(1) Prevozilac koji poveri nekom drugom prevoziocu potpuno ili delimično izvršenje
prevoza pošiljke koju je primio na prevoz, ostaje i dalje odgovoran za njen prevoz od
njenog prijema do predaje, ali ima pravo na naknadu od prevozioca kome je pošiljku
poverio. (2) Ako drugi prevozilac od prvog prevozioca preuzme sa pošiljkom i tovarni list, on
postaje ugovorna strana u ugovoru o prevozu, sa pravima i dužnostima solidarnog
dužnika i solidarnog poverioca, čiji su udeli srazmerni njegovom učešću u prevozu.
(3) Isto važi i kad se za izvršenje prevoza neke pošiljke obaveže jednim istim ugovorom
više prevozilaca koji će učestvovati u prevozu jedan za drugim.
(4) Svaki od više prevozilaca ima pravo zahtevati da se utvrdi stanje pošiljke u času kad
mu se predaje radi izvršenja njegovog dela prevoza.
(5) Solidarni prevozioci učestvuju u snošenju štete srazmerno njihovim udelima u
prevozu, izuzev onog koji dokaže da šteta nije nastala dok je on prevozio pošiljku.
(6) Prigovori učinjeni kasnijem prevoziocu dejstvuju i prema svim ranijim.
Podeljena odgovornost prevozilaca
Član 678
Kad u izvršenju prevoza iste pošiljke učestvuju jedan za drugim nekoliko prevozilaca
koje je odredio pošiljalac, svaki od njih odgovara samo za svoj deo prevoza.
Odsek 6
PRAVO ZALOGE
Kad prevozilac ima pravo zaloge
Član 679
(1) Radi obezbeđenja naplate naknade za prevoz i nužnih troškova koje je učinio u vezi
sa prevozom, prevozilac ima pravo zaloge na stvarima koje su mu predate radi prevoza i
u vezi sa prevozom, dok ih drži ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može
raspolagati njima.
(2) Kad je u izvršenju prevoza učestovalo više prevozilaca jedan za drugim, njihova
potraživanja u vezi sa izvršenjem prevoza obezbeđena su takođe ovom zalogom, i
poslednji prevozilac je dužan, ako tovarni list ne sadrži što drugo, naplatiti sva
potraživanja po tovarnom listu.
(3) Potraživanja ranijeg prevozioca, kao i njegovo pravo zaloge, prelaze po samom
zakonu na docnijeg prevozioca koji mu je isplatio ta potraživanja.
(4) To isto važi i ako prevozilac isplati otpremnikova potraživanja.
Sukob založnih prava Član 680
(1) Kad pored založnog prava prevozioca postoje na istoj stvari istovremeno založna
prava komisionara, otpremnika i skladištara, prvenstvo naplate imaju potraživanja ma
kog od ovih poverilaca nastala otpremom ili prevozom, i to obratno redu kojim su
nastala.
(2) Ostala potraživanja komisionara i skladištara, kao i potraživanja otpremnika i
prevozioca nastala davanjem predujmova, naplaćuju se tek po isplati potraživanja
navedenih u prethodnom stavu, i to po redu kojim su nastala.
Odeljak 3
UGOVOR O PREVOZU LICA
Opšte odredbe
Član 681
Prevozilac je dužan da prevoz lica izvrši bezbedno onim prevoznim sredstvom koje je
određeno ugovorom o prevozu i uz one uslove udobnosti i higijene koji se prema vrsti
odnosnog prevoznog sredstva i udaljenosti puta smatraju neophodnim.
Pravo putnika na određeno mesto
Član 682
Prevozilac je dužan dati putniku ono mesto i u onom prevoznom sredstvu, kako je
ugovoreno.
Odgovornost prevozioca za zadocnjenje
Član 683
(1) Prevozilac je dužan prevesti putnika do određenog mesta na vreme.
(2) On odgovara za štetu koju bi putnik pretrpeo zbog zadocnjenja, izuzev ako je do
zadocnjenja došlo iz uzroka koji nije mogao otkloniti ni pažnjom stručnjaka.
Odgovornost prevozioca za sigurnost putnika
Član 684
(1) Prevozilac odgovara za sigurnost putnika od početka do završetka prevoza, kako u
slučaju prevoza uz naknadu, tako i u slučaju besplatnog prevoza, te je dužan naknaditi
štetu koja nastane oštećenjem zdravlja, povredom ili smrću putnika, izuzev ako je prouzrokovana radnjom putnika ili stranim uzrokom koji se nije mogao predvideti ni
izbeći ili otkloniti.
(2) Ništave su odredbe ugovora, kao i opštih uslova prevoza, tarifa ili kog drugog opšteg
akta, kojima se ova odgovornost smanjuje.
Odgovornost za prtljag predat na prevoz i za ostale stvari
Član 685
(1) Prtljag koji mu je putnik predao, prevozilac je dužan prevesti u isto vreme kad i
putnika i predati mu ga po završetku prevoza.
(2) Za gubitak i oštećenje prtljaga koji mu je putnik predao, prevozilac odgovara prema
odredbama za prevoz stvari.
(3) Za oštećenje stvari koje putnik drži sa sobom, prevozilac odgovara prema opštim
pravilima o odgovornosti.
Glava XV
UGOVOR O LICENCI
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 686
Ugovorom o licenci obavezuje se davalac licence da sticaocu licence ustupi, u celini ili
delimično, pravo iskorišćavanja pronalaska, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili
modela, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu.
Forma
Član 687
Ugovor o licenci mora biti zaključen u pismenoj formi.
Trajanje licence
Član 688 Licenca za iskorišćavanje patentiranog pronalaska uzorka ili modela ne može biti
zaključena za vreme duže od trajanja zakonske zaštite tih prava.
Isključiva licenca
Član 689
(1) Ugovorom o licenci sticalac licence stiče isključivo pravo iskorišćavanja predmeta
licence samo ako je to izričito ugovoreno (isključiva licenca).
(2) Ostale mogućnosti iskorišćavanja predmeta licence zadržava davalac licence.
(3) Ako u ugovoru o licenci nije naznačeno o kakvoj je licenci reč, smatra se da mu je
data neisključiva licenca.
Prostorno ograničenje prava iskorišćavanja
Član 690
(1) Pravo iskorišćavanja predmeta licence može biti prostorno ograničeno samo ako to
nije protivno propisima o jedinstvenom jugoslovenskom tržištu.
(2) Ako ugovorom o licenci nije prostorno ograničeno pravo iskorišćavanja predmeta
licence, smatra se da je licenca prostorno neograničena.
Odeljak 2
OBAVEZE DAVAOCA LICENCE
Predaja predmeta licence
Član 691
(1) Davalac licence je dužan da sticaocu licence u određenom roku preda predmet
licence.
(2) Davalac licence je dužan da sticaocu licence preda i tehničku dokumentaciju potrebnu
za praktičnu primenu predmeta licence.
Davanje uputstva i obaveštenja
Član 692
Davalac licence je dužan da sticaocu licence daje sva uputstva i obaveštenja koja su
potrebna za uspešno iskorišćavanje predmeta licence. Obaveza garantovanja
Član 693
Davalac licence garantuje sticaocu licence tehničku izvodljivost i tehničku upotrebljivost
predmeta licence.
Jemstvo
Član 694
(1) Davalac licence jemči da pravo iskorišćavanja koje je predmet ugovora pripada
njemu, da na njemu nema tereta i da nije ograničeno u korist nekog trećeg.
(2) Ako je predmet ugovora isključiva licenca, davalac licence jemči da pravo
iskorišćavanja nije ustupio drugome, ni potpuno ni delimično.
(3) Davalac licence je dužan čuvati i braniti pravo ustupljeno sticaocu licence od svih
zahteva trećih lica.
Obaveza davaoca isključive licence
Član 695
Ako je ugovorena isključiva licenca, davalac licence ne može ni u kom vidu sam
iskorišćavati predmet licence, niti njegove pojedine delove, niti to poveriti nekom
drugom u granicama prostornog važenja licence.
Odeljak 3
OBAVEZE STICAOCA LICENCE
Iskorišćavanje predmeta licence
Član 696
Sticalac licence je dužan iskorišćavati predmet licence na ugovoreni način, u ugovorenom
obimu i u ugovorenim granicama.
Korišćenje naknadnih usavršavanja
Član 697
Ako zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno, sticalac licence nije ovlašćen da
iskorišćava naknadna usavršavanja predmeta licence. Čuvanje predmeta licence u tajnosti
Član 698
Ako predmet licence sačinjava nepatentirani pronalazak ili tajno tehničko znanje i
iskustvo, sticalac licence je dužan da ga čuva u tajnosti.
Kvalitet
Član 699
(1) Ako je uz licencu za proizvodnju ustupljena i licenca za upotrebu žiga, sticalac
licence može stavljati u promet robu sa tim žigom samo ako je njen kvalitet isti kao što je
kvalitet robe koju proizvodi davalac licence.
(2) Suprotan sporazum nema pravno dejstvo.
Obeležavanje
Član 700
Sticalac licence je dužan robu obeležiti oznakom o proizvodnji po licenci.
Naknada
Član 701
Sticalac licence je dužan isplatiti davaocu licence ugovorenu naknadu u vreme i na način
kako je to određeno ugovorom.
Podnošenje izveštaja
Član 702
Ako se naknada određuje u zavisnosti od obima iskorišćavanja predmeta licence, sticalac
licence je dužan podneti davaocu licence izveštaj o obimu iskorišćavanja i izvršiti
obračun naknade svake godine, ako ugovorom nije za to određen kraći rok.
Izmena ugovorene naknade
Član 703
Ako je ugovorena naknada postala očigledno nesrazmerna u odnosu na prihod koji
sticalac licence ima od iskorišćavanja predmeta licence, zainteresovana strana može
zahtevati izmenu ugovorene naknade. Odeljak 4
PODLICENCA
Kad se može dati
Član 704
(1) Sticalac isključive licence može pravo iskorišćavanja predmeta licence ustupiti
drugome (podlicenca).
(2) Ugovorom se može predvideti da sticalac licence ne može dati drugome podlicencu,
ili mu je ne može dati bez dozvole davaoca licence.
Kad davalac može odbiti dozvolu
Član 705
Kad je za davanje podlicence potrebna dozvola davaoca licence, ovaj je može odbiti
sticaocu isključive licence samo iz ozbiljnih razloga.
Otkaz zbog nedozvoljene podlicence
Član 706
Davalac licence može otkazati ugovor o licenci bez otkaznog roka ako je podlicenca data
bez njegove dozvole, kad je ova prema zakonu ili prema ugovoru potrebna.
Neposredan zahtev davaoca licence
Član 707
(1) Ugovorom o podlicenci ne stvara se nikakav poseban pravni odnos između sticaoca
podlicence i davaoca licence, čak ni kad je davalac licence dao potrebnu dozvolu za
zaključenje podlicence.
(2) Ali, davalac licence može, radi naplate svojih potraživanja od sticaoca licence nastalih
iz licence, zahtevati neposredno od sticaoca podlicence isplatu iznosa koje ovaj duguje
davaocu podlicence po osnovu podlicence.
Odeljak 5
PRESTANAK UGOVORA
Protek određenog vremena Član 708
Ugovor o licenci zaključen na određeno vreme prestaje samim protekom vremena za koje
je zaključen, te nije potrebno da bude otkazan.
Prećutno obnavljanje licence
Član 709
(1) Kad po proteku vremena za koje je ugovor o licenci bio zaključen sticalac licence
produži da iskorišćava predmet licence, a davalac licence se tome ne protivi, smatra se da
je zaključen nov ugovor o licenci neodređenog trajanja, pod istim uslovima kao i
prethodni.
(2) Obezbeđenja koja su treća lica dala za prvu licencu prestaju sa protekom vremena za
koje je bila zaključena.
Otkaz
Član 710
(1) Ugovor o licenci čije trajanje nije određeno prestaje otkazom koji svaka strana može
dati drugoj, poštujući određeni otkazni rok.
(2) Ako otkazni rok nije ugovorom određen, iznosi šest meseci, s tim što davalac licence
ne može otkazati ugovor tokom prve godine njegovog važenja.
Smrt, stečaj i redovna likvidacija
Član 711
(1) U slučaju smrti davaoca licence, licenca se nastavlja sa njegovim naslednicima, ako
drukčije nije ugovoreno.
(2) U slučaju smrti sticaoca licence, licenca se nastavlja sa njegovim naslednicima koji
produžavaju njegovu delatnost.
(3) U slučaju stečaja ili redovne likvidacije sticaoca licence davalac licence može
raskinuti ugovor.
Glava XVI
OSTAVA
Odeljak 1 O OSTAVI UOPŠTE
Odsek 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 712
(1) Ugovorom o ostavi obavezuje se ostavoprimac da primi stvar od ostavodavca, da je
čuva i da je vrati kad je ovaj bude zatražio.
(2) Predmet ostave mogu biti samo pokretne stvari.
Ostava tuđe stvari
Član 713
(1) Ugovor o ostavi može punovažno zaključiti u svoje ime i lice koje nije sopstvenik
stvari, i ostavoprimac je dužan vratiti stvar njemu, izuzev ako bi doznao da je stvar
ukradena.
(2) Ako treće lice tužbom zahteva stvar od ostavoprimca kao sopstvenik, ostavoprimac je
dužan saopštiti sudu od koga lica je stvar primio, a istovremeno obavestiti ostavodavca o
podignutoj tužbi.
Odsek 2
OBAVEZE OSTAVOPRIMCA
Obaveze čuvanja i obaveštavanja
Član 714
(1) Ostavoprimac je dužan čuvati stvar kao svoju sopstvenu, a ako je ostava uz naknadu,
kao dobar privrednik, odnosno dobar domaćin.
(2) Ako su ugovoreni mesto ili način čuvanja stvari, ostavoprimac ih može promeniti
samo ako to zahtevaju promenjene okolnosti, inače odgovara i za slučajnu propast ili
slučajno oštećenje stvari.
(3) O svim promenama koje bi primetio na stvari i o opasnostima da budu oštećene na ma
koji način ostavoprimac je dužan obavestiti ostavodavca.
Predaja stvari drugom na čuvanje Član 715
Ostavoprimac ne može bez pristanka ostavodavca, ili bez nužde, predati poverenu mu
stvar drugome da je čuva, inače odgovara i za njenu slučajnu propast ili oštećenje.
Upotrebljavanje stvari
Član 716
(1) Ostavoprimac nema pravo da upotrebljava stvar poverenu mu na čuvanje.
(2) U slučaju nedozvoljene upotrebe stvari, ostavoprimac duguje ostavodavcu
odgovarajuću naknadu i odgovara za slučajnu propast ili oštećenje stvari koji bi se
dogodili tom prilikom.
(3) Kad je u ostavu data neka nepotrošna stvar i ostavoprimcu dozvoljeno da je
upotrebljava, onda se na odnose ugovarača primenjuju pravila o ugovoru o posluzi, a
samo o pitanjima vremena i mesta vraćanja stvari sudi se po pravilima o ugovoru o
ostavi, ako ugovarači nisu što drugo odredili u tom pogledu.
Upotrebljavanje i predaja stvari drugome
Član 717
Kad ostavoprimac bez pristanka ostavodavca i bez nužde suprotno ugovoru upotrebljava
stvar, menja mesto ili način njenog čuvanja ili kad stvar preda na čuvanje drugom licu, on
ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje stvari do kojih bi došlo i da je postupao u
skladu sa ugovorom.
Vraćanje stvari
Član 718
(1) Ostavoprimac je dužan vratiti stvar čim je ostavodavac zatraži i to sa svim plodovima
i drugim koristima od stvari.
(2) Ako je određen rok za vraćanje stvari, ostavodavac može tražiti da mu se stvar vrati i
pre isteka roka, izuzev kad rok nije ugovoren isključivo u interesu ostavodavca.
(3) Vraćanje se vrši u mestu predaje stvari ostavoprimcu, ako ugovorom nije određeno
neko drugo mesto, u kom slučaju ostavoprimac ima pravo na naknadu troškova prenosa
stvari.
Odsek 3
PRAVA OSTAVOPRIMCA Naknada troškova i štete
Član 719
Ostavoprimac ima pravo zahtevati od ostavodavca da mu naknadi troškove opravdano
učinjene radi očuvanja stvari, kao i štetu koju je imao zbog ostave.
Naknada
Član 720
Ostavoprimac nema pravo na naknadu za svoj trud, izuzev ako je naknada ugovorena,
ako se ostavoprimac bavi primanjem stvari na čuvanje, ili ako se naknada mogla
očekivati s obzirom na okolnosti posla.
Vraćanje stvari u slučaju besplatne ostave
Član 721
(1) Ostavoprimac koji se obavezao da besplatno čuva stvar određeno vreme može je
vratiti ostavodavcu pre isteka ugovorenog roka ako bi samoj stvari pretila opasnost
propasti ili oštećenja ili ako bi mu njeno dalje čuvanje moglo prouzrokovati štetu.
(2) Ako rok nije ugovoren, ostavoprimac iz prethodnog stava može u svako doba odustati
od ugovora, ali je dužan ostavodavcu odrediti primeran rok za preuzimanje stvari.
Odsek 4
POSEBNI SLUČAJEVI OSTAVE
Neprava ostava
Član 722
Kad su u ostavu date zamenljive stvari s pravom za ostavoprimca da ih potroši i
obavezom da vrati istu količinu stvari iste vrste, onda se na njegove odnose sa
ostavodavcem primenjuju pravila ugovora o zajmu, samo će u pogledu vremena i mesta
vraćanja važiti pravila ugovora o ostavi, ako ugovarači nisu što drugo odredili u tom
pogledu.
Ostava u nuždi
Član 723
Kome je stvar poverena u slučaju kakve nevolje, na primer u slučaju požara, zemljotresa,
poplave, dužan je čuvati je sa povećanom pažnjom. Odeljak 2
UGOSTITELJSKA OSTAVA
Ugostitelj kao ostavoprimac
Član 724
(1) Ugostitelj se smatra ostavoprimcem u pogledu stvari koje su gosti doneli i odgovara
za njihov nestanak ili oštećenje najviše do iznosa utvrđenog posebnim propisom.
(2) Ova odgovornost je isključena ako su stvari propale ili oštećene usled okolnosti koje
se nisu mogle izbeći ili otkloniti, usled nekog uzroka u samoj stvari, ako su nestale ili
oštećene ponašanjem samog gosta, ili ponašanjem lica koje je on doveo ili koja su mu
došla u posetu.
(3) Ugostitelj duguje potpunu naknadu ako mu je gost predao stvar na čuvanje, kao i ako
je šteta nastala njegovom krivicom ili krivicom lica za koje on odgovara.
Obaveze ugostitelja da primi stvari na čuvanje
Član 725
(1) Ugostitelj je dužan primiti na čuvanje stvari koje gosti donesu i hoće da mu predaju
na čuvanje, izuzev ako ne raspolaže podesnim prostorijama za njihov smeštaj, ili ako
njihovo čuvanje prelazi njegove mogućnosti iz nekog drugog uzroka.
(2) Ako ugostitelj neopravdano odbije da primi stvar na čuvanje, duguje potpunu
naknadu štete koju gost usled toga pretrpi.
Dužnost gosta da prijavi štetu
Član 726
Gost je dužan prijaviti nestanak ili oštećenje stvari čim dozna za njih, inače ima pravo na
naknadu samo ako dokaže da je šteta nastala krivicom ugostitelja ili lica za koje on
odgovara.
Objave o isključenju odgovornosti
Član 727
Nemaju nikakvog pravnog dejstva objave istaknute u prostorijama ugostitelja kojima se
isključuje, ograničava ili uslovljava njihova odgovornost za stvari koje su gosti doneli.
Pravo zadržavanja Član 728
Ugostitelj koji primi goste na noćenje ima pravo zadržati stvari koje su gosti doneli, do
potpune naplate potraživanja za smeštaj i ostale usluge.
Proširenje primene odredaba o ugostiteljskoj ostavi
Član 729
Odredbe o ugostiteljskoj ostavi shodno se primenjuju i na bolnice, garaže, kola za
spavanje, organizovane kampove i sl.
Glava XVII
USKLADIŠTENJE
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 730
(1) Ugovorom o uskladištenju obavezuje se skladištar da primi i čuva određenu robu i da
preduzima potrebne ili ugovorene mere radi njenog očuvanja u određenom stanju, te da je
preda na zahtev ostavodavca ili drugog ovlašćenog lica, a ostavodavac se obavezuje da
mu za to plati određenu naknadu.
(2) Prilikom predaje robe ostavodavac je dužan dati sva potrebna obaveštenja o njoj i
izjaviti kolika je njena vrednost.
Isključenje odgovornosti i neke obaveze skladištara
Član 731
(1) Skladištar odgovara za štetu na robi osim ako dokaže da je šteta prouzrokovana usled
okolnosti koje se nisu mogle izbeći ili otkloniti ili je prouzrokovana krivicom
ostavodavca, manama ili prirodnim svojstvima robe, kao i neispravnom ambalažom.
(2) Skladištar je dužan da upozori ostavodavca na mane, ili prirodna svojstva robe,
odnosno na neispravnu ambalažu usled kojih može doći do štete na robi, čim je navedene
nedostatke opazio ili morao opaziti. (3) Ako bi se na robi dešavale takve neotklonjive promene zbog kojih postoji opasnost da
se roba pokvari ili propadne, skladištar je dužan, ako to po njegovom pozivu ne bi mogao
na vreme da učini ostavodavac, prodati robu bez odlaganja na najpogodniji način.
(4) Skladištar je obavezan da preduzima radnje radi očuvanja prava ostavodavca prema
prevoziocu koji mu je predao robu za račun ostavodavca u oštećenom ili manljivom
stanju.
Kad postoji dužnost osiguranja
Član 732
(1) Skladištar je dužan da osigura robu primljenu na čuvanje samo ako je to ugovoreno.
(2) Ako ugovorom nije određeno koje rizike treba da obuhvati osiguranje, skladištar je
dužan da osigura robu od uobičajenih rizika.
Ograničenje naknade štete
Član 733
Naknada štete koju je skladištar dužan platiti zbog propasti, umanjenja ili oštećenja robe
za vreme od njenog prijema do predaje, ne može preći stvarnu vrednost robe, osim ako je
štetu prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom.
Mešanje zamenljivih stvari
Član 734
(1) Skladištar ne može pomešati primljene zamenljive stvari sa stvarima iste vrste i iste
kakvoće, osim ako je ostavodavac na to pristao, ili ako je očigledno da se radi o stvarima
koje se mogu mešati bez opasnosti od nastanka štete za ostavodavca.
(2) Ako su stvari pomešane, skladištar može na zahtev ovlašćenog lica bez sudelovanja
ostalih ovlašćenih lica iz smeše zamenljivih stvari izdvojiti deo koji mu pripada.
Pregledanje robe i uzimanje uzoraka
Član 735
Skladištar je dužan dozvoliti ovlašćenom licu da pregleda robu i da uzima uzorke od nje.
Potraživanje skladištara i pravo zaloge
Član 736 (1) Pored naknade za čuvanje, skladištar ima pravo na naknadu troškova koji su bili
potrebni za očuvanje robe.
(2) Za svoja potraživanja iz ugovora o uskladištenju i ostala potraživanja nastala u vezi sa
čuvanjem robe on ima založno pravo na toj robi.
Podizanje robe i prodaja nepodignute robe
Član 737
(1) Ostavodavac može robu podići i pre ugovorenog roka.
(2) Ako ostavodavac ne podigne robu po isteku ugovorenog roka ili po isteku godine
dana ako nije ugovoren rok za čuvanje, skladištar može za njegov račun prodati robu na
javnoj prodaji, ali je dužan obavestiti ga prethodno o svojoj nameri i ostaviti mu naknadni
rok najmanje od osam dana da robu podigne.
Nedostaci pri prijemu robe
Član 738
(1) Primalac robe dužan je robu pregledati u trenutku njenog preuzimanja.
(2) Ako prilikom preuzimanja robe primeti nedostatke, primalac je dužan da o tome
odmah upozori skladištara, inače se smatra da je roba uredno primljena.
(3) O nedostacima robe koji se nisu mogli utvrditi u trenutku preuzimanja, primalac je
dužan da na pouzdan način obavesti skladištara u roku od sedam dana, računajući od
dana preuzimanja robe, inače se smatra da je roba uredno primljena.
Primena pravila o ostavi
Član 739
Na ugovore o uskladištenju shodno se primenjuju pravila o ostavi, ukoliko pravilima o
uskladištenju nije drukčije regulisano.
Odeljak 2
SKLADIŠNICA
Dužnost izdavanja skladišnice
Član 740 Skladištar koji je na osnovu zakona ovlašćen da za robu primljenu na uskladištenje izda
skladišnicu dužan ju je izdati ostavodavcu na njegov zahtev.
Sastojci i sadržina skladišnice
Član 741
(1) Skladišnica se sastoji iz priznanice i založnice.
(2) Priznanica i založnica sadrže podatke: naziv, odnosno ime i zanimanje ostavodavca,
njegovo sedište, odnosno prebivalište, naziv i sedište skladištara, datum i broj
skladišnice, mesto gde se skladište nalazi, vrstu, prirodu i količinu robe, navod o tome do
koga iznosa je roba osigurana, kao i ostale podatke potrebne za raspoznavanje robe i
određivanje njene vrednosti.
(3) Priznanica i založnica moraju se pozivati jedna na drugu.
Skladišnica za delove robe
Član 742
(1) Ostavodavac može zahtevati da skladištar podeli robu na određene delove i da mu za
svaki deo izda zasebnu skladišnicu.
(2) Ako je već dobio skladišnicu za celu količinu robe, on može zahtevati da skladištar
podeli robu na određene delove i da mu, u zamenu za skladišnicu koju je dobio, izda
posebne skladišnice za svaki pojedini deo.
(3) Ostavodavac može zahtevati da mu skladištar izda skladišnicu samo za jedan deo
zamenljive robe koji je ostavio kod njega.
Prava imaoca skladišnice
Član 743
(1) Imalac skladišnice ima pravo zahtevati da mu se preda roba označena na njoj.
(2) On može raspolagati robom označenom u skladišnici prenošenjem skladišnice.
Prenošenje priznanice i založnice
Član 744
(1) Priznanica i založnica mogu se prenositi indosamentom, zajedno ili odvojeno.
(2) Prilikom svakog prenosa na njima mora biti ubeležen datum. (3) Na zahtev prijemnika priznanice ili založnice, prenos na njega prepisaće se u registar
skladišta, gde će se ubeležiti i njegovo sedište odnosno prebivalište.
Pravo imaoca priznanice
Član 745
(1) Prenos priznanice bez založnice daje prijemniku pravo da zahteva da mu se preda
roba samo ako isplati imaocu založnice, ili položi skladištaru za imaoca založnice, iznos
koji treba da mu bude isplaćen na dan dospelosti potraživanja.
(2) Imalac priznanice bez založnice može zahtevati da se roba proda, ako se postignutom
cenom može isplatiti iznos na koji ima pravo imalac založnice, s tim da se ostvareni višak
preda njemu.
(3) Kad se radi o zamenljivim stvarima, imalac priznanice bez založnice može zahtevati
da mu skladištar preda jedan deo robe pod uslovom da položi skladištaru za račun imaoca
založnice odgovarajući iznos u novcu.
Prava imaoca založnice
Član 746
(1) Prenos založnice bez priznanice daje prijemniku pravo zaloge na robi.
(2) Prilikom prvog prenosa, na založnici moraju biti ubeleženi naziv odnosno ime i
zanimanje poverioca, njegovo poslovno sedište, odnosno prebivalište, iznos njegovog
potraživanja računajući i kamate, i datum dospevanja.
(3) Prvi prijemnik založnice dužan je bez odlaganja prijaviti skladištaru da je na njega
izvršen prenos založnice, a skladište je dužno prepisati taj prenos u svoj registar i na
samoj založnici zabeležiti da je ovaj prepis izvršen.
(4) Bez obavljanja radnji iz prethodnog stava, založnica se ne može dalje prenositi
indosamentom.
(5) Založnica koja ne sadrži iznos potraživanja založnog poverioca, obavezuje u korist
založnog poverioca celokupnu vrednost stvari navedenu u njoj.
Protest zbog neisplate i prodaje robe
Član 747
(1) Imalac založnice bez priznanice, kome ne bude isplaćeno u roku potraživanje
obezbeđeno založnicom, dužan je, pod pretnjom gubitka prava da zahteva isplatu od
prenosilaca, podići protest prema Zakonu o menici. (2) Imalac založnice koji je podigao protest može po proteku osam dana od dospelosti
potraživanja zahtevati prodaju založene robe, a isto pravo pripada i prenosiocu koji je
isplatio imaocu založnice potraživanje obezbeđeno založnicom.
(3) Od iznosa postignutog prodajom izdvaja se potrebna svota za podmirenje troškova
prodaje, potraživanja skladištara iz ugovora o uskladištenju i ostalih njegovih
potraživanja nastalih u vezi sa ostavljenom robom, zatim se isplaćuje obezbeđeno
potraživanje imaoca založnice, a ostatak pripada imaocu priznanice.
Zahtev isplate od prenosilaca založnice
Član 748
(1) Imalac založnice može zahtevati isplatu od prenosioca tek ako nije mogao postići
potpuno namirenje prodajom založene robe.
(2) Ovaj zahtev mora biti podignut u roku određenom u Zakonu o menici za zahtev
prema indosantima, i taj rok počinje teći od dana kad je izvršena prodaja robe.
(3) Imalac založnice gubi pravo da zahteva isplatu od prenosilaca ako ne bude zahtevao
prodaju robe najdalje u roku od mesec dana od protesta.
Glava XVIII
NALOG
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 749
(1) Ugovorom o nalogu obavezuje se nalogoprimac prema nalogodavcu da za njegov
račun preduzme određene poslove.
(2) Istovremeno se nalogoprimac ovlašćuje na preduzimanje tih poslova.
(3) Nalogoprimac ima pravo na naknadu za svoj trud, osim ako je drukčije ugovoreno ili
proizlazi iz prirode međusobnog odnosa.
Lica dužna da odgovore na ponudu naloga
Član 750 Ko se bavi vršenjem tuđih poslova kao zanimanjem ili se javno nudi za vršenje tih
poslova, dužan je, ako neće da prihvati ponuđeni nalog koji se odnosi na te poslove, da o
tome bez odlaganja obavesti drugu stranu, inače odgovara za štetu koju bi ova pretrpela
zbog toga.
Odeljak 2
OBAVEZE NALOGOPRIMCA
Izvršenje naloga kako glasi
Član 751
(1) Nalogoprimac je dužan izvršiti nalog prema primljenim uputstvima, sa pažnjom
dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina, ostajući u njegovim granicama i u svemu
paziti na interese nalogodavca i njima se rukovoditi.
(2) Kad nalogoprimac smatra da bi izvršenje naloga po dobijenim uputstvima bilo od
štete za nalogodavca, on je dužan skrenuti na to njegovu pažnju i tražiti nova uputstva.
(3) Ako nalogodavac nije dao određena uputstva o poslu koji treba obaviti, nalogoprimac
je dužan, rukovodeći se interesima nalogodavca, postupiti kao dobar privrednik, odnosno
dobar domaćin, a ako je nalog bez naknade, kako bi u istim okolnostima postupio u
sopstvenoj stvari.
Odstupanje od naloga i uputstava
Član 752
(1) Od dobijenog naloga i uputstava nalogoprimac može odstupati samo sa saglasnošću
nalogodavca, a kada mu zbog kratkoće vremena ili iz kog drugog uzroka nije moguće
tražiti saglasnost nalogodavca, on može odstupiti od naloga i uputstava samo ako je po
proceni svih okolnosti, mogao osnovano smatrati da to zahtevaju interesi nalogodavca.
(2) Ako nalogoprimac prekorači granice naloga ili odstupi od dobijenih uputstava van
slučaja predviđenog u prethodnom stavu, neće se smatrati za nalogoprimca, već za
poslovođu bez naloga, izuzev ako nalogodavac naknado odobri ono što je uradio.
Zamena
Član 753
(1) Nalogoprimac je dužan izvršiti nalog lično.
(2) On može poveriti izvršenje naloga drugome samo ako mu je nalogodavac to dozvolio,
kao i ako je na to prinuđen okolnostima. (3) U tim slučajevima on odgovara samo za izbor zamenika i za uputstva koja mu je dao.
(4) U ostalim slučajevima on odgovara za rad zamenika, kao i za slučajnu propast ili
oštećenje stvari koji bi se dogodili kod zamenika.
(5) Nalogodavac može u svakom slučaju zahtevati neposredno od zamenika izvršenje
obaveze iz naloga.
Polaganje računa
Član 754
O izvršenom poslu nalogoprimac je dužan položiti račun i predati bez odugovlačenja
nalogodavcu sve što je primio na osnovu obavljanja poverenih poslova, bez obzira na to
da li je ono što je primio za nalogodavca bilo dugovano ovome ili ne.
Podnošenje izveštaja
Član 755
Nalogoprimac je dužan na zahtev nalogodavca podneti izveštaj o stanju poslova i položiti
račun i pre određenog vremena.
Odgovornost za upotrebu nalogodavčevog novca
Član 756
Ako se nalogoprimac služio za svoje potrebe novcem koji je primio za nalogodavca,
dužan je platiti kamatu po najvišoj dozvoljenoj ugovornoj stopi, računajući od dana
upotrebe, a na ostali dugovani novac koji nije predao na vreme, zateznu kamatu,
računajući od dana kad ga je bio dužan predati.
Solidarna odgovornost nalogoprimaca
Član 757
Ako je vršenje nekog posla povereno nekolicini istim nalogom da ga zajednički vrše, oni
odgovaraju solidarno za obaveze iz tog naloga, ako što drugo nije ugovoreno.
Odeljak 3
OBAVEZE NALOGODAVCA
Predujmljivanje novca
Član 758 Nalogodavac je dužan na zahtev nalogoprimca dati mu izvesnu svotu novca za
predviđene izdatke.
Naknada troškova i preuzimanje obaveza
Član 759
(1) Nalogodavac je dužan naknaditi nalogoprimcu, čak i ako njegov trud bez njegove
krivice nije imao uspeha, sve potrebne troškove koje je učinio za izvršenje naloga, sa
kamatom od dana kad su učinjeni.
(2) On je dužan preuzeti obaveze koje je nalogoprimac uzeo na sebe vršeći u svoje ime
poverene mu poslove, ili ga na koji drugi način osloboditi njih.
Naknada štete
Član 760
Nalogodavac je dužan naknaditi nalogoprimcu štetu koju je ovaj pretrpeo bez svoje
krivice u vršenju naloga.
Visina naknade
Član 761
Ako drukčije nije ugovoreno, nalogodavac duguje naknadu u uobičajenoj visini, a ako o
tome nema običaja, onda pravičnu naknadu.
Isplata naknade
Član 762
(1) Ukoliko nije drukčije ugovoreno, nalogodavac je dužan isplatiti nalogoprimcu
naknadu po obavljenom poslu.
(2) Ako je nalogoprimac bez svoje krivice samo delimično obavio nalog, ima pravo na
srazmerni deo naknade.
(3) U slučaju kad bi unapred ugovorena naknada bila u očiglednoj nesrazmeri sa
učinjenim uslugama, nalogodavac može zahtevati njeno smanjenje.
Pravo zaloge
Član 763 Radi obezbeđenja naknade i troškova nalogoprimac ima pravo zaloge na pokretnim
stvarima nalogodavca koji je dobio po osnovu naloga, kao i na novčanim iznosima koje
je naplatio za račun nalogodavca.
Solidarna odgovornost nalogodavaca
Član 764
Ako je više njih poverilo nalogoprimcu izvršenje naloga, oni mu odgovaraju solidarno.
Odeljak 4
PRESTANAK NALOGA
Odustanak od ugovora
Član 765
(1) Nalogodavac može odustati od ugovora.
(2) U slučaju odustanka od ugovora u kome nalogoprimcu pripada naknada za njegov
trud, nalogodavac je dužan isplatiti nalogoprimcu odgovarajući deo naknade, i naknaditi
mu štetu koju je pretrpeo odustankom od ugovora, ako za odustanak nije bilo osnovanih
razloga.
Otkaz
Član 766
(1) Nalogoprimac može otkazati nalog kad hoće, samo ne u nevreme.
(2) On je dužan naknaditi nalogodavcu štetu koju je ovaj pretrpeo zbog otkaza naloga u
nevreme, izuzev kad su za otkaz postojali osnovani razlozi.
(3) Nalogoprimac je dužan produžiti posle otkaza poslove koji ne trpe odlaganje, dok
nalogodavac ne bude u mogućnosti da preuzme brigu o njima.
Smrt, prestanak pravnog lica
Član 767
(1) Nalog prestaje smrću nalogoprimca.
(2) Naslednici nalogoprimca dužni su da o njegovoj smrti što pre obaveste nalogodavca i
preduzmu što je potrebno za zaštitu njegovih interesa, dok ne bude u stanju da sam
preuzme brigu o njima. (3) Nalog prestaje smrću nalogodavca samo ako je tako ugovoreno ili ako se
nalogoprimac primio naloga s obzirom na svoje lične odnose sa nalogodavcem.
(4) U tom slučaju nalogoprimac je dužan produžiti poverene poslove, ako bi inače
nastupila šteta za naslednike, dok ovi ne budu u mogućnosti da sami preuzmu brigu o
njima.
(5) Ako je nalogodavac ili nalogoprimac neko pravno lice, nalog prestaje kad to lice
prestane postojati.
Stečaj, lišenje poslovne sposobnosti
Član 768
Nalog prestaje kad nalogodavac ili nalogoprimac padne pod stečaj ili bude potpuno ili
delimično lišen poslovne sposobnosti.
Čas prestanka naloga
Član 769
(1) Kad je nalogodavac odustao od ugovora, kao i kad je umro ili pao pod stečaj, ili
potpuno ili delimično lišen poslovne sposobnosti, nalog prestaje u času kad je
nalogoprimac saznao za događaj zbog koga nalog prestaje.
(2) Kad je nalogoprimcu izdato pismeno punomoćje dužan ga je vratiti po prestanku
naloga.
Izuzeci
Član 770
Kad je nalog dat da bi nalogoprimac mogao postići ispunjenje nekog svog potraživanja
od nalogodavca, nalogodavac ne može odustati od ugovora i nalog ne prestaje ni smrću,
ni stečajem nalogodavca ili nalogoprimca, ni kad jedan od njih bude potpuno ili
delimično lišen poslovne sposobnosti.
Glava XIX
KOMISION
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam Član 771
(1) Ugovorom o komisionu obavezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u
svoje ime i za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu poverava komitent.
(2) Komisionar ima pravo na naknadu i kad ova nije ugovorena.
Primena pravila o ugovoru o nalogu
Član 772
Na ugovor o komisionu shodno se primenjuju pravila o nalogu, ukoliko pravilima o
komisionu nije drukčije određeno.
Zaključenje posla pod uslovima različitim od naloga
Član 773
(1) Ako je komisionar zaključio neki posao po nepovoljnijim uslovima od onih određenih
nalogom kad to nije smeo, dužan je naknaditi komitentu razliku, kao i prouzrokovanu
štetu.
(2) U slučaju iz prethodnog stava komitent može odbiti da prihvati zaključeni posao, pod
uslovom da o tome odmah obavesti komisionara.
(3) Ali, komitent gubi to pravo ako komisionar pokaže spremnost da mu odmah isplati
razliku i naknadi prouzrokovanu štetu.
(4) Ako je posao zaključen po povoljnijim uslovima od onih određenih nalogom, sva tako
postignuta korist pripada komitentu.
Prodaja robe prezaduženom licu
Član 774
Komisionar odgovara komitentu za štetu ako je prodao robu licu za čiju je prezaduženost
znao ili je mogao znati.
Kad sam komisionar kupuje robu komitenta ili mu prodaje svoju robu
Član 775
(1) Komisionar kome je povereno da proda ili da kupi neku robu kotiranu na berzi ili na
tržištu može, ako mu je komitent to dozvolio, zadržati robu za sebe kao kupac, odnosno
isporučiti je kao prodavac, po ceni u vreme izvršenja poverenog posla. (2) U tom slučaju između komisionara i komitenta nastaju odnosi iz ugovora o prodaji.
(3) Ako se berzanska, odnosno tržišna cena i cena koju je odredio komitent ne slažu,
komisionar – prodavac ima pravo na manju od ove dve cene, a komisionar – kupac dužan
je platiti veću.
Odeljak 2
OBAVEZE KOMISIONARA
Čuvanje i osiguranje
Član 776
(1) Komisionar je dužan čuvati poverenu robu sa pažnjom dobrog privrednika.
(2) On odgovara i za slučajnu propast ili oštećenje robe ako je nije osigurao, a prema
nalogu je bio dužan to učiniti.
Obaveštenje o stanju primljene robe
Član 777
(1) Prilikom preuzimanja robe od prevozioca, koju mu je poslao komitent, komisionar je
dužan utvrditi njeno stanje i bez odlaganja izvestiti komitenta o danu prispeća robe, kao i
o vidljivim oštećenjima ili manjku, inače odgovara za štetu koja bi zbog tog propuštanja
nastala za komitenta.
(2) On je dužan preduzeti sve potrebne mere radi očuvanja prava komitenta prema
odgovornom licu.
Obaveštenje o promenama na robi
Član 778
Komisionar je dužan obavestiti komitenta o svim promenama na robi zbog kojih bi ona
mogla izgubiti od svoje vrednosti, a ako nema vremena za čekanje njegovih uputstava, ili
ako on odugovlači sa davanjem uputstava, u slučaju opasnosti znatnijeg oštećenja robe,
komisionar je dužan prodati je na najpogodniji način.
Saopštavanje komitentu imena saugovarača
Član 779
(1) Komisionar je dužan saopštiti komitentu sa kojim je licem obavio posao koji mu je
komitent poverio. (2) Ovo pravilo ne važi u slučaju prodaje pokretnih stvari koja se vrši preko komisionih
prodavnica, osim ako nije drukčije ugovoreno.
Polaganje računa
Član 780
(1) Komisionar je dužan položiti račun o obavljenom poslu bez nepotrebnog odlaganja.
(2) On je dužan predati komitentu sve što je primio po osnovu posla izvršenog za njegov
račun.
(3) Komisionar je dužan preneti na komitenta potraživanja i ostala prava koja je stekao
prema trećem sa kojim je obavio posao u svoje ime i za njegov račun.
Delkredere
Član 781
(1) Komisionar odgovara za ispunjenje obaveza svog saugovarača samo ako je posebno
jemčio da će on svoje obaveze ispuniti (delcredere), u kom slučaju on odgovara solidarno
sa njim.
(2) Komisionar koji je jemčio za ispunjenje obaveza svog saugovarača ima pravo i na
posebnu naknadu (delcredere provizija).
Odeljak 3
OBAVEZE KOMITENTA
Naknada (provizija)
Član 782
(1) Komitent je dužan isplatiti komisionaru naknadu kad bude izvršen posao koji je
komisionar obavio, kao i ako izvršenje posla bude sprečeno nekim uzrokom za koji
odgovara komitent.
(2) U slučaju postupnog izvršavanja, komisionar može zahtevati srazmeran deo naknade
posle svakog delimičnog ispunjenja.
(3) Ako ne dođe do izvršenja zaključenog posla iz uzroka za koji ne odgovaraju ni
komisionar ni komitent, komisionar ima pravo na odgovarajuću naknadu za svoj trud.
(4) Komisionar koji je neverno postupio prema komitentu nema pravo na naknadu. Visina naknade
Član 783
(1) Ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom, komisionaru pripada naknada
prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu.
(2) Ako je u datom slučaju naknada nesrazmerno velika prema obavljenom poslu i
postignutom rezultatu, sud je može, na zahtev komitenta, sniziti na pravičan iznos.
Naknada troškova
Član 784
(1) Komitent je dužan naknaditi komisionaru troškove koji su bili potrebni za izvršenje
naloga sa kamatom od dana kad su učinjeni.
(2) Komitent je dužan dati komisionaru posebnu naknadu za upotrebu njegovih skladišta i
transportnih sredstava, ako ona nije obuhvaćena naknadom za izvršenje posla.
Predujmljivanje novca komisionaru
Član 785
Ako ugovorom o komisionu nije što drugo određeno, komitent nije dužan predujmiti
komisionaru potrebna sredstva za obavljanje poverenog posla.
Odeljak 4
ZALOŽNO PRAVO
Član 786
(1) Komisionar ima pravo zaloge na stvarima koje su predmet ugovora o komisionu dok
se te stvari nalaze kod njega, ili kod nekog koji ih drži za njega ili dok on ima u rukama
ispravu pomoću koje može raspolagati njima.
(2) Iz vrednosti tih stvari komisionar može naplatiti pre ostalih komitentovih poverilaca
svoja potraživanja po osnovu svih komisionih poslova sa komitentom kao i po osnovu
zajmova i predujmova datih komitentu, bez obzira na to da li su nastala u vezi sa tim
stvarima ili nekim drugim.
(3) Pravo prvenstvene naplate ima komisionar iz potraživanja koja je, izvršavajući nalog,
stekao za račun komitenta.
Odeljak 5 ODNOSI SA TREĆIM LICIMA
Komitentova prava na potraživanja iz posla sa trećim
Član 787
(1) Komitent može zahtevati ispunjenje potraživanja iz posla koji je komisionar zaključio
sa trećim i za njegov račun tek pošto mu ih komisionar ustupi.
(2) Ali, u pogledu odnosa komitenta sa komisionarom i njegovim poveriocima, ova se
potraživanja od svog nastanka smatraju kao komitentova potraživanja.
Ograničenje prava komisionarovih poverilaca
Član 788
Poverioci komisionara ne mogu radi naplate svojih potraživanja, ni u slučaju njegovog
stečaja, preduzeti mere izvršenja na pravima i stvarima koje je komisionar, izvršavajući
nalog, stekao u svoje ime, ali za račun komitenta, izuzev ako se radi o potraživanjima
nastalim u vezi sa sticanjem tih prava i stvari.
Stečaj komisionara
Član 789
(1) U slučaju stečaja komisionara komitent može zahtevati izlučenje iz stečajne mase
stvari koje je predao komisionaru radi prodaje za njegov račun, kao i stvari koje je
komisionar nabavio za njegov račun.
(2) U istom slučaju komitent može zahtevati od trećeg kome je komisionar predao stvari,
da mu isplati njihovu cenu, odnosno njen još neisplaćeni deo.
Glava XX
UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 790
(1) Ugovorom o trgovinskom zastupanju obavezuje se zastupnik da se stalno stara da
treća lica zaključuju ugovore sa njegovim nalogodavcem, i da u tom smislu posreduje između njih i nalogodavca, kao i da po dobijenom ovlašćenju zaključuje ugovore sa
trećim licima u ime i za račun nalogodavca, a ovaj se obavezuje da mu za svaki
zaključeni ugovor isplati određenu naknadu (proviziju).
(2) Nalogodavac može imati na istom području za istu vrstu poslova više zastupnika.
(3) Jedan zastupnik ne može bez pristanka nalogodavca preuzeti obavezu da na istom
području i za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavca.
Forma
Član 791
Ugovor o trgovinskom zastupanju mora biti zaključen u pismenoj formi.
Zaključivanje ugovora u ime nalogodavca
Član 792
Zastupnik može zaključivati ugovore u ime i za račun svog nalogodavca, ako je za to od
njega dobio posebno ili generalno ovlašćenje.
Primanje ispunjenja
Član 793
Zastupnik ne može zahtevati ni primiti ispunjenje potraživanja svog nalogodavca, ako za
to nije posebno ovlašćen.
Izjave zastupniku za nalogodavca
Član 794
Kad je ugovor zaključen posredovanjem zastupnika, onda saugovarač nalogodavca može
punovažno činiti zastupniku izjave koje se tiču nedostataka predmeta ugovora, kao i
druge izjave u vezi sa tim ugovorom, u cilju očuvanja ili vršenja prava iz ugovora.
Izjave u ime nalogodavca
Član 795
Zastupnik je ovlašćen da u cilju očuvanja prava svog nalogodavca čini potrebne izjave
njegovom saugovaraču.
Mere obezbeđenja Član 796
U cilju zaštite interesa nalogodavca zastupnik može zahtevati preduzimanje potrebnih
mera obezbeđenja.
Odeljak 2
OBAVEZE ZASTUPNIKA
Staranje o interesima nalogodavca
Član 797
(1) Zastupnik je dužan starati se o interesima nalogodavca i u svim poslovima koje
preduzima dužan je postupiti sa pažnjom dobrog privrednika.
(2) Pri tome je dužan držati se uputstava koja mu je dao nalogodavac.
(3) On je dužan davati nalogodavcu sva potrebna obaveštenja o tržišnoj situaciji, naročito
ona koja su od značaja za svaki pojedini posao.
Učestvovanje u zaključivanju poslova
Član 798
Zastupnik je dužan da učestvuje po uputstvima nalogodavca pri zaključivanju poslova i to
do njihovog potpunog okončanja.
Čuvanje poslovnih tajni
Član 799
(1) Zastupnik je dužan čuvati poslovne tajne svog nalogodavca za koje je doznao u vezi
sa poverenim poslom.
(2) On odgovara ako ih iskoristi ili drugome otkrije i posle prestanka ugovora o
trgovinskom zastupanju.
Vraćanje stvari datih na upotrebu
Član 800
Po prestanku ugovora o trgovinskom zastupanju, zastupnik je dužan vratiti nalogodavcu
sve stvari koje mu je ovaj predao na upotrebu za vreme trajanja ugovora.
Poseban slučaj odgovornosti Član 801
(1) Zastupnik odgovara nalogodavcu za ispunjenje obaveza iz ugovora za čije je
zaključenje posredovao ili koje je po ovlašćenju on zaključio u ime nalogodavca, samo
ako je za to posebno pismeno jemčio.
(2) U tom slučaju on ima pravo i na posebnu naknadu (delkredere provizija).
Odeljak 3
OBAVEZE NALOGODAVCA
Materijal i dokumentacija
Član 802
Kad je za obavljanje njegovih poslova zastupniku potreban određeni materijal ili
određena dokumentacija, nalogodavac je dužan da mu to stavi na raspolaganje.
Dužnost obaveštavanja
Član 803
(1) Nalogodavac može po svom nahođenju prihvatiti ili odbaciti zaključenje ugovora
pripremljenog od strane zastupnika, ali je dužan da bez odlaganja obavesti zastupnika o
svojoj odluci.
(2) Nalogodavac je dužan da bez odlaganja obavesti zastupnika o potrebi da se obim
poslova zaključenih njegovim posredovanjem svede na manju meru nego što je zastupnik
mogao osnovano očekivati, kako bi ovaj blagovremeno smanjio svoju preduzimljivost u
odgovarajućoj meri, inače mu odgovara za pretrpljenu štetu.
Naknada (provizija)
Član 804
(1) Nalogodavac je dužan isplatiti zastupniku naknadu za ugovore zaključene njegovim
posredovanjem, kao i za ugovore koje je sam zastupnik zaključio, ako je za to bio
ovlašćen.
(2) Zastupnik ima pravo na naknadu i za ugovore koje je nalogodavac zaključio
neposredno sa klijentima koje je zastupnik našao.
Sticanje prava na naknadu
Član 805 Ukoliko između ugovorenih strana nije drukčije ugovoreno, pravo na naknadu stiče
zastupnik kad ugovor bude izvršen, ali mu to pravo pripada i kad ugovor ostane
neizvršen, ako je do toga došlo iz uzroka koji je na strani nalogodavca.
Visina naknade
Član 806
(1) Ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom, zastupnik ima pravo na
uobičajenu naknadu.
(2) Ako je u datom slučaju naknada nesrazmerno velika prema učinjenoj usluzi, sud je
može na zahtev nalogodavca sniziti na pravičan iznos.
Posebna naknada
Član 807
Zastupnik koji je po ovlašćenju nalogodavca izvršio naplatu nekog njegovog potraživanja
ima pravo na posebnu naknadu od naplaćene svote.
Troškovi
Član 808
(1) Zastupnik nema pravo na naknadu troškova koji proizlaze iz redovnog vršenja
posredničkih poslova, osim ako je drukčije ugovoreno.
(2) Ali, on ima pravo na naknadu posebnih troškova koje je učinio u korist nalogodavca
ili po njegovom nalogu.
Odeljak 4
ZALOŽNO PRAVO
Član 809
Radi obezbeđenja naplate svojih dospelih potraživanja nastalih u vezi sa ugovorom
zastupnik ima pravo zaloge na svotama koje je naplatio za nalogodavca, po njegovom
ovlašćenju, kao i na svim nalogodavčevim stvarima koje je u vezi sa ugovorom primio od
nalogodavca ili od nekog drugog, dok se nalaze kod njega, ili kod nekog koji ih drži za
njega, ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može raspolagati njima.
Odeljak 5
PRESTANAK UGOVORA Raskidanje ugovora zaključenog na neodređeno vreme
Član 810
(1) Kad trajanje ugovora o trgovinskom zastupanju nije određeno ugovorom niti se iz
okolnosti posla može odrediti, svaka strana može raskinuti ugovor krajem svakog
kalendarskog tromesečja.
(2) Otkaz mora biti saopšten drugoj strani najmanje mesec dana pre isteka kalendarskog
tromesečja, a ako je ugovor trajao tri godine, otkaz joj mora biti saopšten dva meseca pre
isteka kalendarskog tromesečja.
(3) Ugovorne strane mogu drukčije odrediti rokove otkaza i prestanka ugovora, ali
između otkaza i prestanka ugovora mora biti ostavljen rok od najmanje mesec dana.
Raskidanje ugovora bez otkaznog roka
Član 811
(1) Iz ozbiljnih uzroka svaka strana može navodeći te uzroke raskinuti ugovor bez
otkaznog roka.
(2) Ako je izjava o raskidanju učinjena bez ozbiljnih uzroka, ona se smatra kao otkaz sa
redovnim otkaznim rokom.
(3) Zastupnik koji je usled neosnovanog otkaza prekinuo svoju delatnost ima pravo na
naknadu štete zbog izgubljene provizije, a ako je on neosnovano otkazao ugovor, pravo
na naknadu štete pripada nalogodavcu.
(4) Neosnovani otkaz daje pravo drugoj strani da raskine ugovor bez otkaznog roka.
Prestanak ugovora zaključenog za određeno vreme
Član 812
(1) Kad je ugovor o trgovinskom zastupanju zaključen za određeno vreme, on prestaje
samim istekom određenog vremena.
(2) Ako se takav ugovor prećutno produži, smatra se dalje kao ugovor zaključen za
neodređeno vreme.
Glava XXI
POSREDOVANJE
Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 813
Ugovorom o posredovanju obavezuje se posrednik da nastoji naći i dovesti u vezu sa
nalogodavcem lice koje bi s njim pregovaralo o zaključenju određenog ugovora, a
nalogodavac se obavezuje da mu isplati određenu naknadu, ako taj ugovor bude
zaključen.
Primena odredbi zakona o ugovoru o delu
Član 814
Kad je ugovoreno da će posrednik imati pravo na određenu naknadu i ako njegovo
nastojanje ostane bez rezultata, o takvom ugovoru sudiće se prema odredbama koje važe
za ugovor o delu.
Primanje ispunjenja
Član 815
(1) Nalog za posredovanje ne sadrži ovlašćenje za posrednika da za nalogodavca primi
ispunjenje obaveze iz ugovora zaključenog njegovim posredovanjem.
(2) Za to je potrebno posebno pismeno punomoćje.
Opozivanje naloga za posredovanje
Član 816
Nalogodavac može opozvati nalog za posredovanje kad god hoće, ako se toga nije
odrekao i pod uslovom da opozivanje nije protivno savesnosti.
Odsustvo obaveze za nalogodavca da zaključi ugovor
Član 817
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključenje ugovora sa licem koje je
posrednik našao, ni zaključiti sa njim ugovor pod uslovima koje je saopštio posredniku,
ali će odgovarati za štetu ako je postupio protivno savesnosti.
Odeljak 2
OBAVEZE POSREDNIKA Obaveza tražiti priliku
Član 818
(1) Posrednik je dužan tražiti sa pažnjom dobrog privrednika priliku za zaključenje
određenog ugovora i ukazati na nju nalogodavcu.
(2) Posrednik je dužan posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja
ugovora ako se na to posebno obavezao.
(3) On ne odgovara ako i pored potrebne brižljivosti ne uspe u svom nastojanju.
Obaveza obaveštavanja
Član 819
Posrednik je dužan obavestiti nalogodavca o svim okolnostima od značaja za nameravani
posao koje su mu poznate ili su mu morale biti poznate.
Odgovornost posrednika
Član 820
(1) Posrednik odgovara za štetu koju bi pretrpela jedna ili druga strana između kojih je
posredovao, a koja bi se dogodila zbog toga što je posredovao za poslovno nesposobno
lice za čiju je nesposobnost znao ili mogao znati, ili za lice za koje je znao ili morao znati
da neće moći izvršiti obaveze iz tog ugovora, i uopšte za svaku štetu nastalu njegovom
krivicom.
(2) Posrednik odgovara za štetu koja bi za nalogodavca nastala usled toga što je bez
dozvole nalogodavca obavestio nekog trećeg o sadržini naloga, o pregovorima ili o
uslovima zaključenog ugovora.
Posrednički dnevnik i list
Član 821
Posrednik u privredi dužan je u posebnu knjigu (posrednički dnevnik) ubeležiti bitne
podatke o ugovoru koji je zaključen njegovim posredovanjem i izdati izvod iz te knjige
potpisan od njegove strane (posrednički list).
Odeljak 3
OBAVEZE NALOGODAVCA
Naknada Član 822
(1) Posrednik ima pravo na naknadu i kad nije ugovorena.
(2) Ako visina naknade nije određena ni tarifom ili kojim drugim opštim aktom, ni
ugovorom, a ni običajem, odrediće je sud prema posrednikovom trudu i učinjenoj usluzi.
(3) Ugovorenu posredničku naknadu sud može sniziti na zahtev nalogodavca, ako nađe
da je preterano visoka s obzirom na posrednikov trud i učinjenu uslugu.
(4) Sniženje ugovorene naknade ne može se tražiti ako je isplaćena posredniku posle
zaključenja ugovora za koji je on posredovao.
Kada posrednik stiče pravo na naknadu
Član 823
(1) Posrednik stiče pravo na naknadu u času zaključenja ugovora za koji je posredovao,
ako što drugo nije ugovoreno.
(2) Ali, ako je ugovor zaključen pod odložnim uslovom, posrednik stiče pravo na
naknadu tek kad se uslov ostvari.
(3) Kad je ugovor zaključen pod raskidnim uslovom, ostvarenje uslova nema uticaja na
posrednikovo pravo na naknadu.
(4) U slučaju nevažnosti ugovora, posrednik ima pravo na naknadu ako mu uzrok
nevažnosti nije bio poznat.
Naknada troškova
Član 824
(1) Posrednik nema pravo na naknadu troškova učinjenih u izvršenju naloga, izuzev kad
je to ugovoreno.
(2) Ali, ako mu je ugovorom priznato pravo na naknadu troškova, on ima pravo na tu
naknadu i u slučaju kad ugovor nije zaključen.
Posredovanje za obe strane
Član 825
(1) Ukoliko drukčije nije ugovoreno, posrednik koji je dobio nalog za posredovanje od
obeju strana može zahtevati od svake strane samo polovinu posredničke naknade i
naknadu polovine troškova, ako je naknada troškova ugovorena. (2) Posrednik je dužan da se sa pažnjom dobrog privrednika stara o interesima obeju
strana između kojih posreduje.
Gubitak prava na naknadu
Član 826
Posrednik koji protivno ugovoru ili protivno interesima svog nalogodavca radi za drugu
stranu, gubi pravo na posredničku naknadu i na naknadu troškova.
Glava XXII
OTPREMANJE (ŠPEDICIJA)
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 827
(1) Ugovorom o otpremanju obavezuje se otpremnik da radi prevoza određene stvari
zaključi u svoje ime i za račun nalogodavca ugovor o prevozu i druge ugovore potrebne
za izvršenje prevoza, kao i da obavi ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se
obavezuje da mu isplati određenu naknadu.
(2) Ako je ugovorom predviđeno, otpremnik može zaključivati ugovor o prevozu i
preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun nalogodavca.
Odustajanje od ugovora
Član 828
Nalogodavac može po svojoj volji odustati od ugovora, ali je u tom slučaju dužan
naknaditi otpremniku sve troškove koje je dotle imao i isplatiti mu srazmeran deo
naknade za dotadašnji rad.
Primena pravila o ugovoru o komisionu, odnosno trgovinskom zastupanju
Član 829
Na odnose nalogodavca i otpremnika koji nisu uređeni u ovoj glavi shodno se primenjuju
pravila o ugovoru o komisionu, odnosno trgovinskom zastupanju.
Odeljak 2 OBAVEZE OTPREMNIKA
Upozorenje na nedostatke naloga
Član 830
Otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca na nedostatke u njegovom nalogu, naročito na
one koji ga izlažu većim troškovima ili šteti.
Upozorenje na nedostatke pakovanja
Član 831
Ako stvar nije upakovana ili inače nije spremljena za prevoz kako treba, otpremnik je
dužan upozoriti nalogodavca na te nedostatke, a kad bi čekanje da ih nalogodavac ukloni
bilo od štete za njega, otpremnik je dužan da ih ukloni na račun nalogodavca.
Čuvanje interesa nalogodavca
Član 832
(1) Otpremnik je dužan u svakoj prilici postupiti kako to zahtevaju interesi nalogodavca i
sa pažnjom dobrog privrednika.
(2) On je dužan da bez odlaganja obavesti nalogodavca o oštećenju stvari, kao i o svim
događajima od značaja za njega i da preduzme sve potrebne mere radi očuvanja njegovih
prava prema odgovornom licu.
Postupanje po uputstvima nalogodavca
Član 833
(1) Otpremnik je dužan držati se uputstava o pravcu puta, sredstvima i načinu prevoza,
kao i ostalih uputstava dobijenih od nalogodavca.
(2) Ako nije moguće postupiti po uputstvima sadržanim u nalogu, otpremnik je dužan
tražiti nova uputstva, a ako za to nema vremena ili je to nemoguće, otpremnik je dužan
postupiti kako to zahtevaju interesi nalogodavca.
(3) O svakom odstupanju od naloga otpremnik je dužan bez odlaganja obavestiti
nalogodavca.
(4) Ako nalogodavac nije odredio ni pravac puta ni sredstvo, odnosno način prevoza,
otpremnik će ih odrediti kako zahtevaju interesi nalogodavca u datom slučaju. (5) Ako je otpremnik odstupio od dobijenih uputstava odgovara za štetu nastalu usled
više sile, izuzev ako dokaže da bi se šteta dogodila i da se držao datih uputstava.
Odgovornost otpremnika za druga lica
Član 834
(1) Otpremnik odgovara za izbor prevozioca kao i za izbor drugih lica sa kojima je u
izvršenju naloga zaključio ugovor (uskladištenje robe i sl.), ali ne odgovara i za njihov
rad, izuzev ako je tu odgovornost preuzeo ugovorom.
(2) Otpremnik koji izvršenje naloga poveri drugom otpremniku umesto da ga sam izvrši,
odgovara za njegov rad.
(3) Ako nalog sadrži izričito ili prećutno ovlašćenje otpremniku da poveri izvršenje
naloga drugom otpremniku ili ako je to očigledno u interesu nalogodavca, on odgovara
samo za njegov izbor, osim ako je preuzeo odgovornost za njegov rad.
(4) Odgovornosti iz prethodnih stavova ovog člana ne mogu se ugovorom isključiti ni
ograničiti.
Carinske radnje i plaćanje carine
Član 835
Ukoliko ugovorom nije drukčije određeno, nalog za otpremu stvari preko granice sadrži
obavezu za otpremnika da sprovede potrebne carinske radnje i isplati carinske dažbine za
račun nalogodavca.
Kad otpremnik sam vrši prevoz ili druge poslove
Član 836
(1) Otpremnik može i sam izvršiti potpuno ili delimično prevoz stvari čija mu je otprema
poverena, ako nije nešto drugo ugovoreno.
(2) Ako je otpremnik sam obavio prevoz ili deo prevoza, ima prava i obaveze prevozioca
i u tom slučaju pripada mu i odgovarajuća naknada za prevoz pored naknade po osnovu
otpremanja i naknade troškova u vezi sa otpremanjem.
(3) Isto važi u pogledu drugih poslova obuhvaćenih nalogom, običajima ili opštim
uslovima.
Osiguranje pošiljke
Član 837 (1) Otpremnik je dužan da osigura pošiljku samo ako je to ugovoreno.
(2) Ako ugovorom nije određeno koje rizike treba da obuhvati osiguranje, otpremnik je
dužan da osigura stvari od uobičajenih rizika.
Polaganje računa
Član 838
(1) Otpremnik je dužan nakon završenog posla položiti račun nalogodavcu.
(2) Prema zahtevu nalogodavca otpremnik je dužan položiti račun, i u toku izvršavanja
naloga.
Odeljak 3
OBAVEZE NALOGODAVCA
Isplata naknade
Član 839
Nalogodavac je dužan isplatiti otpremniku naknadu prema ugovoru, a ako naknada nije
ugovorena, onda naknadu određenu tarifom ili nekim drugim opštim aktom, a u
nedostatku ovoga, naknadu određuje sud.
Kada otpremnik može zahtevati naknadu
Član 840
Otpremnik može zahtevati naknadu kad izvrši svoje obaveze iz ugovora o otpremanju.
Troškovi i predujam
Član 841
(1) Nalogodavac je dužan naknaditi otpremniku potrebne troškove učinjene radi izvršenja
naloga o otpremanju stvari.
(2) Otpremnik može zahtevati naknadu troškova odmah pošto ih je učinio.
(3) Nalogodavac je dužan na zahtev otpremnika predujmiti mu potrebnu svotu za
troškove koje zahteva izvršenje naloga o otpremanju stvari.
Kada je ugovoreno da naknadu isplati primalac stvari Član 842
Ako je ugovoreno da će otpremnik naplatiti svoja potraživanja od primaoca stvari,
otpremnik zadržava pravo da traži isplatu naknade od nalogodavca ako primalac odbije
da mu je isplati.
Opasne stvari i dragocenosti
Član 843
(1) Nalogodavac je dužan obavestiti otpremnika o osobinama stvari kojima može biti
ugrožena sigurnost lica ili dobara ili nanesena šteta.
(2) Kad se u pošiljci nalaze dragocenosti, hartije od vrednosti ili druge skupocene stvari,
nalogodavac je dužan obavestiti o tome otpremnika i saopštiti mu njihovu vrednost u
času predaje radi otpremanja.
Odeljak 4
POSEBNI SLUČAJEVI OTPREMANJA
Otprema sa fiksnom naknadom
Član 844
(1) Kad je ugovorom o otpremanju određena jedna ukupna svota za izvršenje naloga o
otpremanju stvari, ona obuhvata naknadu po osnovu otpremanja i naknadu za prevoz i
naknadu svih ostalih troškova, ako nije što drugo ugovoreno.
(2) U tom slučaju, otpremnik odgovara i za rad prevozioca i drugih lica kojima se putem
ovlašćenja iz ugovora poslužio.
Zbirna otprema
Član 845
(1) Otpremnik može u izvršavanju dobijenih naloga organizovati zbirnu otpremu, osim
ako je ugovorom to isključeno.
(2) Ako zbirnom otpremom postigne razliku u vozarini u korist nalogodavca, otpremnik
ima pravo na posebnu dodatnu naknadu.
(3) U slučaju zbirne otpreme otpremnik odgovara za gubitak ili oštećenje stvari nastale za
vreme prevoza do kojih ne bi došlo da nije bilo zbirne otpreme.
Odeljak 5 ZALOŽNO PRAVO OTPREMNIKA
Član 846
(1) Radi obezbeđenja naplate svojih potraživanja nastalih u vezi sa ugovorom o
otpremanju, otpremnik ima pravo zaloge na stvarima predatim radi otpremanja i u vezi sa
otpremanjem sve dok ih drži ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može raspolagati
njima.
(2) Kad je u izvršenju otpremanja učestvovao i drugi otpremnik, on je dužan starati se o
naplati potraživanja i ostvarenju prava zaloge prethodnih otpremnika.
(3) Ako drugi otpremnik isplati otpremnikova potraživanja prema nalogodavcu, ta
potraživanja i otpremnikovo pravo zaloge prelaze na njega po samom zakonu.
(4) To isto biva ako drugi otpremnik isplati prevoziočeva potraživanja.
Glava XXIII
UGOVOR O KONTROLI ROBE I USLUGA
Pojam
Član 847
(1) Ugovorom o kontroli robe jedna ugovorna strana (vršilac kontrole) se obavezuje da
stručno i nepristrasno obavi ugovorenu kontrolu robe i izda certifikat o tome, a druga
strana (naručilac kontrole) se obavezuje da za izvršenu kontrolu isplati ugovorenu
naknadu.
(2) Kontrola robe može se sastojati u utvrđivanju identiteta, kvaliteta, kvantiteta i drugih
svojstava robe.
Obim kontrole
Član 848
Vršilac kontrole je dužan da izvrši kontrolu u obimu i na način koji su određeni u
ugovoru, a ako u ugovoru nije ništa određeno, u obimu i na način koji odgovaraju prirodi
stvari.
Ništavost pojedinih odredaba ugovora
Član 849 (1) Ništave su odredbe ugovora koje vršiocu kontrole nameću dužnosti koje bi mogle
uticati na nepristrasnost u vršenju kontrole ili na ispravnost isprave o izvršenoj kontroli
(certifikat).
(2) Kontrola se smatra izvršenom tek izdavanjem certifikata.
Čuvanje robe odnosno uzorka
Član 850
(1) Robu koju je naručilac kontrole predao vršiocu kontrole radi obavljanja ugovorene
kontrole, vršilac kontrole je dužan čuvati i obezbediti od zamene.
(2) Vršilac kontrole je dužan čuvati predane mu uzorke najmanje šest meseci, ukoliko
nije drukčije ugovoreno.
Obaveza obaveštavanja naručioca
Član 851
Vršilac kontrole je dužan da o svim značajnim okolnostima u toku kontrole i čuvanja
robe blagovremeno obaveštava naručioca kontrole a naročito o nužnim i korisnim
troškovima učinjenim za njegov račun.
Naknada
Član 852
(1) Za obavljenu kontrolu i čuvanje robe vršilac kontrole ima pravo na ugovorenu,
odnosno uobičajenu naknadu.
(2) Vršilac kontrole ima pravo i na naknadu svih nužnih i korisnih troškova koji su
učinjeni za račun naručioca kontrole.
Pravo zaloge
Član 853
Radi obezbeđenja ugovorene ili uobičajene naknade i naknade nužnih i korisnih troškova
vršilac kontrole ima pravo zaloge na robi koja mu je predata na kontrolu.
Poveravanje kontrole robe drugom vršiocu kontrole
Član 854 (1) Vršilac kontrole može obavljanje ugovorene kontrole robe poveriti drugome, izuzev
ako mu je naručilac kontrole to izričito zabranio.
(2) Vršilac kontrole odgovara naručiocu kontrole za rad drugog vršioca kontrole.
Kontrola robe sa vršenjem pojedinih pravnih radnji
Član 855
(1) Na osnovu izričitog naloga naručioca kontrole, vršilac kontrole je ovlašćen da pored
izvršenja ugovorene kontrole robe vrši i pojedine pravne radnje u ime i za račun
naručioca kontrole.
(2) Vršilac kontrole ima pravo na posebnu uobičajenu ili ugovorenu naknadu za
obavljanje pojedinih pravnih radnji u ime i za račun naručioca kontrole.
Kontrola robe sa garancijom
Član 856
(1) Vršilac kontrole može da garantuje za nepromenljivost svojstava kontrolisane robe u
ugovorenom roku.
(2) Za preuzetu garanciju u pogledu svojstava robe, vršilac kontrole ima pravo na
posebnu, ugovorenu ili uobičajenu naknadu.
Kontrola usluga i stvari koje nisu namenjene prometu
Član 857
Ako se vršenje kontrole odnosi na usluge ili stvari koje nisu namenjene prometu, vršilac
kontrole i naručilac kontrole imaju ista prava i obaveze kao i kod kontrole robe.
Raskid ugovora
Član 858
Naručilac kontrole može izjaviti da raskida ugovor sve dok naručena kontrola nije
izvršena, ali je u tom slučaju dužan vršiocu kontrole platiti srazmerni deo naknade i
učinjene nužne i korisne troškove, kao i naknaditi mu štetu.
Glava XXIV
UGOVOR O ORGANIZOVANJU PUTOVANJA
Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 859
Ugovorom o organizovanju putovanja obavezuje se organizator putovanja da pribavi
putniku skup usluga koje se sastoje od prevoza, boravka i drugih usluga koje su sa njima
vezane, a putnik se obavezuje da organizatoru plati jednu ukupnu (paušalnu) cenu.
Izdavanje potvrde o putovanju
Član 860
(1) Organizator putovanja prilikom zaključenja ugovora izdaje putniku potvrdu o
putovanju.
(2) Potvrda o putovanju treba da sadrži: mesto i datum izdavanja; oznaku i adresu
organizatora putovanja; ime putnika; mesto i datum početka i svršetka putovanja, datume
boravka, nužne podatke o prevozu, boravku kao i drugim uslugama koje su obuhvaćene
ukupnom cenom; najmanji broj potrebnih putnika; ukupnu cenu za skup usluga
predviđenih ugovorom; uslove pod kojima putnik može tražiti raskid ugovora kao i druge
podatke za koje se smatra da je korisno da budu sadržani u potvrdi.
(3) Ako je pre izdavanja potvrde o putovanju putniku uručen program putovanja u kome
se nalaze podaci iz prethodnog stava, potvrda o putovanju može da sadrži samo uput na
taj program.
Odnos ugovora i potvrde o putovanju
Član 861
(1) Postojanje i punovažnost ugovora o organizovanju putovanja nezavisni su od
postojanja potvrde o putovanju i njene sadržine.
(2) Ali, organizator putovanja odgovara za svu štetu koju druga strana pretrpi zbog
neizdavanja potvrde o putovanju ili njene netačnosti.
Pretpostavka tačnosti potvrde
Član 862
Smatra se da je tačno ono što stoji u potvrdi sve dok se ne dokaže suprotno.
Odeljak 2 OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
Zaštita prava i interesa putnika
Član 863
Organizator putovanja dužan je da putniku pruži usluge koje imaju sadržaj i svojstva
predviđena ugovorom, potvrdom, odnosno programom putovanja i da se stara o pravima i
interesima putnika, saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti.
Obaveza obaveštavanja
Član 864
Organizator putovanja dužan je da putniku pruži potrebna obaveštenja o cenama i
uslovima prevoza, boravka i posebnih usluga, kao i obaveštenja koja se odnose na
kvalitet prevoznih sredstava i smeštaja, na red vožnje, veze, granične i carinske
formalnosti, na sanitarne, monetarne i druge administrativne propise.
Obaveza čuvanja tajne
Član 865
Obaveštenja koja dobije o putniku, njegovom prtljagu i njegovim kretanjima, organizator
može saopštavati trećim licima samo sa odobrenjem putnika ili na zahtev nadležnog
organa.
Odgovornost za organizovanje putovanja
Član 866
Organizator putovanja odgovara za štetu koju prouzrokuje putniku zbog potpunog ili
delimičnog neizvršenja obaveza koje se odnose na organizovanje putovanja predviđenih
ugovorom i ovim zakonom.
Odgovornost organizatora putovanja kad sam vrši pojedine usluge
Član 867
Ako sam pruža usluge prevoza, smeštaja ili druge usluge vezane za izvršenje
organizovanog putovanja, organizator odgovara za štetu pričinjenu putniku prema
propisima koji se odnose na te usluge.
Odgovornost organizatora putovanja kad je izvršenje pojedinih usluga poverio trećim
licima Član 868
(1) Organizator putovanja koji je poverio trećim licima izvršenje usluga prevoza,
smeštaja ili drugih usluga vezanih za izvršenje putovanja, odgovara putniku za štetu koja
je nastala zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja ovih usluga, saglasno propisima koji
se na njih odnose.
(2) Ali, i kada su usluge izvršene saglasno ugovoru i propisima koji se na njih odnose,
organizator odgovara za štetu koju je putnik pretrpeo povodom njihovog izvršenja, osim
ako dokaže da se ponašao kao pažljiv organizator putovanja pri izboru lica koja su ih
izvršila.
(3) Putnik ima pravo da neposredno od trećeg lica odgovornog za štetu zahteva potpunu
ili dopunsku naknadu za pretrpljenu štetu.
(4) U meri u kojoj je naknadio štetu putniku, organizator putovanja stiče sva prava koja bi
putnik imao prema trećem licu odgovornom za ovu štetu (pravo na regres).
(5) Putnik je dužan da ustupi organizatoru putovanja isprave i sve što je potrebno za
ostvarivanje prava regresa.
Sniženje cene
Član 869
(1) Ako su usluge iz ugovora o organizovanju putovanja nepotpuno ili nekvalitetno
izvršene, putnik može zahtevati srazmerno sniženje cene pod uslovom da je stavio
prigovor organizatoru putovanja u roku od osam dana od dana završetka putovanja.
(2) Zahtev za sniženje cene ne utiče na pravo putnika da zahteva naknadu štete.
Isključenje i ograničenje odgovornosti organizatora putovanja
Član 870
(1) Ništave su odredbe ugovora o organizovanju putovanja kojima se isključuje ili
smanjuje odgovornost organizatora putovanja.
(2) Ali je punovažna pismena odredba ugovora kojom se unapred određuje najviši iznos
naknade, pod uslovom da nije u očiglednoj nesrazmeri sa štetom.
(3) Ovo ograničenje iznosa naknade ne važi ako je organizator štetu prouzrokovao
namerno ili krajnjom nepažnjom.
Odeljak 3 OBAVEZE PUTNIKA
Plaćanje cene
Član 871
Putnik je dužan da organizatoru putovanja plati ugovorenu cenu za putovanje u vreme
kako je ugovoreno, odnosno uobičajeno.
Obaveza davanja podataka
Član 872
Putnik je dužan da na traženje organizatora blagovremeno dostavi sve podatke potrebne
za organizovanje putovanja, a posebno za pribavljanje prevoznih karata, rezervaciju za
smeštaj, kao i isprave potrebne za prelazak preko granice.
Ispunjavanje uslova predviđenih propisima
Član 873
Putnik je dužan da se stara da on lično, njegove lične isprave i njegov prtljag ispunjavaju
uslove predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim
administrativnim propisima.
Odgovornost putnika za pričinjenu štetu
Član 874
Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja neizvršavanjem obaveza
koje za njega proizlaze iz ugovora i odredbi ovog zakona.
Odeljak 4
POSEBNA PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Zamena putnika drugim licem
Član 875
Ako drukčije nije ugovoreno, putnik može odrediti drugo lice da umesto njega koristi
ugovorene usluge pod uslovom da ovo lice zadovoljava potrebne zahteve predviđene za
određeno putovanje i da putnik naknadi organizatoru putovanja troškove prouzrokovane
zamenom.
Povećanje ugovorene cene Član 876
(1) Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle
zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valute ili do promene u tarifama
prevoznika, koje utiču na cenu putovanja.
(2) Pravo na povećanje ugovorene cene iz prethodnog stava organizator putovanja može
ostvarivati samo pod uslovom da je ono predviđeno u potvrdi o putovanju.
(3) Ako povećanje ugovorene cene pređe deset odsto, putnik može raskinuti ugovor bez
obaveze da naknadi štetu.
(4) U tom slučaju putnik ima pravo na vraćanje onoga što je platio organizatoru
putovanja.
Pravo putnika da odustane od ugovora
Član 877
(1) Putnik može u svakom trenutku odustati od ugovora, potpuno ili delimično.
(2) Ako putnik pre početka putovanja odustane od ugovra u razumnom roku koji se
određuje s obzirom na vrstu aranžmana (blagovremeni odustanak), organizator putovanja
ima pravo samo na naknadu administrativnih troškova.
(3) U slučaju neblagovremenog odustanka od ugovora, organizator putovanja može od
putnika zahtevati naknadu u određenom procentu ugovorene cene koji se utvrđuje
srazmerno vremenu preostalom do početka putovanja i koji mora biti ekonomski
opravdan.
(4) Organizator putovanja ima pravo samo na naknadu učinjenih troškova ako je putnik
odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi, da su
postojale u vreme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog da ne zaključi
ugovor, kao i u slučaju ako je putnik obezbedio odgovarajuću zamenu ili je zamenu našao
sam organizator.
(5) Ako putnik odustane od ugovora nakon početka putovanja, a razlog za to nisu
okolnosti iz prethodnog stava ovog člana, organizator ima pravo na puni iznos ugovorene
cene putovanja.
Prava organizatora putovanja da odustane od ugovora
Član 878
(1) Organizator putovanja može odustati od ugovora, potpuno ili delimično, bez obaveze
na naknadu štete, ako pre ili za vreme izvršavanja ugovora nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvideti, ni izbeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vreme
zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog za organizatora putovanja da ugovor
ne zaključi.
(2) Organizator putovanja može odustati od ugovora bez obaveze na naknadu štete i kad
se minimalan broj putnika, predviđen u potvrdi o putovanju, nije sakupio, pod uslovom
da o toj okolnosti putnik bude obavešten u primerenom roku koji ne može biti kraći od
pet dana pre dana kad je putovanje trebalo da otpočne.
(3) U slučaju odustanka od ugovora pre njegovog izvršenja, organizator mora u celini
vratiti ono što je primio od putnika.
(4) Ako je organizator odustao od ugovora za vreme njegovog izvršenja, ima pravo na
pravičnu naknadu za ostvarene ugovorene usluge, a dužan je preduzeti sve nužne mere za
zaštitu interesa putnika.
Izmena programa putovanja
Član 879
(1) Izmene u programu putovanja mogu se vršiti samo ako su prouzrokovane vanrednim
okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti.
(2) Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator putovanja, a
smanjenje troškova ide u korist putnika.
(3) Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije,
ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu
smeštaja.
(4) Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanog razloga,
organizator putovanja mora u celini vratiti ono što je primio od putnika koji je zbog toga
odustao od putovanja.
(5) Ako su bitne izmene u programu učinjene za vreme izvršavanja ugovora, putnik u
slučaju odustanka snosi samo stvarne troškove ostvarenih usluga.
Glava XXV
POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU
Pojam
Član 880 Posredničkim ugovorom o putovanju posrednik se obavezuje da, u ime i za račun
putnika, zaključi bilo ugovor o organizovanju putovanja bilo ugovor o izvršenju jedne ili
više posebnih usluga koje omogućuju da se ostvari neko putovanje ili boravak, a putnik
se obavezuje da za to plati naknadu.
Obaveza izdavanja potvrde
Član 881
(1) Kad se posredničkim ugovorom o putovanju preuzima obaveza zaključenja ugovora o
organizovanju putovanja, posrednik je dužan da prilikom zaključenja izda potvrdu o
putovanju koja, pored podataka koji se odnose na samo putovanje i oznake i adrese
organizatora putovanja, mora da sadrži oznaku i adresu posrednika, kao i podatak da on
istupa u tom svojstvu.
(2) Ako u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, posrednik u organizovanju
poslovanja smatra se kao organizator putovanja.
(3) U slučaju kada se posrednički ugovor o putovanju odnosi na zaključenje ugovora o
nekoj posebnoj usluzi, posrednik je dužan da izda potvrdu koja se odnosi na tu uslugu sa
naznakom iznosa koji je plaćen za uslugu.
Postupanje po uputstvima putnika
Član 882
(1) Posrednik je dužan da postupi po uputstvima koje mu je putnik blagovremeno dao ako
su ona u skladu sa ugovorom, uobičajenim poslovanjem posrednika i interesima drugih
putnika.
(2) Ako putnik ne da potrebna uputstva, posrednik je dužan da radi na način koji je u
datim prilikama najpogodniji za putnika.
Izbor trećih lica
Član 883
Posrednik je dužan da savesno vrši izbor trećih lica koja treba da obave usluge
predviđene ugovorom i odgovara putniku za njihov izbor.
Shodna primena odredaba ugovora o organizovanju putovanja
Član 884 Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovor o organizovanju putovanja, shodno se
primenjuju na posrednički ugovor o putovanju, ako odredbama ove glave nije drukčije
određeno.
Glava XXVI
UGOVOR O ANGAŽOVANJU UGOSTITELJSKIH KAPACITETA (UGOVOR O
ALOTMANU)
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 885
(1) Ugovorom o alotmanu ugostitelj se obavezuje da u toku određenog vremena stavi na
raspolaganje turističkoj agenciji određeni broj ležaja u određenom objektu, pruži
ugostiteljske usluge licima koje uputi agencija i plati joj određenu proviziju, a ova se
obavezuje da nastoji da ih popuni odnosno da obavesti u utvrđenim rokovima da to nije u
mogućnosti, kao i da plati cenu pruženih usluga, ukoliko je koristila angažovane hotelske
kapacitete.
(2) Ako ugovorom nije drukčije određeno, smatra se da su smeštaji ugostiteljskih
kapaciteta stavljeni na raspolaganje za jednu godinu.
Forma ugovora
Član 886
Ugovor o alotmanu mora biti zaključen u pismenoj formi.
Odeljak 2
OBAVEZE TURISTIČKE AGENCIJE
Obaveza obaveštavanja
Član 887
(1) Turistička agencija je dužna da obaveštava ugostitelja o toku popunjavanja smeštajnih
kapaciteta.
(2) Ukoliko nije u mogućnosti da popuni sve angažovane smeštajne kapacitete, turistička
agencija je dužna da u ugovorenim ili uobičajenim rokovima obavesti ugostitelja o tome i da mu dostavi listu gostiju, kao i da u obaveštenju odredi rok do koga ugostitelj može
slobodno raspolagati angažovanim kapacitetima.
(3) Ugostiteljski kapaciteti koji u listi gostiju nisu označeni kao popunjeni, smatraju se
slobodnim od dana prijema te liste od strane hotela za period na koji se lista odnosi.
(4) Posle proteka toga roka turistička agencija ponovo stiče pravo da popunjava
angažovane smeštajne kapacitete.
Obaveza pridržavanja ugovorenih cena
Član 888
Turistička agencija ne može licima koja šalje u ugostiteljski objekat zaračunavati veće
cene za ugostiteljske usluge od onih koje su predviđene ugovorom o alotmanu ili
ugostiteljskim cenovnikom.
Obaveza plaćanja ugostiteljskih usluga
Član 889
(1) Ukoliko ugovorom nije drukčije određeno, cenu pruženih ugostiteljskih usluga plaća
ugostitelju turistička agencija posle izvršenih usluga.
(2) Ugostitelj ima pravo da zahteva plaćanje odgovarajuće akontacije.
Obaveza izdavanja posebne pismene isprave
Član 890
(1) Turistička agencija je dužna da licima koja šalje na osnovu ugovora o alotmanu izda
posebnu pismenu ispravu (posebna pismena isprava).
(2) Posebna pismena isprava glasi na ime ili na određenu grupu, neprenosiva je i sadrži
nalog ugostitelju da pruži usluge koje su u njoj navedene.
(3) Posebna pismena isprava služi kao dokaz da je lice klijent turističke agencije koja je
sa ugostiteljem zaključila ugovor o alotmanu.
(4) Na osnovu posebne pismene isprave vrši se obračun uzajamnih potraživanja između
turističke agencije i ugostitelja.
Odeljak 3
OBAVEZE UGOSTITELJA Obaveza stavljanja na korišćenje ugovorenih smeštajnih kapaciteta
Član 891
(1) Ugostitelj preuzima konačnu i neopozivu obavezu da u toku određenog vremena stavi
na korišćenje ugovoreni broj ležaja i pruži licima koja upućuje turistička agencija usluge
navedene u posebnoj pismenoj ispravi.
(2) Ugostitelj ne može ugovoriti sa drugom turističkom agencijom angažovanje
kapaciteta koji su već rezervisani na osnovu ugovora o alotmanu.
Obaveze jednakog postupanja
Član 892
Ugostitelj je dužan da licima koje uputi turistička agencija pruži pod istim uslovima
usluge kao i licima sa kojima je neposredno zaključio ugovor o ugostiteljskim uslugama.
Obaveza ugostitelja da ne menja cenu usluga
Član 893
(1) Ugostitelj ne može menjati ugovorene cene ako o tome ne obavesti turističku agenciju
najmanje šest meseci unapred, osim u slučaju promene u kursu razmena valuta koje utiču
na ugovorenu cenu.
(2) Nove cene mogu se primenjivati po isteku mesec dana od njihove dostave turističkoj
agenciji.
(3) Nove cene neće se primenjivati na usluge za koje je već dostavljena lista gostiju.
(4) U svakom slučaju izmene cena nemaju dejstvo na rezervacije koje je ugostitelj
potvrdio.
Obaveza plaćanja provizije
Član 894
(1) Ugostitelj je dužan da turističkoj agenciji isplati proviziju na promet ostvaren na
osnovu ugovora o alotmanu.
(2) Provizija se određuje u procentu od cene izvršenih ugostiteljskih usluga.
(3) Ukoliko procenat provizije nije određen ugovorom, turističkoj agenciji pripada
provizija određena opštim uslovima poslovanja turističke agencije ili, ako ovih više
nema, poslovnim običajima. Odeljak 4
PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE DA ODUSTANE OD UGOVORA
Pravo na odustanak od angažovanih smeštajnih kapaciteta
Član 895
(1) Turistička agencija može privremeno odustati od korišćenja angažovanih smeštajnih
kapaciteta a da time ne raskine ugovor o alotmanu niti stvori za sebe obavezu naknade
štete ugostitelju, ukoliko u ugovorenom roku pošalje obaveštenje o odustanku od
korišćenja.
(2) Ako rok obaveštenja o odustanku nije određen ugovorom, utvrđuje se na osnovu
poslovnih običaja u ugostiteljstvu.
(3) U slučaju da obaveštenje o odustanku ne bude poslato u predviđenom roku, ugostitelj
ima pravo na naknadu štete.
(4) Turistička agencija može odustati od ugovora u celini bez obaveze da naknadi štetu
ako obaveštenje o odustanku pošalje u ugovorenom roku.
Obaveza turističke agencije da popuni angažovane kapacitete
Član 896
(1) Ugovorom o alotmanu se može predvideti posebna obaveza turističke agencije da
popuni angažovane ugostiteljske kapacitete.
(2) Ako u tom slučaju ne popuni angažovane ugostiteljske kapacitete, turistička agencija
je dužna da plati ugostitetelju naknadu po neiskorišćenom ležaju u danu.
(3) Turistička agencija nema tada pravo da putem blagovremenog obaveštenja otkaže
ugovor bilo delimično ili u celini.
Glava XXVII
OSIGURANJE
Odeljak 1
ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA IMOVINSKA OSIGURANJA I OSIGURANJA LICA
Odsek 1
OPŠTE ODREDBE Pojam
Član 897
Ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovarač osiguranja da plati određeni iznos
organizaciji za osiguranje (osiguravač), a organizacija se obavezuje da, ako se desi
događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekom trećem licu
naknadu, odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo.
Osigurani slučaj
Član 898
(1) Događaj s obzirom na koji se zaključuje osiguranje (osigurani slučaj) mora biti
budući, neizvestan i nezavisan od isključive volje ugovarača.
(2) Ugovor o osiguranju je ništav ako je u času njegovog zaključenja već nastao osigurani
slučaj, ili je taj bio u nastupanju, ili je bilo izvesno da će nastupiti, ili ako je već tada bila
prestala mogućnost da on nastane.
(3) Ali, ako je ugovoreno da će osiguranjem biti obuhvaćen određeni period koji prethodi
zaključenju ugovora, ugovor će biti ništav samo ako je u času njegovog zaključenja
zainteresovanoj strani bilo poznato da se osigurani slučaj već dogodio, odnosno da je već
tada bila prestala mogućnost da se on dogodi.
Isključenje nekih osiguranja
Član 899
(1) Odredbe ove glave neće se primenjivati na plovidbeno osiguranje, kao ni na druga
osiguranja na koja se primenjuju pravila o plovidbenom osiguranju.
(2) Navedene odredbe neće se primenjivati ni na osiguranje potraživanja, kao ni na
odnose iz reosiguranja.
Odstupanje od odredaba ove glave
Član 900
(1) Ugovorom se može odstupiti samo od onih odredaba ove glave u kojima je to
odstupanje izričito dopušteno, kao i od onih koje pružaju ugovaračima mogućnost da
postupe kako hoće.
(2) Odstupanje od ostalih odredaba, ukoliko nije zabranjeno ovim ili kojim drugim
zakonom, dopušteno je samo ako je u nesumnjivom interesu osiguranika. Odsek 2
ZAKLJUČENJE UGOVORA
Kad je ugovor zaključen
Član 901
(1) Ugovor o osiguranju je zaključen kad ugovarači potpišu polisu osiguranja ili listu
pokrića.
(2) Pismena ponuda učinjena osiguravaču za zaključenje ugovora o osiguranju vezuje
ponudioca, ako on nije odredio kraći rok, za vreme od osam dana od dana kad je ponuda
prispela osiguravaču, a ako je potreban lekarski pregled, onda za vreme od trideset dana.
(3) Ako osiguravač u tom roku ne odbije ponudu koja ne odstupa od uslova pod kojima
on vrši predloženo osiguranje, smatraće se da je prihvatio ponudu i da je ugovor
zaključen.
(4) U tom slučaju ugovor se smatra zaključenim kad je ponuda prispela osiguravaču.
Polisa i lista pokrića
Član 902
(1) U polisi moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana stvar, odnosno osigurano
lice, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i period pokrića, svota osiguranja
ili da je osiguranje neograničeno; premija ili doprinos, datum izdanja polise i potpisi
ugovorenih strana.
(2) Polisa osiguranja može biti privremeno zamenjena listom pokrića u koju se unose
bitni sastojci ugovora.
(3) Osiguravač je dužan upozoriti ugovarača osiguranja da su opšti i posebni uslovi
osiguranja sastavni deo ugovora i predati mu njihov tekst, ako ti uslovi nisu štampani na
samoj polisi.
(4) Izvršenje obaveze iz prethodnog stava može biti konstatovano na polisi.
(5) U slučaju neslaganja neke odredbe opštih ili posebnih uslova i neke odredbe polise
primeniće se odredbe polise a u slučaju neslaganja neke štampane odredbe polise i neke
njene rukopisne odredbe, primeniće se ova poslednja.
(6) Prema sporazumu ugovarača, polisa može glasiti na određeno lice, po naredbi ili na
donosioca. Osiguranje bez polise
Član 903
Uslovima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi u kojima ugovorni odnos iz
osiguranja nastaje samim plaćanjem premije.
Zaključenje ugovora u ime drugog bez ovlašćenja
Član 904
(1) Ko zaključi ugovor o osiguranju u ime drugog bez njegovog ovlašćenja, odgovara
osiguravaču za obaveze iz ugovora sve dok ga onaj u čije je ime ugovor zaključen ne
odobri.
(2) Zainteresovani može odbiti ugovor i pošto se dogodio osigurani slučaj.
(3) Ako je odobrenje odbijeno, ugovarač osiguranja duguje premiju za period osiguranja
u kome je osiguravač obavešten o odbijanju odobrenja.
(4) Ali, ne odgovara za obaveze iz osiguranja poslovođa bez naloga koji je obavestio
osiguravača da istupa bez ovlašćenja u ime i za račun drugoga.
Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče
Član 905
(1) U slučaju osiguranja za tuđi račun ili za račun koga se tiče, obaveze plaćanja premije i
ostale obaveze iz ugovora dužan je izvršavati ugovarač osiguranja, ali on ne može vršiti
prava iz osiguranja, čak i kad drži polisu, bez pristanka lica čiji je interes osiguran i kome
ona pripadaju.
(2) Ugovarač osiguranja nije dužan predati polisu zainteresovanom licu dok mu ne budu
naknađene premije koje je isplatio osiguravaču, kao i troškovi ugovora.
(3) Ugovarač osiguranja ima pravo prvenstvene naplate ovih potraživanja iz dugovane
naknade, kao i pravo da zahteva njihovu isplatu neposredno od osiguravača.
(4) Osiguravač može istaći svakom korisniku osiguranja za tuđi račun sve prigovore koje
po osnovu ugovora ima prema ugovaraču osiguranja.
Zastupnici osiguranja
Član 906 (1) Kad osiguravač ovlasti nekoga da ga zastupa, a ne odredi obim njegovih ovlašćenja,
zastupnik je ovlašćen da u ime i za račun osiguravača zaključuje ugovore o osiguranju, da
ugovara izmene ugovora ili produženje njihovog važenja, da izda polise osiguranja, da
naplaćuje premije i da prima izjave upućene osiguravaču.
(2) Ako je osiguravač ograničio ovlašćenja svog zastupnika, a to ugovaraču osiguranja
nije bilo poznato, smatra se kao da ta ograničenja nisu ni postojala.
Odsek 3
OBAVEZA OSIGURANIKA, ODNOSNO UGOVARAČA OSIGURANJA
I Prijava okolnosti značajnih za ocenu rizika
Dužnost prijavljivanja
Član 907
Ugovarač osiguranja dužan je prijaviti osiguravaču prilikom zaključenja ugovora sve
okolnosti koje su od značaja za ocenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle
ostati nepoznate.
Namerna netačna prijava ili prećutkivanje
Član 908
(1) Ako je ugovarač osiguranja namerno učinio netačnu prijavu ili namerno prećutao
neku okolnost takve prirode da osiguravač ne bi zaključio ugovor da je znao za pravo
stanje stvari, osiguravač može zahtevati poništenje ugovora.
(2) U slučaju poništenja ugovora iz razloga navedenih u prethodnom stavu, osiguravač
zadržava naplaćene premije i ima pravo zahtevati isplatu premije za period osiguranja u
kome je zatražio poništenje ugovora.
(3) Osiguravačevo pravo da zahteva poništenje ugovora o osiguranju prestaje ako on u
roku od tri dana od dana saznanja za netačnost prijave ili za prećutkivanje ne izjavi
ugovaraču osiguranja da namerava koristiti to pravo.
Nenamerna netačnost ili nepotpunost prijave
Član 909
(1) Ako je ugovarač osiguranja učinio netačnu prijavu ili je propustio dati dužno
obaveštenje, a to nije učinio namerno, osiguravač može, po svom izboru, u roku od mesec
dana od saznanja za netačnost ili nepotpunost prijave, izjaviti da raskida ugovor ili
predložiti povećanje premije srazmerno većem riziku. (2) Ugovor u tom slučaju prestaje po isteku četrnaest dana od kad je osiguravač svoju
izjavu o raskidu saopštio ugovaraču osiguranja, a u slučaju osiguravačevog predloga da
se premija poveća, raskid nastupa po samom zakonu ako ugovarač osiguranja ne prihvati
predlog u roku od četrnaest dana od kad ga je primio.
(3) U slučaju raskida, osiguravač je dužan vratiti deo premije koji otpada na vreme do
kraja perioda osiguranja.
(4) Ako se osigurani slučaj dogodio pre nego što je utvrđena netačnost ili nepotpunost
prijave, ili posle toga ali pre raskida ugovora, odnosno pre postizanja sporazuma o
povećanju premije, naknada se smanjuje u srazmeri između stope plaćenih premija i
stope premija koje bi trebalo platiti prema stvarnom riziku.
Proširenje primene prethodnih članova
Član 910
Odredbe prethodnih članova o posledicama netačne prijave ili prećutkivanja okolnosti od
značaja za ocenu rizika primenjuju se i u slučajevima osiguranja zaključenih u ime i za
račun drugoga, ili u korist trećeg, ili za tuđi račun, ili za račun koga se tiče, ako su ova
lica znala za netačnost prijave ili prećutkivanje okolnosti od značaja za ocenu rizika.
Slučajevi u kojima se osiguravač ne može pozivati na netačnost ili nepotpunost prijave
Član 911
(1) Osiguravač kome su u času zaključenja ugovora bile poznate ili mu nisu mogle ostati
nepoznate okolnosti koje su od značaja za ocenu rizika, a koje je ugovarač osiguranja
netačno prijavio ili prećutao, ne može se pozivati na netačnost prijave ili prećutkivanja.
(2) Isto važi u slučaju kad je osiguravač saznao za te okolnosti za vreme trajanja
osiguranja, a nije se koristio zakonskim ovlašćenjima.
II Plaćanje premije
Dužnost plaćanja i primanja premije
Član 912
(1) Ugovarač osiguranja dužan je platiti premiju osiguranja, ali je osiguravač dužan
primiti isplatu premije od svakog lica koje ima pravni interes da ona bude plaćena.
(2) Premija se plaća u ugovorenim rokovima, a ako treba da se isplati odjednom, plaća se
prilikom zaključenja ugovora. (3) Mesto plaćanja premije je mesto u kome ugovarač osiguranja ima svoje sedište,
odnosno prebivalište, ako ugovorom nije određeno neko drugo mesto.
Posledice neisplate premije
Član 913
(1) Ako je ugovoreno da se premija plaća prilikom zaključenja ugovora, obaveza
osiguravača da isplati naknadu ili svotu određenu ugovorom počinje narednog dana od
dana uplate premije.
(2) Ako je ugovoreno da se premija plaća posle zaključenja ugovora, obaveza
osiguravača da isplati naknadu ili svotu određenu ugovorom, počinje od dana određenog
u ugovoru kao dana početka osiguranja.
(3) Ali, ako ugovarač osiguranja premiju koja je dospela posle zaključenja ugovora ne
plati do dospelosti, niti to učini koje drugo zainteresovano lice, ugovor o osiguranju
prestaje po samom zakonu po isteku roka od trideset dana od dana od kada je ugovaraču
osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguravača sa obaveštenjem o dospelosti premije
ali s tim da taj rok ne može isteći pre nego što protekne trideset dana od dospelosti
premije.
(4) U svakom slučaju, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu ako premija ne
bude plaćena u roku od godine dana od dospelosti.
(5) Odredbe ovog člana ne primenjuju se na osiguranje života.
III Obaveštavanje osiguravača o promenama rizika
Povećanje rizika
Član 914
(1) Ugovarač osiguranja dužan je, kad je u pitanju osiguranje imovine, obavestiti
osiguravača o svakoj promeni okolnosti koja može biti od značaja za ocenu rizika, a kad
je u pitanju osiguranje lica, onda samo ako je rizik povećan zbog toga što je osigurano
lice promenilo zanimanje.
(2) On je dužan da bez odlaganja obavesti osiguravača o povećanju rizika, ako je rizik
povećan nekim njegovim postupkom, a ako se povećanje rizika dogodilo bez njegovog
učešća, on je dužan da ga obavesti u roku od četrnaest dana od kad je za to saznao.
(3) Ako je povećanje rizika toliko da osiguravač ne bi zaključio ugovor da je takvo stanje
postojalo u času njegovog zaključenja, on može raskinuti ugovor. (4) Ali, ako je povećanje rizika toliko da bi osiguravač zaključio ugovor samo uz veću
premiju da je takvo stanje postojalo u času zaključenja ugovora, on može ugovaraču
osiguranja predložiti novu stopu premije.
(5) Ako ugovarač osiguranja ne pristane na novu stopu premije u roku od četrnaest dana
od prijema predloga nove stope, ugovor prestaje po samom zakonu.
(6) Ali, ugovor ostaje na snazi i osiguravač se više ne može koristiti ovlašćenjima da
predloži ugovaraču osiguranja novu stopu premije ili da raskine ugovor, ako ne iskoristi
ta ovlašćenja u roku od mesec dana od kad je ma na koji način doznao za povećanje
rizika, ili ako još pre isteka toga roka na neki način pokaže da pristaje na produženje
ugovora (ako primi premiju, isplati naknadu za osigurani slučaj koji se desio posle tog
povećanja i sl.).
Kad se osigurani slučaj dogodi u međuvremenu
Član 915
Ako se osigurani slučaj dogodi pre nego što je osiguravač obavešten o povećanju rizika
ili pošto je obavešten o povećanju rizika, ali pre nego što je ugovor raskinuo ili postigao
sporazum sa ugovaračem osiguranja o povećanju premije, naknada se smanjuje u
srazmeri između plaćenih premija i premija koje bi trebalo platiti prema povećanom
riziku.
Smanjenje rizika
Član 916
(1) U slučaju kad se posle zaključenja ugovora o osiguranju dogodilo smanjenje rizika,
ugovarač osiguranja ima pravo zahtevati odgovarajuće smanjenje premije, računajući od
dana kad je o smanjenju obavetio osiguravača.
(2) Ako osiguravač ne pristane na smanjenje premije, ugovarač osiguranja može raskinuti
ugovor.
Obaveza obaveštavanja o nastupanju osiguranog slučaja
Član 917
(1) Osiguranik je dužan izuzev u slučaju osiguranja života, obavestiti osiguravača o
nastupanju osiguranog slučaja najdalje u roku od tri dana od kad je to saznao.
(2) Ako on ne izvrši ovu svoju obavezu u određeno vreme, dužan je naknaditi
osiguravaču štetu koju bi ovaj zbog toga imao.
Ništavost odredaba o gubitku prava Član 918
Ništave su odredbe ugovora koje predviđaju gubitak prava na naknadu ili svotu
osiguranja, ako osiguranik posle nastupanja osiguranog slučaja ne izvrši neku od
propisanih ili ugovorenih obaveza.
Odsek 4
OBAVEZE OSIGURAVAČA
Isplata naknade ili ugovorene svote
Član 919
(1) Kad se dogodi osigurani slučaj, osiguravač je dužan isplatiti naknadu ili svotu
određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti duži od četrnaest dana,
računajući od kada je osiguravač dobio obaveštenje da se osigurani slučaj dogodio.
(2) Ali ako je za utvrđivanje postojanja osiguravačeve obaveze ili njenog iznosa potrebno
izvesno vreme, ovaj rok počinje teći od dana kada je utvrđeno postojanje njegove
obaveze i njen iznos.
(3) Ako iznos osiguravačeve obaveze ne bude utvrđen u roku određenom u prvom stavu
ovog člana, osiguravač je dužan, na zahtev ovlašćenog lica, isplatiti iznos nespornog dela
svoje obaveze na ime predujma.
Isključenje odgovornosti osiguravača u slučaju namere i prevare
Član 920
Ako je ugovarač osiguranja, osiguranik ili korisnik izazvao osigurani slučaj namerno ili
prevarom, osiguravač nije obavezan ni na kakva davanja, a suprotna ugovorna odredba
nema pravnog dejstva.
Prigovori osiguravača
Član 921
(1) Protiv zahteva donosioca polise, kao i zahteva kog drugog lica koje se na nju poziva,
osiguravač može istaći sve prigovore koje ima u vezi sa ugovorom prema licu sa kojim je
zaključio ugovor o osiguranju.
(2) Izuzetno, protiv zahteva trećeg lica u slučaju dobrovoljnog osiguranja od
odgovornosti, i zahteva nosilaca određenih prava na osiguranoj strani, čije je pravo prešlo
po samom zakonu sa uništene ili oštećene osigurane stvari na naknadu iz osiguranja, osiguravač može istaći samo prigovore koji su nastali pre nego što se dogodio osigurani
slučaj.
Odsek 5
TRAJANJE OSIGURANJA
Početak dejstva osiguranja
Član 922
(1) Ako drukčije nije ugovoreno, ugovor o osiguranju proizvodi svoje dejstvo počev od
dvadeset četvrtog časa dana koji je u polisi označen kao dan početku trajanja osiguranja,
pa sve do svršetka poslednjeg dana roka za koji je osiguranje ugovoreno.
(2) Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti
ugovor sa danom dospelosti premije, obaveštavajući pismenim putem drugu stranu
najkasnije tri meseca pre dospelosti premije.
(3) Ako je osiguranje zaključeno na rok duži od pet godina, svaka strana može po proteku
ovog roka uz otkazni rok od šest meseci, pismeno izjaviti drugoj strani da raskida ugovor.
(4) Ugovorom se ne može isključiti pravo svake strane da raskine ugovor kako je napred
izloženo.
(5) Odredbe ovog člana ne važe za osiguranje života.
Uticaj stečaja na osiguranje
Član 923
(1) U slučaju stečaja ugovarača osiguranja, osiguranje se nastavlja, ali svaka strana ima
pravo da raskine ugovor o osiguranju u roku od tri meseca od otvaranja stečaja, u kom
slučaju stečajnoj masi ugovarača pripada deo plaćene premije koji odgovara preostalom
vremenu osiguranja.
(2) U slučaju stečaja osiguravača, ugovor o osiguranju prestaje po isteku trideset dana od
otvaranja stečaja.
Odeljak 2
OSIGURANJE IMOVINE
Odsek 1
OPŠTE ODREDBE Interes osiguranja
Član 924
(1) Osiguranje imovine može zaključiti svako lice koje ima interes da se ne dogodi
osigurani slučaj, pošto bi inače pretrpelo neki materijalni gubitak.
(2) Pravo iz osiguranja mogu imati samo lica koja su u času nastanka štete imala
materijalni interes da se osigurani slučaj ne dogodi.
Svrha osiguranja imovine
Član 925
(1) Osiguranjem imovine obezbeđuje se naknada za štetu koja bi se desila u imovini
osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.
(2) Iznos naknade ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpeo nastupanjem
osiguranog slučaja.
(3) Kod osiguranja useva i plodova i ostalih proizvoda zemlje iznos štete utvrđuje se s
obzirom na vrednost koju bi imali u vreme sabiranja, ako nije drukčije ugovoreno.
(4) Punovažne su odredbe ugovora kojima se iznos naknade ograničava na manji iznos od
iznosa štete.
(5) Pri utvrđivanju iznosa štete uzima se u obzir izmakli dobitak samo ako je to
ugovoreno.
(6) Ako se u toku istog perioda osiguranja dogodi više osiguranih slučajeva jedan za
drugim, naknada iz osiguranja za svaki od njih određuje se i isplaćuje u potpunosti s
obzirom na celu svotu osiguranja, bez njenog umanjenja za iznos ranije isplaćenih
naknada u tom periodu.
(7) Ako je ugovorom o osiguranju vrednost osigurane stvari sporazumno utvrđena,
naknada se određuje prema toj vrednosti, izuzev ako osiguravač dokaže da je ugovorena
vrednost znatno veća od stvarne vrednosti, a za tu razliku ne postoji opravdan razlog (kao
na primer, osiguranje upotrebljavane stvari na vrednost takve nove stvari, ili osiguranje
subjektivne vrednosti).
Sprečavanje osiguranog slučaja i spasavanje
Član 926 (1) Osiguranik je dužan preduzeti propisane, ugovorene i sve ostale mere potrebne da se
spreči nastupanje osiguranog slučaja, a ako osigurani slučaj nastupi, dužan je preduzeti
sve što je u njegovoj moći da se ograniče njegove štetne posledice.
(2) Osiguravač je dužan naknaditi troškove, gubitke, kao i druge štete prouzrokovane
razumnim pokušajem da se otkloni neposredna opasnost nastupanja osiguranog slučaja,
kao i pokušajem da se ograniče njegove štetne posledice, pa i onda ako su ti pokušaji
ostali bez uspeha.
(3) Osiguravač je dužan dati ovu naknadu čak i ako ona zajedno sa naknadom štete od
osiguranog slučaja prelazi svotu osiguranja.
(4) Ako osiguranik ne ispuni svoju obavezu sprečavanja osiguranog slučaja ili obavezu
spasavanja, a za to nema opravdanja, obaveza osiguravača smanjuje se za onoliko za
koliko je nastala veća šteta zbog tog neispunjenja.
Prepuštanje oštećene osigurane stvari
Član 927
Ako drukčije nije ugovoreno, osiguranik nema pravo da posle nastupanja osiguranog
slučaja prepusti osiguravaču oštećenu stvar i da od njega zahteva isplatu pune svote
osiguranja.
Propast stvari usled događaja koji nije predviđen u polisi
Član 928
(1) Ako osigurana stvar ili stvar u vezi sa čijom je upotrebom zaključeno osiguranje od
odgovornosti propadne za vreme perioda osiguranja usled nekog događaja koji nije
predviđen u polisi, ugovor prestaje da važi dalje, a osiguravač je dužan vratiti ugovaraču
osiguranja deo premije srazmerno preostalom vremenu.
(2) Kad jedna od više stvari obuhvaćenih jednim ugovorom propadne usled nekog
događaja koji nije predviđen u polisi, osiguranje ostaje na snazi i dalje u pogledu ostalih
stvari uz potrebne izmene zbog smanjenja predmeta osiguranja.
Odsek 2
OGRANIČENJE OSIGURANIH RIZIKA
Štete pokrivene osiguranjem
Član 929 (1) Osiguravač je dužan naknaditi štete nastale slučajno ili krivicom ugovarača
osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja, izuzev ako je u pogledu određene štete
ova njegova obaveza izrično isključena ugovorom o osiguranju.
(2) On ne odgovara za štetu koju su ta lica prouzrokovala namerno, te je ništava odredba
u polisi koja bi predviđala njegovu odgovornost i u tom slučaju.
(3) Ali, ukoliko se ostvario osigurani slučaj osiguravač je dužan naknaditi svaku štetu
prouzrokovanu od nekog lica za čije postupke osiguranik odgovara po ma kom osnovu,
bez obzira na to da li je šteta prouzrokovana nepažnjom ili namerno.
Šteta prouzrokovana nedostacima osigurane stvari
Član 930
Osiguravač ne odgovara za štetu na osiguranoj stvari koja potiče od njenih nedostataka,
osim ako je drukčije ugovoreno.
Štete prouzrokovane ratnim operacijama i pobunama
Član 931
(1) Osiguravač nije dužan naknaditi štete prouzrokovane ratnim operacijama ili
pobunama, osim ako je drukčije ugovoreno.
(2) Osiguravač je dužan dokazati da je šteta prouzrokovana nekim od ovih događaja.
Odsek 3
NADOSIGURANJE I UGOVOR SA VIŠE OSIGURAVAČA
Nadosiguranje
Član 932
(1) Ako se pri zaključenju ugovora jedna strana posluži prevarom i tako ugovori svotu
osiguranja veću od stvarne vrednosti osigurane stvari, druga strana može tražiti
poništenje ugovora.
(2) Ako je ugovorena svota osiguranja veća od vrednosti osigurane stvari, a pri tome ni
jedna strana nije postupila nesavesno, ugovor ostaje na snazi, svota osiguranja se snižava
do iznosa stvarne vrednosti osigurane stvari, a premije se srazmerno smanjuju.
(3) U oba slučaja savesni osiguravač zadržava primljene premije i ima pravo na
nesmanjenu premiju za tekući period. Naknadno smanjenje vrednosti
Član 933
Ako se osigurana vrednost smanji za vreme trajanja osiguranja, svaka ugovorna strana
ima pravo na odgovarajuće sniženje svote osiguranja i premije, počev od dana kada je
svoj zahtev za sniženje saopštila drugoj strani.
Višestruko i dvostruko osiguranje
Član 934
(1) Ako je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguravača od istog rizika, za isti interes
i za isto vreme, tako da zbir svota osiguranja ne prelazi vrednost te stvari (višestruko
osiguranje), svaki osiguravač odgovara za izvršenje u potpunosti obaveza nastalih iz
ugovora koji je on zaključio.
(2) Ako, pak, zbir svota osiguranja prelazi vrednost osigurane stvari (dvostruko
osiguranje), a pri tome ugovarač osiguranja nije postupio nesavesno, sva ta osiguranja su
punovažna, i svaki osiguravač ima pravo na ugovorenu premiju za period osiguranja u
toku, a osiguranik ima pravo zahtevati od svakog pojedinog osiguravača naknadu prema
ugovoru zaključenom sa njim, ali ukupno ne više od iznosa štete.
(3) Kad se dogodi osigurani slučaj, ugovarač osiguranja dužan je obavestiti o tome
svakog osiguravača istog rizika i saopštiti mu imena i adrese ostalih osiguravača, kao i
svote osiguranja pojedinih ugovora zaključenih sa njima.
(4) Po isplati naknade osiguraniku svaki osiguravač snosi deo naknade u srazmeri u kojoj
stoji svota osiguranja na koju se on obavezao prema ukupnom zbiru svota osiguranja, te
osiguravač koji je platio više ima pravo zahtevati od ostalih osiguravača naknadu više
plaćenog.
(5) Ako je neki ugovor zaključen bez naznačenja svote osiguranja ili uz neograničeno
pokriće smatra se kao ugovor zaključen uz najvišu svotu osiguranja.
(6) Za deo osiguravača koji ne može da plati, odgovaraju ostali osiguravači srazmerno
svojim delovima.
(7) Ako je ugovarač osiguranja zaključio ugovor o osiguranju kojim je nastalo dvostruko
osiguranje ne znajući za ranije zaključeno osiguranje, on može, bez obzira na to da li je
ranije osiguranje zaključio on ili neko drugi, u roku od mesec dana od kada je saznao za
to osiguranje, zahtevati odgovarajuće sniženje svote osiguranja i premije docnijeg
osiguranja, ali osiguravač zadržava primljene premije i ima pravo na premiju za tekući
period. (8) Ako je do dvostrukog osiguranja došlo zbog smanjenja vrednosti osigurane stvari za
vreme trajanja osiguranja, ugovarač osiguranja ima pravo na odgovarajuća sniženja svota
osiguranja i premija, počev od dana kada je svoj zahtev za sniženje saopštio osiguravaču.
(9) Ako je pri nastanku dvostrukog osiguranja ugovarač osiguranja postupio nesavesno
svaki osiguravač može tražiti poništenje ugovora, zadržati primljene premije i zahtevati
nesmanjenu premiju za tekući period.
Saosiguranje
Član 935
Kad je ugovor o osiguranju zaključen sa više osiguravača koji su se sporazumeli o
zajedničkom snošenju i raspodeli rizika, svaki osiguravač naznačen u polisi osiguranja
odgovara osiguraniku za potpunu naknadu.
Odsek 4
PODOSIGURANJE
Član 936
(1) Kad se utvrdi da je u početku odnosnog perioda osiguranja vrednost osigurane stvari
bila veća od svote osiguranja, iznos naknade koju duguje osiguravač smanjuje se
srazmerno, izuzev ako je drukčije ugovoreno.
(2) Osiguravač je dužan dati potpunu naknadu sve do iznosa svote osiguranja, ako je
ugovoreno da odnos između vrednosti stvari i svote osiguranja nema značaja za
određivanje iznosa naknade.
Odsek 5
PRELAZ UGOVORA I ISPLATA NAKNADE IZ OSIGURANJA DRUGOME
Prelaz ugovora na pribavioca osigurane stvari
Član 937
(1) U slučaju otuđenja osigurane stvari, kao i stvari u vezi sa čijom je upotrebom
zaključeno osiguranje od odgovornosti, prava i obaveze ugovarača osiguranja prelaze po
samom zakonu na pribavioca, osim ako drukčije nije ugovoreno.
(2) Ali, ako je otuđen samo jedan deo osiguranih stvari koji u pogledu osiguranja ne čine
zasebnu celinu, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu u pogledu otuđenih
stvari. (3) U slučaju kad se zbog otuđenja stvari poveća ili smanji verovatnoća nastupanja
osiguranog slučaja, primenjuju se opšte odredbe o povećanju ili smanjenju rizika.
(4) Ugovarač osiguranja koji ne obavesti osiguravača da je osigurana stvar otuđena,
ostaje u obavezi na plaćanje premija koje dospevaju i posle dana otuđenja.
(5) Osiguravač i pribavilac osigurane stvari mogu odustati od osiguranja uz otkazni rok
od petnaest dana, s tim što su otkaz dužni podneti najdalje u roku od trideset dana od
saznanja za otuđenje.
(6) Ugovor o osiguranju ne može se raskinuti ako je polisa osiguranja izdata na donosioca
ili po naredbi.
Dodeljivanje naknade nosiocima zaloge i drugih prava
Član 938
(1) Posle nastupanja osiguranog slučaja, založna prava i ostala prava koja su ranije
postojala na osiguranoj stvari imaju za predmet dugovanu naknadu, kako u slučaju
osiguranja sopstvene stvari, tako i u slučaju osiguranja tuđih stvari zbog obaveze
njihovog čuvanja i vraćanja, te osiguravač ne može isplatiti naknadu osiguraniku bez
saglasnosti nosilaca tih prava.
(2) Ova lica mogu zahtevati neposredno od osiguravača da im u granicama svote
osiguranja i prema zakonskom redu isplati njihova potraživanja.
(3) Međutim, ako u času isplate osiguravač nije znao niti je mogao znati za ta prava,
izvršena isplata naknade osiguraniku ostaje punovažna.
Odsek 6
PRELAZ OSIGURANIKOVIH PRAVA PREMA ODGOVORNOM LICU NA
OSIGURAVAČA (SUBROGACIJA)
Član 939
(1) Isplatom naknade iz osiguranja prelaze na osiguravača, po samom zakonu, do visine
isplaćene naknade sva osiguranikova prava prema licu koje je po ma kom osnovu
odgovorno za štetu.
(2) Ako je krivicom osiguranika onemogućen ovaj prelaz prava na osiguravače, u
potpunosti ili delimično, osiguravač se oslobađa u odgovarajućoj meri svoje obaveze
prema osiguraniku.
(3) Prelaz prava sa osiguranika na osiguravača ne može biti na štetu osiguranika, te ako je
naknada koju je osiguranik dobio od osiguravača iz bilo kog uzroka niža od štete koju je pretrpeo, osiguranik ima pravo da mu se iz sredstava odgovornog lica isplati ostatak
naknade pre isplate osiguravačevog potraživanja po osnovu prava koja su prešla na njega.
(4) Izuzetno od pravila o prelazu osiguranikovih prava na osiguravača, ova prava ne
prelaze na osiguravača ako je štetu prouzrokovalo lice u srodstvu u pravoj liniji sa
osiguranikom ili lice za čije postupke osiguranik odgovara, ili koje živi sa njim u istom
domaćinstvu, ili lice koje je radnik osiguranika, osim ako su ta lica štetu prouzrokovala
namerno.
(5) Ali ako je neko od lica pomenutih u prethodnom stavu bilo osigurano od
odgovornosti, osiguravač može zahtevati od njegovog osiguravača naknadu iznosa koji je
isplatio osiguraniku.
Odsek 7
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Odgovornost osiguravača
Član 940
(1) U slučaju osiguranja od odgovornosti, osiguravač odgovara za štetu nastalu
osiguranim slučajem samo ako treće oštećeno lice zahteva njenu naknadu.
(2) Osiguravač snosi, u granicama svote osiguranja, troškove spora o osiguranikovoj
odgovornosti.
Sopstveno pravo oštećenika i direktna tužba
Član 941
(1) U slučaju osiguranja od odgovornosti, oštećeno lice može zahtevati neposredno od
osiguravača naknadu štete koju je pretrpelo događajem za koji odgovara osiguranik, ali
najviše do iznosa osiguravačeve obaveze.
(2) Oštećeno lice ima od dana kada se dogodio osigurani slučaj, sopstveno pravo na
naknadu iz osiguranja te je svaka docnija promena u pravima osiguranika prema
osiguravaču bez uticaja na pravo oštećenog lica na naknadu.
Odeljak 3
OSIGURANJE LICA
Odsek 1
OPŠTE ODREDBE Utvrđivanje osigurane svote
Član 942
U ugovorima o osiguranju lica (osiguranje života i osiguranje od nesrećnog slučaja)
visina osigurane svote, koju je osiguravač dužan isplatiti kad nastupi osigurani slučaj,
utvrđuje se u polisi prema sporazumu ugovornih strana.
Polisa osiguranja života
Član 943
(1) Pored sastojaka koje mora imati svaka polisa, u polisi osiguranja života moraju biti
naznačeni: ime i prezime lica na čiji se život odnosi osiguranje, datum njegovog rođenja i
događaj ili rok od koga zavisi nastanak prava da se zahteva isplata osigurane svote.
(2) Polisa osiguranja života može glasiti na određeno lice ili po naredbi, ali ne može
glasiti na donosioca.
(3) Za punovažnost indosamenta polise po naredbi potrebno je da sadrži ime korisnika,
datum indosiranja i potpis indosanta.
Netačna prijava starosti osiguranika
Član 944
Izuzetno od opštih odredbi ove glave i posledicama netačnih prijava i prećutkivanja
okolnosti od značaja za ocenu rizika, za netačne prijave godina života i ugovorima o
osiguranju života važe sledeća pravila:
1) ugovor o osiguranju života je ništav, a osiguravač je dužan u svakom slučaju vratiti sve
primljene premije, ako su prilikom njegovog zaključenja netačno prijavljene godine
života osiguranika a njegove stvarne godine života prelaze granicu do koje osiguravač po
svojim uslovima i tarifama vrši osiguranje života;
2) ako je netačno prijavljeno da osiguranik ima manje godina, a njegove stvarne godine
života ne prelaze granicu do koje osiguravač vrši osiguranje života ugovor je punovažan,
a osigurana svota se smanjuje u srazmeri ugovorene premije i premije predviđene za
osiguranje života lica osiguranikovih godina;
3) kad osiguranik ima manje godina nego što je prijavljeno prilikom zaključenja ugovora,
premija se smanjuje na odgovarajući iznos, a osiguravač je dužan vratiti razliku između
primljenih premija i premija na koje ima pravo.
Posledice neplaćanja premije i smanjenje osigurane svote Član 945
(1) Ako ugovarač osiguranja života ne plati neku premiju o dospelosti, osiguravač nema
pravo da njenu isplatu traži sudskim putem.
(2) Ako ugovarač osiguranja na poziv osiguravača, koji mu mora biti dostavljen
preporučenim pismom, ne isplati dospelu premiju u roku određenom u tom pismu, a koji
ne može biti kraći od mesec dana, računajući od kada mu je pismo uručeno, niti to učini
koje drugo zainteresovano lice, osiguravač može samo, ako su dotle plaćene bar tri
godišnje premije, izjaviti ugovaraču osiguranja da smanjuje osiguranu svotu na iznos
otkupa vrednosti osiguranja, a u suprotnom slučaju da raskida ugovor.
(3) Ako se osigurani slučaj dogodio pre raskida ugovora ili smanjenja osigurane svote,
smatra se kao da je osigurana svota smanjena odnosno da je ugovor raskinut, prema tome
da li su premije bile plaćene bar za tri godine ili ne.
Osiguranje trećeg lica
Član 946
(1) Osiguranje života može se odnositi na život ugovarača osiguranja, a može se odnositi
i na život nekog trećeg.
(2) Isto važi i za osiguranje od nesrećnog slučaja.
(3) Ako se osiguranje odnosi na slučaj smrti nekog trećeg, za punovažnost ugovora
potrebna je njegova pismena saglasnost data u polisi ili u odvojenom pismenu, prilikom
potpisivanja polise, sa naznačenjem osigurane svote.
Osiguranje za slučaj smrti maloletnika i lica lišenih poslovne sposobnosti
Član 947
(1) Ništavo je osiguranje za slučaj smrti trećeg lica mlađeg od četrnaest godina, kao i lica
potpuno lišenog poslovne sposobnosti, te je osiguravač dužan vratiti ugovaraču
osiguranja sve premije primljene po osnovu takvog ugovora.
(2) Za punovažnost osiguranja za slučaj smrti trećeg lica starijeg od četrnaest godina
potrebna je pismena saglasnost njegovog zakonskog zastupnika, kao i pismena saglasnost
svakog osiguranog lica.
Kumuliranje naknade za osigurane svote
Član 948 (1) U osiguranju lica, osiguravač koji je isplatio osiguranu svotu ne može imati ni po kom
osnovu pravo na naknadu od trećeg lica odgovornog za zastupanje osiguranog slučaja.
(2) Pravo na naknadu od trećeg lica odgovornog za nastupanje osiguranog slučaja,
pripada osiguraniku, odnosno korisniku, nezavisno od njegovog prava na osiguranu
svotu.
(3) Odredbe prethodnih stavova ne odnose se na slučaj kad je osiguranje od posledice
nesrećnog slučaja ugovoreno kao osiguranje od odgovornosti.
Odsek 2
ISKLJUČENI RIZICI
Samoubistvo osiguranika
Član 949
(1) Ugovorom o osiguranju za slučaj smrti nije obuhvaćen rizik samoubistva osiguranika
ako se desilo u prvoj godini osiguranja.
(2) U slučaju da se samoubistvo dogodilo u roku od tri godine od dana zaključenja
ugovora osiguravač nije dužan da isplati korisniku osiguranu svotu, nego samo
matematičku rezervu ugovora.
Namerno ubistvo osiguranika
Član 950
Osiguravač se oslobađa obaveze da korisniku isplati osiguranu svotu ako je ovaj namerno
izazvao smrt osiguraniku, ali je dužan, ako su dotle bile uplaćene bar tri godišnje premije,
isplatiti matematičku rezervu ugovora ugovaraču osiguranja, a ako je on osiguranik,
njegovim naslednicima.
Namerno prouzrokovanje nesrećnog slučaja
Član 951
Osiguravač se oslobađa obaveze iz ugovora o osiguranju od nesrećnog slučaja ako je
osiguranik namerno prouzrokovao nesrećni slučaj.
Ratne operacije
Član 952 (1) Ako je smrt osiguranika prouzrokovana ratnim operacijama, osiguravač, ako što
drugo nije ugovoreno, nije dužan isplatiti korisniku osiguranu svotu, ali je dužan isplatiti
mu matematičku rezervu iz ugovora.
(2) Ako nije što drugo ugovoreno, osiguravač se oslobađa obaveze iz ugovora o
osiguranju od nesrećnog slučaja, ako je nesrećni slučaj prouzrokovan ratnim operacijama.
Ugovorno isključenje rizika
Član 953
Ugovorom o osiguranju za slučaj smrti ili od nesrećnog slučaja mogu biti isključeni iz
osiguranja i drugi rizici.
Odsek 3
PRAVA UGOVARAČA OSIGURANJA PRE NASTUPANJA OSIGURANOG
SLUČAJA
Otkup
Član 954
(1) Na zahtev ugovarača osiguranja života zaključenog za ceo život osiguranika,
osiguravač je dužan isplatiti mu otkupnu vrednost polise, ako su dotle plaćene bar tri
godišnje premije.
(2) U polisi moraju biti navedeni uslovi pod kojima ugovarač može zahtevati isplatu
njene otkupne vrednosti, kao i način kako se ta vrednost izračunava, saglasno uslovima
osiguranja.
(3) Pravo zahtevati otkup ne mogu vršiti poverioci ugovarača osiguranja, kao ni korisnik
osiguranja, ali će otkupna vrednost biti isplaćena korisniku na njegov zahtev, ako je
određivanje korisnika neopozivo.
(4) Izuzetno od prethodnog stava, otkup polise može zahtevati poverilac kome je polisa
predata u zalogu, ako potraživanja radi čijeg je osiguranja data zaloga ne bude namireno
o dospelosti.
Predujam
Član 955
(1) Na traženje ugovarača osiguranja života zaključenog za ceo život osiguranika, može
mu osiguravač isplatiti unapred deo osigurane svote do visine otkupne vrednosti polise,
koji ugovarač osiguranja može vratiti docnije. (2) Na primljeni predujam ugovarač osiguranja dužan je plaćati određenu kamatu.
(3) Ako ugovarač osiguranja zadocni sa plaćanjem dospele kamate, postupiće se kao da je
zahtevao otkup.
(4) U polisi osiguranja moraju biti navedeni uslovi davanja predujma, mogućnost da se
iznos primljen na ime predujma vrati osiguravaču, visina kamatne stope, posledice
neplaćanja dospele kamate, kako je određeno uslovima osiguranja.
Zalaganje polise
Član 956
(1) Polisa osiguranja života može biti data u zalogu.
(2) Zalaganje polise ima dejstvo prema osiguravaču samo ako je pismeno obavešten da je
polisa založena određenom poveriocu.
(3) Kad polisa glasi po naredbi, zalaganje se vrši indosamentom.
Odsek 4
OSIGURANJE ŽIVOTA U KORIST TREĆEG LICA
Određivanje korisnika
Član 957
(1) Ugovarač osiguranja života može u ugovoru, kao i nekim docnijim pravnim poslom,
pa i testamentom, odrediti lice kome će pripasti prava iz ugovora.
(2) Ako se osiguranje odnosi na život nekog drugog lica, za određivanje korisnika
potrebna je i njegova pismena saglasnost.
(3) Korisnik ne mora biti određen po imenu, dovoljno je ako akt sadrži nužne podatke za
njegovo određivanje.
(4) Kad su za korisnike određena deca ili potomci, korist pripada i onima koji su rođeni
docnije, a korist namenjena suprugu pripada licu koje je bilo u braku sa osiguranikom u
času njegove smrti.
Podela koristi između više korisnika
Član 958 Kad su za korisnike određena deca, potomci, i uopšte naslednici, ako ugovarač osiguranja
nije odredio kako će se izvršiti podela između njih, podela će se izvršiti srazmerno
njihovim nasledničkim delovima, a ako korisnici nisu naslednici, osigurana svota biće
podeljena na jednake delove.
Opozivanje odredbe o određivanju korisnika
Član 959
(1) Odredbu kojom se korist iz osiguranja dodeljuje određenom licu, može opozvati samo
ugovarač osiguranja, i to njegovo pravo ne mogu vršiti ni njegovi poverioci, ni njegovi
zakonski naslednici.
(2) Ugovarač osiguranja može opozvati odredbu o koristi sve dok korisnik ne izjavi na
ma koji način da je prima, kad ona postaje neopoziva.
(3) Ipak, ugovarač može opozvati odredbu o koristi i posle izjave korisnika da je prima,
ako je korisnik pokušao ubistvo osiguranika, a ako je korist dodeljena bez naknade, za
opozivanje važe i odredbe o opozivanju poklona.
(4) Smatra se da je korisnik odbio namenjenu mu korist, ako se posle smrti ugovarača
osiguranja na poziv njegovih naslednika ne izjasni u roku od mesec dana da je prima.
Sopstveno i neposredno pravo korisnika
Član 960
(1) Osigurana svota koja treba da bude isplaćena korisniku ne ulazi u zaostavšinu
ugovarača osiguranja, pa ni kad su za korisnike određeni njihovi naslednici.
(2) Pravo na osiguranu svotu ima samo korisnik, i to od samog zaključenja ugovora o
osiguranju, i bez obzira na to kako je i kada određen za korisnika, i bez obzira da li je
izjavio svoje prihvatanje pre ili posle smrti osiguranika, te se može obratiti neposredno
osiguravaču sa zahtevom da mu se isplati osigurana svota.
(3) Ako je ugovarač osiguranja odredio za korisnika svoju decu, svoje potomke, ili
naslednike uopšte, svakom tako određenom korisniku pripada pravo na odgovarajući deo
osigurane svote i ako se odrekne nasleđa.
Poverioci ugovarača osiguranja i osiguranika
Član 961
(1) Poverioci ugovarača osiguranja i osiguranika nemaju nikako pravo na osiguranu svotu
ugovorenu za korisnika. (2) Ali, ako su premije koje je uplatio ugovarač osiguranja bile nesrazmerno velike prema
njegovim mogućnostima u času kad su bile uplaćene, njegovi poverioci mogu zahtevati
da im se preda deo premija koji premaša njegove mogućnosti, ako su ispunjeni uslovi pod
kojima poverioci imaju pravo na pobijanje dužnikovih pravnih radnji.
Ustupanje osigurane svote
Član 962
Svoje pravo na osiguranu svotu može korisnik preneti na drugoga i pre osiguranog
slučaja, ali mu je zato potreban pismeni pristanak ugovarača osiguranja, u kome mora biti
navedeno ime lica na koje se pravo prenosi, a ako se osiguranje odnosi na život nekog
drugog lica, potreban je isti takav pristanak i tog lica.
Kad određeni korisnik umre pre dospelosti
Član 963
Kad lice koje je bez naknade određeno za korisnika umre pre dospelosti osigurane
glavnice ili rente, korist iz osiguranja ne pripada njegovim naslednicima, nego narednom
korisniku, a ako ovaj nije određen, onda imovini ugovarača osiguranja.
Osiguranje za slučaj smrti bez određenog korisnika
Član 964
Ako ugovarač osiguranja za slučaj smrti ne odredi korisnika, ili ako odredba o
određivanju korisnika ostane bez dejstva zbog opozivanja, ili zbog odbijanja određenog
lica, ili iz kog drugog uzroka, a ugovarač osiguranja ne odredi drugog korisnika,
osigurana svota pripada imovini ugovarača osiguranja i kao njen deo prelazi sa ostalim
njegovim pravima na njegove naslednike.
Savesna isplata osigurane svote neovlašćenom licu
Član 965
(1) Kad osiguravač isplati osiguranu svotu licu koje bi na nju imalo pravo da ugovarač
osiguranja nije odredio korisnika, on se oslobađa obaveze iz ugovora o osiguranju ako u
času izvršene isplate nije znao niti je mogao znati da je korisnik određen testamentom, ili
nekim drugim aktom koji mu nije dostavljen, a korisnik ima pravo da zahteva vraćanje od
lica koje je primilo osiguranu svotu.
(2) Isto važi u slučaju promene korisnika.
Glava XXVIII ZALOGA
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 966
Ugovorom o zalozi obavezuje se dužnik ili neko treći (zalogodavac) prema poveriocu
(zalogoprimcu) da mu preda neku pokretnu stvar na kojoj postoji pravo svojine da bi se
pre ostalih poverilaca mogao naplatiti iz njene vrednosti, ako mu potraživanje ne bude
isplaćeno o dospelosti, a poverilac se obavezuje da primljenu stvar čuva i po prestanku
svog potraživanja vrati neoštećenu zalogodavcu.
Član 967
(Brisan)
Sticanje založnog prava
Član 968
Zalogoprimac stiče založno pravo kad mu stvar koja je predmet ugovora bude predata.
Sposobnost
Član 969
Za zaključenje punovažnog ugovora o zalozi potrebno je da zalogodavac ima sposobnost
za raspolaganje stvarima koje daje u zalogu.
Zaloga na stvari već založenoj drugome
Član 970
(1) Ugovor o zalozi može biti zaključen o stvari koja je već založena nekome.
(2) U tom slučaju založno pravo nastaje kad zalogodavac obavesti poverioca kod koga se
stvar nalazi o zaključenju ugovora o zalozi sa drugim poveriocem i naloži mu da po
naplati svog potraživanja preda stvar ovome.
Zaloga za buduću ili uslovnu obavezu
Član 971 Zaloga se može dati za buduću, kao i za uslovnu obavezu.
Protezanje zaloge na druge obaveze zalogodavca
Član 972
Zaloga kojom je obezbeđeno ispunjenje neke obaveze proteže se i na ugovorne obaveze
koje bi nastale između zalogoprimca i zalogodavca posle zaključenja ugovora o zalozi, a
koje bi dospele za isplatu pre namirenja obaveze za čije je obezbeđenje zaloga data.
Zabranjene odredbe
Član 973
(1) Ništava je odredba ugovora o zalozi da će založena stvar preći u svojinu poverioca
ako njegovo potraživanje ne bude namireno o dospelosti, kao i odredba da će u tom
slučaju poverilac moći po napred određenoj ceni prodati založenu stvar ili je zadržati za
sebe.
(2) Ali, ako je u zalogu data stvar čija je cena propisana, ugovarači se mogu sporazumeti
da će poverilac moći prodati založenu stvar po propisanoj ceni ili je po toj zadržati za
sebe.
Odeljak 2
ZALAGANJE STVARI
Odsek 1
OBAVEZE ZALOGODAVCA
Član 974
(1) Zalogodavac je dužan predati zalogoprimcu ili trećem licu koje su sporazumno
odredili stvar koja je predmet ugovora ili ispravu koja daje imaocu isključivo pravo
raspolaganja njome.
(2) Ugovarači se mogu sporazumeti da zajednički čuvaju stvar ili ispravu.
Odsek 2
OBAVEZE ZALOGOPRIMCA
Čuvanje založene stvari
Član 975 (1) Zalogoprimac je dužan čuvati stvar sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog
domaćina.
(2) On je dužan vratiti je čim mu dug bude namiren.
Upotrebljavanje založene stvari
Član 976
(1) Zalogoprimac nema pravo da upotrebljava založenu stvar, ili da je preda drugome na
upotrebu, ili u zalogu podzaloga, osim ako mu to dozvoli zalogodavac.
(2) Zalogoprimac koji upotrebljava stvar bez dozvole zalogodavca ili je preda drugome
na upotrebu, ili u zalogu, odgovara i za slučajnu propast ili oštećenje stvari koji bi se
dogodili tom prilikom.
Plodovi založene stvari
Član 977
(1) Ako založena stvar daje plodove, a nije ugovoreno kome će oni pripasti posle
odvajanja od stvari, poverilac, ako hoće, može ih zadržati za sebe.
(2) U tom slučaju iznos čistog prihoda od plodova odbija se od troškova na čiju naknadu
poverilac ima pravo, zatim od dužne kamate i najzad od glavnice.
(3) Isto važi za koristi postignute upotrebom založene stvari.
Oduzimanje založene stvari od zalogoprimca
Član 978
Na zahtev zalogodavca sud će narediti da se založena stvar oduzme od zalogoprimca i
preda nekom trećem licu da je drži za njega, ako zalogoprimac ne čuva založenu stvar
kako treba, ako je upotrebljava bez dozvole zalogodavca, ili je daje drugom na upotrebu,
ili ako je ne upotrebljava saglasno datoj mu dozvoli, i uopšte ako postupa sa njom
protivno ugovoru i zakonu.
Odsek 3
PRAVA ZALOGOPRIMCA
Kad založena stvar ima neki nedostatak
Član 979 Kad se pokaže da založena stvar ima neki materijalni ili pravni nedostatak, te ne
predstavlja dovoljno obezbeđenje naplate potraživanja, založni poverilac ima pravo
zahtevati od zalogodavca drugu odgovarajuću zalogu.
Prodaja založene stvari
Član 980
(1) Ako poveriočevo potraživanje ne bude namireno o dospelosti, poverilac može
zahtevati od suda odluku da se stvar proda na javnoj prodaji, ili po tekućoj ceni, kad stvar
ima berzansku ili tržišnu cenu.
(2) Ako bi troškovi javne prodaje bili nesrazmerno veliki prema vrednosti založene
stvari, sud može odlučiti da poverilac proda stvar po ceni utvrđenoj procenom stručnjaka,
ili da je, ako hoće zadrži za sebe po toj ceni.
Prodaja stvari založene za potraživanje iz ugovora u privredi
Član 981
(1) Ako dužnik ne namiri o dospelosti potraživanje nastalo iz ugovora u privredi,
poverilac nije dužan obraćati se sudu, nego može pristupiti prodaji založene stvari na
javnoj prodaji po isteku osam dana od upozorenja učinjenog dužniku kao i zalogodavcu,
kad to nije isto lice, da će tako postupiti.
(2) Poverilac je dužan obavestiti blagovremeno oba lica o datumu i mestu prodaje.
(3) Ako založene stvari imaju tržišnu ili berzansku cenu, poverilac ih može prodati po toj
ceni, po isteku osam dana od upozorenja učinjenog dužniku i zalogodavcu da će tako
postupiti.
Prodaja založene stvari pre vremena i zbog kvarenja ili gubljenja vrednosti i njena
zamena
Član 982
(1) Kad se založena stvar kvari ili kad inače gubi vrednost te postoji opasnost da postane
nedovoljna za obezbeđenje poveriočevog potraživanja, sud može na zahtev zalogoprimca
ili zalogodavca, a po saslušanju druge strane, odlučiti da se stvar proda na javnoj prodaji,
ili po berzanskoj ili tržišnoj ceni ako je ima, i da se cena ili dovoljan deo cene položi kod
suda radi obezbeđenja zalogoprimčevog potraživanja.
(2) Sud će odbiti zahtev zalogoprimca, ako zalogodavac ponudi da zalogoprimcu preda
umesto založene stvari neku drugu stvar iste vrednosti čije čuvanje ne zahteva veći trud i
brigu od čuvanja prvobitno založene stvari. (3) Sud će pod istim uslovima, dozvoliti zamenu založene stvari na zahtev zalogodavca i
u slučaju kad zalogoprimac ne traži njenu prodaju.
Prodaja založene stvari pre vremena na zahtev zalogodavca
Član 983
(1) Na zahtev zalogodavca sud može dozvoliti da se založena stvar proda određenom licu
za određenu cenu, ako nađe da je cena povoljna i ako su time očuvani opravdani interesi
zalogoprimca.
(2) Dobijena cena, ili dovoljan deo cene, koji će sud odrediti dozvoljavajući prodaju,
stupa na mesto založene stvari i polaže se u sud za obezbeđenje naplate poveriočevog
potraživanja.
Pravo prvenstvene naplate
Član 984
Zalogoprimac ima pravo da iz cene postignute prodajom založene stvari naplati pre
ostalih poverilaca zalogodavca svoje potraživanje, dužnu kamatu, troškove učinjene za
očuvanje založene stvari, kao i troškove oko ostvarenja naplate potraživanja.
Redosled založnih prava
Član 985
Kad je jedna stvar založena nekolicini poverilaca, red po kome se isplaćuju njihova
potraživanja iz vrednosti založene stvari određuje se prema datumu nastanka njihovih
založnih prava.
Odsek 4
PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA
Prestanak založnog prava gubitkom državine
Član 986
(1) Poveriočevo pravo da se prvenstveno naplati iz vrednosti založene stvari prestaje
prestankom njegove državine.
(2) Ono ponovo nastaje kad poverilac povrati državinu stvari.
Prestanak založnog prava prestankom potraživanja Član 987
Kad prestane potraživanje čije je ispunjenje bilo obezbeđeno zalogom, poverilac je dužan
vratiti založenu stvar zalogodavcu.
Zastarelost međusobnih potraživanja
Član 988
Potraživanja zalogodavca prema zalogoprimcu za naknadu štete zbog pogoršanja stvari
kao i potraživanja zalogoprimca prema zalogodavcu za naknadu troškova učinjenih radi
poboljšanja stvari zastareva u roku od jedne godine od dana kada je stvar vraćena.
Odeljak 3
ZALAGANJE POTRAŽIVANJA I DRUGIH PRAVA
Odsek 1
ZALAGANJE POTRAŽIVANJA
Obaveštavanje dužnika i predaja isprave
Član 989
(1) Za sticanje založnog prava na nekom potraživanju potrebno je da dužnik bude
pismeno obavešten o zaključenom ugovoru o zalozi.
(2) Zalogodavac je dužan predati zalogoprimcu ispravu o založenom potraživanju.
Davanje u zalogu potraživanja iz hartije od vrednosti
Član 990
(1) Poverilac stiče založno pravo na potraživanju upisanom na hartiji od vrednosti na
donosioca kad mu ona bude predata.
(2) Davanje u zalogu potraživanja iz hartije po naredbi vrši se indosamentom u kome je
naznačeno da je predata u zalogu.
Dužnost očuvanja potraživanja
Član 991
Zalogoprimac je dužan preduzimati mere potrebne za očuvanje založnog potraživanja. Naplaćivanje i uračunavanje kamata
Član 992
(1) Ako založeno potraživanje daje pravo na kamate ili kakva druga povremena
potraživanja, zalogoprimac je dužan da ih naplati.
(2) Tako postignuti iznosi prebijaju se sa troškovima na čiju naknadu zalogoprimac ima
pravo, zatim sa kamatom koja mu se duguje i najzad sa glavnicom.
Naplaćivanje založenog potraživanja
Član 993
(1) Kad založeno potraživanje dospe za naplatu, zalogoprimac je dužan naplatiti ga.
(2) Ispunjenjem založenog potraživanja založno pravo prelazi na stvar kojom je
potraživanje ispunjeno.
(3) Kad je predmet založenog potraživanja novac, zalogoprimac je dužan na zahtev
zalogodavca položiti naplaćeni iznos kod suda, ali ako je predmet njegovog potraživanja
takođe novac, i ako je ono dospelo za naplatu, zalogoprimac, može zadržati za sebe
koliko mu se duguje, a ostalo je dužan predati zalogodavcu.
Prigovori dužnika založenog potraživanja
Član 994
Dužnik založenog potraživanja može istaći zalogoprimcu prigovore koje u slučaju
ustupanja potraživanja može dužnik ustupljenog potraživanja istaći prijemniku.
Odsek 2
DAVANJE U ZALOGU DRUGIH PRAVA
Način zalaganja
Član 995
(1) Osim potraživanja, u zalogu se mogu dati i druga prava.
(2) Davanje u zalogu tih prava vrši se na način predviđen za njihovo prenošenje na
drugoga, ako za određeni slučaj nije propisano što drugo.
Odsek 3 PRIMENA ODREDBI O DAVANJU U ZALOGU STVARI
Član 996
Odredbe o davanju u zalogu stvari primenjuju se i na zaloge potraživanja i drugih prava,
ukoliko za njih nije propisano što drugo.
Glava XXIX
JEMSTVO
Odeljak 1
OPŠTE ODREDBE
Pojam
Član 997
Ugovorom o jemstvu se jemac obavezuje prema poveriocu da će ispuniti punovažnu i
dospelu obavezu dužnika, ako to ovaj ne učini.
Forma
Član 998
Ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu o jemčenju učinio pismeno.
Sposobnost za jemčenje
Član 999
Ugovorom o jemstvu može se obavezati samo ko ima potpunu poslovnu sposobnost.
Jemčenje za poslovno nesposobnog
Član 1000
Ko se obaveže kao jemac za obavezu nekog poslovno nesposobnog lica, odgovara
poveriocu isto kao jemac poslovno sposobnog lica.
Predmet jemčenja
Član 1001
(1) Jemstvo se može dati za svaku punovažnu obavezu, bez obzira na njenu sadržinu. (2) Jemčiti se može i za uslovnu obavezu, kao i za određenu buduću obavezu.
(3) Jemstvo za buduću obavezu može se opozvati pre nego što obaveza nastane, ako nije
predviđen rok u kome ona treba da nastane.
(4) Jemstvo se može dati i za obavezu nekog drugog jemca (jemac jemčev).
Obim jemčeve odgovornosti
Član 1002
(1) Jemčeva obaveza ne može biti veća od obaveze glavnog dužnika, a ako je ugovoreno
da bude veća, ona se svodi na meru dužnikove obaveze.
(2) Jemac odgovara za ispunjenje cele obaveze za koju je jemčio, ako njegova
odgovornost nije ograničena na neki njen deo ili na drugi način podvrgnuta lakšim
uslovima.
(3) On je dužan da naknadi potrebne troškove koje je poverilac učinio u cilju naplate
duga od glavnog dužnika.
(4) Jemac odgovara i za svako povećanje obaveze koje bi nastalo dužnikovom docnjom
ili dužnikovom krivicom, ukoliko nije drukčije ugovoreno.
(5) On odgovara samo za onu ugovorenu kamatu koja je dospela posle zaključenja
ugovora o jemstvu.
Prelaz poveriočevih prava na jemca (subrogacija)
Član 1003
Na jemca koji je namirio poveriočevo potraživanje prelazi to potraživanje sa svim
sporednim pravima i garantijama njegovog ispunjenja.
Odeljak 2
ODNOS POVERIOCA I JEMCA
Oblici jemstva
Član 1004
(1) Od jemca se može zahtevati ispunjenje obaveze tek nakon što je glavni dužnik ne
ispuni u roku određenom u pismenom pozivu (supsidijarno jemstvo). (2) Poverilac može tražiti ispunjenje od jemca iako nije pre toga pozvao glavnog dužnika
na ispunjenje obaveze, ako je očigledno da se iz sredstava glavnog dužnika ne može
ostvariti njeno ispunjenje ili ako je glavni dužnik pao pod stečaj.
(3) Ako se jemac obavezao kao jemac platac, odgovara poveriocu kao glavni dužnik za
celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od
jemca ili od obojice u isto vreme (solidarno jemstvo).
(4) Jemac za obavezu nastalu iz ugovora u privredi odgovara kao jemac platac, ako nije
što drugo ugovoreno.
Solidarnost jemaca
Član 1005
Više jemaca nekog duga odgovaraju solidarno, bez obzira na to da li su jemčili zajedno,
ili se svaki od njih obavezao prema poveriocu odvojeno, izuzev kada je ugovorom
njihova odgovornost uređena drukčije.
Gubitak prava na rok
Član 1006
Ako je dužnik izgubio pravo na rok određen za ispunjenje njegove obaveze, poverilac
ipak ne može zahtevati ispunjenje od jemca pre isteka tog roka, ukoliko nije drukčije
ugovoreno.
Stečaj glavnog dužnika
Član 1007
(1) U slučaju stečaja glavnog dužnika poverilac je dužan prijaviti svoje potraživanje u
stečaj i o tome obavestiti jemca, inače odgovara jemcu za štetu koju bi ovaj imao zbog
toga.
(2) Smanjenje obaveze glavnog dužnika u stečajnom postupku ili u postupku prinudnog
poravnanja ne povlači sa sobom i odgovarajuće smanjenje jemčeve obaveze, te jemac
odgovara poveriocu za ceo iznos svoje obaveze.
Slučaj smanjene odgovornosti dužnikovog naslednika
Član 1008
Jemac odgovara za ceo iznos obaveze za koji je jemčio i u slučaju kad bi se od
dužnikovog naslednika mogla zahtevati isplata samo onog njenog dela koji odgovara
vrednosti nasleđene imovine. Jemčevi prigovori
Član 1009
(1) Jemac može istaći protiv poveriočevog zahteva sve prigovore glavnog dužnika,
uključujući i prigovor prebijanja, a ne i čisto lične dužnikove prigovore.
(2) Dužnikovo odricanje od prigovora, kao i njegovo priznanje poveriočevog
potraživanja, nema dejstva prema jemcu.
(3) Jemac može istaći protiv poverioca i svoje lične prigovore, na primer, ništavost
ugovora o jemstvu, zastarelost poveriočevog potraživanja prema njemu, prigovor
prebijanja uzajamnih potraživanja.
Dužnost obaveštavanja jemca o dužnikovom propuštanju
Član 1010
Ako dužnik ne ispuni svoju obavezu na vreme, poverilac je dužan obavestiti o tome
jemca, inače će mu odgovarati za štetu koju bi jemac pretrpeo zbog toga.
Oslobođenje jemca zbog poveriočevog odugovlačenja
Član 1011
(1) Jemac se oslobađa odgovornosti ako poverilac na njegov poziv posle dospelosti
potraživanja ne zahteva ispunjenje od glavnog dužnika u roku od mesec dana od tog
poziva.
(2) Kad rok za ispunjenje nije određen, jemac se oslobađa odgovornosti ako poverilac, na
njegov poziv po isteku jedne godine od zaključenja ugovora o jemstvu, ne učini u roku od
mesec dana od tog poziva potrebnu izjavu za određivanje datuma ispunjenja.
Oslobođenje jemca zbog napuštanja garantija
Član 1012
(1) Ako poverilac napusti zalogu ili koje drugo pravo kojim je bilo obezbeđeno
ispunjenje njegovog potraživanja, ili ga izgubi svojom nepažnjom i tako onemogući
prelaz tog prava na jemca, ovaj se oslobađa svoje obaveze prema poveriocu za onoliko za
koliko bi mogao dobiti vršenjem tog prava.
(2) Pravilo prethodnog stava važi kako u slučaju kad je pravo nastalo pre zaključenja
ugovora o jemstvu, tako i u slučaju kad je nastalo posle toga.
Odeljak 3 ODNOS JEMCA I DUŽNIKA
Pravo zahtevati naknadu od dužnika
Član 1013
(1) Jemac koji je isplatio poveriocu njegovo potraživanje može zahtevati od dužnika da
mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, kao i kamatu od dana isplate.
(2) On ima pravo na naknadu troškova nastalih u sporu sa poveriocem od časa kad je
obavestio dužnika o tom sporu, kao i na naknadu štete ako bi je bilo.
Pravo jemca jednog solidarnog dužnika
Član 1014
Jemac jednog od više solidarnih dužnika može zahtevati od bilo koga od njih da mu
naknadi ono što je isplatio poveriocu, kao i troškove.
Pravo jemca na prethodno obezbeđenje
Član 1015
I pre nego što namiri poverioca, jemac koji se obavezao sa znanjem ili odobrenjem
dužnika ima pravo zahtevati od dužnika da mu pruži potrebno obezbeđenje za njegove
eventualne zahteve u sledećim slučajevima: ako dužnik nije ispunio svoju obavezu o
njenoj dospelosti, ako je poverilac zatražio sudskim putem naplatu od jemca i ako se
dužnikovo imovinsko stanje znatno pogoršalo posle zaključenja ugovora o jemstvu.
Gubitak prava na naknadu
Član 1016
(1) Dužnik može upotrebiti protiv jemca koji je bez njegovog znanja izvršio isplatu
poveriočevog potraživanja sva pravna sredstva kojima je u času te isplate mogao odbiti
poveriočev zahtev.
(2) Jemac koji je isplatio poveriočevo potraživanje, a o tome nije obavestio dužnika, te je
i ovaj u neznanju za tu isplatu ponovo isplatio isto potraživanje, ne može zahtevati
naknadu od dužnika, ali ima pravo zahtevati od poverioca da mu vrati ono što mu je
isplatio.
Pravo na vraćanje isplaćenog
Član 1017 Jemac koji je bez dužnikovog znanja isplatio poveriočevo potraživanje koje je docnije na
dužnikov zahtev poništeno, ili ugašeno prebijanjem, može samo zahtevati od poverioca
vraćanje isplaćenog.
Odeljak 4
REGRES ISPLATIOCA PREMA OSTALIM JEMCIMA
Član 1018
Kad ima više jemaca, pa jedan od njih isplati dospelo potraživanje, on ima pravo
zahtevati od ostalih jemaca da mu svaki naknadi deo koji pada na njega.
Odeljak 5
ZASTARELOST
Član 1019
(1) Zastarelošću obaveze glavnog dužnika zastareva i obaveza jemca.
(2) Kad je rok za zastarevanje obaveze glavnog dužnika duži od dve godine, obaveza
jemca zastareva po isteku dve godine od dospelosti obaveze glavnog dužnika, izuzev kad
jemac odgovara solidarno sa dužnikom.
(3) Prekid zastarevanja potraživanja prema glavnom dužniku dejstvuje i prema jemcu
samo ako je do prekida došlo nekim postupkom poverioca pred sudom protiv glavnog
dužnika.
(4) Zastoj zastarevanja obaveze glavnog dužnika nema dejstva prema jemcu.
Glava XXX
UPUĆIVANJE (ASIGNACIJA)
Odeljak 1
POJAM UGOVORA
Član 1020
Upućivanjem (asignacijom) jedno lice, uputilac (asignant) ovlašćuje drugo lice,
upućenika (asignat) da za njegov račun izvrši nešto određenom trećem licu, primaocu
uputa (asignatar), a ovoga ovlašćuje da to izvršenje primi u svoje ime.
Odeljak 2 ODNOSI PRIMAOCA UPUTA I UPUĆENIKA
Prihvatanje od strane upućenika
Član 1021
(1) Primalac uputa stiče pravo da zahteva od upućenika ispunjenje tek kad mu ovaj izjavi
da prihvata uput.
(2) Prihvatanje uputa ne može se opozvati.
Prigovori upućenika
Član 1022
(1) Prihvatanjem uputa nastaje između primaoca uputa i upućenika dugovinski odnos
nezavisan od odnosa između uputioca i upućenika, kao i odnos između uputioca i
primaoca uputa.
(2) Upućenik koji je prihvatio uput može istaći primaocu uputa samo prigovore koji se
tiču punovažnosti prihvatanja, prigovore koji se zasnivaju na sadržini prihvatanja ili na
sadržini samog uputa, kao i prigovore koje ima lično prema njemu.
Prenošenje uputa
Član 1023
(1) Primalac uputa može uput preneti na drugog i pre prihvatanja od upućenika, a ovaj ga
može preneti dalje, izuzev kad iz samog uputa ili posebnih okolnosti proizlazi da je on
neprenosiv.
(2) Ako je upućenik izjavio primaocu uputa da prihvati uput, to prihvatanje ima dejstva
prema svim licima na koja bi uput bio uzastopno prenesen.
(3) Ako je upućenik izjavio pribaviocu, na koga je primalac uputa preneo uput, da ga
prihvata, on ne može istaći prijaviocu prigovore koje ima prema primaocu uputa lično.
Zastarelost
Član 1024
(1) Pravo primaoca uputa da zahteva ispunjenje od upućenika zastareva za godinu dana.
(2) Ako za ispunjenje nije određen rok, zastarelost počinje teći kada upućenik prihvati
uput, a ako ga je on prihvatio pre nego što je dat primaocu uputa, onda kada bude dat
ovome. Odeljak 3
ODNOS PRIMAOCA UPUTA I UPUTIOCA
Ako je primalac uputa poverilac uputioca
Član 1025
(1) Poverilac nije dužan pristati na uput koji mu je učinio dužnik u cilju ispunjenja svoje
obaveze, ali je dužan da o svom odbijanju odmah izvesti dužnika, inače će mu odgovarati
za štetu.
(2) Poverilac koji je pristao na uput dužan je pozvati upućenika da ga izvrši.
Uput nije ispunjenje
Član 1026
(1) Kad je poverilac pristao na uput učinjen od njegovog dužnika u cilju ispunjenja
obaveza, ta obaveza ne prestaje ako nije drukčije ugovoreno, ni njegovim pristankom na
uput, ni prihvatanjem od strane upućenika, nego tek ispunjenjem od strane upućenika.
(2) Poverilac koji je pristao na uput učinjen od njegovog dužnika može zahtevati od
uputioca da mu ispuni ono što mu duguje samo ako nije dobio ispunjenje od upućenika u
vreme određeno u uputu.
Dužnost primaoca uputa da obavesti uputioca
Član 1027
Ako upućenik odbije pristanak na uput, ili odbije ispunjenje koje mu zahteva primalac
uputa, ili izjavi unapred da neće da ga izvrši, primalac uputa je dužan obavestiti odmah
uputioca o tome, inače mu odgovara za štetu.
Odustanak od prihvaćenog uputa
Član 1028
Primalac uputa koji nije poverilac uputioca i koji neće da se koristi uputom može odustati
od njega, čak i ako je već izjavio da ga prima, ali je dužan da bez odlaganja obavesti o
tome uputioca.
Opozivanje ovlašćenja datog primaocu uputa
Član 1029 Uputilac može opozvati ovlašćenje koje je uputom dao primaocu uputa, izuzev ako je
uput izdao u cilju ispunjenja nekog svog duga prema njemu i uopšte ako je uput izdao u
njegovom interesu.
Odeljak 4
ODNOS UPUTIOCA I UPUĆENIKA
Ako je upućenik dužnik uputioca
Član 1030
(1) Upućenik nije dužan prihvatiti uput, čak i ako je dužnik uputioca, izuzev ako mu je to
obećao.
(2) Ali, kad je uput izdat na osnovu upućenikovog duga uputiocu, upućenik je dužan da
ga izvrši do iznosa tog duga, ako mu to ni po čemu nije teže od ispunjenja obaveze prema
uputiocu.
(3) Izvršenjem uputa izdatog na osnovu upućenikovog duga uputiocu, upućenik se
oslobađa u istoj meri svoga duga prema uputiocu.
Opozivanje ovlašćenja datog upućeniku
Član 1031
(1) Uputilac može opozvati ovlašćenje koje je uputom dao upućeniku, sve dok ovaj ne
izjavi primaocu uputa da prihvata uput, ili ga ne izvrši.
(2) On ga može opozvati i kad je u samom uputu navedeno da je neopoziv, kao i kad bi se
opozivanjem vređala neka njegova obaveza prema primaocu uputa.
(3) Otvaranje stečaja nad imovinom uputioca povlači po samom zakonu opozivanje
uputa, izuzev slučaja kad je upućenik bio već prihvatio uput pre otvaranja stečaja, kao i
kad u času prihvatanja nije znao niti je morao znati za taj stečaj.
Odeljak 5
SMRT I LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI
Član 1032
Smrt uputioca, primaoca uputa ili upućenika, kao i lišenje poslovne sposobnosti nekoga
od njih, nema uticaja na uput.
Odeljak 6 UPUT U OBLIKU HARTIJE NA DONOSIOCA
Član 1033
(1) Pismeni uput može biti izdat na donosioca.
(2) U tom slučaju svaki imalac hartije ima prema upućeniku položaj primaoca uputa.
(3) Odnosi koji uputom nastaju između primaoca uputa i uputioca, nastaju u ovom
slučaju samo između svakog pojedinog imaoca hartije i lica koje mu je hartiju ustupilo.
Odeljak 7
UPUT U OBLIKU HARTIJE PO NAREDBI
Član 1034
Pismeni uput koji glasi na novac, na hartije od vrednosti ili na zamenljive stvari može biti
izdat sa odredbom “po naredbi”, ako je upućenik lice koje se bavi privrednom delatnošću
i ako ono što treba da izvrši ulazi u okvir te delatnosti.
Glava XXXI
BANKARSKI NOVČANI DEPOZITI
Odeljak 1
NOVČANI DEPOZIT
Pojam
Član 1035
(1) Ugovor o novčanom depozitu je zaključen kada se banka obavezala da primi, a
deponent da položi kod banke određeni novčani iznos.
(2) Ovim ugovorom banka stiče pravo da raspolaže deponovanim novcem i dužna je da
ga vrati prema uslovima predviđenim u ugovoru.
Otvaranje računa
Član 1036
(1) Na osnovu ugovora o novčanom depozitu banka otvara račun u korist i na teret kojeg
upisuje sva potraživanja i dugovanja koja proizađu iz poslova sa deponentom ili za
njegov račun sa trećim. (2) Ne upisuju se u račun ona potraživanja, odnosno dugovanja za koje se ugovorne
strane dogovore da ih isključe.
Otklanjanje dugovnog salda
Član 1037
(1) Banka je obavezna da vrši isplate sa računa u granicama raspoloživih sredstava.
(2) Ako je banka obavila jednu ili više uplata i isplata u okviru ugovora o depozitu, koje
čine račun pasivnim, o tome mora bez odlaganja obavestiti deponenta koji je dužan
odmah da preduzme mere u cilju otklanjanja dugovnog salda.
Vrste novčanih depozita
Član 1038
(1) Novčani depozit može biti po viđenju ili oročen, s otkaznim rokom i bez otkaznog
roka, sa posebnom namenom i bez namene.
(2) Ako nije suprotno ugovoreno, smatra se da je račun novčanog depozita po viđenju, te
deponent računa ima pravo da raspolaže delom ili celim saldom u svakom trenutku.
Stanje računa
Član 1039
(1) Banka je dužna da deponenta obaveštava o svakoj promeni stanja na njegovom
računu.
(2) Banka je dužna krajem svake godine, a ako je to ugovoreno ili uobičajeno i češće,
poslati izveštaj o stanju računa (saldo).
Mesto uplata i isplata
Član 1040
Ako među ugovornim stranama nije drukčije dogovoreno, nalozi za uplatu i isplatu sa
računa deponenta upućuju se u sedište banke kod koje je račun otvoren.
Postojanje više računa
Član 1041
U slučaju da isto lice ima kod jedne banke ili kod više njenih poslovnih jedinica više
računa, svaki od ovih računa je samostalan. Plaćanje kamate
Član 1042
(1) Banka plaća kamatu na sredstva koja su kod nje deponovana, ukoliko zakonom nije
drukčije određeno.
(2) Visina kamate utvrđuje se ugovorom o deponovanju sredstava, a ako ugovorom ništa
nije predviđeno plaća se zakonska kamata.
Odeljak 2
ULOG NA ŠTEDNJU
Štedna knjižica
Član 1043
(1) Ako je novčani depozit primljen kao ulog na štednju, banka, odnosno štedno-kreditna
organizacija izdaje deponentu štednu knjižicu.
(2) Štedna knjižica može biti izdata samo na ime određenog lica ili na donosioca.
Upis u knjižicu
Član 1044
(1) U štednu knjižicu se unose sve uplate i podizanja novca.
(2) Upisi u knjižicu potvrđeni pečatom banke i potpisom ovlašćenog lica su dokaz o
uplatama odnosno podizanjima u odnosima između banke i ulagača.
(3) Suprotan sporazum je ništav.
Plaćanje kamate
Član 1045
Na uloge na štednju plaća se kamata.
Vrste uloga na štednju
Član 1046
Ulozi na štednju mogu biti po viđenju ili oročeni s otkaznim rokom i bez otkaznog roka. Glava XXXII
DEPONOVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI
Pojam
Član 1047
Ugovorom o deponovanju hartija od vrednosti banka se obavezuje da će, uz naknadu,
preuzeti hartije od vrednosti radi čuvanja i vršenja prava i obaveza koje se u vezi s tim
zahtevaju.
Vršenje prava
Član 1048
Ako nije drukčije ugovoreno, banka može vršiti prava iz deponovanih hartija od
vrednosti isključivo za račun deponenta.
Dužnosti banke
Član 1049
(1) Banka je dužna da obezbedi čuvanje hartije od vrednosti sa brižljivošću koja se
zahteva od ostavoprimca uz naknadu i da za račun deponenta preduzima sve radnje radi
očuvanja i ostvarivanja njegovih prava iz hartije od vrednosti.
(2) Ukoliko između ugovornih strana nije što drugo dogovoreno, banka je dužna da
naplaćuje dospele kamate, glavnicu i uopšte sve sume na koje deponovane hartije daju
pravo, čim one dospeju za isplatu.
(3) Banka je dužna da stavi na raspolaganje deponentu naplaćene sume, a ako ovaj ima
kod banke račun sa novčanim depozitom, da ih upiše u korist tog računa.
Vraćanje hartija od vrednosti
Član 1050
(1) Banka je dužna da na zahtev deponenta vrati hartije od vrednosti u svako doba.
(2) Vraćanje se, po pravilu, vrši u mestu gde je izvršeno deponovanje.
(3) Predmet vraćanja su same hartije od vrednosti, ukoliko između ugovornih strana nije
dogovoreno da vraćanje može biti izvršeno plaćanjem odgovarajućeg iznosa. (4) Vraćanje se može izvršiti samo deponentu ili njegovim pravnim sledbenicima ili
licima koje oni označe, čak i kad je iz samih hartija vidljivo da one pripadaju trećim.
Zahtevi trećih lica
Član 1051
O svakom zahtevu koji treće lice istakne u pogledu deponovanih hartija, banka je dužna
da izvesti deponenta.
Glava XXXIII
BANKARSKI TEKUĆI RAČUN
Pojam
Član 1052
Ugovorom o bankarskom tekućem računu banka se obavezuje da nekom licu otvori
poseban račun i da preko njega prima uplate i vrši isplate u granicama njegovih sredstava
i odobrenog kredita.
Forma ugovora
Član 1053
Ugovor o otvranju tekućeg računa mora biti zaključen u pismenoj formi.
Sredstva na tekućem računu
Član 1054
(1) Novčana sredstva na tekućem računu ostvruju se uplatama od strane deponenta i
naplatama novčanih iznosa izvršenih za njegov račun.
(2) Banka je dužna da preko tekućeg računa vrši plaćanje za deponenta i kad na računu
nema pokrića i to u obimu koji je predviđen ugovorom o otvaranju tekućeg računa ili
posebnim sporazumom.
(3) Ova obaveza banke može se isključiti ugovorom o otvaranju tekućeg računa.
Prebijanje između salda više računa
Član 1055 Ako deponent kod iste banke ima više tekućih računa aktivni i pasivni saldo ovih računa
se uzajamno prebijaju, ukoliko nije drukčije ugovoreno.
Raspolaganje saldom
Član 1056
Korisnik tekućeg računa može u svakom trenutku raspolagati saldom koji se na računu
pojavljuje u njegovu korist, osim ako je ugovoren otkazni rok.
Primena pravila ugovora o nalogu
Član 1057
(1) Banka odgovara za izvršenje naloga deponenta prema pravilima ugovora o nalogu.
(2) Ako nalog treba da se izvrši u mestu gde banka nema poslovnu jedinicu, ona može to
obaviti preko druge banke.
Trajanje računa
Član 1058
Ako u ugovoru o otvaranju tekućeg računa nije utvrđen rok njegovog trajanja, svaka
strana može da ga raskine uz otkazni rok od 15 dana.
Provizija i naknada troškova
Član 1059
(1) Banka ima pravo da zaračunava proviziju za izvršene usluge koje su obuhvaćene
ugovorom o tekućem računu, kao i naknadu za posebne troškove učinjene u vezi sa tim
uslugama.
(2) Ova svoja potraživanja banka upisuje u svoju korist u tekući račun, ukoliko između
ugovornih strana nije drukčije ugovoreno.
Dostavljanje izvoda
Član 1060
(1) Prilikom svake promene stanja tekućeg računa banka je dužna da izda izvod sa
naznačenjem salda i preda ga klijentu na sporazumno utvrđeni način.
(2) Smatra se da je izvod odobren ako nije osporen u dogovorenom roku ili, ako
dogovora nema, u roku od 15 dana. (3) I nakon njegovog odobrenja, izvod računa se može osporavati zbog grešaka u pisanju
ili u obračunu, zbog ispuštanja ili dupliranja, ali se ovo osporavanje mora preduzeti
najdalje u roku od godinu dana od prijema računa o likvidaciji salda po zaključenju
tekućeg računa, inače se pravo gasi.
Glava XXXIV
UGOVOR O SEFU
Pojam
Član 1061
(1) Ugovorom o sefu obavezuje se banka da stavi na upotrebu korisniku sef za određeni
period vremena, a korisnik se obavezuje da za to plati banci određenu naknadu.
(2) Banka mora preduzeti sve potrebne mere da obezbedi dobro stanje sefa i nadzor nad
njim.
Pristup sefu
Član 1062
(1) Pristup sefu može se dozvoliti samo korisniku ili njegovom punomoćniku.
(2) Banka ne sme držati kod sebe duplikat ključa ili ključeva koji se predaju korisniku.
Predmeti koji se ne smeju staviti u sef
Član 1063
(1) Korisnik ne sme staviti u svoj sef predmet ili proizvod koji može ugroziti sigurnost
banke ili drugih sefova.
(2) U slučaju da se korisnik ne pridržava ove obaveze, banka može izjaviti da raskida
ugovor o sefu.
Prava banke u slučaju neplaćanja
Član 1064
(1) Ako korisnik ne plati banci makar samo jedan obrok naknade po dospelosti, banka
može raskinuti ugovor po isteku mesec dana pošto korisnika preporučenim pismom
opomene na naplatu. (2) Pošto raskine ugovor, banka može pozvati korisnika da isprazni sef i da joj preda
ključ, pa ako korisnik to ne učini, banka može zahtevati da se sef otvori putem suda,
utvrdi njegova sadržina i nađene stvari stave u sudski depozit ili povere banci na čuvanje.
(3) Banka ima pravo prvenstva naplate dužne naknade nastale iz ugovora o sefu iz
novčanog iznosa koji je pronađen u sefu, kao i iz cene dobijene prodajom drugih
vrednosti nađenih u sefu.
Glava XXXV
UGOVOR O KREDITU
Pojam
Član 1065
Ugovorom o kreditu banka se obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje
određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili
bez utvrđene namene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i
dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom.
Forma i sadržina
Član 1066
(1) Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pismenoj formi.
(2) Ugovorom o kreditu utvrđuje se iznos, kao i uslovi davanja, korišćenja i vraćanja
kredita.
Otkaz davaoca kredita
Član 1067
(1) Ugovor o kreditu banka može otkazati pre isteka ugovorenog roka ako je kredit
korišćen u suprotnosti sa njegovom namenom.
(2) Ugovor o kreditu banka može otkazati pre isteka ugovorenog roka i u slučaju
insolventnosti korisnika čak i kad nije utvrđena sudskom odlukom, u slučaju prestanka
pravnog lica ili smrti korisnika, ako bi u tim slučajevima davalac kredita došao u bitno
nepovoljniji položaj.
Odustajanje od ugovora i vraćanje kredita pre roka
Član 1068 (1) Korisnik kredita može odustati od ugovora pre nego što je počeo koristiti kredit.
(2) Korisnik kredita može vratiti kredit pre roka određenog za vraćanje, ali je dužan o
tome unapred obavestiti banku.
(3) U oba slučaja korisnik kredita dužan je naknaditi štetu ukoliko ju je davalac kredita
pretrpeo.
(4) U slučaju vraćanja kredita pre određenog roka, banka ne može da zaračuna kamatu za
vreme od dana vraćanja kredita do dana kada je po ugovoru trebalo da bude vraćen.
Glava XXXVI
UGOVOR O KREDITU NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI
Pojam
Član 1069
Ugovorom o kreditu na osnovu zaloge hartija od vrednosti banka odobrava kredit u
određenom iznosu uz obezbeđenje zalogom hartija od vrednosti koje pripadaju korisniku
kredita ili trećem koji na to pristane.
Forma i sadržina
Član 1070
Ugovor o kreditu na osnovu zaloge hartija od vrednosti mora biti zaključen u pismenoj
formi i sadržati naznačenje hartija od vrednosti koje se zalažu, naziv, odnosno firmu i
sedište, odnosno prebivalište imaoca hartija, iznos i uslove odobrenog kredita, kao i iznos
i vrednost hartija koja je uzeta u obzir za odobrenje kredita.
Kad banka može prodati založene hartije
Član 1071
Ako korisnik ne vrati po dospelosti dobijeni kredit, banka može prodati založene hartije
od vrednosti.
Glava XXXVII
AKREDITIVI
Obaveza akreditivne banke i forma akreditiva
Član 1072 (1) Prihvatanjem zahteva nalogodavca za otvaranje akreditiva, akreditivna banka se
obavezuje da će korisniku akreditiva isplatiti određenu novčanu svotu ako do određenog
vremena budu ispunjeni uslovi navedeni u nalogu za otvaranje akreditiva.
(2) Akreditiv mora biti sačinjen u pismenoj formi.
Kada nastaje obaveza prema korisniku
Član 1073
(1) Banka je obavezna prema korisniku od dana kada mu je otvaranje akreditiva
saopšteno.
(2) Nalogodavac je vezan izdatim nalogom od trenutka kad je nalog prispeo banci.
Nezavisnost akreditiva od drugog pravnog posla
Član 1074
Akreditiv je nezavisan od ugovora o prodaji ili drugog pravnog posla povodom koga je
akreditiv otvoren.
Dokumentarni akreditiv
Član 1075
Dokumentarni akreditiv postoji kada je banka obavezna da isplati korisniku akreditiva
određenu novčanu svotu pod uslovom da joj budu podneti dokumenti prema uslovima
utvrđenim u akreditivu.
Dužnost akreditivne banke
Član 1076
Banka koja otvara dokumentarni akreditiv dužna je da izvrši klauzule plaćanja pod
uslovima predviđenim u akreditivu.
Vrste dokumentarnog akreditiva
Član 1077
(1) Dokumentarni akreditiv može biti opoziv ili neopoziv.
(2) Ukoliko nije izričito drukčije ugovoreno akreditiv je uvek opoziv, čak i kada je
otvoren za određeni period vremena. Opozivi akreditiv
Član 1078
Opozivi dokumentarni akreditiv ne vezuje banku prema korisniku, te ga u svakom
trenutku može izmeniti ili opozvati na zahtev nalogodavca ili po sopstvenoj inicijativi,
ako je to u interesu nalogodavca.
Neopozivi akreditiv
Član 1079
(1) Neopozivi dokumentari akreditiv sadrži samostalnu i neposrednu obavezu banke
prema korisniku.
(2) Ova obaveza može biti ukinuta ili izmenjena samo sporazumom svih zainteresovanih
strana.
(3) Neopozivi dokumentarni akreditiv može biti potvrđen od neke druge banke, koja
time, pored akreditivne banke preuzima samostalnu i neposrednu obavezu prema
korisniku.
(4) Notifikacija akreditiva korisnika od strane neke druge banke nije sama po sebi
potvrđivanje ovog akreditiva.
Dužnost banke u pogledu dokumenata
Član 1080
(1) Banka je dužna da ispita da li su dokumenti u svemu saobrazni zahtevima
nalogodavca.
(2) Kada dobije dokumente, banka mora u najkraćem roku o tome obavestiti nalogodavca
i ukazati mu na utvrđene nepravilnosti i nedostatke.
Granice odgovornosti banke
Član 1081
(1) Banka ne preuzima nikakvu odgovornost ako su podneti dokumenti na izgled
saobrazni sa uputstvima nalogodavca.
(2) Ona ne preuzima nikakvu obavezu u pogledu robe koja je predmet otvorenog
akreditiva.
Prenosivost i deljivost akreditiva Član 1082
(1) Dokumentarni akreditiv je prenosiv ili deljiv samo ako je banka koja otvara akreditiv
u korist korisnika koga je označio nalogodavac ovlašćena u uputstvima prvog korisnika
da plati u celini ili delimično jednom ili većem broju trećih lica.
(2) Akreditiv može preneti, na bazi izričitih uputstava, samo banka koja ga otvara i to
samo jedanput, ukoliko nije suprotno ugovoreno.
Glava XXXVIII
BANKARSKA GARANCIJA
Pojam
Član 1083
(1) Bankarskom garancijom se obavezuje banka prema primaocu garancije (korisniku) da
će mu za slučaj da mu treće lice ne ispuni obavezu o dospelosti izmiriti obavezu ako budu
ispunjeni uslovi navedeni u garanciji.
(2) Garancija mora biti izdata u pismenoj formi.
Izmirenje obaveze iz garancije u novcu
Član 1084
Banka izmiruje obavezu iz garancije u novcu i u slučaju da se garancijom obezbeđuje
nenovčana obaveza.
Potvrda garancije (supergarancija)
Član 1085
Ako druga banka potvrdi obavezu iz garancije, korisnik može svoje zahteve iz garancije
podneti bilo banci koja je izdala garanciju, bilo onoj koja ju je potvrdila.
Ustupanje prava iz garancije
Član 1086
Svoja prava iz bankarske garancije korisnik može ustupiti trećem samo sa ustupanjem
potraživanja koje je obezbeđeno garancijom i prenosom svojih obaveza u vezi sa
obezbeđenim potraživanjem.
Garancija “bez prigovora” Član 1087
(1) Ako bankarska garancija sadrži klauzulu “bez prigovora”, “na prvi poziv” ili sadrži
reči koje imaju isto značenje, banka ne može isticati prema korisniku prigovore koje
nalogodavac kao dužnik može isticati prema korisniku po obezbeđenoj obavezi.
(2) Nalogodavac je dužan platiti banci svaki iznos koji je banka platila po osnovu
garancije izdate sa klauzulom iz prethodnog stava.
(3) Korisnik garancije duguje nalogodavcu iznos primljen po osnovu garancije na koji
inače ne bi imao pravo zbog opravdanih prigovora nalogodavca.
Glava XXXIX
PRIMENA ODREDABA O BANKARSKOM POSLOVANJU
Član 1088
Odredbe čl. 1035 do 1087 ovog zakona shodno se primenjuju i na druga pravna lica koja
su, u skladu sa zakonom, ovlašćena za obavljanje određenih bankarskih poslova.
Glava XL
PORAVNANJE
Pojam
Član 1089
(1) Ugovorom o poravnanju lica između kojih postoji spor ili neizvesnost o nekom
pravnom odnosu, pomoću uzajamnih popuštanja prekidaju spor, odnosno uklanjaju
neizvesnost i određuju svoja uzajamna prava i obaveze.
(2) Postoji neizvesnost i kad je ostvarenje određenog prava nesigurno.
U čemu se sastoje uzajamna popuštanja
Član 1090
(1) Popuštanje se može sastojati, između ostalog, u delimičnom ili potpunom priznavanju
nekog zahteva; u uzimanju na sebe neke nove obaveze; u smanjenju kamatne stope; u
produženju roka; u pristajanju na delimične otplate; u davanju prava na odustanicu.
(2) Popuštanje može biti uslovno. (3) Kad samo jedna strana popusti drugoj, na primer, prizna pravo druge strane, to nije
poravnanje, te ne podleže pravilima o poravnanju.
Sposobnost
Član 1091
Za zaključenje ugovora o poravnanju potrebna je sposobnost za raspolaganje pravom
koje je predmet poravnanja.
Predmet
Član 1092
(1) Predmet poravnanja može biti svako pravo kojim se može raspolagati.
(2) Punovažno je poravnanje o imovinskim posledicama krivičnog dela.
(3) Ne mogu biti predmet poravnanja sporovi koji se tiču statusnih odnosa.
Primena odredbe o dvostranim ugovorima
Član 1093
(1) Za ugovor o poravnanju važe opšte odredbe o dvostranim ugovorima, ako za njega
nije što drugo predviđeno.
(2) Kad pod nazivom poravnanja ugovarači obave neki drugi posao, na njihove odnose ne
primenjuju se odredbe zakona koje važe za poravnanje, već one koje važe za stvarno
obavljeni posao.
Prekomerno oštećenje
Član 1094
Zbog prekomernog oštećenja ne može se tražiti poništenje poravnanja.
Dejstvo poravnanja prema jemcima i zalogodavcima
Član 1095
(1) Ako je poravnanjem izvršena novacija obaveze, jemac se oslobađa odgovornosti za
njeno ispunjenje, a prestaje i zaloga koju je dao neko treći. (2) Inače, jemac i treći koji je dao svoju stvar u zalogu ostaju i dalje u obavezi, a njihova
odgovornost može biti smanjena poravnanjem, ali ne i povećana, izuzev ako su se
saglasili sa poravnanjem.
(3) Kad dužnik poravnanjem prizna sporno potraživanje, jemac i zalogodavac zadržavaju
pravo da istaknu poveriocu prigovore kojih se dužnik poravnanjem odrekao.
Poravnanje o poslu koji se može poništiti
Član 1096
(1) Punovažno je poravnanje o pravnom poslu čije je poništenje mogla tražiti jedna
strana, ako je ona u času zaključenja poravnanja znala za tu mogućnost.
(2) Ali je ništavo poravnanje o ništavom pravnom poslu i kad su ugovarači znali za
ništavost i hteli poravnanjem da je otklone.
Ništavost poravnanja
Član 1097
(1) Poravnanje je ništavo ako je zasnovano na pogrešnom verovanju oba ugovarača da
postoji pravni odnos koji u stvari ne postoji, i ako bez tog pogrešnog verovanja ne bi
među njima bilo ni spora ni neizvesnosti.
(2) Isto važi i kad se pogrešno verovanje ugovarača odnosi na obične činjenice.
(3) Odricanje od ove ništavosti nema pravnog dejstva i ono što je dato na ime izvršenja
obaveza iz takvog poravnanja može se natrag tražiti.
Ništavost jedne odredbe poravnanja
Član 1098
Odredbe poravnanja čine celinu, te ako je jedna odredba ništava, celo poravnanje je
ništavo, izuzev kad se iz samog poravnanja vidi da se ono sastoji iz nezavisnih delova.
Deo treći
MERODAVNO PRAVO U SLUČAJU SUKOBA REPUBLIČKIH ZAKONA
Primena ovog dela zakona
Član 1099 Odredbe ovog dela zakona primenjuju se na obligacione odnose koji su uređeni zakonima
republika.
Merodavno pravo u pogledu nepokretnosti
Član 1100
Na prava i obaveze u pogledu nepokretnosti primenjuje se pravo republike, na čijoj se
teritoriji nepokretnost nalazi.
Merodavno pravo kod ugovornih odnosa
Član 1101
(1) Na prava i obaveze iz ugovora primenjuje se pravo republike, koje su ugovorne strane
izabrale.
(2) Ako ugovorne strane nisu izabrale merodavno pravo, primenjuje se pravo republike
na čijoj teritoriji je ugovor zaključen.
Merodavno pravo u slučaju prouzrokovanja štete
Član 1102
(1) Na prava i obaveze koje nastaju prouzrokovanjem štete van ugovornog odnosa
primenjuje se pravo republike, na čijoj teritoriji je izvršena štetna radnja ili su nastupile
štetne posledice.
(2) Na prava i obaveze koje nastaju prouzrokovanjem štete van ugovora izvršene
sukcesivnim radnjama ili sa višestrukim posledicama merodavno je pravo republike, na
čijoj je teritoriji radnja bar delimično preduzeta ili je posledica bar delimično nastupila.
(3) Ako se kao oštećeni u slučaju prouzrokovanja štete krivičnim delom pojavljuje
maloletnik ili drugo lice kome je bila ili mu je štetnom radnjom bitno umanjena radna ili
životna sposobnost za obavezu odgovornog lica da naknadi štetu može biti merodavno i
pravo republike, na čijoj se teritoriji nalazi prebivalište oštećenog, odnosno čiji je on
državljanin.
(4) Organ nadležan da odlučuje o naknadi štete pri izboru između više merodavnih prava,
primeniće pravo koje je za oštećenog najpovoljnije.
Merodavno pravo za ostale obligacione odnose
Član 1103 Na prava i obaveze koje proizlaze iz jednostrane izjave volje, sticanja bez osnova,
poslovodstva bez naloga i drugih pravnih činjenica primenjuje se pravo republike, na
čijoj su teritoriji ti poslovi preduzeti, odnosno na čijoj su teritoriji te činjenice nastale.
Pravo merodavno za zastarelost
Član 1104
Na zastarelost prava i obaveza primenjuje se pravo koje je merodavno za sadržinu tih
prava i obaveza.
Obligacioni odnosi nastali van SRJ
Član 1105
Na prava i obaveze koje nisu nastale na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, ukoliko
učesnici obligacionih odnosa nisu izabrali merodavno pravo, primenjuje se pravo
republike, na čijoj se teritoriji ta prava i obaveze ostvaruju, a ako se prava i obaveze
ostvaruju na teritoriji više republika, ili se ostvaruju van Savezne Republike Jugoslavije,
merodavno je pravo republike, koje je u najbližoj vezi sa ugovorom, odnosno drugim
obligacionim odnosom.
Deo četvrti
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Primena ovog zakona
Član 1106
Odredbe ovog zakona neće se primenjivati na obligacione odnose koji su nastali pre
stupanja na snagu ovog zakona.
Primena običaja
Član 1107
(1) Odredba opštih ili posebnih uzansi kojom se utvrđuje pretpostavka da su ugovorne
strane pristale na primenu uzansi, ukoliko ih nisu ugovorom isključile, neće se
primenjivati posle stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Opšte uzanse za promet robom (“Službeni list FNRJ”, broj 15/54) neće se
primenjivati posle stupanja na snagu ovog zakona u pitanjima koja su njime regulisana. (3) Ako su opšte ili posebne uzanse ili drugi trgovinski poslovni običaji suprotni
dispozitivnim normama ovog zakona, primenjivaće se odredbe ovog zakona, osim ako su
strane izričito ugovorile primenu uzansi, odnosno drugih trgovinskih poslovnih običaja.
Prestanak važenja drugih propisa
Član 1108
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zastarelosti potraživanja
(“Službeni list FNRJ”, br. 40/53 i 57/54).
Stupanje na snagu ovog zakona
Član 1109
Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 1978. godine.