Kazne za nesavesno lečenje u Srbiji

 

Ukoliko zbog nestručnog i nesavesnog lečenja ili bilo kojeg drugog nepropisnog postupka lekara i ostalih zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi (kršenje prava pacijenata, korupcija, neutvrđivanje uzroka smrti bliske osobe…) pretrpite ma kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu, možete pred sudom pokrenuti parnicu u kojoj ćete tražiti da vam se ta šteta nadoknadi.

tužba za nesavesno lečenje

 

Vrste štete

Šteta koju ste pretrpeli može biti materijalna ili nematerijalna.

Materijalna šteta može biti oštećenje ili uništenje ličnih stvari u bolnici, gubitak buduće zarade zbog trajnijeg narušavanja zdravlja ili invalidnosti, izmakla korist od poslova koje ste morali da propustite jer ste se lečili od posledica greške lekara, vanredni troškovi lečenja zbog lekarske greške, smrt ili invalidnost osobe koja vas je izdržavala, troškovi sahrane osobe koja je preminula krivicom zdravstvenog radnika i slično.

Nematerijalna šteta jeste fizički bol ili duševni bol koji ste pretrpeli zbog naruženosti, umanjene životne aktivnosti, smrti člana porodice, povrede ugleda ili prava i sloboda, pretrpljeni strah posle medicinske intervencije…

Ako ste istovremeno pretrpeli različite vrste štete, za svaku se dosuđuje posebna naknada.

Ko može da traži naknadu štete?

Naknadu štete najčešće će tražiti sam oštećeni pacijent, ali u slučaju da je on preminuo ili pretrpeo teži stepen invaliditeta, obeštećenje mogu tražiti i članovi njegove uže porodice (bračni drug, odnosno vanbračni partner, deca i roditelji), braća i sestre koji su s njim živeli u zajedničkom domaćinstvu, kao i osobe koje je pacijent izdržavao, bio dužan da izdržava ili im je redovno pomagao.

Naknadu štete može da traži i vaš poslodavac ako je štetu pretrpeo zbog tvog lečenja u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na primer, ako neki posao nije obavljen ni naplaćen jer se tvoj boravak u bolnici odužio krivicom lekara, vaš poslodavac može da traži da mu se nadoknadi izmakla zarada.

Od koga tražite naknadu?

Tužbu za naknadu štete uvek podnosite protiv zdravstvene ustanove u kojoj ste pretrpeli štetu.

Zdravstvenog radnika koji te je pogrešno lečio možete da tužite samo ako ti je on namerno naneo štetu. Tada možete istovremeno da tužite i krivca i ustanovu u kojoj radi.

Jednokratna isplata i mesečna renta

U principu, na ime naknade štete dobićete jednokratan novčani iznos. Međutim, ukoliko ste zbog greške u lečenju dospeli u stanje u kojem ćete nastaviti da trpite štetu, postoji mogućnost i da naknadu dobijate u vidu mesečne rente, dok takvo stanje traje. To možete da očekujete:

ako je vaše telo ili zdravlje do te mere oštećeno da trajno gubite zaradu ili njen deo usled nesposobnosti za rad;
ako su vam zbog oštećenja koje ste pretrpeli potrebe trajno povećane;
u slučaju da su vamograničene mogućnosti za dalji razvoj i napredovanje u poslu;
ako umre neko ko vas je izdržavao, neko ko je dužan da vas izdržava ili neko ko vam je redovno pomagao.
Naknada štete izazvane medicinskim ogledom

Pacijent koji pretrpi štetu na telu ili mu zdravlje bude narušeno prilikom medicinskog ogleda (eksperimenta), može od ustanove koja je sprovodila ogled tražiti naknadu štete bez obzira na to da li je neko kriv za štetu koju je pretrpeo ili ne.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: