Vodič za osiguranje u slučaju saobraćajnog udesa

udes_Kako da postupite posle saobraćajnog udesa, koja je procedura naplate štete i koje su cene polisa osiguranja ukoliko ste u prethodnom periodu vi bili krivci u saobraćajnoj nezgodi?

 

Vodič za osiguranje u slučaju saobraćajnog udesa

1. OPŠTI USLOVI OSIGURANJA

Na većini polisa od autoodgovornosti, na poleđini, piše da bi trebalo da dobijete opšte uslove osiguranja, a da li je tako to najbolje vi znate. Ali, isto nalaže i Zakon o obligacionim odnosima, kao i Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (Sl. glasnik RS br. 51/09, 78/11 i 101/11). Sve polise osiguranja od autoodgovornosti su unificirane kako sa prednje, tako i sa zadnje strane. Razlikuju se samo podaci o vlasniku motornog vozila, samom vozilu, osiguravaču i potpisima.

2. PROUČITE SADRŽAJ POLISE

Prvo i osnovno je da proverite podatke koji su uneti na prvoj strani polise. Te podatke unose ljudi koji rade, pa ponekad i greše. Bolje je da grešku ispravite prilikom preuzimanja polise nego kada se steknu uslovi da se ona upotrebi. Nije kasno ni kada pročitate ovaj tekst. Zovite osiguravajuću kuću da vam da uputstva kako da lakše ispravite pogrešno unete podatke. Nađite vremena da savladate uputstva sa poleđine polise. Svaka reč je propisana Odlukom o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti i načinu vođenja preuzetih polisa (Sl. glasnik RS br. 32/10, 99/10).

Prenosimo vam, ukratko, sadržaj uputstva o tome kako postupiti kada se dogodi nezgoda:

– Pridržavajte se Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima;
– Popunite Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi ako se svi učesnici slažu;
– Pozovite policiju i ako je potrebno, Hitnu pomoć;
– Sarađujte sa policijom;
– Pitajte policajca gde se preuzima kopija zapisnika;
– U roku od 15 dana, od dana nezgode obavestite osiguravajuću kuću onog koji je kriv za njeno izazivanje;
– Ne popravljajte ništa pre procene štete;
– Odštetni zahtev se podnosi osiguravaču koji je izdao polisu krivcu nezgode;
– Dobro proučite šta ćete potpisati (ovo je i naš opšti savet);
– Budite smireni (jedan psihološki savet zakonodavca).

3. ŠTA JOŠ MORATE ZNATI

Evo i nekih manje poznatih detalja:

Osiguranje obuhvata i štetu na stvarima u oštećenom vozilu koje služe za ličnu upotrebu onih koji su bili u vozilu, a obuhvaćena je i šteta koju pričine stvari koje padnu sa vozila.

4. KO NEMA PRAVU NA NAKNADU ŠTETE

Zakon se potrudio da doskoči „maštovitim” vozačima, pa pravo na naknadu nemaju:

– Vlasnici vozila ako im je sopstvenim vozilom pričinjena šteta na stvarima (na primer: ako sin vozi očeva kola i napravi štetu na očevim stvarima u njima, otac nema pravo na naknadu);
– Vozači koji pričine štetu, a i sami budu oštećeni prilikom nezgode;
– Oni koji su „pozajmili” auto bez dozvole vlasnika, kao i oni koji su bili u vozilu sa njima, a znali su za „pozajmicu”;
– Vozači vozila koji štetu pretrpe dok su vozili na zvaničnim auto-trkama i karting trkama, kao i na probama za trke;
– Vozači koji prevoze opasan teret, a šteta je nastala delovanjem tog tereta;
– Usled vojnih operacija, manevara, pobuna ili terorističkih akcija. Dakle, sklanjajte vozila, ako su najavljeni veći organizovani skupovi, jer vam šteta neće biti nadoknađena.

Evo i u kojim slučajevima se gube prava iz osiguranja:

– Ako se vozila koriste suprotno nameni (putnička kao teretna i obrnuto i slično);
– Ako vozač nije imao vozačku dozvolu na svoje ime za tu kategoriju vozila. Ovo ne važi ako je vozilo vozio kandidat za vozača za vreme obuke uz poštovanje propisa;
– Ako je vozaču u vreme nezgode bila oduzeta dozvola ili izrečena mera zabrane upravljanja vozilom ili je bio isključen iz saobraćaja;
– Ako je vozač imao veći promil alkohola u krvi od dozvoljenog ili bio pod uticajem opojnih droga i supstanci;
– Ako je vozač namerno prouzrokovao štetu (posebno pazite kada dajete izjavu o događaju da bude sročena tako da nijednog trenutka ne može zaključiti da je šteta na vašem vozilu ili naneta vama nastala vašom krivicom);
– Ako ste vozili vozilo koje je bilo tehnički neispravno, a znali ste za to. Zbog ovog ja jako bitno da redovno održavate i kontrolišete ispravnost vozila;
– Ako je vozač posle saobraćajne nezgode napustio mesto događaja, a da nije dao svoje lične podatke i podatke o osiguranju.

Navedeni gubitak prava na osiguranje vozila ne umanjuje pravo oštećenih lica na naknadu štete.

5. KAKO SE KORISTI EVROPSKI IZVEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

Nemojte da vas mrzi da pročitate sve ono što piše na Evropskom izveštaju. Naročito obratite pažnju na rečenicu koja se nalazi na sredini prednje strane, malo iznad „Skice nezgode”. Citiramo:

„Obavezan potpis oba vozača, ne predstavlja priznavanje odgovornosti, već jedino utvrđivanje identiteta iokolnosti koje služe bržem regulisanju štete”.

Ovo u praksi znači sledeće – nije dovoljno da svi učesnici u nesreći potpišu Evropski izveštaj, već je neophodno da se sa svojim vozilima pojave kod osiguravača koji treba da isplati štetu. Tako nalaže i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.Ukoliko niste u prilici da, sa drugom stranom, odmah odete kod osiguravača ili sumnjate da će se onaj drugi odazvati vašem pozivu da se zajedno pojavite kod osiguravača, ne preostaje vam ništa drugo, nego da zovete policiju da izvrši uviđaj.

6. ŠTA JE MALA, A ŠTA VELIKA ŠTETA?

Šteta čija je vrednost manja od 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti se, po zakonu smatra malom štetom. Ostale su velike.

7. POSTUPAK I ROKOVI ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA NAKNADU ŠTETE?

– Male štete su do 1.000 evra, ali će vam se, dok ne uđemo u EU u roku od osam dana isplaćivati samo one štete koje ne prelaze 500 evra. A kada jednom uđemo u zajednicu, na isti način će vam se isplaćivati šteta od 1.000 evra;

– Za velike štete, osiguravajuća kuća ima rok od 14 dana od prijema zahteva, da da ponudu i isplati odštetu. Ako je odštetni zahtev nepotpun, osiguravač ima rok od osam dana da od podnosioca zatraži dopunuzahteva. Dakle, nema odbijanja zbog nepotpune dokumentacije;

– U slučaju da je rok od 14 dana nedovoljan da se utvrdi iznos i razlozi štete osiguravač ima maksimalan rok od 45 dana da utvrdi štetu na stvarima i 90 dana za štetu pričinjenu licima. Kada se šteta utvrdi, Zakon daje još 14 dana osiguravaču da štetu isplati;

– Ukoliko osiguravač proceni da nema osnova za isplatu štete, dužan je da vas, pisanim putem, obavesti o tome u roku od 8 dana od dana utvrđivanja da nema osnova. Savetujemo, da u ovom slučaju ne prihvatate usmena obaveštenja, jer onda nećete moći da se žalite na odluku osiguravajuće kuće.

8. ŠTA AKO NISTE DOBILI ODGOVOR ILI VAM NIJE ISPLAĆENA NAKNADA ZA MALU ŠTETU

Narodna banka vam ne može pomoći u ovom slučaju, već se obraćate nadležnom sudu, ali o tome morate obavestiti Narodnu banku i tu se njihovo učešće u ovoj priči završava.Kada podnosite tužbeni zahtev sudu, dobro pazite na rokove – potrebno je da prođe 90 dana od dana kada ste podneli odštetni zahtev. Ranije podneti zahtevi se smatraju preuranjenim. Kazna predviđena Zakonom za nedavanje odgovora ili neisplaćivanje štete po osnovanom zahtevu je 300.000 do 3.000.000. dinara. Prestup je privredni te se obraćate sudu u čijoj su nadležnosti privredni prestupi.

Ono što je sigurno je, da će se pre ulaska u EU osnovati garantni fond i onda će korisnicima biti mnogo lakše po pitanju naplate šteta.

 

Preuzeto sa sajta (Kamatica.com).