ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

bolnicaTužba za naknadu štete
Ukoliko zbog nestručnog i nesavesnog lečenja ili bilo kojeg drugog nepropisnog postupka lekara i ostalih zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi (kršenje prava pacijenata, korupcija, neutvrđivanje uzroka smrti bliske osobe…) pretrpiš ma kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu, možeš pred sudom pokrenuti parnicu u kojoj ćeš tražiti da ti se ta šteta nadoknadi.

Vrste štete

Šteta koju si pretrpeo može biti materijalna ili nematerijalna.

Materijalna šteta može biti oštećenje ili uništenje ličnih stvari u bolnici, gubitak buduće zarade zbog trajnijeg narušavanja zdravlja ili invalidnosti, izmakla korist od poslova koje si morao da propustiš jer si se lečio od posledica greške lekara, vanredni troškovi lečenja zbog lekarske greške, smrt ili invalidnost osobe koja te je izdržavala, troškovi sahrane osobe koja je preminula krivicom zdravstvenog radnika i slično.

Nematerijalna šteta jeste fizički bol ili duševni bol koji si pretrpeo zbog naruženosti, umanjene životne aktivnosti, smrti člana porodice, povrede ugleda ili prava i sloboda, pretrpljeni strah posle medicinske intervencije…

Ako si istovremeno pretrpeo različite vrste štete, za svaku se dosuđuje posebna naknada.

Ko može da traži naknadu štete?

Naknadu štete najčešće će tražiti sam oštećeni pacijent, ali u slučaju da je on preminuo ili pretrpeo teži stepen invaliditeta, obeštećenje mogu tražiti i članovi njegove uže porodice (bračni drug, odnosno vanbračni partner, deca i roditelji), braća i sestre koji su s njim živeli u zajedničkom domaćinstvu, kao i osobe koje je pacijent izdržavao, bio dužan da izdržava ili im je redovno pomagao.

Naknadu štete može da traži i tvoj poslodavac ako je štetu pretrpeo zbog tvog lečenja u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na primer, ako neki posao nije obavljen ni naplaćen jer se tvoj boravak u bolnici odužio krivicom lekara, tvoj poslodavac može da traži da mu se nadoknadi izmakla zarada.

Od koga tražiš naknadu?

Tužbu za naknadu štete uvek podnosiš protiv zdravstvene ustanove u kojoj si pretrpeo štetu.

Zdravstvenog radnika koji te je pogrešno lečio možeš da tužiš samo ako ti je on namerno naneo štetu. Tada možeš istovremeno da tužiš i krivca i ustanovu u kojoj radi.

Jednokratna isplata i mesečna renta

U principu, na ime naknade štete dobićeš jednokratan novčani iznos. Međutim, ukoliko si zbog greške u lečenju dospeo u stanje u kojem ćeš nastaviti da trpiš štetu, postoji mogućnost i da naknadu dobijaš u vidu mesečne rente, dok takvo stanje traje. To možeš da očekuješ:

ako je tvoje telo ili zdravlje do te mere oštećeno da trajno gubiš zaradu ili njen deo usled nesposobnosti za rad;
ako su ti zbog oštećenja koje si pretrpeo potrebe trajno povećane;
u slučaju da su ti ograničene mogućnosti za dalji razvoj i napredovanje u poslu;
ako umre neko ko te je izdržavao, neko ko je dužan da te izdržava ili neko ko ti je redovno pomagao.
Naknada štete izazvane medicinskim ogledom

Pacijent koji pretrpi štetu na telu ili mu zdravlje bude narušeno prilikom medicinskog ogleda (eksperimenta), može od ustanove koja je sprovodila ogled tražiti naknadu štete bez obzira na to da li je neko kriv za štetu koju je pretrpeo ili ne.