Želim da pokrenem ostavinski postupak i kako da to učinim?

advokatiOstavinski postupak može pokrenuti sud, po službenoj dužnosti ili lice sa pravnim interesom (najčešće nasledni učesnik). Potrebno je obratiti se sudu na čijem je području pokojnik imao prebivalište. Postupak se pokreće putem Predloga za pokretanje ostavinskog postupka, koji nije strogo formalan, u kome se navode osnovni podaci (ime, prezime i generalije pokojnika, datum i vreme smrti, poznati naslednici i njihove adrese, imovina koju je preminulo lice posedovalo, eventualno postojanje Zaveštanja  tj. Testamenta itd.) a uz taj predlog se prilažu uglavnom kopije dokumenata : 1. Umrlica tj. Smrtovnica za preminulo lice, 2. Izvodi iz matičnih knjiga venčanih i rodjenih za nasledne učesnike, 3. Dokazi o imovini i pravima preminulog lica (Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, Ostavinska rešenja, Sudske odluke, Akcije, Saobraćajna dozvola, Štedna knjižica, Platna kartica ili izvod sa tekućeg računa, Oružani list itd.) i druga dokumentacija